Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 5 maart 2013

Gepubliceerd: 6 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A00911
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3392f146-e2c0-4308-937b-7ef1c668c66e&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20op%205%20maart%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 32043, 30982, 29544, 26448, 29544, 31322, 32824, 32824, 26448, 31322, 33525, 33481

Inhoud


Reactie minister van SZW vragen op bericht van het Nibud "Een sociaal leven in bijstand vrijwel onmogelijk", d.d. 5 maart 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 5 maart 2013 Reactie minister van SZW vragen op bericht van het Nibud "Een sociaal leven in bijstand vrijwel onmogelijk", d.d. 5 maart 2013 - 2013Z04284

Besluit: Verzoek honoreren

Naar aanleiding van berichten in de media over handhaving en toezicht in de kinderopvang minister van SZW verzoeken zijn reactie te geven omtrent verbetering en tijdpad

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 5 maart 2013 Naar aanleiding van berichten in de media over handhaving en toezicht in de kinderopvang minister van SZW verzoeken zijn reactie te geven omtrent verbetering en tijdpad - 2013Z04267

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: • Minister verzoeken te antwoorden vóór het algemeen overleg kinderopvang op 7 maart 2013

E-mailprocedure: verzoek lid Karabulut om brief naar aanleiding van berichtgeving over werken met behoud van uitkering

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 1 maart 2013 Verzoek om brief naar aanleiding van berichtgeving over werken met behoud van

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure is besloten de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een reactie te vragen op de berichtgeving over werken met behoud van uitkering.

Verzoek om een kabinetsreactie op de CPB Notitie Het Wettelijk minimumjeugdloon en de arbeidsmarkt voor jongeren, d.d. 21 december 2012 en verzoek om een reactie op de CPB Policy Brief Ouderen aan het werk, d.d. februari 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 4 maart 2013 Verzoek om een kabinetsreactie op de CPB Notitie Het Wettelijk minimumjeugdloon en de arbeidsmarkt voor jongeren, d.d. 21 december 2012 en verzoek om een reactie op de CPB Policy Brief Ouderen aan het werk, d.d. februari 2013 - 2013Z04185

Besluit: Verzoek honoreren

Datumvoorstel FNV voor werkbezoek in De Burcht te Amsterdam

Zaak: Brief derden - FNV te Amsterdam - 26 februari 2013 Datumvoorstel FNV voor werkbezoek in De Burcht te Amsterdam - 2013Z03872

Besluit: Nieuw datumvoorstel na 15 mei 2013 afwachten

BOR-notitie - Invulling pilot parlement & wetenschap

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 28 februari 2013 BOR-notitie - Invulling pilot parlement & wetenschap - 2013Z03887

Besluit: Via e-mail mogelijke thema's voor verdere invulling pilot inventariseren

Pilot Parlement en Wetenschap - nieuwsbrief februari 2013

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 20 februari 2013 Pilot Parlement en Wetenschap - nieuwsbrief februari 2013 - 2013Z03444

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbod Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) om bundel 'In betere banen. Over arbeidsmigratie in de Europese Unie' toe te lichten

Zaak: Brief derden - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) te Den Haag - 5 februari 2013 Aanbod WRR om bundel 'In betere banen. Over arbeidsmigratie in de Europese Unie' toe te lichten - 2013Z02731

Besluit: Via e-mailprocedure belangstelling inventariseren

Uitkomst inventarisatie belangstelling deelname gesprek met EU-commissaris Andor op 19 maart van 17.30 -19.00 uur

Zaak: Overig - griffier, H.J. Post - 28 februari 2013 Inventarisatie deelname gesprek met EU-commissaris Andor - 2013Z03968

Besluit: Gesprek zal doorgang vinden en met een half uur worden verlengd (17.30-19.00 uur)
Noot: • Er hebben zich op basis van de e-mailinventarisatie de leden Kerstens (PvdA), Omtzigt (CDA), Potters (VVD), Ulenbelt (SP), Van Nieuwenhuizen (VVD) en Van Weyenberg (D66) voor dit gesprek aangemeld • Inventariseren gespreksonderwerpen

