Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 29 januari 2013

Gepubliceerd: 29 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2013A00266
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1e6b582a-a557-4905-9ec5-3641939515c6&title=Besluitenlijst%20extra%20pv.%20IM%20d.d.%2029-01-2013%20over%20verzoek%20inzake%20voorgestelde%20bezuinigingen%20Infrastructuur-%20en%20Deltafonds%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om overzicht van voorgestelde bezuinigingen op Infrastructuur- en Deltafonds

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 januari 2013 De stand van zaken van het proces met de regio’s over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds en het Deltafonds - 33400-A-43

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; de commissie wacht de aangekondigde informatie af.
Noot: De minister en de staatssecretaris kondigen in de brief aan op 23 januari en 11 februari 2013 conferenties te organiseren met regionale bestuurders over voorstellen voor de invulling van de bezuinigingen. De Kamer zal vervolgens in de zogenaamde Investeringsbrief geïnformeerd worden over de resultaten van deze gesprekken (zoals eerder toegezegd zal deze brief in maart naar de Kamer worden gezonden (zie Kamerstuk 33 400 A, nr. 20)).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 24 januari 2013 Verzoek, mede namens het lid Van Tongeren (GL), om een overzicht van voorgestelde bezuinigingen op Infrastructuur- en Deltafonds - 2013Z01319

Besluit: De minister en de staatssecretaris van I&M worden NIET verzocht de Kamer de voorstellen voor bezuinigingen op het Infrastructuur- en het Deltafonds te doen toekomen waarover op 23 januari 2013 met regionale bestuurders gesproken is.