Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 maart 2013

Gepubliceerd: 14 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2013A01051
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=eb17b7db-1011-4133-a912-5b862026ecc1&title=Besluitenlijst%20IM%20d.d.%2013%20maart%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 22112, 31936, 33546, 22112, 21501, 18106, 27625, 33193, 33470, 33470, 33037, 32712, 28694, 25834, 22343, 32813, 33561, 31089, 22026, 22026, 29398, 32646, 29398, 29398, 31936, 31936, 24804, 29665, 31936, 31521, 23645, 28165, 29984, 29893, 29984, 29984, 29893, 29893, 22026, 22026, 22026, 33324, 33324

Inhoud


Voorstel van het lid De Rouwe (CDA) om geïnformeerd te worden over de voorgenomen overname van HTM door de NS.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 13 maart 2013 Voorstel van het lid De Rouwe (CDA) om geïnformeerd te worden over de voorgenomen overname van HTM door de NS. - 2013Z05020

Besluit: Het verzoek om geïnformeerd te worden over de overname van HTM door de NS doorgeleiden naar de commissie financiën.

Verzoeken van het lid Bashir inzake rijgeschiktheid ADHD en deelcertificaten motorrijbewijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 12 maart 2013 Verzoeken van het lid Bashir inzake rijgeschiktheid ADHD en deelcertificaten motorrijbewijs - 2013Z04862

Besluit: De minister van I&M wordt verzocht om de Kamer te informeren inzake de implementatie van de adviezen van de Gezondheidsraad.
Besluit: De minister van I&M wordt verzocht om de Kamer te informeren inzake de deelcertificaten voor motorrijbewijzen.

Voorstel van het lid Bashir om een rondetafelgesprek over luchtvaartveiligheid te organiseren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 12 maart 2013 Voorstel van het lid Bashir om een rondetafelgesprek over luchtvaartveiligheid te organiseren - 2013Z04896

Besluit: Het verzoek om een rondetafelgesprek over veiligheid binnen de luchtvaartsector wordt gehonoreerd. Middels een schriftelijke procedure zal onder de fracties worden geïnventariseerd welke personen en organisaties uitgenodigd kunnen worden. Op basis daarvan wordt een programmavoorstel voor een rondetafelgesprek (van 2 uur) gedaan, dat ter vaststelling wordt voorgelegd in een volgende procedurevergadering.

Voorstel van de leden De Rouwe (CDA) en Van Veldhoven (D66) om een brief te vragen over de aankondigingen van het kabinet om alsnog een paar infrastructuurprojecten uit te voeren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 8 maart 2013 Verzoek om een brief over de aankondigingen van het kabinet om alsnog een paar infrastructuurprojecten uit te voeren - 2013Z04639

Besluit: De minister van I&M wordt verzocht om de Kamer uiterlijk een week voorafgaand aan het notaoverleg MIRT d.d. 8 maart 2013 een brief te doen toekomen over de aankondiging om alsnog een aantal infrastructuurprojecten uit te voeren.
Noot: De leden De Rouwe en Van Veldhoven deden dit voorstel naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën d.d. 1 maart 2013 inzake een reactie op CPB-cijfers (33566-1), waarin op pagina 8 een gericht pakket van investeringen in infrastructuur in 2014 wordt aangekondigd.

Voorstel van de leden Van Gerven (SP) en Agnes Mulder (CDA) om de problematiek van illegale olielozingen en het rapport hierover van Vollaard aan de agenda van het AO Noordzee toe te voegen en daarvoor ook de minister van Veiligheid en Justitie uit te nodigen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 7 maart 2013 Voorstel om de problematiek van illegale olielozingen en het rapport hierover van Vollaard aan de agenda van het AO Noordzee toe te voegen en daarvoor ook de minister van Veiligheid en Justitie uit te nodigen - 2013Z04506

Besluit: Het verzoek van de leden Van Gerven en Agnes Mulder wordt gehonoreerd: de problematiek van illegale olielozingen wordt toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg Noordzee en Wadden op 24 april 2013 en de minister van Veiligheid en Justitie zal voor (een deel van) het overleg worden uitgenodigd. Het algemeen overleg wordt tevens met een half uur verlengd.

