Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 5 februari 2013

Gepubliceerd: 5 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2013A00442
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f4f856fb-eeb0-4c53-9903-1f5c4c10bf7d&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Financi%C3%ABn%20-%205%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Harbers (VVD) en Nijboer (PvdA) voor een hoorzitting met DNB over het toezicht op SNS Reaal

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.G.J. Harbers (VVD) - 3 februari 2013 Voorstel Harbers (VVD) en Nijboer (PvdA) voor een hoorzitting met DNB over het toezicht op SNS Reaal - 2013Z02028

Besluit: De commissie stemt in met een hoorzitting met DNB over het toezicht op SNS Reaal. De minister van Financiën wordt toestemming gevraagd voor deelname door DNB aan de hoorzitting. Bij de fracties wordt geïnventariseerd welke personen en/of organisaties naar hun oordeel eveneens voor de hoorzitting zouden moeten worden uitgenodigd en welke thema's (in het kader van het toezicht) tijdens de hoorzitting aan de orde zouden moeten komen. De uitkomst van de inventarisatie, vergezeld van een vervolgvoorstel voor de voorbereiding en opzet van de hoorzitting, wordt geagendeerd voor de procedurevergadering.
Besluit: De voorzitter van de commissie zal tijdens de regeling van werkzaamheden van vandaag - dinsdag 5 februari 2013 - namens de commissie tevens aan de Kamer voorstellen om het op woensdag 6 februari geplande plenaire debat over de kabinetsreactie op het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel - bij voorkeur kort - uit te stellen.
Noot: Op vrijdag 1 februari jl. is d.m.v. een emailprocedure besloten dat de voorzitter van de commissie Financiën tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 5 februari 2013 namens de commissie zal voorstellen om nog diezelfde week een plenair debat te voeren met de minister van Financiën over de nationalisatie van SNS Reaal. Het heeft de voorkeur van de commissie dat het plenaire debat over SNS Reaal in de plaats komt van het plenaire debat over het enquêterapport.