Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 5 februari 2013

Gepubliceerd: 6 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2013A00198
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d7541739-c8be-4f63-a7f7-5ad4b3ddcbfd&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%205%20februari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32201, 32670, 28286, 32336, 32336, 31209, 31531, 24095, 22112, 22112, 22112, 29515, 24095

Inhoud


Toegezegde brief mestvergisters

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 5 februari 2013 Toegezegde brief mestvergisters - 2013Z02242

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht de voor week 5 toegezegde brief over mestvergisters per ommegaande naar de Kamer te sturen.

Verzoek van het lid van Gerven aan de Staatssecretaris van EZ om in de nog te ontvangen brief ter voorbereiding van een debat over Q-koorts in te gaan op o.a. de uitvoering motie Van Gerven inzake taken Gezondheidsdienst voor dieren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 31 januari 2013 Verzoek van het lid van Gerven om een brief te mogen ontvangen van de Staatssecretaris van EZ ter voorbereiding van een debat over Q-koorts waarin zij o.a. ingaat op uitvoering motie Van Gerven inzake taken Gezondheidsdienst voor dieren.

Besluit: Het verzoek van het lid Van Gerven wordt gehonoreerd, de staatssecretaris zal worden verzocht in de nog te ontvangen brief in te gaan op de uitvoering van de motie Van Gerven inzake de taken voor de Gezondheidsdienst voor dieren, een reactie te geven op een schadefonds voor q-koorts patiënten en de hierom gestarte rechtszaak en tot slot in te gaan op het niet openbaarmaken van adressen van geitenhouders die hun dieren niet gevaccineerd hadden tegen Q-koorts.

Mogelijkheid om een besloten technische briefing te organiseren verzorgd door de Algemene Rekenkamer over het terugblikonderzoek Duurzame visserij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 5 februari 2013 Mogelijkheid om een besloten technische briefing te organiseren verzorgd door de Algemene Rekenkamer over het terugblikonderzoek Duurzame visserij - 2013Z02173

Besluit: Ingestemd wordt met een besloten briefing door de Algemene Rekenkamer over het terugblikonderzoek Duurzame visserij dat zal plaatsvinden op 12 februari 2013 van 17:00u.-18:00u.

Verzoek van het lid Dijkgraaf om een kabinetsreactie op de resultaten van de buitendijkse projecten aan de Kamer te zenden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 1 februari 2013 Verzoek van het lid Dijkgraaf om de staatssecretaris EZ danwel de minister van

Besluit: De staatssecertaris van EZ wordt verzocht de resultaten van Rijkswaterstaat betreffende verschillende buitendijkse projecten ten behoeve van natuurherstel naar de Kamer te sturen.

Schriftelijke antwoorden eerste termijn begroting van het Ministerie van EZ voor het jaar 2013; onderdeel Landbouw en Natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 januari 2013 Schriftelijke antwoorden eerste termijn begroting van het Ministerie van EZ voor het jaar 2013; onderdeel Landbouw en Natuur - 2013Z01176

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van EZ 2013, onderdeel Landbouw en Natuur.

Eindrapport van de werkgroep motorvermogen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 januari 2013 Eindrapport van de werkgroep motorvermogen - 32201-49

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Visserij op 13 maart 2013 om 18.00-20.00 uur

Aanvullende Natura 2000-gebieden op de Noordzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 januari 2013 Aanvullende Natura 2000-gebieden op de Noordzee - 32670-67

Besluit: Betrekken bij de tweede termijn van het debat over de Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone (Kamerstuk 32 002).
Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de tweede termijn van dit debat in te plannen.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Besluiten Houders van dieren en Diergeneeskundigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 januari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Besluiten Houders van dieren en Diergeneeskundigen - 28286-617

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren.
Besluit: Het notaoverleg wordt gepland op maandag 25 maart 2013 van 13.00 tot 16.00 uur.

Stand van zaken m.b.t. de aangenomen moties n.a.v. het VAO dierproeven op 8 febr. 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 april 2012 Stand van zaken m.b.t. de aangenomen moties n.a.v. het VAO dierproeven op 8 febr. 2012 - 32336-5

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierproeven op 10 april 2013 van 14.00 tot 16.00 uur.

Jaarverslag van de NVWA over het uitgevoerde toezicht op de Wet op de dierproeven (WOD) ‘Zo doende 2011’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 december 2012 Jaarverslag van de NVWA over het uitgevoerde toezicht op de Wet op de dierproeven (WOD) ‘Zo doende 2011’ - 32336-8

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierproeven op 10 april 2013 van 14.00 tot 16.00 uur.

Reactie op verzoeken van de commissie inzake biomassa en houthandel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 januari 2013 Reactie op verzoeken van de commissie inzake biomassa en houthandel - 31209-157

Besluit: De commissie voor I&M verzoeken de behandeling over te nemen.

Uitnodiging Stichting de Levende Delta voor symposium 'Natura 2000: zin en onzin' d.d. 1 maart 2013

Zaak: Brief derden - Stichting de Levende Delta te Wilhelminadorp - 28 januari 2013 Uitnodiging Stichting de Levende Delta voor symposium 'Natura 2000: zin en onzin' d.d. 1 maart 2013 - 2013Z01451

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Inventarisatie deelname conferentie GLB Dublin

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.P. d'Hondt - 31 januari 2013 EU-stafnotitie: Inventarisatie deelname conferentie GLB Dublin - 2013Z01851

Besluit: Belangstelling voor deelname aan conferentie schriftelijk inventariseren.
Noot: Zowel de voorzitter als de ondervoorzitter van de commissie EZ zijn niet in de gelegenheid om aan deze conferentie deel te nemen. De commissie EZ kan één lid afvaardigen.

