Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 21 mei 2013

Gepubliceerd: 23 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A05116
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1cb92c59-ce1a-4f13-b8ca-b7f089390e23&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2021%20mei%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 26448, 33566, 33556, 33182, 33182

Inhoud


Verzoek om een algemeen overleg te houden met de minister van Sociale Zaken naar aanleiding van het bericht over gettovorming en segregatie in de Schilderswijk

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) -

Besluit: Verzoek niet honoreren. De bij de Regeling van Werkzaamheden van 23 mei 2013 gevraagde brief ten behoeve van een debat over bovengenoemd onderwerp wordt afgewacht.

Verzoek FNV Bondgenoten tot aanbieding petitie m.b.t. gang van zaken bij Prins Dokkum d.d. 22 mei 2013

Zaak: Brief derden - FNV Bondgenoten te Utrecht - 17 mei 2013 Verzoek FNV Bondgenoten tot aanbieding petitie m.b.t. gang van zaken bij Prins Dokkum d.d. 22 mei 2013 - 2013Z09795

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek naar aanleiding van toezending planningsbrief overbruggingsregeling AOW

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) - 23 mei 2013 Verzoek naar aanleiding van de planningsbrief overbruggingsregeling AOW - 2013Z10075

Besluit: Verzoek honoreren.
Noot: Het lid Krol (50 PLUS) verzoekt naar aanleiding van de planningsbrief over de overbruggingsregeling AOW de staatssecretaris te verzoeken om te verduidelijken of de definitieve regeling ook gaat gelden voor gevallen na 1 juni 2018.

Verzoek ANBO tot aanbieding petitie m.b.t. problematiek rondom het begrip samenwonen in de AOW d.d. 28 mei 2013

Zaak: Brief derden - ANBO te Woerden - 2 mei 2013 Verzoek ANBO tot aanbieding petitie m.b.t. problematiek rondom het begrip samenwonen in de AOW d.d. 28 mei 2013 - 2013Z09335

Besluit: Verzoek honoreren

Behandelvoorbehoud EU-richtlijn uitoefening van rechten in het vrije verkeer van werknemers (COM (2013) 236)

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.F. (Ans) Seriese - 16 mei 2013 EU-Stafnotitie Behandelvoorstel EU-richtlijn uitoefening van rechten in het vrije verkeer van werknemers (COM (2013) 236) - 2013Z09522

Besluit: De commissie stemt in met de in de stafnotitie gedane voorstellen.
Noot: • een behandelvoorbehoud te plaatsen en daarmee in te zetten op versterkte informatieafspraken met het ministerie over dit voorstel; • het voor de afwikkeling van het behandelvoorbehoud noodzakelijke specifieke algemeen overleg over deze versterkte afspraken met de minister van SZW te plannen voorafgaand aan het zomerreces; • desgewenst door middel van een technische briefing door de Europese Commissie voorafgaand aan dit algemeen overleg aanvullend laten informeren met het oog op de in het algemeen overleg te maken afspraken.

Uitstel BNC-fiche COM(2013)236 betreffende maatregelen om de uitoefening van rechten van migrerende EU-werknemers te vergemakkelijken

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 mei 2013 Uitstel BNC-fiche COM(2013)236 betreffende maatregelen om de uitoefening van rechten van migrerende EU-werknemers te vergemakkelijken - 22112-1612

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

SUWI-jaarverslagen 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 mei 2013 SUWI-jaarverslagen 2012 - 26448-492

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg SUWI-onderwerpen.

Jaarverslag 2012 van de Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 mei 2013 Aanbieding jaarverslag 2012 van de Inspectie SZW - 33400-XV-102

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg handhaving.

Planningsbrief mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 mei 2013 Planningsbrief mei 2013 - 33566-40

Besluit: De minister en de staatssecretaris te verzoeken om het overzicht van toezeggingen in bijlage E bij de Planningsbrief te completeren in het bijzonder de toezeggingen die zijn gedaan in het AO SUWI-onderwerpen van 14 februari 2013
Besluit: De minister verzoeken om het overzicht in bijlage D bij de Planningsbrief aan te vullen met de stand van zaken rond de uitvoering van de motie Heerma/Van Weyenberg (33400-XV, nr. 42) over het monitoren van stapelingseffecten van maatregelen uit het regeerakkoord en daarbij toe te lichten of al voorafgaand aan de Begroting 2014 op die effecten kan worden ingegaan bij de Voorjaarsnota.
Besluit: Minister en staatssecretaris verzoeken om uiterlijk 27 mei 2013 uitsluitsel te geven wanneer de hoofdlijnennotitie over de quotumregeling/participatiewet en betrekking tot de thema's WW/ontslag/flexibiliteit aan de Kamer zal worden aangeboden.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om toe te lichten of, en zo ja wanneer, zij

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 mei 2013 Tweede nota van wijziging - 33556-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33556-8

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 - 33605-XV-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 23 mei 2013, 14.00 uur

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 mei 2013 Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 - 33605-XV-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 23 mei 2013, 14.00 uur

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 mei 2013 Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 - 33605-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 23 mei 2013, 14.00 uur

33182 Vierde nota van wijziging inzake Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 mei 2013 Vierde nota van wijziging - 33182-20

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen op 15 mei 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33182-20

Aanbieding Vierde nota van wijziging inzake wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (33182)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 mei 2013 Aanbieding Vierde nota van wijziging inzake wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen - 33182-19

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (33182)
Gerelateerde kamerstukken: 33182-19