Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 16 april 2013

Gepubliceerd: 17 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A05114
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d0e30fb6-4d02-4dc5-859c-6c7fecd7712c&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2016%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 30545, 24515, 30545, 24515, 30982, 17050, 33566, 33538, 33566, 30950, 30950, 31066, 31066, 33556, 33556, 33475, 33538

Inhoud


Verzoek uitstel algemeen overleg pensioenonderwerpen op 24 april 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. Vermeij (PvdA) - 17 april 2013 Verzoek uitstel algemeen overleg pensioenonderwerpen op 24 april 2013 - 2013Z07823

Besluit: Verzoek honoreren
Besluit: De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om de actuele stand van zaken ten aanzien van werkzaamheden voor verbeteren van pensioencommunicatie voorafgaand aan het opnieuw te plannen algemeen overleg pensioenonderwerpen aan de Kamer toe te zenden
Noot: • Algemeen overleg plannen na het meireces (week 21/22)

Verzoek reactie minister van SZW op promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, dat stelt dat inburgering uitsluiting zou bevorderen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 16 april 2013 Verzoek reactie minister van SZW op promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, dat stelt dat inburgering uitsluiting zou bevorderen - 2013Z07774

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: • Zie artikel in Trouw d.d. 16 april 2013

Uitnodiging Gemeente Westland voor werkbezoek over arbeidsmigranten

Zaak: Brief derden - Gemeente Westland te Naaldwijk - 3 april 2013 Uitnodiging Gemeente Westland voor werkbezoek over arbeidsmigranten - 2013Z07437

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Fiche: richtlijn tot aanpassing vijf arbo-richtlijnen aan Verordening 1272/2008 (etikettering)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 april 2013 Fiche: richtlijn tot aanpassing vijf arbo-richtlijnen aan Verordening 1272/2008 (etikettering) - 22112-1599

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 19 juni 2013

Toestemming voor deelname aan de technische briefing op woensdag 10 april over aanvullende pensioenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 april 2013 Toestemming voor deelname aan de technische briefing op woensdag 10 april over aanvullende pensioenen - 2013Z07181

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het zwartboek van de FNV en de uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 april 2013 Reactie op het zwartboek van de FNV en de uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand - 30545-121

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen

Verzamelbrief aan gemeenten 2013 -

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 april 2013 Verzamelbrief aan gemeenten 2013 - 1 - 2013Z07159

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen

Kabinetsreactie op het rapport ‘Paritas Passé – debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 8 april 2013 Kabinetsreactie op het rapport ‘Paritas Passé – debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden’ - 24515-255

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid

Aanbieding van het rapport van de Inspectie SZW naar de handhaving van de 110%-inkomensnorm bij de verlening van categoriale bijzondere bijstand op grond van de Wet werk en bijstand en overige categoriale aanvullende inkomensondersteuning

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 april 2013 Aanbieding van het rapport van de Inspectie SZW naar de handhaving van de 110%-inkomensnorm bij de verlening van categoriale bijzondere bijstand op grond van de Wet werk en bijstand en overige categoriale aanvullende inkomensondersteuning - 30545-120

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen

Info inzake toezeggingen VAO armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 april 2013 Info inzake toezeggingen gedaan tijdens het verslag schriftelijk overleg over armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013 - 24515-254

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid

Reactie op NIBUD berichtgeving over sociaal leven in de bijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 april 2013

Besluit: Agenderen voor een te organiseren algemeen overleg over WWB-onderwerpen
Noot: • Algemeen overleg van 4 uur plannen na het meireces

Beantwoording vragen betreffende de beleidsdoorlichting van artikel 9 van de begroting van het ministerie van SZW t.a.v. de Algemene nabestaandenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 april 2013 Beantwoording vragen betreffende de beleidsdoorlichting van artikel 9 van de begroting van het ministerie van SZW t.a.v. de Algemene nabestaandenwet - 30982-10

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg beleidsdoorlichting Algemene Nabestaandenwet (Anw) op 3 april 2013

Aanpak schijnconstructies

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 april 2013 Aanpak schijnconstructies - 17050-428

