Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 5 februari 2013

Gepubliceerd: 5 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2013A00453
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a767952a-bbd7-4de3-b247-38c3561f7103&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20inzake%20HSL-tussenrapportage%20d.d.%205%20februari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Reactie tussenrapportage parlementaire werkgroep Vervoer HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 februari 2013 Reactie tussenrapportage parlementaire werkgroep Vervoer HSL-Zuid - 2013Z02119

Besluit: Er wordt alleen ingestemd met die voorstellen van de staatssecretaris om passages uit de tussenrapportage onleesbaar te maken, die namen van ambtenaren betreffen en die eerder gemaakte afspraken om de rapportage te wijzigen betreffen. Met de overige suggesties van de staatssecretaris wordt niet ingestemd.
Besluit: De tussenrapportage wordt voorgelegd aan de minister van Financiƫn om te voorkomen dat het Staatsbelang wordt geschaad, en aan NS om te voorkomen dat bedrijfsvertrouwelijke informatie wordt prijsgegeven. Zij krijgen tot donderdag 7 februari te 12.00 uur de gelegenheid om eventueel suggesties te doen voor het schrappen van passages en worden geacht daar zeer terughoudend mee om te gaan.
Besluit: De voorzitter van de commissie voor Infrastructuur en Milieu wordt gemandateerd om namens de commissie te bepalen of de reacties van de minister van Financien en van NS dusdanig zijn, dat daartoe in de middag van donderdag 7 februari een extra-procedurevergadering vereist is. Indien dat naar het oordeel van de voorzitter niet nodig is, dan kan de voorzitter zelfstandig besluiten of wordt ingestemd met eventueel ontvangen suggesties om tekstpassages uit de tussenrapportage onleesbaar te maken.
Besluit: De tussenrapportage zal, inclusief wijzigingen, uiterlijk vrijdag 8 februari openbaar gemaakt worden. De inhoud van de tussenrapportage kan dan, vanzelfsprekend zonder de onleesbaar gemaakte tekstpassages, eventueel worden betrokken bij het plenaire debat over de Fyra.