Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 februari 2013

Gepubliceerd: 14 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2013A00530
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=08bb4902-20f7-44bb-959c-bc8f8be31034&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2014%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32733, 22054, 26488, 31125, 21501, 32733, 33358, 32733

Inhoud


Rondvraagpunt van het lid Van Bommel: uitzending P&W d.d. 13 februari 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van Bommel (SP) - 14 februari 2013 Rondvraagpunt van het lid Van Bommel: uitzending P&W d.d. 13 februari 2013 - 2013Z03091

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Rondvraagpunt van het lid De Roon: Defensie conditieproef

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 13 februari 2013 Rondvraagpunt van het lid De Roon: Defensie conditieproef - 2013Z02914

Besluit: De minister verzoeken om voor het algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013 een reactie op het artikel in het AD van 13 februari 2013, over het slechte resultaat van de conditieproef van op missie te zenden militairen, aan de Kamer te doen toekomen. De minister wordt verzocht om tevens in te gaan op de volgende vragen: wat was het oorspronkelijke doel van de conditietest? Wat is de feitelijke situatie: betreft het een incidenteel of structureel probleem? Wat zijn de gevolgen voor de inzetbaarheid? Zijn er sancties als militairen niet komen opdagen bj de test en zo ja, wat zijn deze sancties?

Rondvraagpunt van het lid Eijsink: veiligheid van de Nederlandse militairen in Turkije

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.M.C. Eijsink (PvdA) - 7 februari 2013 Rondvraagpunt van het lid Eijsink: veiligheid van de Nederlandse militairen in Turkije - 2013Z02552

Besluit: Naar aanleiding van enkele incidenten wordt de minister verzocht de Kamer - desnoods vertrouwelijk - te informeren over de veiligheidsanalyse t.a.v. Nederlandse militairen in Turkije. De commissie ziet het antwoord graag zo snel mogelijk edoch uiterlijk tegen het einde van het Krokusreces tegemoet.

Rondvraagpunt van het lid Hachchi: berichtgeving over de NH90 en de schade aan de vervangende Belgische Alouette helikopter.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 7 februari 2013 Rondvraagpunt van het lid Hachchi: berichtgeving over de NH90 en de schade aan de vervangende Belgische Alouette helikopter. - 2013Z02553

Besluit: De minister wordt verzocht om voor het algemeen overleg Materieel d.d. 13 maart 2013 een reactie op de berichtgeving over de NH90 en de schade aan de vervangende Belgische Alouette helikopter aan de Kamer te doen toekomen. De minister wordt verzocht om in deze reactie tevens in te gaan op wat de gevolgen zijn voor de missie waar de Belgische Alouette helikopter ter vervanging van een NH90 meegestuurd is, nu er schade is aan deze helikopter. Ook wordt zij verzocht om een overzicht te geven van de missies de komende tijd waarbij operationeel gerekend is op helikoptercapaciteit, die door de vertragingen en mankementen bij levering van de NH90 op een andere manier moet worden opgelost.

Stand van zaken toezeggingen vaste commissie voor Defensie 8 februari 2013

Zaak: Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 8 februari 2013 Stand van zaken toezeggingen vaste commissie voor Defensie 8 februari 2013 - 2013Z02565

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Lijst van vragen en antwoorden inzake het vastgoedplan Defensie

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 1 februari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de brief van de Algemene Rekenkamer inzake het vastgoedplan Defensie - 32733-110

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vastgoed Defensie d.d. 6 februari 2013.

Overzicht van periodieke rapportages, rapporten en verslagen Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 februari 2013 Overzicht van periodieke rapportages, rapporten en verslagen Defensie - 2013Z02854

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De leden wordt verzocht om eventuele op- en aanmerkingen op de inhoud van deze brief vóór de volgende procedurevergadering per e-mail aan de griffier van de commissie kenbaar te maken.

Verkoop landmachtmaterieel aan Jordanië

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 februari 2013 Verkoop landmachtmaterieel aan Jordanië - 22054-208

Besluit: De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Wapenexportbeleid d.d. 14 februari 2013
Besluit: De voorzitter van de commissie neemt contact op met de minister over de ondertekening van de brief en komt hier in de volgende procedurevergadering op terug.

Beëindiging erfpacht recreatiepark Oase en woning Spelde

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 februari 2013 Beëindiging erfpacht recreatiepark Oase en woning Spelde - 2013Z02636

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel d.d. 13 maart 2013.

F-35 programma en Nederlandse testtoestellen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 februari 2013 F-35 programma en Nederlandse testtoestellen - 26488-309

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 3 april 2013.
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 3 april 2013 een gesprek plannen met Clingendael over het rapport 'Clingendael’s visie op de krijgsmacht van de toekomst'.
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 3 april 2013 een gesprek plannen met HCSS over het rapport ‘Toekomstvisie Luchtwapen 2015-2025’.
Besluit: De minister verzoeken om de Kamer ruim voor het algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 3 april een update te doen toekomen van de stalling van de F-35 testtoestellen per 1 april 2013, als gevolg van het aflopen van het huidige stallingscontract. Meer in het bijzonder verzoekt de commissie de minister om in deze brief te gaan op de financiële en personele gevolgen van het te nemen stallingsbesluit en de ontwikkelingen bij andere partnerlanden zoals het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van de technische testfase.

Reactie op de brief van Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) over het sourcingtraject Paresto

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 februari 2013 Reactie op de brief van Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) over het sourcingtraject Paresto - 2013Z02649

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sourcing d.d. 28 februari 2013.

