Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 april 2013

Gepubliceerd: 11 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A01392
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c9854509-7351-458d-8150-d434182257f3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20op%2010%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33417, 25424, 32620, 27428, 31977, 33062, 30597, 29963, 33593, 29538, 28828

Inhoud


Verzoek om stand van zaken aan te geven inzake de toezegging n.a.v. mondelinge vragen d.d. 17 april 2012 aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Pleidooi verplichte anticonceptie» (Nos.nl, 13 april 2012) (ingezonden 17 april 2012) - 2012Z08167

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 10 april 2013 Verzoek om stand van zaken aan te geven inzake de toezegging n.a.v. mondelinge vragen d.d. 17 april 2012 aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Pleidooi verplichte anticonceptie» (Nos.nl, 13 april 2012) (ingezonden 17 april 2012) - 2012Z08167 - 2013Z07282

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven inzake de uitvoering van de motie Nader gewijzigde motie Voordewind en Ypma (t.v.v. 33400-XVI, nr. 95) over de inwerkingtreding van artikel 262a van de wet herziening maatregelen kinderbescherming - 33400-XVI-122

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H. Neppérus (VVD) - 10 april 2013 Verzoek aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven inzake de uitvoering van de Nader gewijzigde motie Voordewind en Ypma (t.v.v. 33400-XVI, nr. 95) over de inwerkingtreding van artikel 262a van de wet herziening maatregelen kinderbescherming - 33400-XVI-122 - 2013Z07279

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de stand van zaken uitvoering motie mee te delen

Verzoek tot omzetting van het plenaire debat Matchfixing in een algemeen overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 9 april 2013 Verzoek tot omzetting van het plenaire debat Matchfixing in een algemeen overleg - 2013Z07075

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om de minister en staatssecretaris VWS een brief te vragen over het gegeven dat vrouwen in achterstandswijken nog steeds groter risico op perinatale sterfte en ziekte lopen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 9 april 2013 Verzoek om de minister en staatssecretaris VWS een brief te vragen over het gegeven dat vrouwen in achterstandswijken nog steeds groter risico op perinatale sterfte en ziekte lopen. - 2013Z07163

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Opdracht bevestiging onderzoek waarheidsvinding in de jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 4 april 2013 Opdracht bevestiging onderzoek waarheidsvinding in de jeugdzorg - 2013Z06699

Besluit: Agenderen voor de extra procedurevergadering op 17 april 2013

Verzoek een rondetafelgesprek te houden over "opvang slachtoffers loverboys"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 27 maart 2013 Verzoek een rondetafelgesprek te houden over "opvang slachtoffers loverboys" - 2013Z06135

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Verslag over het burgerinitiatief “Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst"

Zaak: Verzoekschrift - , - 14 maart 2013 Verslag over het burgerinitiatief “Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst" - 33417-24

Besluit: Agenderen voor gesprek met de indieners van het Burgerinitiatief.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie
Noot: Er wordt naar gestreefd het Burgerinitiatief voor het komende zomerreces af te handelen

Indicatoren voor kwaliteit in de zorg

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Indicatoren voor kwaliteit in de zorg - 33585

Besluit: Betrokken bij technische briefing door de ARK op 9 april 2013

Verzoek om uitstel voor AO Preventie d.d. 10 april a.s.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 april 2013 Verzoek om uitstel voor AO Preventie d.d. 10 april a.s. - 2013Z06662

Besluit: Een nieuwe datum zal worden vastgesteld

Deltaplan Dementie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 april 2013 Deltaplan Dementie - 25424-203

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Deltaplan Dementie (2,5 uur).

Verslag schriftelijk overleg over de berichten dat in de toekomst de premies zullen stijgen voor degenen die chronisch ziek, gehandicapt of ouder zijn, doordat gezonde mensen een hoger vrijwillig eigen risico nemen (Kamerstuk 29689, nr. 422)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 april 2013 Verslag schriftelijk overleg over de berichten dat in de toekomst de premies zullen stijgen voor degenen die chronisch ziek, gehandicapt of ouder zijn, doordat gezonde mensen een hoger vrijwillig eigen risico nemen (Kamerstuk 29689, nr. 422) - 2013Z06658

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 april 2013 Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden - 33599

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 23 mei 2013.

Planning wetsgevingsprioriteiten van de minister en staatssecretaris van VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 april 2013 Planning wetsgevingsprioriteiten van de minister en staatssecretaris van VWS - 32620-81

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding Jaarverslag 2012 van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 april 2013 Aanbieding Jaarverslag 2012 van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek - 27428-243

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Medische ethiek op 30 mei 2013

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het herstel van enige wetstechnische gebreken en andere wijzigingen van ondergeschikte aard (31 977)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 april 2013 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 31977-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorhang van de AMvB verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 maart 2013 Voorhang van de AMvB verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - 33062-23

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verslag schriftelijk overleg inzake Fokuswonen en de keuze van dienstverlening (Kamerstuk 30 597, nr. 260)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 maart 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Fokuswonen en de keuze van dienstverlening - 30597-291

Besluit: Agenderen voor een te houden algemeen overleg Fokuswonen na het meireces (2,5 uur)

Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 8 april 2013 Verzoek om een rondetafelgesprek over de handhaving van de tabaksleeftijd - 2013Z07011

Besluit: Verzoek gehonoreerd. In een extra procedurevergadering zal worden vastgesteld welke personen/organisaties zullen worden uitgenodigd.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 maart 2013 Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten) - 33590

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld in een extra procedurevergadering in week 16.

Ontbreken gegevens ministerie van VWS bij het kwartaaloverzicht implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2013

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Standpunt op het rapport over de evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2013 Standpunt op het rapport over de evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) - 29963-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Medische ethiek op 30 mei 2013

Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 maart 2013 Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer - 33593-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 25 april 2013 te 14.00 uur.

Reactie op verzoek van het lid Agema n.a.v. het bericht dat Wmo-geld wordt ingezet om openbaar groen te herstellen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 maart 2013 Reactie op verzoek van het lid Agema n.a.v. het bericht dat Wmo-geld wordt ingezet om openbaar groen te herstellen - 29538-145

Besluit: Betrokken bij plenair debat

Reactie op verzoek van het lid Klever inzake de berichtgeving over fouten in de jaarrekeningen van de ziekenhuizen, fouten in de jaarcijfers van de verzekeraars en het niet serieus nemen van bestrijding van zorgfraude door zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2013 Reactie op verzoek van het lid Klever inzake de berichtgeving over fouten in de jaarrekeningen van de ziekenhuizen, fouten in de jaarcijfers van de verzekeraars en het niet serieus nemen van bestrijding van zorgfraude door zorgverzekeraars - 28828-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgfraude op 10 april 2013