Verzoek van het lid Leegte de antwoorden op schriftelijke vragen inzake het bericht dat Polen en Tsjechie schakelaars aan de grens bouwen om de dump van wisselvallige windstroom uit Duitsland te keren (2013z00158), te agenderen voor een eerstvolgend algemeen overleg Energie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 6 februari 2013 Verzoek van het lid Leegte de antwoorden op schriftelijke vragen n.a.v. het bericht dat Polen en Tsjechie schakelaars aan de grens bouwen om de dump van wisselvallige windstroom uit Duitsland te keren, te agenderen voor een eerstvolgend algemeen overleg Energie. - 2013Z02256

Besluit: Het verzoek de schriftelijke vragen te agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Energie wordt gehonoreerd.

Voorstel om het Groenboek inzake een geïntegreerde markt van Pakketbestellingen voor de groei van de elektronische handel in de EU en de concept-kabinetsreactie hierop te agenderen voor het algemeen overleg Concurrentieraad op 13 februari 2013.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 5 februari 2013 EU-voorstel: Groenboek Pakketbestellingen COM (2012) 698 - 2013Z02154

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 18-19 februari 2013 op 13 februari 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 februari 2013 Aanbieding concept-kabinetsreactie op het groenboek inzake een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor de groei van de elektronische handel in de EU - 2013Z02101

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 18-19 februari 2013 op 13 februari 2013.

Verzoek van het lid Lucas een kabinetsreactie te mogen ontvangen op het advies "Connection Point Netherlands China" van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 31 januari 2013 Advies "Connection Point Netherlands China" van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. - 2013Z01866

Besluit: Het verzoek van het lid Lucas om een kabinetsreactie te vragen op het advies 'Connection Point Netherlands China' van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid wordt gehonoreerd. Tevens zal een kabinetsreactie gevraagd worden op de landenstudie Vasthoudend Innoveren (Duitsland).

Rapport over oneerlijke handelspraktijken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2013 Rapport over oneerlijke handelspraktijken - 31531-22

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Oneerlijke handelspraktijken d.d. 6 februari 2013

Uitkomst verkenning voor- en nadelen van het opknippen van kavel A7

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2013 Uitkomst verkenning voor- en nadelen van het opknippen van kavel A7 - 24095-331

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg telecommunicatie.

Reactie op de aangenomen motie van de leden Mei Li Vos en Gesthuizen (33400-XIII nr 45) voor medefinanciering van de activiteiten van de Fraudehelpdesk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2013 Reactie op de aangenomen motie van de leden Mei Li Vos en Gesthuizen (33400-XIII nr 45) voor medefinanciering van de activiteiten van de Fraudehelpdesk - 33400-XIII-128

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de begroting 2013 van het ministerie van EZ, gehouden op dinsdag 29 januari 2013.

Toestemming deelname OPTA en NMa aan rondetafelgesprek Wijziging van de Postwet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 januari 2013 Toestemming deelname OPTA en NMa aan rondetafelgesprek Wijziging van de Postwet - 2013Z01404

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Mededeling De Digitale Agenda voor Europa – Digitale Economische Groei

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 januari 2013 Fiche: Mededeling De Digitale Agenda voor Europa – Digitale Economische Groei - 22112-1560

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Digitale Markt d.d. 13 februari 2013 van 19.00-21.00 uur.

Fiche: Mededeling Gezonde EU-regelgeving

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 januari 2013 Fiche: Mededeling Gezonde EU-regelgeving - 22112-1555

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 18-19 februari 2013 op 13 februari 2013.

Fiche: Aanpassing van Verordening Consortia voor Europese onderzoeksinfrastructuren (ERIC Verordening)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 januari 2013 Fiche: Aanpassing van Verordening Consortia voor Europese onderzoeksinfrastructuren (ERIC Verordening) - 22112-1541

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 18-19 februari 2013 op 13 februari 2013.

Digitale Markt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 februari 2013 Actualisatie van de Digitale Agenda.nl - 29515-346

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Digitale Markt d.d. 13 februari 2013 van 19.00-21.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2013 Stand van zaken met betrekking tot de analytische cookies - 24095-332

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Digitale Markt d.d. 13 februari 2013 van 19.00-21.00 uur.

Toezegging begrotingsbehandeling over inzet van MEP/SDE vrijval in 2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 januari 2013 Toezegging begrotingsbehandeling over inzet van MEP/SDE vrijval in 2014 - 33400-XIII-125

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de begroting 2013 van het ministerie van EZ, gehouden op dinsdag 29 januari 2013.

Uitnodiging MVO voor netwerk cocktail 'Duurzame Palmolie: Markttransformatie in Europa' d.d. 26 februari 2013

Zaak: Brief derden - Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) te Zoetermeer - 24 januari 2013 Uitnodiging MVO voor netwerk cocktail 'Duurzame Palmolie: Markttransformatie in Europa' d.d. 26 februari 2013 - 2013Z01370

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

uitnodiging KEMA Nederland BV voor workshop ' Nationaal Actieplan Zonne-energie' d.d. 13 februari 2013

Zaak: Brief derden - KEMA Nederland BV te Arnhem - 18 januari 2013 Uitnodiging KEMA Nederland BV voor workshop 'Nationaal Actieplan Zonne-energie' d.d. 13 februari 2013 - 2013Z01251

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging SER voor werkconferentie Energieakkoord d.d. 28 januari 2013

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 18 januari 2013 Uitnodiging SER voor werkconferentie Energieakkoord d.d. 28 januari 2013 - 2013Z00906

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.