Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 5 maart 2013

Gepubliceerd: 5 maart 2013
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2013A00845
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d3ca03ab-636c-4c88-aa89-f6404c751c65&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20RU%20-%205%20maart%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel van het lid van Hijum over decentralisaties.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) – 28 februari 2013 Brief van het lid Van Hijum over decentralisaties - 2013Z03875

Besluit: Via een ad hoc procedure zal aan de leden worden gevraagd op basis van de conceptvragen van het lid Van Hijum hun commentaar en suggesties voor aanvullingen en/of herformuleringen aan te leveren bij de commissiegriffier. De inbrengdatum hiervoor is woensdag 6 maart 2013 te 12.00 uur. In verband met nadere besluitvorming over het voorstel zal alvast een extra procedurevergadering worden gepland.