Reminder ontbijtbijeenkomst omgevingsrecht op 14 maart te 8.30 - 10.00 uur

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 28 februari 2013 Stafnotitie - Ontbijtbijeenkomst Omgevingsrecht ihkv de pilot Parlement en Wetenschap - 2013Z03949

Besluit: In het kader van de pilot Parlement & Wetenschap vindt morgen een ontbijtbijeenkomst plaats over omgevingsrecht.

Gesprek met Fyra-experts op locatie (rangeerterrein Watergraafsmeer) op 5 april te 10.00 - 13.00 uur

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 12 maart 2013 Programma werkbezoek Fyra werkplaats te Watergraafmeer d.d. 5 april 2013 - 2013Z04897

Besluit: Het programma wordt conform het voorstel van NS vastgesteld.
Noot: De volgende leden hebben zich voor dit gesprek aangemeld: • De Boer (VVD) • Van Veldhoven (D66) • De Rouwe (CDA) • Hoogland (PvdA) • Bashir (SP)

Voorgenomen Nederlandse inbreng bij de lopende EU-consultatie over de voorstellen van de EC over structurele versterking van het ETS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 februari 2013 Voorgenomen Nederlandse inbreng bij de lopende EU-consultatie over de voorstellen van de EC over structurele versterking van het ETS - 21501-08-454

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 14 maart 2013.

Geannoteerde agenda Milieuraad 21 maart 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 februari 2013 Geannoteerde agenda Milieuraad 21 maart 2013 - 21501-08-453

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 14 maart 2013

Laatste ontwikkelingen agenda Transportraad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7 maart 2013 Laatste ontwikkelingen agenda Transportraad - 21501-33-409

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag schriftelijk overleg over de Transportraad van 11 maart 2013 (Kamerstuk 21501-33, nr. 407)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 maart 2013 Antwoordenop vragen van de commissie over de Transportraad van 11 maart 2013 (Kamerstuk 21501-33, nr. 407) - 21501-33-410

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Mededeling en richtlijn Schone energie voor het vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 maart 2013 Fiche: Mededeling en richtlijn Schone energie voor het vervoer - 22112-1576

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het EU-voorstel is reeds behandeld in het schriftelijk overleg over de Transportraad op 27 februari.

Naleving van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de gevoegde zaken over compensatie bij langdurige vertraging en over de definitie van het begrip "buitengewone omstandigheden" uit de Denied Boarding Compensation-verordening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 februari 2013 Naleving van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de gevoegde zaken over compensatie bij langdurige vertraging en over de definitie van het begrip "buitengewone omstandigheden" uit de Denied Boarding Compensation-verordening - 31936-132

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 5 juni 2013.

Uitkomst subsidiariteitstoets op het vierde EU-spoorpakket

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, G. Jonk - 12 maart 2013 EU-stafnotitie: Inbreng fracties subsidiariteitstoets vierde EU-spoorpakket - 2013Z04893

Besluit: De commissie I&M besluit om geen brief met een oordeel over de subsidiariteit van het vierde EU-spoorpakket voor te leggen voor plenaire besluitvorming.

Afspraken in het kader van het behandelvoorbehoud op het vierde EU-spoorpakket

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, G. Jonk - 7 maart 2013 Afspraken in het kader van het behandelvoorbehoud op het vierde EU-spoorpakket - 2013Z04585

Besluit: De afspraken over informatievoorziening, die zijn gemaakt in het AO Behandelvoorbehoud vierde EU-spoorpakket, worden aan de staatssecretaris van IenM gezonden

Fiche: 4e spoorpakket

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 maart 2013 Fiche: 4e spoorpakket - 33546-3

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud vierde EU-spoorpakket d.d. 7 maart 2013
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vierde EU-spoorpakket, te houden in de laatste week van juni.
Noot: Met de staatssecretaris is tijdens het algemeen overleg Behandelvoorbehoud vierde EU-spoorpakket afgesproken dat zij de Kamer uiterlijk op 21 juni de impact assessment doet toekomen van de consequenties van het vierde EU-spoorpakket voor Nederland.

