Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 april 2013

Gepubliceerd: 25 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2013A01672
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=796512be-9f8f-4691-a210-5915674aafa7&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2025-4-2013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33607, 33495, 33519, 31490, 31490, 31490, 31428, 33472, 27923, 26695, 29338, 33558, 31524, 33426, 33426, 33541

Inhoud


AO Leven Lang Leren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.C.E. de Kler - 25 april 2013 AO Leven Lang Leren - 2013Z08644

Besluit: Minister verzoeken om stand van zaken stukken AO Leven Lang Leren.

Geannoteerde agenda OJCS-Raad 16 en 17 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2013 Geannoteerde agenda OJCS-Raad 16 en 17 mei 2013 - 2013Z08246

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van dinsdag 14 mei a.s. van 16.30 - 18.30 uur

Beleidsreactie op en aanbieding van het onderwijsverslag 2011-2012 van de Inspectie van het Onderwijs (wordt op 24 april a.s. nagezonden)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 - 33605-VIII-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 om 10.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 mei 2013 Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 - 33605-VIII-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 om 10.00 uur.

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 mei 2013 Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 - 33605-VIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2013 om 10.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 april 2013 Aanbieding Onderwijsverslag 2011-2012 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie - 33400-VIII-136

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 22 mei 2013 om 10.00 uur.

Beleidsreactie op het advies "De Chinese Handschoen, Hoe Chinese en Nederlandse kennis elkaar kunnen versterken" en de uitwerking van een China Connection Point van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 april 2013 Beleidsreactie op het advies "De Chinese Handschoen, Hoe Chinese en Nederlandse kennis elkaar kunnen versterken" en de uitwerking van een China Connection Point van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) - 2013Z08217

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen (heeft expliciet om deze brief verzocht).

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs; Brussel, 16 januari 2013

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10 april 2013 Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs; Brussel, 16 januari 2013 - 33607-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het Accreditatieverdrag behoeft aanpassing om drie redenen. Ten eerste wordt de taak van de NVAO uitgebreid met het uitvoeren van de instellingstoets kwaliteitszorg (Nederland) en de instellingsreview (Vlaanderen) (onderdelen A en C). Ten tweede wordt in het Accreditatieverdrag thans een regeling getroffen voor de academische gelijkstelling van de bachelor- en masteropleidingen in Vlaanderen en Nederland(onderdeel B). Tot slot wordt de werking van het Accreditatieverdrag uitgebreid tot het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (onderdeel D).

Versterking bestuurskracht onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 april 2013 Versterking bestuurskracht onderwijs - 33495-10

Besluit: Agenderen voor notaoverleg d.d. 27 mei 2013 over governance in het onderwijs.

Antwoord op vragen commissie over de reactie oop het onderzoek 'The European Second Generation Compared'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 december 2012

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 april 2013 Antwoord op vragen commissie over de reactie oop het onderzoek 'The European Second Generation Compared' - 2013Z08119

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie de brief van de Nationale Jeugdraad (NJR) over zijn zorgen t.a.v. het ontplooien van activiteiten door studenten naast hun studie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 april 2013 Reactie op de brief van de Nationale Jeugdraad (NJR) over de zorgen t.a.v. het ontplooien van activiteiten door studenten naast hun studie - 33519-43

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg d.d. 22 april 2013 over Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2013D13982.
Gerelateerde kamerstukken: 33519-43

Reactie m.b.t. (toelating tot) dyslexie onderwijs en gebrek aan financiële tegemoetkoming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 april 2013 Reactie m.b.t. (toelating tot) dyslexie onderwijs en gebrek aan financiële tegemoetkoming - 2013Z08097

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2013D11645.

Reactie op het advies van de KNAW 'Digitale Geletterdheid in het voortgezet onderwijs; vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 april 2013 Reactie op het advies van de KNAW 'Digitale Geletterdheid in het voortgezet onderwijs; vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw' - 2013Z08091

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Stichting voor de Leerplanontwikkeling (SLO) is gevraagd om kort voor de zomer een concreet voorstel te doen dat betrekking heeft op het geheel van de adviezen van de KNAW. De Kamer wordt hierover geinformeerd.

Aanbieding rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissies over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer (31490, nr. 104) - 31490-112

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 april 2013 Antwoorden op vragen van een aantal commissies over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer - 31490-115

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 24 januari 2013 Aanbieding rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties - 31490-104

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer - 2013Z06274

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 10 april 2013 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 - 31428-6

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om voor het jaarverslag een rapporteur aan te stellen, t.w. het lid Duisenberg en het lid Straus

Wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 april 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (Kamerstuk 33472, nr. 6) - 2013Z07955

Besluit: Er is reeds verzocht om een VSO door het lid Duisenberg, met het verzoek dit vóór het meireces te organiseren.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 februari 2013 Wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs - 33472-6

Besluit: Er is reeds verzocht om een VSO door het lid Duisenberg, met het verzoek dit vóór het meireces te organiseren.
Gerelateerde kamerstukken: 33472-6

Onderwijstijdverlenging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 april 2013

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Aangehouden uit de vorige procedurevergadering. Het lid Beertema komt met een voorstel voor een Rondetafelgesprek over onderwijstijdverlenging.

Stemmingen 17 april over VAO leraren en lerarenopleidingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Pechtold over de motie Van Meenen over intrekken van het voorstel voor de nullijn - 27923-166

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om, nu het sociaal akkoord is afgesloten, de Kamer een overzicht t doen toekomen met alle bezuinigingen die vigerend zijn op onderwijs.

Uitkomsten verkenning verlenging van de kwalificatieplicht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 april 2013 Uitkomsten verkenning verlenging van de kwalificatieplicht - 26695-91

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg voortijdig schoolverlaten.

Overzicht van de Totale Onderzoek Financiering (TOF) 2011–2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 april 2013 Overzicht van de Totale Onderzoek Financiering (TOF) 2011–2017 - 29338-119

Besluit: Betrokken bij het AO Wetenschapsbeleid van 18 april jl.

Informatie over de gevolgen voor het wetsvoorstel Herziening SLOA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 april 2013 Informatie over de gevolgen voor het wetsvoorstel Herziening SLOA - 33558-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten.
Gerelateerde kamerstukken: 33558-6

Macrodoelmatigheid in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 april 2013 Macrodoelmatigheid in het mbo - 31524-166

Besluit: Toevoegen aan het dossier Macrodoelmatigheid (mbo en ho) en een AO hierover plannen.

Rondetafelgesprek Museaal bestel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. Venrooy-van Ark (VVD) - 19 april 2013 Rondetafelgesprek Museaal bestel - 2013Z08067

Besluit: Voorstel voor aanleveren namen genodigden kunnen vóór 6 mei, maar bij voorkeur eerder worden aangeleverd.
Noot: (zie opzet van het rtg in de bijlage) Doel van de hoorzitting is om de museale sector in den brede aan het woord te laten komen en van gedachten te wisselen over het advies van de raad voor cultuur: Ontgrenzen en Verbinden: naar een nieuw museaal bestel. Hierbij is het van belang dat wordt gesproken met de huidige Rijksmusea en kleinere musea: hoe hebben zij het advies ontvangen en wat is hun visie hierop? Hoe zien de beoogde Kerninstellingen hun rol? Waar

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio- programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaard pakket televisie- en radioprogrammakanalen

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 april 2013 Nota van wijziging - 33426-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33426-9

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33426-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33426-8

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 oktober 2012 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio- programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaard pakket televisie- en radioprogrammakanalen - 33426

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33541-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33541-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 februari 2013 Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren - 33541

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.