Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 16 april 2013

Gepubliceerd: 17 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2013A01585
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c85a1829-23c2-4f0f-b670-558f81e75b52&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20EZ%2016%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29023, 29023, 32645, 31239, 33510, 33510

Inhoud


Werkbezoek Natura 2000

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Houwers (VVD) - 16 april 2013 Werkbezoek Natura 2000 - 2013Z07853

Besluit: Het lid Houwers zal op zoek gaan naar een datum en voldoende leden om dit werkbezoek alsnog doorgang te laten vinden.
Noot: Er zijn ten minste vijf leden nodig om een werkbezoek door te laten gaan.

Verzoek van het lid Litjens de staatssecretaris van EZ een reactie te vragen op een artikel uit Elsevier waarin wordt gesteld dat Europees natuurbeleid Natura 2000 slecht uitpakt in Nederland.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J.M. Litjens (VVD) - 11 april 2013 Verzoek van het lid Litjens de staatssecretaris van EZ een reactie te vragen op een artikel uit Elsevier waarin wordt gesteld dat Europees natuurbeleid Natura 2000 slecht uitpakt in Nederland. - 2013Z07423

Besluit: Het verzoek van het lid Litjens om een kabinetsreactie te vragen op het artikel betreffende het Europees natuurbeleid Natura 2000 wordt gehonoreerd.

Verzoek van het Lid Jacobi een rondetafelgesprek te organiseren over de instrumenten en mogelijkheden voor organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland om samen gaan werken ter bescherming van de natuur tegen vandalen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 4 april 2013 Verzoek van het Lid Jacobi een rondetafelgesprek te organiseren over de instrumenten en mogelijkheden voor organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland om samen gaan werken ter bescherming van de natuur tegen vandalen. - 2013Z06729

Besluit: Er is voldoende steun voor het houden van een rondetafelgesprek over instrumenten en mogelijkheden van natuurorganisaties om samen te werken ter bescherming tegen natuurvandalisme.
Besluit: Via een schriftelijke ronde worden suggesties voor genodigden geïnventariseerd waarna de resultaten van de inventarisatie tijdens een eerstvolgende

Verzoek van het lid Dijkgraaf om de staatssecretaris van Economische Zaken om een reactie te vragen op de initatiefnota Mooi Nederland, voordat deze naar de Raad van State wordt gestuurd.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 9 april 2013 Verzoek van het lid Dijkgraaf om de initatiefnota Mooi Nederland, voordat deze naar de Raad van State wordt gestuurd, op een aantal punten ter reactie voor te leggen aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. - 2013Z07078

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Bosman om de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen hoe zij uitvoering zal geven aan de motie over de herberekening van het streefbeeld palingbestand.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 9 april 2013 Verzoek van het lid Bosman om de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen hoe zij uitvoering zal geven aan de motie over de herberekening van het streefbeeld palingbestand. - 2013Z07156

Besluit: Het verzoek van het lid Bosman wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen om een brief naar de Kamer te sturen over de wijze waarop zij uitvoering zal geven aan de motie over de herberekening van het streefbeeld palingbestand.

Verzoek van het lid Graus om de staatssecretaris van EZ een reactie te vragen op de berichtgeving inzake een failliete schaapherder op de Veluwe

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 10 april 2013 Verzoek van het lid Graus om de staatssecretaris van EZ een reactie te vragen op de berichtgeving inzake een failliete schaapherder op de Veluwe - 2013Z07257

Besluit: Het verzoek van het lid Graus om de staatssecretaris van EZ om een kabinetsreactie te vragen op de problematiek rondom de failliete schaapsherder op de Veluwe (in relatie tot Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) en deze te betrekken bij het algemeen overleg Wildbeheer op 23 april om 18.30-20.30uur wordt gehonoreerd.