Uitstel kabinetsstandpunt op het BNC-fiche over het vierde spoorpakket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 februari 2013 Uitstel kabinetsstandpunt op het BNC-fiche over het vierde spoorpakket - 22112-1574

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Cabotage in het wegvervoer

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 februari 2013 Cabotage in het wegvervoer - 21501-33-408

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 5 juni 2013

Scopewijziging natuurdoelstelling van het programma Maaswerken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 maart 2013 Scopewijziging natuurdoelstelling van het programma Maaswerken - 18106-216

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen, met het oog op een nog te plannen algemeen overleg Natura 2000.

Evaluatie Spoedwet € 100 mln.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 februari 2013 Evaluatie Spoedwet € 100 mln. - 27625-286

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming, Kamerstuk 33 465).

Reactie op het parlementair onderzoek “Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 maart 2013 Reactie op het parlementair onderzoek “Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid” - 33193-7

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 1 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie aan de Algemene Rekenkamer over het rapport "Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid" - 33470-3

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat op 3 oktober 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 februari 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid - 33470-4

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat op 3 oktober 2013.
Besluit: De staatssecretaris van IenM verzoeken een technische briefing te doen organiseren over de Nederlandse inzet voor de VN-klimaatconferentie te Warschau, voorafgaand aan deze conferentie die in november 2013 plaatsvindt.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 13 november 2012 Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid - 33470

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat op 3 oktober 2013.

Uitstelbrief inzake het signalement getiteld “De invloed van stikstof op de gezondheid”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 maart 2013 Uitstelbrief inzake het signalement getiteld “De invloed van stikstof op de gezondheid” - 33037-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister van I&M zegt in deze brief toe dat de Kamer de kabinetsreactie in ieder geval ontvangt vóór het AO leefomgeving, dat op 3 april 2013 gepland staat en waar dit onderwerp geagendeerd staat.

Overleg met de Europese Commissie over de Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 maart 2013 Overleg met de Europese Commissie over de Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater) - 32712-14

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 3 april 2013.

Reactie n.a.v. de motie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over een normadressaat in het verpakkingenbesluit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 februari 2013 Reactie n.a.v. de motie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over een normadressaat in het verpakkingenbesluit - 28694-110

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Grondstoffen en afval op 6 juni 2013.

Asbest in scholen en ziekenhuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 maart 2013 Asbest in scholen en ziekenhuizen - 25834-78

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving op 19 juni 2013.

Reactie op het rapport van Amnesty International en Greenpeace Nederland ’the Toxic Truth’ over de Probo Koala

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 februari 2013 Reactie op het rapport van Amnesty International en Greenpeace Nederland ’the Toxic Truth’ over de Probo Koala - 22343-284

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving op 19 juni 2013.

Reactie op het rapport "Belangenbehartiging van de Nederlandse biobrandstofindustrie"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 februari 2013 Reactie op het rapport "Belangenbehartiging van de Nederlandse biobrandstofindustrie" - 32813-43

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Duurzaamheid op 11 september 2013.

Aankondiging Structuurvisie Windenergie op Zee

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 februari 2013 Aankondiging Structuurvisie Windenergie op Zee - 33561-1

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Noordzee en Wadden op 24 april 2013.
Besluit: De minister van I&M verzoeken om de ontwerp-Rijksstructuurvisie in het najaar van 2013 aan de Kamer te doen toekomen.
Noot: Op grond van artikel 2.3, derde lid, van de Wet ruimte ordening (Wro) wenst de Kamer de voorgenomen structuurvisie Windenergie op zee met de minister van I&M te bespreken tijdens het algemeen overleg Noordzee en Wadden op 24 april 2013. Dit betekent dat de minister niet eerder een aanvang maakt met het vaststellen van de structuurvisie dan nadat het algemeen overleg volledig is afgerond (inclusief een eventuele plenaire afronding in de vorm van een VAO en stemmingen over eventuele moties).

Vierde Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 februari 2013 Vierde Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM - 31089-98

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 4 april te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg RRAAM.
Noot: Op donderdag 28 maart zal een BOR/Staf-notitie over RRAAM worden verspreid.

