Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 april 2013

Gepubliceerd: 24 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A05115
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=02a4de5d-fd97-4b76-b59d-0a49f3d8f7aa&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20SZW%2023%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 29818, 33566, 31322


E-mailprocedure: toelichting inhoud Sociale Agenda door bestuur Stichting van de Arbeid, 16 april, 9.00 -10.00 uur

Zaak: Overig - adjunct-griffier, A.H.M. Weeber - 18 april 2013 E-mailprocedure: toelichting inhoud Sociale Agenda door bestuur Stichting van de Arbeid, 16 april, 9.00 -10.00 uur - 2013Z08022

Besluit: Naar aanleiding van een inventarisatie per e-mail op 15 april 2013 is vastgesteld dat voldoende leden aanwezig wilden zijn bij een toelichting door het bestuur van de Stichting van de Arbeid op het sociaal akkoord. Het gesprek daarover heeft plaatsgevonden op 16 april 2013 van 9.00 tot 10.00 uur.

E-mailprocedure Samenvoegen AO Uitspraak CRvB inzake recht op bijstand EU-burgers en AO Arbeidsmigratie op 25 april

Zaak: Overig - adjunct-griffier, A.H.M. Weeber - 18 april 2013 E-mailprocedure Samenvoegen AO Uitspraak CRvB inzake recht op bijstand EU-burgers en AO Arbeidsmigratie op 25 april a.s. - 2013Z08018

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure is besloten het voor dinsdag 16 april geplande AO Uitspraak CRvB inzake recht op bijstand EU-burgers te annuleren en de desbetreffende uitspraak als agendapunt toe te voegen aan het AO Arbeidsmigratie op 25 april a.s.

Verzoek lid Ulenbelt om brief minister SZW over ontslagen bij Sierafor

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 18 april 2013 Verzoek lid Ulenbelt om brief minister SZW over ontslagen bij Sierafor - 2013Z07998

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure is verzocht om voor maandag 22 april, 12.00 uur, te reageren op het voorstel van het lid Ulenbelt om de minister van SZW te vragen nog voor het AO Arbeidsmigratie op 25 april een brief aan de Kamer te zenden over de ontslagen bij Sierafor

Verzoek FNV Bondgenoten tot aanbieding petitie m.b.t. oproep om snelheid te maken met maatregelen tegen ontduikingsconstructies en schijnconstructies d.d. 25 april 2013

Zaak: Brief derden - FNV Bondgenoten te Amsterdam - 19 april 2013 Verzoek FNV Bondgenoten tot aanbieding petitie m.b.t. oproep om snelheid te maken met maatregelen tegen ontduikingsconstructies en schijnconstructies d.d. 25 april 2013 - 2013Z08137

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: • Petitieaanbieding op 25 april 2013, 09.45 uur

Uitnodiging Provincie Noord-Brabant voor werkbezoek arbeidsmarktvernieuwing Noord-Brabant d.d. 14 juni 2013

Zaak: Brief derden - te - 19 april 2013 Uitnodiging Provincie Noord-Brabant voor werkbezoek arbeidsmarktvernieuwing Noord-Brabant d.d. 14 juni 2013 - 2013Z07911

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verantwoordingsdebat

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 10 april 2013 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 - 31428-6

Besluit: Inbrengtermijn voor het stellen van feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Slotwetten vaststellen op donderdag 23 mei 2013, 14.00 uur
Besluit: inbrengtermijn voor het stellen van feitelijke vragen over de suppletoire begroting samenhangend met de Voorjaarsnota vastellen op donderdag 13 juni, 14.00 uur
Besluit: Er bestaat geen behoefte om aanvullende instrumenten in te zetten voor de behandeling van de Verantwoordingsstukken 2012
Noot: • Inbrengtermijn centraal vastgesteld • Verantwoordingsdebat zal plaatsvinden op 16 mei 2013
Noot: • Inbrengtermijn centraal vastgesteld

Reactie op een burgerbrief over zijn aanvraag voor een tegemoetkoming op grond van de IOAW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 april 2013 Reactie op een burgerbrief over zijn aanvraag voor een tegemoetkoming op grond van de IOAW - 2013Z07994

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Adressant afschrift reactie toezenden

Twee onderzoeksrapporten van de Inspectie SZW 'Implementatie zoekperiode jongeren' en 'Bredere kijk op gegevens'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 april 2013

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 5 juni 2013

Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) en de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het rijksbrede antidiscriminatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 april 2013 Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) en de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het rijksbrede antidiscriminatiebeleid - 2013Z08233

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van de commissie over de situatie bij het bedrijf Prins Dokkum

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 april 2013 Reactie op het verzoek van de commissie over de situatie bij het bedrijf Prins Dokkum - 2013Z07972

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 22 mei 2013

Afschrift van de brief aan de SER over medezeggenschap

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 april 2013 Aanbieding afschrift van de brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER) over medezeggenschap - 29818-38

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Resultaten sociaal overleg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 april 2013 Resultaten sociaal overleg - 33566-15

Besluit: De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om aan te geven of hoofdlijnennotities zullen worden gestuurd over de plannen op het gebied van WW/ontslag/Flex en de Participatiewet en verzoeken om deze week de planning
Besluit: Over de thema's WW/ontslag/Flex en de Participatiewet worden rondetafelgesprekken georganiseerd in de maand juni. Ten behoeve hiervan wordt op 14 mei een extra procedurevergadering gepland.
Besluit: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de Kamer te informeren over het verdere proces van de sectorplannen en de wijze waarop de Kamer hierbij zal worden betrokken, in het bijzonder ten aanzien van monitoring en informatievoorziening. Daarnaast wordt geinformeerd naar de samenhang met de door de Stichting van de Arbeid toegezegde kwartaalrapportages en samenhang ten aanzien van de besluitvorming rond de cofinanciering.
Besluit: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden gevraagd aan te geven wanneer de concept-adviesaanvraag aan de SER aan de Kamer zal worden aangeboden

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 april 2013 Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - 31322-212

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het Wetsvoorstel Wijzigingswet kinderopvang 2013 (33538)
Noot: • Betreft een voorhangprocedure: de Kamer heeft vier weken de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.