Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 maart 2013

Gepubliceerd: 29 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A01309
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=61bf1cca-3caf-4324-9536-5ae3327101fd&title=Besluitenlijst%20VWS%2028%20maart%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25268, 30597, 33497, 29282, 32279, 29689, 30234, 25424, 22894, 32402, 30597, 31765, 30388, 31839, 31839, 33062, 31839, 31899, 29389, 30234, 30597, 31839, 32610, 31839, 31753, 33204, 29689, 29477, 29689, 33578, 31839, 33567, 22112

Inhoud


Verzoek om kabinetsreactie op het rapport van het CPB inzake de Toekomst van de zorg alsmede de relatie tot het Regeerakkoord

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 29 maart 2013 Verzoek om kabinetsreactie rapport van het CPB inzake de Toekomst van de zorg alsmede de relatie tot het Regeerakkoord - 2013Z06374

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek aan de minister van VWS om een juridische uitleg te geven op het Dopingakkoord

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 29 maart 2013 Verzoek aan de minister van VWS om een juridische uitleg te geven op het Dopingakkoord - 2013Z06377

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Het lid Bergkamp vraagt ter voorbereiding op een rondetafelgesprek over Langdurige zorg om input te leveren op uit te nodigen personen/organisaties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 29 maart 2013 Het lid Bergkamp vraagt ter voorbereiding op een rondetafelgesprek over Langdurige zorg om input te leveren op uit te nodigen personen/organisaties - 2013Z06378

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek Nationaal Comité 4 en 5 mei om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorafgaand de Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding 2013

Zaak: Brief derden - Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam - 27 maart 2013 Verzoek Nationaal Comité 4 en 5 mei om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorafgaand de Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding 2013 - 2013Z06372

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Rookverbod voor kleine cafés

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 28 maart 2013 Rookverbod voor kleine cafés - 2013Z06203

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om reactie

Verzoek een rondetafelgesprek te houden over "opvang slachtoffers loverboys"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 27 maart 2013 Verzoek een rondetafelgesprek te houden over "opvang slachtoffers loverboys" - 2013Z06135

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitnodigen Allen Frances (oud-voorzitter DSM5)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 21 maart 2013 Uitnodigen Allen Frances (oud-voorzitter DSM5) - 2013Z05676

Besluit: Wordt overgelaten aan de individuele leden

Onderzoeksrapporten "Indische rekening" en "Sporen van vernieling"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 21 maart 2013 Onderzoeksrapporten "Indische rekening" en "Sporen van vernieling" - 2013Z05674

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om vóór het meireces een reactie te geven op de onderzoeksrapporten
Besluit: Na het meireces zal een algemeen overleg gevoerd worden (2,5 uur)

Gevolgtrekkingen rondetafelgesprek Geneesmiddelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 26 februari 2013 Gevolgtrekkingen rondetafelgesprek Geneesmiddelen - 2013Z03665

Besluit: Er wordt een schriftelijk overleg vastgesteld op basis van het stuk van het lid Voortman op 18 april 2013

Het functioneren van de NZa in 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2013 Het functioneren van de NZa in 2011 - 25268-78

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Uitstel toezending van de Hoofdlijnenbrief Langdurige Zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 maart 2013 Uitstel toezending van de Hoofdlijnenbrief Langdurige Zorg - 30597-290

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Van Veen over patiëntveiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 maart 2013 Reactie op de initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Van Veen over patiëntveiligheid - 33497-4

Besluit: Agenderen voor een notaoverleg vóór het meireces

Reactie op het rapport ‘De vergrijzing voorbij’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 maart 2013 Reactie op het rapport ‘De vergrijzing voorbij’ - 29282-175

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Langdurige Zorg
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanbieding van het Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2011 (Kamerstuk 32279, nr. 46)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake aanbieding van het Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2011 - 32279-53

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Medische Ethiek (3 uur)

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2011 (Kamerstuk 33400 XVI, nr. 6)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2011 - 33400-XVI-142

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Euthanasie
Noot: Het algemeen overleg zal worden geconvoceerd zodra de evaluatie van de Embryowet is ontvangen

Stand-van-zakenbrief inzake Europsyche

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2013 Stand-van-zakenbrief inzake Europsyche - 29689-428

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ na het meireces

Beantwoording vraag mw. Smilde in het wetgevingsoverleg d.d. 20 juni 2012: Er zijn nogal wat Wob-verzoeken. Kan de minister er een beeld van geven waarover die verzoeken zoal gaan en of men dat kan hanteren?

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2013 Beantwoording vraag mw. Smilde in het wetgevingsoverleg d.d. 20 juni 2012 over Wob-verzoeken - 33400-XVI-141

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de bijdrage Jeugd Olympische Spelen 2018 (Kamerstuk 30 234, nr. 80)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de bijdrage Jeugd Olympische Spelen 2018 - 30234-82

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Sport

Informatie over het tijdstip van toezending en de reactie op het rapport van HHM inzake Generalistische Basis GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2013 Informatie over het tijdstip van toezending en de reactie op het rapport van HHM inzake Generalistische Basis GGZ - 25424-202

Besluit: Standpunt van de minister afwachten.