Vertegenwoordiging kabinet AO Natuur- en milieueffecten Veehouderij inclusief Programmatische Aanpak Stikstof

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 april 2013 Vertegenwoordiging kabinet AO Natuur- en milieueffecten Veehouderij inclusief Programmatische Aanpak Stikstof - 2013Z07093

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Tussentijdse stand van zaken grote grazers Oostvaardersplassen en de situatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 april 2013 Tussentijdse stand van zaken grote grazers Oostvaardersplassen en de situatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen - 2013Z07681

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wildbeheer op 23 april 2013 van 18.30 tot 20.30 waarbij tevens de problematiek rond een failliete schaapsherherder op de Veluwe betrokken wordt.
Noot: Zie ook agendapunt 11.

Stand van zaken van de lopende strafrechtelijke onderzoeken van de paardenvleesaffaire en andere vervolgonderzoeken bij Nederlandse bedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 april 2013 Stand van zaken van de lopende strafrechtelijke onderzoeken van de paardenvleesaffaire en andere vervolgonderzoeken bij Nederlandse bedrijven - 2013Z07581

Besluit: Agenderen voor de derde termijn van het algemeen overleg Voedselfraude op op 25 april 2013 van 18.00 tot 20.00 uur.
Besluit: Via een schriftelijke inventarisatie kunnen aanvullende vragen over deze brief gesteld worden tot uiterlijk 18 april a.s. om 17.00 uur.
Noot: De staatssecretaris van EZ zal verzocht worden deze vragen uiterlijk woensdag 24 april a.s. te beantwoorden.

Handhaving regelgeving voedselveiligheid (n.a.v. toezegging AO voedselfraude d.d. 14 maart 2013)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 april 2013 Handhaving regelgeving voedselveiligheid (n.a.v. toezegging AO voedselfraude d.d. 14 maart 2013) - 2013Z07580

Besluit: Agenderen voor de derde termijn van het algemeen overleg Voedselfraude op 25 april 2013 van 18.00 tot 20.00 uur.

Notitie staf commissie - agenda algemeen overleg "groene groei"

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 10 april 2013 Notitie staf commissie - agenda algemeen overleg "groene groei" - 2013Z07266

Besluit: Drie stukken, die nu op de agenda van het AO bedrijfslevenbeleid staan, agenderen voor het algemeen overleg over de groene groei.

Informatie over energieprijzen die grootverbruikers in Nederland en Duitsland betalen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 april 2013 Informatie over energieprijzen die grootverbruikers in Nederland en Duitsland betalen - 29023-145

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energiewende dat gepland staat op 13 juni 2013 van 10 tot 13 uur.

Onderzoeksrapport Energy Delta Gas Research (EDGaR) naar de beheersing van de gassamenstelling op de lange termijn

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2013 Onderzoeksrapport Energy Delta Gas Research (EDGaR) naar de beheersing van de gassamenstelling op de lange termijn - 29023-144

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 24 april 2013 van 16.00 tot 20.00 uur.

Aanbieding onderzoeksrapporten stralingsbescherming

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 april 2013 Aanbieding onderzoeksrapporten stralingsbescherming - 32645-50

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 24 april 2013 van 16.00 tot 20.00 uur.

Reactie op brief SDE+ regeling voor geothermie in 2013 en voorlopige resultaten eerste openstellingsdag SDE+ 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 april 2013 Reactie op brief SDE+ regeling voor geothermie in 2013 en voorlopige resultaten eerste openstellingsdag SDE+ 2013 - 31239-152

Besluit: De brief over de SDE+ zal tijdens het verzamel algemeen overleg Energie van 24 april 2013 in een afzonderlijk blok worden besproken. Met het oog hierop wordt het algemeen overleg van 24 april a.s. met een uur verlengd en zal nu plaatsvinden tussen 16 en 20 uur.

Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie) (33 510)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 april 2013 Nota van wijziging - 33510-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33510-6

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33510-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33510-5

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 januari 2013 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie) - 33510

Besluit: Aanmelden voor spoedige plenaire behandeling.