Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 april 2013

Gepubliceerd: 4 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2013A01496
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2a10b7a3-4e6e-4e91-9658-e545effa8117&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20dd%204%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33594


Verzoek CDA-fractie om brief regering over tekort EU-begroting en EU-ambtenarensalarissen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 28 maart 2013 Verzoek CDA-fractie om brief regering over tekort EU-begroting en EU-ambtenarensalarissen - 2013Z06208

Besluit: Het verzoek niet te honoreren onder verwijzing naar het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad op 4 april over dit onderwerp en de kabinetsbrief die voor dat algemeen overleg is ontvangen.

Brief m.b.t. het burgerinitiatief van Burgerforum-EU 'Geen bevoegdheidsoverdracht zonder referendum'

Zaak: Brief commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 2 april 2013 Brief van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven inzake het burgerinitiatief van Burgerforum-EU 'Geen bevoegdheidsoverdracht zonder referendum' - 2013Z06529

Besluit: De griffier te verzoeken om, conform de hiervoor afgesproken procedure, in een stafnotitie een feitenoverzicht te geven zodat deze informatie in de volgende procedurevergadering betrokken kan worden bij de advisering aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.
Besluit: Een extra procedurevergadering te plannen op donderdag 18 april a.s. om het advies aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven vast te stellen.
Noot: De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven verzoekt de commissie Europese Zaken om te onderzoeken of het voorstel van het burgerinitiatief in de afgelopen twee jaar in de Tweede Kamer aan de orde is geweest en zo ja, of daarbij sprake is geweest van een duidelijk standpunt van een Kamermeerderheid.

EU-voorstel: Derde en laatste voortgangsrapportage onder het Monitoringsmechanisme voor Kroatië COM (2013) 171

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 april 2013 Kabinetsappreciatie derde en laatste voortgangsrapportage van de Europese Commissie onder het monitoringsmechanisme voor Kroatië en inzake het EU-toetredingsproces Kroatië - 2013Z06752

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken op 18 april 2013.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 27 maart 2013 EU-voorstel: Derde en laatste voortgangsrapportage onder het Monitoringsmechanisme voor Kroatië COM (2013) 171 - 2013Z06194

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken op 18 april 2013.

Memo van de rapporteur Europees Semester - Werkbezoek Brussel 8 april 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Servaes (PvdA) - 28 maart 2013 Memo van de rapporteur Europees Semester - Werkbezoek Brussel 8 april 2013 - 2013Z06321

Besluit: De commissie is akkoord met de voorgestelde opzet, gesprekspartners en vragen voor het werkbezoek over het Europees Semester dat rapporteur Servaes aanstaande maandag 8 april aan Brussel zal brengen. In aanvulling daarop suggereert de commissie om gesprekken te voeren met zowel euro-optimistische als euro-sceptische Europarlementariërs zodat kennisgenomen kan worden van de verschillende visies die er met betrekking tot het onderwerp bestaan.

Voorbereiding EU-Voorzittersconferentie

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 28 maart 2013 Verslag van een informele interparlementaire conferentie inzake de rol van nationale parlementen in een meer geïntegreerd financieel, budgettair en economisch beleidskader - 33594-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 28 maart 2013 EU-stafnotitie Aanscherping inzetnotitie parlementaire betrokkenheid versterkte EMU - 2013Z06332

Besluit: De commissie is akkoord met de notitie ten behoeve van de inzet van de Voorzitter tijdens de Voorzittersconferentie.
Besluit: De commissie is akkoord met het voorstel om de bijgesloten Deense brief niet mede te ondertekenen maar om te reageren met een bedankbrief.

Kabinetsreactie AIV-rapport 'Nederland en het Europees Parlement. Investeren in nieuwe verhoudingen'.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 maart 2013 Kabinetsreactie AIV rapport 'Nederland en het Europees Parlement. Investeren in nieuwe verhoudingen.' - 2013Z06314

Besluit: Tezamen met het AIV-rapport agenderen voor een kort algemeen overleg van één uur aansluitend aan het AO RAZ in mei of juni.

Brief aan Voorzitter inzake behandelvoorbehoud Slimme Grenzen - COM(2013)95, 96,

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 2 april 2013 brief aan Voorzitter inzake behandelvoorbehoud Slimme Grenzen - COM(2013)95, 96, 97 - 2013Z06522

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.