Toestemming voor deelname van enkele ambtenaren van Defensie aan een technische briefing over het dossier Vervanging F-16

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 7 februari 2013 Toestemming voor deelname van enkele ambtenaren van Defensie aan een technische briefing over het dossier Vervanging F-16 - 2013Z02549

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Ingaan op het aanbod van de minister om een technische briefing te organiseren waarin globaal wordt ingegaan op o.a. de historie van het dossier Vervanging F-16, voorafgaand aan het algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 3 april 2013.
Noot: • NB. Deze briefing staat los van de briefing die gepland staat over het dossier Vervanging F-16 op 14 maart 2013.

Informatie over de relatie tussen de AOW en de leeftijd voor functioneel leeftijdsontslag (FLO), het Veteranenbesluit en het onderzoek naar de geestelijk verzorgers

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 7 februari 2013 Informatie over de relatie tussen de AOW en de leeftijd voor functioneel leeftijdsontslag (FLO), het Veteranenbesluit en het onderzoek naar de geestelijk

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 februari 2013 te 12.00 uur.

Afgewezen verzoeken voor de inzet van het onbemande vliegtuig Raven voor militaire bijstand

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 5 februari 2013 Afgewezen verzoeken voor de inzet van het onbemande vliegtuig Raven voor militaire bijstand - 33400-X-60

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanvullende informatie over het uitbesteden van SAR-taken en de inhoud van het overleg met de centrales van overheidspersoneel.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 6 februari 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake de aanvullende informatie over het uitbesteden van SAR-taken en de inhoud van het overleg met de centrales van overheidspersoneel (Kamerstuk 31125, nr. 15) - 2013Z02385

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sourcing d.d. 28 februari 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 november 2012 Aanvullende informatie over het uitbesteden van SAR-taken en de inhoud van het overleg met de centrales van overheidspersoneel. - 31125-15

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sourcing d.d. 28 februari 2013.
Besluit: De minister verzoeken om ruim voor het algemeen overleg Sourcing d.d. 28 februari 2013 een brief aan de Kamer te doen toekomen met daarin een update van dit beleidsdossier, waarin tevens wordt ingegaan op de stand van zaken van het overleg met de bonden over het sociaal statuut.

Toestemming deelname enkele ambtenaren aan technische briefing vastgoed op 5 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 1 februari 2013 Toestemming deelname enkele ambtenaren aan technische briefing vastgoed op 5 februari 2013 - 2013Z02020

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda EU informele bijeenkomst van ministers van Defensie op 12 en 13 februari

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 1 februari 2013 Geannoteerde agenda EU informele bijeenkomst van ministers van Defensie op 12 en 13 februari - 21501-28-91

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Informele RBZ-Defensieraad d.d. 6 februari 2013.

Geluidsoverlast van helikopters van de vliegbasis Gilze-Rijen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 4 februari 2013 Geluidsoverlast van helikopters van de vliegbasis Gilze-Rijen - 2013Z02039

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vastgoed Defensie d.d. 6 februari 2013.
Besluit: De minister verzoeken om de Kamer per brief op de hoogte stellen van de stand van zaken en de afhandeling van de problematiek van de geluidsoverlast op de vliegbasis Gilze en Rijen.

Lijst van vragen en antwoorden over de brief van de Algemene Rekenkamer van 18 december 2012 inzake het vastgoedplan Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 31 januari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de brief van de Algemene Rekenkamer van 18 december 2012 inzake het vastgoedplan Defensie - 32733-109

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vastgoed d.d. 6 februari 2013.

Inkomenseffecten Wet uniformering loonbegrip

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 januari 2013 Inkomenseffecten Wet uniformering loonbegrip - 33400-X-56

Besluit: Betrokken bij VAO WUL d.d. 29 januari 2013.
Besluit: De minister verzoeken om de brief, die door het lid Hachchi is gevraagd tijdens de stemmingen van 5 februari 2013 over de moties, ingediend tijdens het VAO WUL op 29 januari 2013, waarin wordt uitgelegd wat het verwerpen van de moties van de fracties in de oppostitie betekent voor de onderhandelingen met de bonden en de reorganisatie bij Defensie, zo snel als mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

Reactie op verzoek commissie over het Vastgoedplan Defensie die betrekking hebben op de Marinierskazerne Zeeland

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 januari 2013 Reactie op verzoek commissie over het Vastgoedplan Defensie die betrekking hebben op de Marinierskazerne Zeeland - 33358-3

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vastgoed Defensie d.d. 6 februari 2013.

Lijst van vragen en antwoorden inzake het eindoordeel over businessplan KMS 2020 (Kamerstuk 32733, nr. 95)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 januari 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake het eindoordeel over businessplan KMS 2020 - 32733-107

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vastgoed Defensie d.d. 6 februari 2013.

Werkgelegenheid van Defensie in Limburg

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 januari 2013

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vastgoed Defensie d.d. 6 februari 2013.

Planning Veteranennota:

Zaak: Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 14 februari 2013 Planning Veteranennota - 2013Z03092

Besluit: De minister verzoeken om vóór 23 mei 2013 de Veteranennota aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: De Veteranendag 2013 vindt plaats op zaterdag 29 juni 2013. Voorafgaand aan de Veteranendag wordt het notaoverleg Veteranen gepland op maandag 24 juni 2013.