Jaarrapportage Vermindering Suïcidaliteit 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2013 Jaarrapportage Vermindering Suïcidaliteit 2012 - 22894-313

Besluit: Agenderen voor een te houden algemeen overleg GGZ na het meireces

Gevolgen opknippen Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (32 402)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 maart 2013 Gevolgen opknippen Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg - 32402-11

Besluit: Technische briefing door het ministerie van VWS organiseren
Gerelateerde kamerstukken: 32402-11

Evaluatie Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 maart 2013 Evaluatie Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg - 30597-289

Besluit: Standpunt van de staatssecretaris afwachten

Privacyreglement NIVEL

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 maart 2013 - Privacyreglement NIVEL - 31765-74

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 11 april 2013

Start van een pilot anonieme financiering van zorg genoten door ernstig bedreigde personen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 maart 2013 - 30388-53

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 11 april 2013

Fusie van de jeugdzorginstellingen De Lindenhorst en Almata en de gevolgen daarvan voor de opvang van loverboyslachtoffers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 maart 2013 Fusie van de jeugdzorginstellingen De Lindenhorst en Almata en de gevolgen daarvan voor de opvang van loverboyslachtoffers - 31839-275

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Stand van zaken brief naar aanleiding van de correspondentie tussen Jeugdzorg Nederland en de Kinderombudsman

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 maart 2013 Stand van zaken brief naar aanleiding van de correspondentie tussen Jeugdzorg Nederland en de Kinderombudsman - 31839-276

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 11 april 2013

Voorhang van de AMvB verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 maart 2013 Voorhang van de AMvB verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - 33062-23

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering in afwachting van de e-mail-procedure begin volgende week
Gerelateerde kamerstukken: 33062-23

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de ontwikkeling van de wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg en toegankelijkheid en veiligheid in de jeugdzorg (Kamerstuk 31839, nr. 255)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de ontwikkeling van de wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg en toegankelijkheid en veiligheid in de jeugdzorg (Kamerstuk 31839, nr. 255) - 31839-274

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 11 april 2013

Voortgang Convenant Gezond Gewicht 2012 en reactie op de motie van het lid Vendrik over gezonde schoolkantines en van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de EPODE-aanpak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 maart 2013 Voortgang Convenant Gezond Gewicht 2012 en reactie op de motie van het lid Vendrik over gezonde schoolkantines en van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de EPODE-aanpak - 31899-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 10 april 2013

Reactie naar aanleiding van berekeningen van Berenschot over een dreigende sluiting van verpleeg- en verzorgingshuizen en een onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 maart 2013 Reactie naar aanleiding van berekeningen van Berenschot over een dreigende sluiting van verpleeg- en verzorgingshuizen en een onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum - 29389-49

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Langdurige Zorg
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Vervoersregeling teamsporters met een beperking

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2013 Vervoersregeling teamsporters met een beperking - 30234-81

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Valys/Doelgroepenvervoer d.d. 26 maart a.s.

Tariefmaatregelen vervoer dagbesteding specifieke groepen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 maart 2013 Tariefmaatregelen vervoer dagbesteding specifieke groepen - 30597-288

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Valys/Doelgroepenvervoer d.d. 26 maart a.s.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het beheer van privégelden van cliënten (Kamerstuk 31839, nr. 252)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het beheer van privégelden van cliënten - 31839-273

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgfraude op 10 april 2013
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Jeugdzorg op 11 april 2013

Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de wijziging van de Embryowet (32610)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2013 Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de wijziging van de Embryowet - 32610-15

Besluit: Desgewenst betrokken bij stemmingen
Gerelateerde kamerstukken: 32610-15

Afschrift van de reactie aan de ombudsmannen op het rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over ondertoezichtstellingen bij omgangsproblemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 februari 2013 Afschrift van de reactie aan de ombudsmannen op het rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over ondertoezichtstellingen bij omgangsproblemen - 31839-270

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Jeugdzorg op 11 april 2013

Afschrift van de reactie aan de Kinderombudsman op het rapport over de bijzondere curator

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 februari 2013 Afschrift van de reactie aan de Kinderombudsman op het rapport over de bijzondere curator - 31753-56

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg jeugdzorg op 11 april 2013

Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 maart 2013 Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo - 33204-22

Besluit: Betrekken bij toegewezen debat Vermogensinkomensbijtelling
Noot: De Voorzitter zal worden gevraagd het debat spoedig in te plannen
Gerelateerde kamerstukken: 33204-22

Reactie op verzoek van het lid Leijten over de winstcijfers van zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 maart 2013 Reactie op verzoek van het lid Leijten over de winstcijfers van zorgverzekeraars - 29689-425

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Verslag van een schriftelijk overleg over de Diane-35 pil (Kamerstuk 29477, nr. 230)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 maart 2013 - Antwoorden op vragen van de commissie over de Diane-35 pil - 29477-237

Besluit: Betrokken bij plenair VSO op 12 maart 2013

Uitstel verslag schriftelijk overleg inzake de kabinetsreactie op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 maart 2013 - Uitstel verslag schriftelijk overleg inzake de kabinetsreactie op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking - 29689-426

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Voorhangbrief functie eerstelijnsdiagnostiek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 maart 2013 - Eerstelijnsdiagnostiek - 33578-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 10 april te 14.00 uur.

Aanbieding advies “Een stevig fundament, Evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg en het TNO-rapport 'Een beknopte evaluatie van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 maart 2013 - 31839-272

Besluit: Standpunt afwachten

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op het verzoek van de commissie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 februari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op het verzoek van de commissie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners - 33400-XVI-138

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Veiligheid in de zorg

Oprichting Stichting A. van Leeuwenhoek-terrein

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, E.M.F. (Liesbeth) Kooloos - 21 maart 2013 BOR-notitie Oprichting Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein - 2013Z05725

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 februari 2013 - Oprichting Stichting A. van Leeuwenhoek-terrein - 33567-1

Besluit: Conform BOR-advies

Fiche inzake Verordening veiligheid consumentenproducten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 maart 2013 Fiche inzake Verordening veiligheid consumentenproducten - 22112-1589

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-gezondheidsraad op 18 juni 2013