Geannoteerde agenda Raad WSBVC 28 februari 2013 en verslag Informele Raad WSBVC 7-8 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 februari 2013 Geannoteerde agenda Raad WSBVC 28 februari 2013 en verslag Informele Raad WSBVC 7-8 februari 2013 - 21501-31-305

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 27 februari 2013

Beantwoording vragen van de leden van de vaste commissie voor SZW over rekenrente en uitvoeringskosten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen
Noot: • Algemeen overleg (3 uur) plannen voor meireces (26 april t/m 13 mei 2013)

Afschrift van het Beleidsdocument API

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 februari 2013 Afschrift van het Beleidsdocument API - 32043-150

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen
Noot: • Algemeen overleg (3 uur) plannen voor meireces (26 april t/m 13 mei 2013)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting Ministerie SZW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 februari 2013 Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting Ministerie SZW - 30982-9

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.
Noot: • Algemeen overleg (3 uur) plannen eind maart 2013

Cao-onderzoek voltijd - deeltijd en contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 februari 2013 Cao-onderzoek voltijd - deeltijd en contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd - 29544-436

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 20 maart 2013

Stand van zaken m.b.t. uitvoering van de motie van het lid Van den Besselaar c.s. (32500 XV nr. 90) inzake de bureaus Belgische en Duitse zaken van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 februari 2013 Stand van zaken m.b.t. uitvoering van de motie van het lid Van den Besselaar c.s. (32500 XV nr. 90) inzake de bureaus Belgische en Duitse zaken van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) - 26448-486

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 20 maart 2013

Cijfers kinderopvang 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 maart 2013 Cijfers kinderopvang 2012 - 2013Z04250

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg kinderopvang op 7 maart 2013

Onderzoek uitstroom van technici

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 maart 2013 Onderzoek uitstroom van technici - 29544-437

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 20 maart 2013

Uitkomsten van een overleg over Turkse internaten met een aantal betrokken gemeenten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 februari 2013 Uitkomsten van een overleg over Turkse internaten met een aantal betrokken gemeenten - 33400-XV-92

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de ontwikkelingen rond moskee-internaten op 21 maart 2013

Onderzoek kostprijs kinderopvang en effecten vergroten vrijheid voor ouders op de kostprijs

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 februari 2013 Onderzoek kostprijs kinderopvang en effecten vergroten vrijheid voor ouders op de kostprijs - 31322-201

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over kinderopvang op 7 maart 2013

Reactie op advies van Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling over etnische categorisering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 februari 2013 Reactie op advies van Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling over etnische categorisering - 32824-8

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over integratie-onderwerpen op 27 februari
Noot: • Adressant afschrift reactie toezenden

Aanbieding Agenda integratie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 februari 2013 Aanbieding Agenda integratie - 32824-7

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over integratie-onderwerpen op 27 februari 2013

Afschaffen uitzonderingen musici en artiesten in de werknemersverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 februari 2013 Afschaffen uitzonderingen musici en artiesten in de werknemersverzekeringen - 26448-487

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren. Aansluitend aan het Rondetafelgesprek zal een schriftelijke vragenronde worden gehouden.
Besluit: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om tussentijds geen onomkeerbare stappen te nemen
Noot: • Via email inventariseren welke organisaties kunnen worden uitgenodigd. Gelegenheid tot het indienen van uit te nodigen organisaties bestaat tot maandag 11 maart 2013, te 14.00 uur • Datumvoorstel en voorstel voor opzet rondetafelgesprek bespreken in volgende procedurevergadering
Noot: Beoogde afschaffing per 1 juni 2013

Kwaliteit, toezicht, handhaving kinderopvang: voortgang lopende kwaliteitsagenda en accenten richting de toekomst

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 februari 2013 Kwaliteit, toezicht, handhaving kinderopvang: voortgang lopende kwaliteitsagenda enaccenten richting de toekomst - 31322-200

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over kinderopvang op 7 maart 2013

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33525-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 januari 2013 Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 - 33525

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 februari 2013 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) - 33556

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 maart 2013 te 14:00 uur.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000 of hoger

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 februari 2013 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 februari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33481-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 november 2012 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad - 33481

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.