Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 29 mei 2013

Gepubliceerd: 30 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2013A00341
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=65e90efe-8b39-402a-8f35-199d9ce1cb85&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Koninkrijksrelaties%20d.d.%2029%20mei%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 24724


Verzoek om een besloten technische briefing Kustwacht te houden voor de leden van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties, Defensie en V&J

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 27 mei 2013 Verzoek om een besloten technische briefing Kustwacht Caribisch Gebiedte houden voor de leden van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties en Defensie. - 2013Z10298

Besluit: De commissies besluiten de Minister van Defensie om toestemming te verzoeken tot het houden van een besloten technische briefing Kustwacht Caribisch Gebied met medewerking van een beperkt aantal direct betrokken ambtenaren van het Ministerie van Defensie. Een inventarisatie van namen van eventuele gesprekspartners volgt binnenkort.

Voorstel om tijdens debatten/overleggen, waarin het standpunt van (een van de) andere landen in het Koninkrijk van belang kan worden geacht, de betreffende gevolmachtigde minister uit te nodigen om namens zijn regering een korte verklaring af te leggen en feitelijke vragen van Kamerleden te beantwoorden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 20 maart 2013 Voorstel om tijdens debatten/overleggen, waarin het standpunt van (een van de) andere landen in het Koninkrijk van belang kan worden geacht, de betreffende gevolmachtigde minister uit te nodigen om namens zijn regering een korte verklaring af te leggen en feitelijke vragen van Kamerleden te beantwoorden - 2013Z05539

Besluit: De bestaande mogelijkheden van formeel en informeel contact en overleg blijken voorshands voldoende te zijn.

Reactie op de brief van het Ministerie van BZK te Willemstad inzake de terugbetalingsregeling studiefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 mei 2013 Reactie op de brief van het Ministerie van BZK te Willemstad inzake de terugbetalingsregeling studiefinanciering - 24724-115

Besluit: Doorgeleiden aan delegaties IPKO.

Maatschappelijke en politieke situatie op Curaçao

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 mei 2013 Maatschappelijke en politieke situatie op Curaçao - 2013Z10110

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties voor het zomerreces 2013.
Besluit: De minister van BZK zal worden verzocht om een brief waarin wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: de redenen voor het afgelasten van de Koninkrijksconferentie c.q. de omzetting in een meer informele ontmoeting; de financiële situatie van Aruba (w.o. de verschillende duiding daarvan door de Arubaanse regering en het IMF, en mede in relatie tot de (voorwaarden voor) eventuele garantstelling voor leningen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten door Nederland); de screening van kandidaat-bewindspersonen op Curaçao en Sint Maarten alsmede de mogelijkheden en rol daarin van de veiligheidsdiensten op Curaçao en Sint Maarten.
Besluit: Deze brief zal worden geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Koninkrijksoverleg.
Besluit: Voor bovengenoemd AO zullen ook worden geagendeerd de uiterlijk op 3 juni 2013 te ontvangen brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake mogelijke melding(en) van corruptie en financieel wanbeleid op Sint Maarten in ambtsberichten door Nederlandse ambtenaren (kenmerk: 2013Z08547/ 2013D17563) en de stand van zaken per ultimo mei inzake de verontreiniging door de raffinaderij op Curaçao (kenmerk 2013Z08538/ 2013D17551).
Besluit: De tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 23 mei 2013 gevraagde reactie van het kabinet op het Unicef-rapport over de zorgwekkende situatie van kinderrechten in het Caribische deel van het Koninkrijk zal worden geagendeerd voor een apart algemeen overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het zomerreces 2013.