Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 maart 2013

Gepubliceerd: 28 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2013A00339
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=297f7c66-5f09-4322-916f-7f6075e2cc73&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Koninkrijksrelaties%20d.d.%2027%20maart%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501


Verzoek om nadere schriftelijke toelichting van de minister van BZK op de verontreiniging door de raffinaderij op Curaçao

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 27 maart 2013 Verzoek om nadere schriftelijke toelichting van de minister van BZK op de verontreiniging door de raffinaderij op Curaçao - 2013Z06187

Besluit: Mede naar aanleiding van het dienaangaande besprokene in het mondelinge vragenuur d.d. 26 maart jl. ontvangt de commissie graag een schriftelijke nadere toelichting op wat de minister van BZK inmiddels met de regering van Curaçao heeft besproken inzake de verontreiniging door de raffinaderij op Curaçao. De commissie ontvangt de desbetreffende brief zo mogelijk uiterlijk 12 april 2013 in verband met eventuele agendering voor het verzamel AO d.d. 16 april 2013.

Antwoorden van de minister van BZK op vragen van de leden Bosman, Van Raak en Heijnen over het artikel "Patrick Illidge seen in tape apparently accepting bribe" (2013D10052)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 27 maart 2013 Antwoorden van de minister van BZK op vragen van de leden Bosman, Van Raak en Heijnen over het artikel "Patrick Illidge seen in tape apparently accepting bribe" - 2013Z06183

Besluit: De op 12 maart 2013 van de Minister van BZK ontvangen antwoorden op vragen van de leden Bosman, Van Raak en Heijnen inzake Sint Maarten zullen worden geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg van 16 april 2013.

Taakafbakening commissie KR en commissie BiZa (v.w.b. de BES-eilanden)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 27 maart 2013 Taakafbakening commissie KR en commissie BiZa - 2013Z06182

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van 5 t/m 8 maart 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 27 maart 2013 Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 5 t/m 8 maart 2013 - 2013Z06154

Besluit: De besluitenlijst van het afgelopen IPKO zal aan de minister van BZK worden toegezonden met het verzoek een reactie te geven op de hem regarderende punten.
Besluit: In samenspraak met de delegatie van de Eerste Kamer zal het afgelopen IPKO worden geëvalueerd en zullen nadere onderlinge afspraken naar aanleiding van de besluitenlijst van het IPKO worden gemaakt.

Voorstel om tijdens debatten/overleggen, waarin het standpunt van (een van de) andere landen in het Koninkrijk van belang kan worden geacht, de betreffende gevolmachtigde minister uit te nodigen om namens hun regering een korte verklaring af te leggen en feitelijke vragen van Kamerleden te beantwoorden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 20 maart 2013 Voorstel om tijdens debatten/overleggen, waarin het standpunt van (een van de) andere landen in het Koninkrijk van belang kan worden geacht, de betreffende gevolmachtigde minister uit te nodigen om namens hun regering een korte verklaring af te leggen en feitelijke vragen van Kamerleden te beantwoorden - 2013Z05539

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Halfjaarrapportage College financieel toezicht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 maart 2013 Halfjaarrapportage College financieel toezicht (Cft) - 33400-IV-26

Besluit: Brief agenderen voor het verzamel algemeen overleg van 16 april 2013 (zie ook agendapunt 2).

Afschrift van de brief aan de regering van Sint Maarten m.b.t. Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 februari 2013 Afschrift van de brief aan de regering van Sint Maarten m.b.t. Caribisch Nederland - 33400-IV-23

Besluit: Brief agenderen voor het verzamel algemeen overleg van 16 april 2013 (zie ook agendapunt 2).

Reactie op verzoek commissie KR inzake medewerking technische briefing tijdens Interparlementair Koninkrijksoverleg 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 maart 2013 Reactie op verzoek commissie KR inzake medewerking technische briefing tijdens Interparlementair Koninkrijksoverleg 2013 - 2013Z04177

Besluit: Reeds betrokken bij de technische briefing van het Interparlementair Koninkrijksoverleg d.d. 7 maart 2013.

Reactie op het rapport ‘Economische gevolgen van de status van Ultraperifeer Gebied (UPG) voor de Nederlandse Antillen en Aruba’

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 maart 2013 Reactie op het rapport ‘Economische gevolgen van de status van Ultraperifeer Gebied (UPG) voor de Nederlandse Antillen en Aruba’ - 21501-20-775

Besluit: Reeds behandeld.
Noot: Betrokken bij stemming motie VAO LGO d.d. 27 februari 2013.

Stand van zaken diverse onderwerpen Koninkrijksrelaties en Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2013 Stand van zaken diverse onderwerpen Koninkrijksrelaties en Caribisch Nederland - 33400-IV-24

Besluit: De brief voor wat betreft het onderdeel Caribisch Nederland ter behandeling overdragen aan de vaste commissie voor BiZa.
Besluit: Brief agenderen voor een zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor het meireces te houden verzamel algemeen overleg (AO is inmiddels gepland voor 16 april 2013).