Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 februari 2013

Gepubliceerd: 13 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A00548
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1f34ffff-b232-4749-8190-5d940f6eb322&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2013%20februari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 32043, 32043, 32043, 29817, 31322, 25883, 29544, 33367

Inhoud


Uitkomst inventarisatie deelname kennismakingsgesprek Raad van State op 26 februari 2013

Zaak: Overig - griffier, H.J. Post - 6 februari 2013 Inventarisatie deelname kennismakingsgesprek Raad van State op 26 februari - 2013Z02375

Besluit: Ter informatie.
Noot: • Dit gesprek vindt plaats gezamenlijk met leden van de vaste commissies

Programma werkbezoek aan de Sociale Verzekeringsbank op 15 februari 2013

Zaak: Brief derden - Sociale Verzekeringsbank (SVB) te Amstelveen - 8 februari 2013 Programma voor werkbezoek aan SVB d.d. 15 februari 2013 - 2013Z02596

Besluit: Instemmen met het programma voor het werkbezoek.

Activiteiten in het kader van de Pilot Parlement en Wetenschap

Zaak: Overig - medewerker BOR, F. Wagemans - 6 februari 2013 Pilot Parlement en Wetenschap - Nieuwsbrief januari 2013 - 2013Z02376

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Overig - medewerker BOR, F. Wagemans - 6 februari 2013 Vragen van het lid Vos (PvdA) aan de wetenschap via de Virtuele Kennisdesk en antwoorden van prof.dr. A.C.J.M. Wilthagen (Tilburg University). - 2013Z02293

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 7-8 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 januari 2013 Geannoteerde agenda Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 7-8 februari 2013 - 21501-31-302

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg op 6 februari 2013 over de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 7 februari 2013

Lijst van vragen en antwoorden inzake de contouren overbruggingsregeling (AOW)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 februari 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake de contouren overbruggingsregeling (AOW) - 2013Z02831

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over contouren overbruggingsregeling op 14 februari 2013.

Beantwoording vragen n.a.v. de behandeling van het voorstel van Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW inzake diverse pensioenonderwerpen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 februari 2013 Beantwoording vragen n.a.v. de behandeling van het voorstel van Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW inzake diverse pensioenonderwerpen - 32043-148

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 6 februari 2013

Beantwoording vragen in het verslag van een schriftelijk overleg inzake stand van zaken en planning van een wetsvoorstel tot introductie van een Algemene Pensioeninstelling (API)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 31 januari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg over het eindverslag van de informateurs dhr. W.J. Bos en dhr. H.G.J. Kamp over hun informatiewerkzaamheden (Hoofdstuk II.: Sociale zekerheid en inkomensbeleid voor zover dit de uitwerking van de voornemens van de regering op het gebied van pensioenen betreft) - 32043-149

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 6 februari 2013

Afschrift van het antwoord op de brief van de Stichting Pensioenbehoud over de onlangs ingestelde Commissie UFR

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 31 januari 2013 Afschrift van het antwoord op de brief van de Stichting Pensioenbehoud over de onlangs ingestelde Commissie UFR - 2013Z01877

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 6 februari 2013

Toestemming aanwezigheid ambtenaren technische briefing wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 31 januari 2013 Toestemming aanwezigheid ambtenaren technische briefing wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen - 2013Z01888

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen inzake beheerst beloningsbeleid pensioenfondsen en informatie over terugstortingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 31 januari 2013 Toezeggingen inzake beheerst beloningsbeleid pensioenfondsen en informatie over terugstortingen - 32043-147

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 6 februari 2013

Toezeggingen AO Wsw/Wajong 22 november

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 januari 2013 Toezeggingen AO Wsw/Wajong 22 november - 29817-103

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO over de contouren van de participatiewet op 5 februari 2013

Planningsbrief 2013 SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 februari 2013 Planningsbrief 2013 SZW - 33400-XV-91

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Voortman om een brief over durfkapitalisme in de kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 februari 2013 Reactie op verzoek van het lid Voortman om een brief over durfkapitalisme in de kinderopvang - 31322-199

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Algemeen overleg kinderopvang (3 uur) plannen na het Krokusreces

Reactie op ‘het onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de Nederlandse pakketdienstensector’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 februari 2013 Reactie op ‘het onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de Nederlandse pakketdienstensector’ - 25883-217

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Brief mevr. O over de wijze van communiceren van het UWV-WW met werkzoekenden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 januari 2013 Brief mevr. O over de wijze van communiceren van het UWV-WW met werkzoekenden - 2013Z01635

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 14 februari 2013
Noot: • Adressant afschrift reactie toezenden.

Verzoek om nadere info koopkracht Rutte I en Rutte II

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 januari 2013 Verzoek om nadere info koopkracht Rutte I en Rutte II - 33400-XV-89

Besluit: Betrokken bij het plenair debat over de recent door het Nibud gepubliceerde cijfers over de koopkrachtontwikkeling op 30 januari 2013

Informatie inzake het beschikbaar komen van de informatie waar de motie Heerma en van Weyenberg (33400-XV, nr. 42) om verzoekt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 januari 2013 Informatie inzake het beschikbaar komen van de informatie waar de motie Heerma en van Weyenberg (33400-XV, nr. 42) om verzoekt - 33400-XV-77

Besluit: Minister van SZW, mede naar aanleiding van het op 30 januari 2013 gevoerde dertigledendebat over koopkrachtontwikkeling, verzoeken welke informatie over monitoring van cumulatie-effecten kan worden aangeleverd bij de Voorjaarsnota. Tevens vragen naar de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Karabulut c.s. (t.v.v. 33400-XV, nr. 80) over compenseren van het koopkrachtverlies van mensen met lage inkomens en uitkeringsgerechtigden.

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 februari 2013 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) - 33538

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 februari 2013, te 14.00 uur.
Noot: • Beoogde inwerkingtreding 1 juli 2013

Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 februari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg betreffende de voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544, nr. 427) - 2013Z02153

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 februari 2013 Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-435

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 20 februari 2013 te 14:00 uur.
Noot: • Betreft een voorhangprocedure. • De algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 6 maart 2013.

Nota van wijziging inzake aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssyteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 februari 2013 Nota van wijziging - 33367-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.