Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 januari 2013

Gepubliceerd: 17 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2013A00055
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=02711bdf-7cf0-4805-ba9d-ada39510a74a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2017%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32733, 22054, 30977, 32733, 26488


Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor de indienststelling van het Oceangoing Patrol Vessel Hr. Ms. Friesland d.d. 22 januari 2013

Zaak: Brief derden - Ministerie van Defensie te Den Helder - 21 december 2012 Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor de indienststelling van het Oceangoing Patrol Vessel Hr. Ms. Friesland d.d. 22 januari 2013 - 2012Z22915

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (geen aanmeldingen ontvangen. De organisatie is op de hoogte gesteld)

Planningsgesprek Minister van Defensie 17 januari 2013

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 15 januari 2013 Planningsgesprek Minister van Defensie 17 januari 2013 - 2013Z00503

Besluit: Desgewenst betrekken bij de planningsgeprek met de minister van Defensie d.d. 17 januari 2013

Aanbieding BOR notitie: Vastgoed Defensie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 14 januari 2013 Aanbieding BOR notitie: Vastgoed Defensie - 2013Z00391

Besluit: Desgewenst betrekken bij inbreng feitelijke vragen ARK over Vastgoedplan Defensie d.d. 21 januari 2013.
Besluit: Desgewenst betrekken bij inbreng feitelijke vragen minister Vastgoedplan Defensie d.d. 21 januari 2013.
Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Vastgoed Defensie d.d. 6 februari 2013.
Besluit: De commissie besluit om het verzoek van het lid Hachchi om de BOR-notitie openbaar te maken niet te honoreren.

Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17 januari 2013 Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan - 2013Z00647

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan.
Noot: • Het op 30 januari 2013 geplande AO Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan wordt uitgesteld zodat de, in de brief genoemde, tussentijdse evaluatie van de geïntegreerde politietrainingsmissie met daarin ook de jaarlijkse resultaatmeting en de toegezegde tussenbalans, kan worden geagendeerd op het AO. De evaluatie wordt namelijk pas in februari 2013 verwacht.

Uitkomst van het sectoroverleg Defensie met de centrales van overheidspersoneel over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 december 2012 Uitkomst van het sectoroverleg Defensie met de centrales van overheidspersoneel over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 - 33400-X-47

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg WUL d.d. 23 januari 2013. Voor het AO worden de minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën uitgenodigd.
Besluit: De minister wordt middels een rappelbrief verzocht om de antwoorden op de door de commissie gestelde vragen d.d. 15 januari 2013 zo snel als mogelijk maar in ieder geval voor het AO op 23 januari 2013 aan de Kamer te doen toekomen. Dit betreft in ieder geval de antwoorden op de vragen betreffende 2013. Op de vragen betreffende de lange termijn verwacht de commissie in ieder geval indicatieve antwoorden te ontvangen voor het hierboven genoemde AO.

Vragen inzake regeerakkoord en vervanging F-16

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 januari 2013 Vragen inzake regeerakkoord en vervanging F-16 - 32733-102

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Vervanging F16.
Besluit: Na het AO Vervanging F-16 wordt deze brief op verzoek van het lid Eijsink aangehouden.

Reactie op verzoek om deelname aan technische briefing door directeur Veiligheidsbeleid op 29 januari 2013 (politietrainingsmissie Afghanistan)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 december 2012 Reactie op verzoek om deelname aan technische briefing door directeur Veiligheidsbeleid op 29 januari 2013 (politietrainingsmissie Afghanistan) - 2012Z22949

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verkoop van Leopard 2A6 tanks aan Krauss-Maffei Wegmann

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 11 januari 2013 Verkoop van Leopard 2A6 tanks aan Krauss-Maffei Wegmann - 22054-207

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 7 februari 2013 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel d.d. 13 maart 2013.

Gevolgen bezuinigingen AIVD

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 11 januari 2013 Gevolgen bezuinigingen AIVD - 30977-50

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties buigt zich de komende tijd over de belegging van de structurele taakstelling die voortvloeit uit het regeerakkoord. De minister heeft in zijn begrotingsbehandeling op 19 december 2012 gezegd dat hij komend voorjaar zal weergeven wat de consequenties van deze taakstelling zijn.

Jaarplan 2013 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 10 januari 2013 Jaarplan 2013 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied - 33400-X-46

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 7 februari 2013 te 12.00 uur.

Uitstel beantw feitelijke vragen over oa de behoeftestelling van het project ‘Langer doorvliegen F-16 – Instandhouding’, de twaalfde jaarrapportage van het helikopterproject NH-90 en de Voortgangsrapportage SPEER

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 10 januari 2013 Uitstel beantwoording vragen over o.a. de behoeftestelling van het project ‘Langer doorvliegen F-16 – Instandhouding’, de twaalfde jaarrapportage van het helikopterproject NH-90 en de Voortgangsrapportage SPEER - 32733-101

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Het betreft een uitstelbrief over de volgende onderwerpen:

Urgentie over de behoeftestellingsfase van het project Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 10 januari 2013 Urgentie over de behoeftestellingsfase van het project Defensie Bewakings- en

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vastgoed Defensie d.d. 6 februari 2013.

Stand van zaken F-35 testtoestellen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 december 2012 Stand van zaken F-35 testtoestellen - 26488-308

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Vervanging F16.
Besluit: De minister wordt verzocht om een reactie op het rapport van DOD en daarbij ook in te gaan op de gevolgen van dit rapport voor het proces van besluitvorming omtrent de aanschaf van de F-35.
Besluit: De minister wordt verzocht om een geactualiseerde stand van zaken brief over de testtoestellen en daarbij inzicht te geven in de opties van aanwending van de testtoestellen tot 2015 en de daarbij behorende financiële aspecten.