Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 mei 2013

Gepubliceerd: 16 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2013A01655
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cd1e5b06-71db-45e6-8b62-e2d1e39a5fcb&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2016%20mei%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30806, 32706, 29924


Uitnodiging NAG voor Paris Air Show 2013

Zaak: Brief derden - Netherlands Aerospace Group (NAG) te Zoetermeer - 26 april 2013 Uitnodiging NAG voor Paris Air Show 2013 - 2013Z09143

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Antwoorden op aanvullende vragen van het lid Eijsink over de personeelsrapportage Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 mei 2013 Antwoorden op aanvullende vragen van het lid Eijsink over de personeelsrapportage Defensie - 2013Z09195

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Personeel d.d. 13 juni 2013.

Praktische inzet van Nederlandse Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 mei 2013 Praktische inzet van Nederlandse Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s) in het buitenland en de toetsing van de proportionaliteit - 2013Z09192

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg UAV's, na ontvangst van de DMP-B brief over het project MALE UAV en nadat is bezien hoe dit beleidsterrein in samenhang met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken kan worden behandeld.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 maart 2013 Reactie op verzoek commissie over de praktische inzet van Nederlandse Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s) - 30806-11

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg UAV's, na ontvangst van de DMP-B brief over het project MALE UAV en nadat is bezien hoe dit beleidsterrein in samenhang met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken kan worden behandeld.
Besluit: Een besloten technische briefing over UAV's organiseren. Het ministerie van Defensie wordt verzocht om er zorg voor te dragen dat bij deze briefing commandanten aanwezig zijn die UAV's hebben ingezet en commandanten die te maken hebben gehad met het inhuren van UAV's bij particuliere bedrijven.
Besluit: Het onderwerp UAV's wordt toegevoegd aan de agenda van het werkbezoek aan de Verenigde Staten, dat gepland staat in het herfstreces.
Noot: De staf van de commissie zal zich verstaan met de staf van de commissie Buitenlandse Zaken en de commissie hier nader over informeren.

Reactie op de aanbevelingen van de AIV over Europese defensiesamenwerking

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 mei 2013 Reactie op de aanbevelingen van de AIV over Europese defensiesamenwerking - 2013Z09151

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Europese Defensiesamenwerking. Over de planning van dit algemeen overleg wordt besloten na het werkbezoek aan Brussel.
Besluit: De minister van Defensie verzoeken om de toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg samenwerking Defensie EDA/Benelux d.d. 13 maart 2013, om de Kamer na de zomer te informeren over de vooruitgang op het gebied van de defensiesamenwerking met Duitsland, voor het nog te plannen algemeen overleg Europese Defensiesamenwerking gestand te doen.
Noot: De EU-adviseur van de commissie informeert de commissie over de planning tot aan de Europese Raad in december.

Toelichting relatie beleidsdoorlichting bescherming kwetsbare schepen nabij Somalië en het kabinetsstandpunt VPD’s

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 mei 2013 Toelichting relatie beleidsdoorlichting bescherming kwetsbare schepen nabij Somalië en het kabinetsstandpunt VPD’s - 2013Z09194

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vessel Protection Detachments (VPD) met de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 4 juli 2013.

Verdeling van de kosten van piraterijbestrijding

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 mei 2013 Verdeling van de kosten van piraterijbestrijding - 2013Z09118

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vessel Protection Detachments (VPD) met de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 4 juli 2013.

Kabinetsstandpunt inzake Vessel Protection Detachments aan boord van Koninkrijksgevlagde koopvaardijschepen en aanvullende maatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 april 2013 Kabinetsstandpunt inzake Vessel Protection Detachments aan boord van Koninkrijksgevlagde koopvaardijschepen en aanvullende maatregelen - 32706-44

Besluit: De minister van Defensie verzoeken om de Kamer schriftelijk te informeren over: - de verschillende invulling die gegeven wordt ten aanzien van het loslaten van het geweldsmonopolie, zoals het niet toestaan van gewapende particuliere beveiliging bij geldtransport, maar wel bij koopvaardijschepen; - haar reactie op de kritiek van de kapiteinsvereniging NVKK op het voorgenomen wetsvoorstel; - de relatie tussen de beleidsdoorlichting bescherming kwetsbare schepen nabij Somalië en het voorgenomen wetsvoorstel.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2013 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vessel Protection Detachments (VPD) met de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 4 juli 2013.

Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 april 2013 Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan - 2013Z08834

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 6 juni 2013 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Politietrainingsmissie Afghanistan, te plannen na ontvangst van de volgende stand van zaken brief en de redeployment rapportage.
Besluit: De minister verzoeken om de Kamer te informeren wanneer de rapportage over redeployment aan de Kamer wordt gestuurd.

Jaarverslag 2012 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 april 2013 Jaarverslag 2012 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied - 33400-X-78

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Kustwacht Caribisch Gebied d.d. 14 mei 2013.
Besluit: De commissie besluit geen technische briefing over dit onderwerp te organiseren naar aanleiding van het recente algemeen overleg.

Uitstel toezending informatie over de gevolgen van het Sociaal Akkoord voor Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 april 2013 Uitstel toezending informatie over de gevolgen van het Sociaal Akkoord voor Defensie - 33400-X-77

Besluit: De minister verzoeken om een tijdsplanning voor de toezending van informatie over de gevolgen van het Sociaal akkoord en over de pakketvergelijking van de arbeidsvoorwaarden van Defensie- en Rijksambtenaren aan de Kamer te doen toekomen.

Aanbieding openbaar jaarverslag van de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (MIVD) voor 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 april 2013 Aanbieding openbaar jaarverslag van de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (MIVD) voor 2012 - 29924-96

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2013 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIVD d.d. 3 juli 2013
Besluit: Besloten technische briefing organiseren met ambtenaren van het ministerie van Defensie en het ministerie van Algemene Zaken over het stelsel en de uitvoering van de WIV. Het lid Vuijk zal zich verstaan met de staf van de commissie om de precieze vraagstellingen te formuleren en sprekers aan te dragen.

Geluidsreductie betreffende de AWACS-vliegtuigen van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 april 2013 Geluidsreductie betreffende de AWACS-vliegtuigen van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen - 33400-XII-58

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De staf van de commissie zal zich verstaan met de staf van de vaste commissie voor Infrastructuur & Milieu wat er de reden van is geweest om het voortouw voor de behandeling van deze brief over te dragen aan de vaste commissie voor Defensie.