Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 4 juni 2013

Gepubliceerd: 5 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A05117
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=98a249b5-c880-404a-8d43-b4e14948e827&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20SZW%204%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30950, 33605, 21501, 33182, 32163, 33182, 32824, 26448, 32824, 29362, 29407, 29544

Inhoud


Rondetafelgesprek over integratie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 5 juni 2013 Rondetafelgesprek over integratie - 2013Z11334

Besluit: Opnieuw inventariseren

Minister van SZW verzoeken om reactie op CPB Policy Brief "Ouderen aan het werk ", 2013/02

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 5 juni 2013 Minister van SZW verzoeken om reactie op CPB Policy Brief "Ouderen aan het werk ", 2013/02 - 2013Z11332

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek om staatssecretaris V&J uit te nodigen bij het algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 13 juni 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T. Kuzu (PvdA) - 28 mei 2013 Verzoek om staatssecretaris V&J uit te nodigen bij het algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 13 juni 2013 - 2013Z10481

Besluit: Verzoek honoreren

Parlement en Wetenschap - nieuwsbrief mei 2013

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 27 mei 2013

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek CSO tot aanbieding van zwartboek en handtekeningen m.b.t. stapeling van maatregelen

Zaak: Brief derden - Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) te Utrecht - 20 mei 2013 Verzoek CSO tot aanbieding van zwartboek en handtekeningen m.b.t. stapeling van maatregelen - 2013Z09809

Besluit: Verzoek honoreren; petitieaanbieding organiseren.

Toezegging inzake beveiliging van joodse instellingen naar aanleiding van AO Discriminatieonderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 mei 2013 Toezegging inzake beveiliging van joodse instellingen n.a.v. het algemeen overleg over Discriminatieonderwerpen - 30950-59

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 mei 2013 Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012 - 33605-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012.

Kabinetsinzet inzake de versterking van de sociale dimensie van de EMU

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 mei 2013 Kabinetsinzet inzake de versterking van de sociale dimensie van de EMU - 21501-31-311

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 12 juni 2013

Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten en wetswijzigingen bijzondere bijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 mei 2013 Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten en wetswijzigingen bijzondere bijstand - 2013Z10821

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 13 juni

Reactie brief MOgroep over het ambtshalve rekening houden met de bestuursrechtelijke premie bij het verrekenen op uitkeringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 mei 2013 Reactie brief MOgroep over het ambtshalve rekening houden met de bestuursrechtelijke premie bij het verrekenen op uitkeringen - 2013Z10785

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 13 juni 2013

Informatie over de toezending van een hoofdlijnenbrief over de Algemene nabestaandenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 mei 2013 Informatie over de toezending van een hoofdlijnenbrief over de Algemene nabestaandenwet - 2013Z10777

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken inzake de pensioencommunicatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 mei 2013 Stand van zaken inzake de pensioencommunicatie - 2013Z10685

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 30 mei 2013

Besluit over onder meer beloningsbeleid bij pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 mei 2013 Besluit over onder meer beloningsbeleid bij pensioenfondsen - 2013Z10644

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 30 mei 2013

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (reactie op

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 mei 2013 Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (reactie op amendementen) - 33182-51

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen
Noot: • Stemmingen over het wetsvoorstel hebben plaats gevonden op 28 mei 2013

Planning van de ministeriële regeling over de overbruggingsregeling AOW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 31 mei 2013 Aanbieding van de “Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW” - 2013Z10940

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 mei 2013 Planning van de ministeriële regeling over de overbruggingsregeling AOW - 32163-34

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Het lid Krol (50 PLUS) heeft in de procedurevergadering van 21 mei 2013 verzocht naar aanleiding van de planningsbrief over de overbruggingsregeling AOW de staatssecretaris te verzoeken om te verduidelijken of de definitieve regeling ook gaat gelden voor gevallen na 1 juni 2018 (zie brief aan staatssecretaris d.d. 23 mei 2013 (2013/10107). De staatssecretaris heeft hier bij brief van 31 mei op gereageerd en daarbij tevens de tijdelijke regeling overbruggingsregeling aan de Kamer aangeboden.