Stand van zaken inzake het eindrapport van de Commissie Schoof over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 maart 2013 Stand van zaken inzake het eindrapport van de Commissie Schoof over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd - 33400-A-49

Besluit: Met het oog op de wens van de commissie om dit onderwerp tijdens het notaoverleg MIRT op 8 april 2013 te bespreken, wordt de minister verzocht om aan te geven op welke termijn de Kamer het eindrapport van de commissie Schoof kan verwachten.

Aanbieding Voortgangsrapportage 31 HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 februari 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake aanbieding Voortgangsrapportage 31 HSL-Zuid - 22026-381

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT van 8 april (in verband met het onderwerp geluidshinder Lansingerland).

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 oktober 2012 Aanbieding Voortgangsrapportage 31 HSL-Zuid - 22026-366

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT van 8 april (in verband met het onderwerp geluidshinder Lansingerland).

Vertrouwelijke aanbieding van de onderliggende rapporten bij het onderzoek van Integis naar de pensioenen bij het CBR

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 maart 2013 Vertrouwelijke aanbieding van de onderliggende rapporten bij het onderzoek van Integis naar de pensioenen bij het CBR - 29398-360

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid.

Resultaten van de schouw rondom onduidelijke situaties met snelheden op de A2 tussen Vinkeveen en Abcoude

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 februari 2013 Resultaten van de schouw rondom onduidelijke situaties met snelheden op de A2 tussen Vinkeveen en Abcoude - 32646-38

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid.

Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over verkeersboetes

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 februari 2013 Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over verkeersboetes - 29398-359

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid.

Afwikkeling rijexamens CBR

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 februari 2013 Afwikkeling rijexamens CBR - 29398-361

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid.
Besluit: Tijdens de volgende procedurevergadering zal de commissiestaf een overzicht van de aanhangige brieven inzake Wegverkeer en Verkeersveiligheid geven, zodat de commissie een besluit kan nemen over de planning van de behandeling daarvan.

Aanvullende informatie blootstelling aan Tri-cresylfosfaten in de cabinelucht van vliegtuigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 maart 2013 Aanvullende informatie blootstelling aan Tri-cresylfosfaten in de cabinelucht van vliegtuigen - 31936-133

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

Informatie m.b.t. de casus in het DEGAS-rapport “Remmende voorsprong” (toezegging AO Luchtvaart)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 maart 2013 Informatie m.b.t. de casus in het DEGAS-rapport “Remmende voorsprong” - 31936-134

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

Afsluiting Federal Aviation Administration (FAA) consultatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 maart 2013 Afsluiting Federal Aviation Administration (FAA) consultatie - 24804-83

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

Stand van Zaken Alderstafel Schiphol (Monitoringsrapport Vierde kwartaal gebruiksjaar 2012)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 februari 2013 Stand van Zaken Alderstafel Schiphol (Monitoringsrapport Vierde kwartaal gebruiksjaar 2012) - 29665-185

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.
Besluit: De staatssecretaris van I&M wordt verzocht om de Kamer te informeren over het moment waarop de tweede rapportage van de Commissie Shared Vision aan de Kamer zal worden aangeboden.

Resultaten van het gesprek met de VNV en de uitkomsten van de workshop bij de EASA t.a.v. werk- en rusttijden in de luchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 februari 2013 Resultaten van het gesprek met de VNV en de uitkomsten van de workshop bij de EASA t.a.v. werk- en rusttijden in de luchtvaart - 31936-131

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 5 juni 2013.

Boordcomputer Taxi

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 februari 2013 Boordcomputer Taxi - 31521-69

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg Openbaar vervoer/OV-Chipkaart van 28 februari 2013.

Wetgevingstraject OV Chipkaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 februari 2013 Wetgevingstraject OV Chipkaart - 23645-524

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Openbaar Vervoer/OV-Chipkaart van 28 februari 2013.

Reactie op de moties van de leden Van Vliet en Van Hijum over de verkoop van aandelen Connexxion (Kamerstukken 28 165, nrs. 141 en 142)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 februari 2013 Reactie op de moties van de leden Van Vliet en Van Hijum over de verkoop van aandelen Connexxion (Kamerstukken 28 165, nrs. 141 en 142) - 28165-147

Besluit: Betrekken bij de stemmingen over deze moties.

