Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 februari 2013

Gepubliceerd: 7 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2013A00264
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5c44fb7a-da09-4b24-82fe-dd043bb1310d&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20dd%207%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek tot ontvangst van de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken voor een gesprek met de commissies Veiligheid en Justitie en Europese Zaken over o.a. CVM en toetreding tot Schengengebied

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 31 januari 2013 EU-rapport Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM), Roemenië (Engelstalige versie) - COM(2013)47 - 2013Z01916

Besluit: Betrekken bij het gesprek met de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken, de heer Corlatean.

Zaak: Brief derden - Ambassade van Roemenië (NL) te Den Haag - 29 januari 2013 Verzoek Ambassade van Roemenië om gesprek met commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Europese Zaken over o.a. CVM en toetreding tot Schengengebied - 2013Z01841

Besluit: De commissie besluit de Roemeense minister voor Buitenlandse Zaken, de heer Corlatean, voor een (openbaar) gesprek te ontvangen op dinsdag 12 februari a.s., aansluitend op het algemeen overleg Informatievoorziening Europese dossiers (ca. 17.30 uur tot uiterlijk 18.15 uur).

Inzet parlementaire betrokkenheid versterkte EMU

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 22 januari 2013 EU-stafnotitie (vervolg) parlementaire betrokkenheid versterkte EMU - 2013Z01004

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 5 februari 2013 Parlementaire betrokkenheid in versterkte EMU - 2013Z02230

Besluit: De delegatie-inzet inzake parlementaire betrokkenheid in een versterkte EMU is middels een schriftelijke procedure vastgesteld.

Voorbereiding AO Informatievoorziening Europese dossiers

Zaak: Brief derden - Commissie Meijers - permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht te Utrecht - 4 februari 2013 Aanbieding notitie Commissie Meijers over EU-informatievoorziening aan het nationale parlement - 2013Z02264

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Informatievoorziening Europese dossiers d.d. 12 februari 2013.
Noot: De voorzitter corrigeert een feitelijke onjuistheid in de brief: de Tweede Kamer heeft sinds 2006 12 subsidiariteitstoetsen uitgevoerd, waarvan er 10 zijn uitgemond in een negatief oordeel.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 5 februari 2013 EU-stafnotitie: Toegang tot Raadsdocumenten en AO Informatievoorziening - 2013Z02219

Besluit: 1. De informatie en suggesties uit deze notitie worden betrokken bij de inbreng voor het algemeen overleg. 2. De in dit algemeen overleg overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een brief aan de minister. 3. De EU-staf wordt verzocht de interne procedure voor toegang tot limité-documenten op korte termijn uit te werken, ter vaststelling op uw procedurevergadering nadat het algemeen overleg heeft plaatgevonden. 4. De heer Omtzigt wordt aangewezen als rapporteur om de inbreng in eerste termijn namens de Kamer te leveren. Een conceptspreektekst op basis van de EU-stafnotitie zal hij a.s. maandag rondsturen. In tweede termijn levert elke fractie afzonderlijk inbreng. Interrupties door de leden zijn in beide termijnen toegestaan. 5. De commissie gaat graag in op het aanbod van de minister om een technische ambtelijke briefing over het gebruik van de database, 'Extranet Raad van de Europese Unie', te verzorgen.

Reactie van het kabinet op het verzoek van het lid Madlener om meer informatie over EU-ambtenarensalarissen (regeling van werkzaamheden op 5 februari jl)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 februari 2013 Reactie van het kabinet op het verzoek van het lid Madlener om meer informatie over EU-ambtenarensalarissen (regeling van werkzaamheden op 5 februari jl) - 2013Z02258

Besluit: 1. Desgewenst reeds betrokken bij plenair debat Europese Raad dd 6 februari. 2. Het ministerie wordt verzocht om de termijn aan te geven waarbinnen de Kamer de toegezegde brief zal ontvangen.

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 4 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 februari 2013 Verslag van de Raad Algemene Zaken van 4 februari 2013 - 2013Z02157

Besluit: Agenderen voor volgende AO RAZ dd 11 maart 2013 op 6 maart.

Aanbieding geannoteerde agenda van de Europese Raad van 7 en 8 februari a.s. te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 februari 2013 Aanbieding geannoteerde agenda van de Europese Raad van 7 en 8 februari a.s. te Brussel - 2013Z02025

Besluit: Reeds betrokken bij plenair debat.

Reactie op de toespraak van de Britse premier Cameron over de toekomst van Europa

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 januari 2013 Reactie op verzoek van het lid Wilders om een nieuwe brief in aanvulling op de kabinetsreactie n.a.v. de toespraak van de Britse premier Cameron over de toekomst van Europa - 2013Z01832

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat.

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 29 januari 2013 Reactie op de toespraak van de Britse premier Cameron over de toekomst van Europa - 2013Z01633

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 januari 2013 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2012 - 2013Z01639

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De betrokken Kamercommissies worden door hun EU-adviseur geïnformeerd over de stand van zaken.

Subsidiariteitstoets EU-Voorstel Richtlijn Tabaksproducten

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 6 februari 2013 EU-Voorstel Richtlijn Tabaksproducten - 2013Z02305

Besluit: Vaststellen en doorgeleiden naar de Voorzitter.
Noot: In aanvulling op het reeds geplaatste behandelvoorbehoud adviseert de commissie VWS ook een subsidiariteitstoets uit te voeren op het EU-richtlijnvoorstel tabaksproducten. Deze toets zal in schriftelijke procedure voor 13 februari a.s. worden uitgevoerd door de commissie VWS met de comissie Europese Zaken als volgcommissie.