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 mei 2013 Verdieping van een aantal onderwerpen en reactie op amendementen bij het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen - 33182-46

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen
Noot: • Stemmingen over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen hebben plaats gevonden op 28 mei 2013

Reactie op verzoek van lid Voortman over het bericht 'Wachtlijsten op de voorschool groeien'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 mei 2013 Reactie op verzoek van lid Voortman over het bericht 'Wachtlijsten op de voorschool groeien' - 2013Z10796

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over kinderopvang
Noot: • Ter bespreking in de proceurevergadering op 18 juni 2013: Evaluatie en eventuele vervolgacties rondetafelgesprek "toekomst kinderopvang" d.d. 3 juni 2013

Uitkomst overleg kabinet en VNG van 28 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 mei 2013 Uitkomst overleg kabinet en VNG van 28 mei 2013 - 2013Z10744

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat op 30 mei 2013 over het bericht dat de werkloosheid een record heeft bereikt

Stand van zaken project duurzame inzetbaarheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 mei 2013 Stand van zaken project duurzame inzetbaarheid - 2013Z10635

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Reactie op vragen en opmerkingen van de vaste commissie SZW over onderzoek naar parallelle gemeenschappen in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 mei 2013 Reactie op vragen en opmerkingen van de vaste commissie SZW over onderzoek naar parallelle gemeenschappen in Nederland - 2013Z10550

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over integratieonderwerpen
Noot: • Algemeen overleg (3 uur) plannen eind september 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 maart 2013 Informatie over het onderzoek naar parallelle gemeenschappen in Nederland - 32824-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Privaatgefinancierde internaten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 mei 2013 Internaten - 33400-XV-105

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over integratieonderwerpen
Noot: • Algemeen overleg (3 uur) plannen eind september 2013

Aanbieding Monitor Arbeidsmarkt april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 mei 2013 Aanbieding Monitor Arbeidsmarkt april 2013 - 26448-495

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om voor de zomer een reactie te geven op het rapport van de UWV "arbeidsmarktprognose 2013 2014. Met een doorkijk naar 2018".

Toets Gesproken Nederlands (TGN) en de monitor inburgeringsexamen buitenland over 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 mei 2013 Toets Gesproken Nederlands (TGN) en de monitor inburgeringsexamen buitenland over 2012 - 32824-24

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over inburgering
Besluit: Minister van SZW rappelleren ten aanzien van het verzoek om een reactie op het promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, dat stelt dat het inburgeringsexamen uitsluiting zou bevorderen
Noot: • Algemeen overleg (2 uur) plannen voor het zomerreces
Noot: • Zie brief commissie d.d. 17 april 2013 (2013Z08205)

kabinetsplannen t.a.v. de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) en de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 mei 2013 kabinetsplannen t.a.v. de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) en de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) - 2013Z10263

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 12 juni 2013

Jaarverslag burgerbrieven SZW 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 mei 2013 Jaarverslag burgerbrieven SZW 2012 - 29362-216

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overleg retailorganisaties en LTO Nederland over oa de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de champignonsector

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 mei 2013 Overleg retailorganisaties en LTO Nederland over oa de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de champignonsector - 29407-168

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Aanbieding Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2008-2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 mei 2013 Aanbieding Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2008-2012 - 33400-XV-104

Besluit: Desgewenst betrokken bij de schriftelijke inbreng voor de jaarverslagen en slotwet 2012

Instelling commissie dienstverlening aan huis

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 mei 2013 Instelling commissie dienstverlening aan huis - 29544-448

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 juni 2013 te 14.00 uur
Noot: • Inbrengdatum is centraal vastgesteld • De regering is verzocht de antwoorden uiterlijk op maandag 24 juni 2013 bij de Kamer te bezorgen