Voortgang van de aangekondigde maatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport van de Commissie Kuiken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 maart 2013 Voortgang van de aangekondigde maatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport van de Commissie Kuiken - 29984-389

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg spoor op 2 april 2013.

Reactie op verzoek commissie inzake het zenden van een ILT-rapport, dat voorlopige cijfers bevat over het aantal stop-tonend-seinpassages in 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 maart 2013 Reactie op verzoek commissie inzake het zenden van een ILT-rapport, dat voorlopige cijfers bevat over het aantal stop-tonend-seinpassages in 2012 - 29893-142

Besluit: De definitieve cijfers over de STS-passages in 2012 afwachten, die de staatssecretaris in juni aan de Kamer zal sturen.

Rapport over een incident met een trein met gevaarlijke stoffen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 maart 2013 Rapport over een incident met een trein met gevaarlijke stoffen - 29984-391

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Spoorveiligheid en ERTMS van 6 maart.

Toezending van de opzet van het vervolgonderzoek dat door de Inspectie Leefomgeving en Transport is gestart op basis van de Quick Scan Beheer onderhoud hoofdspoorweginfrastructuur ProRail

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 maart 2013 Toezending van de opzet van het vervolgonderzoek dat door de Inspectie Leefomgeving en Transport is gestart op basis van de Quick Scan Beheer onderhoud hoofdspoorweginfrastructuur ProRail - 29984-390

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Spoorveiligheid en ERTMS van 6 maart.

Reactie op het voorstel van ProRail inzake spoorbeveilingssysteem ATB-Vv

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 maart 2013 Reactie op het voorstel van ProRail inzake spoorbeveilingssysteem ATB-Vv - 29893-141

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Spoorveiligheid en ERTMS van 6 maart.

Onderzoeksrapport ILT 'Botsing van twee goederentreinen op de Maasvlakte'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 maart 2013 Onderzoeksrapport ILT 'Botsing van twee goederentreinen op de Maasvlakte' - 29893-140

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Spoorveiligheid en ERTMS van 6 maart.

Openbaarmaking tussenrapportage ‘Vervoer over de HSL-Zuid’

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 14 februari 2013 Openbaarmaking tussenrapportage ‘Vervoer over de HSL-Zuid’ - 22026-382

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg van vier uur over de Fyra vóór het zomerreces.
Noot: Tijdens het plenaire debat over het terugbrengen van de Beneluxtrein heeft de staatssecretaris toegezegd dat zij de Kamer tijdig vóór het zomerreces informeert over de uitkomsten van het onderzoek naar de verschillende oplossingsscenario's voor de Fyra.

Reactie op het Telegraaf-artikel van 25 februari 2013 inzake het Fyra V250-materieel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 februari 2013 Reactie op het Telegraaf-artikel van 25 februari 2013 inzake het Fyra V250-materieel - 22026-394

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over het terugbrengen van de Beneluxtrein.

Beantwoording tweede lijst van vragen inzake de problematiek rondom de V250-hogesnelheidstreinen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 februari 2013 Lijst van vragen en antwoorden over de antwoorden op vragen inzake de problematiek rondom de V250-hogesnelheidstreinen - 22026-383

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over het terugbrengen van de Beneluxtrein.

Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 maart 2013 Nota van wijziging - 33324-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 januari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33324-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 juli 2012 Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor) - 33324

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Verzoek Stichting Almere Bereikbaar om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over plan IJmeerverbinding

Zaak: Brief derden - Stichting Almere Bereikbaar te Almere - 23 februari 2013 Verzoek Stichting Almere Bereikbaar om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over plan IJmeerverbinding - 2013Z03881

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NSG voor Nationale Geluidshinderdag 2013 'Bestrijding lawaai is noodzaak' d.d. 27 maart 2013

Zaak: Brief derden - Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) te Delft - 27 februari 2013 Uitnodiging NSG voor Nationale Geluidshinderdag 2013 'Bestrijding lawaai is noodzaak' d.d. 27 maart 2013 - 2013Z04172

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.