Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 april 2013

Gepubliceerd: 9 april 2013
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2013A01565
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=00271277-a181-4562-b179-3759a7c96381&title=Besluitenlijst%20extra-procedurevergadering%20op%209%20april%202013%20om%2013.30%20u.%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Beleidsnota “Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen”

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 5 april 2013 Beleidsnota “Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen” - 2013Z06915

Besluit: - De beleidsnota wordt niet geagendeerd voor nota overleg 22 april a.s. en evenmin voor nota overleg in juni. - Beleidsnota wordt geagendeerd voor Algemeen Overleg in mei, desgewenst gevolgd door VAO.
Besluit: Feitelijke vragenronde. Inbrengdatum dinsdag 23 april 16.00 uur.
Besluit: Agenderen voor hoorzitting/rondetafelgesprek op maandag 22 april 2013.
Noot: De minister wordt verzocht de antwoorden uiterlijk een week vóór het overleg over de beleidsnota aan de Kamer toe te zenden.