Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 april 2013

Gepubliceerd: 25 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2013A00340
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3143b855-855f-425e-8024-6dc2dbfdbd08&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Koninkrijksrelaties%20d.d.%2024%20april%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 33577


Brief van de minister van BZK in verband met nagaan ambtsberichten (nog te ontvangen)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 24 april 2013 Brief van de minister van BZK in verband met nagaan ambtsberichten - 2013Z08534

Besluit: De minister van BZK zal worden verzocht om de door hem tijdens het verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 16 april 2013 toegezegde brief inzake mogelijke ambtsberichten van Nederlande ambtenaren uiterlijk 3 juni 2013 aan de Kamer toe te zenden.

Voorstel om tijdens debatten/overleggen, waarin het standpunt van (een van de) andere landen in het Koninkrijk van belang kan worden geacht, de betreffende gevolmachtigde minister uit te nodigen om namens zijn regering een korte verklaring af te leggen en feitelijke vragen van Kamerleden te beantwoorden (in beslotenheid)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 20 maart 2013 Voorstel om tijdens debatten/overleggen, waarin het standpunt van (een van de) andere landen in het Koninkrijk van belang kan worden geacht, de betreffende gevolmachtigde minister uit te nodigen om namens zijn regering een korte verklaring af te leggen en feitelijke vragen van Kamerleden te beantwoorden - 2013Z05539

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Taakafbakening commissie KR en commissie BiZa (in beslotenheid)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 27 maart 2013 Taakafbakening commissie KR en commissie BiZa - 2013Z06182

Besluit: De bestaande taakafbakening blijft grotendeels gehandhaafd (onderwerpen vakcommissies blijven bij vakcommissies, BiZa-onderwerpen blijven bij commissie BiZa). Wel zullen overkoepelende brieven inzake het Koninkrijk in beginsel door de commissie KR worden behandeld, met betrokkenheid van de commissie BiZa. Deze toedeling zal per geval worden bezien.

Behandeling van de verantwoordingsstukken (en de jaarverslagen) over het jaar 2012

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 10 april 2013 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 - 31428-6

Besluit: Inbrengdatum voor feitelijke vragen inzake suppletoire begrotingen 2013 samenhangend met de Voorjaarsnota 2013 vaststellen op woensdag 13 juni 2013 om 12.00 uur (centraal vastgesteld).
Noot: De Voorzitter heeft via een brief aan de minister-president, de ministers verzocht de antwoorden uiterlijk op maandag 24 juni 2013 bij de Kamer te bezorgen.

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Slotwet Koninkrijksrelaties 2012 - 33605-IV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 23 mei 2013 om 14.00 uur (centraal vastgesteld).
Noot: De Voorzitter heeft via een brief aan de minister-president, de ministers verzocht de anwoorden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op donderdag 6 juni 2013 te 14.00 uur bij de Kamer te bezorgen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Koninkrijksrelaties 2012 - 33605-IV-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 23 mei 2013 om 14.00 uur (centraal vastgesteld).
Noot: De Voorzitter heeft via een brief aan de minister-president, de ministers verzocht de anwoorden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op donderdag 6 juni 2013 te 14.00 uur bij de Kamer te bezorgen.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2013 Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2012 - 33605-IV-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 23 mei 2013 om 14.00 uur (centraal vastgesteld).
Noot: De Voorzitter heeft via een brief aan de minister-president, de ministers verzocht de anwoorden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op donderdag 6 juni 2013 te 14.00 uur bij de Kamer te bezorgen.

Reactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg 2013

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 april 2013 Reactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg 2013 - 33577-2

Besluit: Reeds betrokken bij het verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 16 april 2013.
Besluit: Betrekken bij overleg met Eerste Kamer inzake evaluatie afgelopen IPKO en voorbereiding komend IPKO.

Stand van zaken m.b.t. de informatievoorziening inzake de verontreiniging door de raffinaderij op Curacao

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 april 2013 Stand van zaken m.b.t. de informatievoorziening inzake de verontreiniging door de raffinaderij op Curacao - 2013Z06918

Besluit: Reeds betrokken bij het verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 16 april 2013.
Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer uiterlijk 3 juni 2013 nader te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de raffinaderij op CuraƧao.