Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 april 2013

Gepubliceerd: 22 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2013A01754
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=754d06d1-2b37-4af2-9d1f-f46f4df5b25f&title=Besluitenlijst%20Binnenlandse%20Zaken%20procedurevergadering%2018%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33047, 30977, 27859

Inhoud


Verzoek van het lid Fokke om een reactie van de minister op het rapport van Pieter Winsemius over "Samenwerking Gooi&Vechtsstreek"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. Fokke (PvdA) - 19 april 2013 Verzoek van het lid Fokke om een reactie van de minister op het rapport van Pieter Winsemius over "Samenwerking Gooi&Vechtsstreek" - 2013Z08089

Besluit: De minister van Binnenlandse zaken verzoeken een reactie te geven op het rapport van Pieter van Winsemius 'Samenwerking Gooi&Vechtsstreek'.

Vooraankondiging Commissie BIZA van de Eerste Kamer voor expertmeeting POC-rapport

Zaak: Brief derden - Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag - 10 april 2013 Vooraankondiging Commissie BIZA van de Eerste Kamer voor expertmeeting POC-rapport - 2013Z07766

Besluit: De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: Het functioneren van de 'sub-commissie' die de cie. BiZa in de pv van 21 maart heeft ingesteld om de verdere behandeling van het rapport "Verbinding verbroken" ter hand te nemen, dient nader te worden afgestemd met de cie. W&R omdat het rapport goeddeels het beleidsterrein van de minister voor W&R betreft.

Toezegging, gedaan tijdens het AO toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur, om een advies toe te sturen inzake uitsluiting Amerikaanse ondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 april 2013

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Plaatsonafhankelijke bijhouding in de wet Basisregistratie Personen (amendement Schouw), de bestuurlijke boete en het amendement Oosenbrug (33219)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 april 2013 Plaatsonafhankelijke bijhouding in de wet Basisregistratie Personen (amendement Schouw), de bestuurlijke boete en het amendement Oosenbrug (33219) - 2013Z07682

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de wet Basisregistratie Personen (TK 33219)

Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2012

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 april 2013 Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2012 - 33400-I-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Zaak: Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 12 april 2013 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 33609

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 25 april 2013 te 14:00 uur.

Lijst van vragen en antwoorden over decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd (Kamerstuk 33400 VII, nr. 59)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 april 2013 Antwoord op vragen commissie over decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd - 33400-VII-63

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenair debat over de Visienota over de bestuurlijke inrichting van Nederland op 18 april 2013.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om actualisering over decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd met het oog op het sociaal akkoord. Het antwoord van de minister zal worden betrokken bij het algemeen overleg Decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd op 22 mei 2013.
Noot: De commissie heeft oorspronkelijk besloten de brief inzake decentralisatie en de

Twee onderzoeksrapporten over dorps- en wijkraden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 april 2013 Twee onderzoeksrapporten over dorps- en wijkraden - 33047-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2013

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 april 2013 Aanbieding Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2013 - 33400-B-15

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de Jaarverslagen 2012 onderdelen Gemeentefonds en Provinciefonds.

Hoofdlijnen AIVD Jaarplan 2013

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 april 2013 Hoofdlijnen van het AIVD Jaarplan 2013 - 30977-51

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over IVD-aangelegenheden voor het zomerreces van 3 uur.

Uitstelbericht om een reactie van het kabinet op de brief van Vervoersautoriteit Rotterdam Den Haag over de uitkomsten van de bestuurlijke conferentie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 april 2013 Uitstelbericht om een reactie van het kabinet op de brief van Vervoersautoriteit Rotterdam Den Haag over de uitkomsten van de bestuurlijke conferentie - 2013Z06674

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstelbrief inzake uitvoering van de aangenomen motie van het lid Schouw (33400-B, nr. 13) over een onderzoek naar de risico's van decentralisaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verstrekking aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 april 2013 Verstrekking aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) - 27859-63

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de behandeling van VvW TK 33219 Wet Basisregistratie Personen.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met een halfjaarlijks overzicht van openstaande en deels voldane toezegginggen

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 8 april 2013 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met een halfjaarlijks overzicht van openstaande en deels voldane toezegginggen - 2013Z07003

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.