Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 april 2013

Gepubliceerd: 19 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2013A01531
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b73d6b87-1725-4917-9241-4d4d0b7ddbd3&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20dd%2018%20april%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Brief van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven inzake het burgerinitiatief van Burgerforum-EU 'Geen bevoegdheidsoverdracht zonder referendum'

Zaak: Brief commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 2 april 2013 Brief van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven inzake het burgerinitiatief van Burgerforum-EU 'Geen bevoegdheidsoverdracht zonder referendum' - 2013Z06529

Besluit: De commissie besluit het gevraagde advies door te geleiden naar de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. van Keulen - 16 april 2013 EU-stafnotitie - Verzoek van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven inzake het voorstel van Burgerforum-EU - 2013Z07796

Besluit: 1. De commissie Europese Zaken adviseert de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven om het ingediende burgerinitiatief van burgerforum-EU inhoudelijk in behandeling te nemen. De commissie merkt daarbij op dat het op basis van eerdere ervaringen van belang is om de geldigheid van het aantal ondertekenaars - bijvoorbeeld steekproefsgewijs - na te gaan. 2. De commissie hecht er aan dat de plenaire vergadering expliciet, zichtbaar en herleidbaar een besluit neemt over de ontvankelijkheid van het burgerinitiatief op voorstel van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, bijvoorbeeld door opname op de stemmingslijst. 3. Indien het burgerinitiatief ontvankelijk wordt verklaard, wordt de commissie Europese Zaken graag betrokken bij de verdere behandeling van dit initiatief. Zij is voornemens een of meer meningsvormende activiteiten (zoals een hoorzitting of een rondetafelgesprek) rond de thematiek van dit burgerinitiatief te organiseren.