Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 5 maart 2013

Gepubliceerd: 6 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2013A00923
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a472ed84-e542-4f6d-aa7b-3c746cc36cf8&title=Besluitenlijst%20extra%20PV%20EZ%20op%205%20maart%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie aan de minister EZ te vragen op de negatieve beoordeling van de klankbordgroep ten aanzien van de opzet van het onderzoek schaliegas

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 5 maart 2013 Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie aan de minister EZ te vragen op de negatieve beoordeling van de klankbordgroep ten aanzien van de opzet van het onderzoek schaliegas - 2013Z04207

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister een spoedige reactie te vragen op de berichtgeving inzake de negatieve beoordeling van de klankbordgroep over de opzet van het onderzoek naar schaliegas (http://www.nu.nl/economie/3234545/onderzoeksplan-schaliegas-onacceptabel.html). De minister wordt eveneens verzocht om in deze brief in te gaan op het voornemen van het Britse bedrijf Cuadrilla om op twee locaties in de Noordoostpolder een proefboring te verrichten naar schaliegas.

Verzoek van het lid Van Veldhoven om de staatssecretaris te vragen om een toelichting op het bericht in het Brabants Dagblad dat boeren van de provincie meer vee mogen houden met behulp van milieurechten van veehouderijen die al jaren geleden zijn gestopt.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 4 maart 2013 Verzoek van het lid Van Veldhoven om de staatssecretaris te vragen om een toelichting op het bericht in het Brabants Dagblad dat boeren van de provincie meer vee mogen houden met behulp van milieurechten van veehouderijen die al jaren geleden zijn gestopt. - 2013Z04163

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht een reactie te geven op berichtgeving omtrent het door de provincie gaan benutten van milieurechten van verdwenen veehouderijen, en een reactie te geven op de gevolgen van nieuwe investeringen in infrastructuur op de ontwikkelruimte binnen de Programmatische aanpak stikstof.

Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van EZ te vragen in te nog te ontvangen brief inzake uitvoering halal etikettering, in te gaan op uitvoering motie Van Gerven over de kantelbox (Kamerstuk 31 571, nr. 13)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 28 februari 2013 Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van EZ te vragen in te nog te ontvangen brief inzake uitvoering halal etikettering, in te gaan op uitvoering motie Van Gerven over de kantelbox (31571, nr. 13) - 2013Z03939

Besluit: Het verzoek van het lid van Gerven wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van EZ een brief te vragen over de inzet op volledige kwekersvrijstelling.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 28 februari 2013 Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris een brief te vragen over de inzet op volledige kwekersvrijstelling. - 2013Z03945

Besluit: Het verzoek van het lid van Gerven wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Algemeen overleg Voedselfraude

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 5 maart 2013 Verzoek om een stand van zakenbrief ten behoeve van het algemeen overleg Voedselfraude. - 2013Z04302

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om een stand van zakenbrief betreffende voedselfraude waarbij tevens wordt ingegaan op de incidenten met aflatoxine in mais en jodium in melk.