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmigratie op 25 april 2013

Resultaten sociaal overleg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 april 2013 Resultaten sociaal overleg - 33566-15

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat op 27 april 2013 over het sociaal akkoord
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: • Planning van de wetsvoorstellen, die voortvloeien uit het sociaal overleg nader bespreken aan de hand van de door de regering hierover toe te zenden informatie

Kabinetsstandpunt SER-advies Stelsel voor gezond en veilig werken

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 7 januari 2013 Verzoek SER om advies "Stelsel gezond en veilig werken" te komen toelichten - 2013Z00224

Besluit: Verzoek honoreren en het toelichtende gesprek met de Sociaal Economische Raad organiseren
Noot: • Gesprek plannen vóór het AO arbeidsomstandigheden op 23 mei 2013 (week 20)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 april 2013 Kabinetsstandpunt SER-advies Stelsel voor gezond en veilig werken - 2013Z07509

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 23 mei 2013

Reactie op het Actal-advies regeldruk in de kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 april 2013 Reactie op het Actal-advies regeldruk in de kinderopvang - 33538-16

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van Wijzigingswet Kinderopvang 2013 (33538)
Noot: • Tijdens de plenaire behandeling van de Wijzigingswet kinderopvang 2013 op 10 april jl. heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd dat hij de Kamer nader schriftelijk zal informeren met een tijdlijnoverzicht van de verschillende acties naar aanleiding van het advies van Actal

Stand van zaken in het sociaal overleg naar aanleiding van het verzoek van het lid Pechtold (RvW 26 maart 2013)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2013 Stand van zaken in het sociaal overleg naar aanleiding van het verzoek van het lid Pechtold bij de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2013 - 33566-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging tijdens het AO discriminatie over oa Arresten Marshall en Draempaehl, bescherming zwangere vrouwen tegen discriminatie, Positie Transgenders op de arbeidsmarkt, anoniem solliciteren op werk.nl en versnellen onderzoek naar antisemitisme

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) - 10 april 2013 Verzoek tot het stellen van schriftelijke vragen over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd tijdens het algemeen overleg over discriminatie-onderwerpen op 14 maart 2013, d.d. 4 april 2013 (30950-50) - 2013Z07276

Besluit: Verzoek honoreren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 april 2013 Toezegging tijdens het AO discriminatie van 14 maart 2013 over onder andere: Arresten Marshall en Draempaehl, bescherming zwangere vrouwen tegen discriminatie, Positie Transgenders op de arbeidsmarkt, anoniem solliciteren op werk.nl en versnellen onderzoek naar antisemitisme - 30950-50

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 24 april 2013 te 14.00 uur

Reactie op het advies van de Gezondheidsraad over de mogelijkheid van gezondheidskundige grenswaarden voor biologische agentia

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher -

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 23 mei 2013

Antwoorden op vragen van de commissie over de kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de kinderopvangtoeslag - 31066-158

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over kinderopvang

Maatregel beperken terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 maart 2013 Maatregel beperken terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag - 31066-159

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te organiseren algemeen overleg over kinderopvang en de griffie plenair verzoeken het door het lid Van Weyenberg aangevraagde debat over dit onderwerp van de agenda af te voeren
Noot: • Aangehouden tijdens vorige procedurevergadering • Informeren bij het lid Omtzigt of ook zijn vragen in deze brief zijn beantwoord voorafgaand aan het verzoek om het aangevraagde debat van de plenaire agenda af te voeren

Aanbieding afschrift van de reactie aan mevrouw H.-van K. te O. over Nederlanders die willen werken in Duitsland, zogenaamde minijobs

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 april 2013 Aanbieding afschrift van de reactie aan mevrouw H.-van K. te O. over Nederlanders die willen werken in Duitsland, zogenaamde minijobs - 2013Z06531

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 april 2013 Nota van wijziging - 33556-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33556-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 februari 2013 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) - 33556

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: • Beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2013

Tweede nota van wijziging inzake Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (33475)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 april 2013 Tweede nota van wijziging - 33475-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Tweede nota van wijziging over de Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) (33538)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2013 Tweede nota van wijziging - 33538-9

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: • plenaire behandeling heeft op 10 april 2013 plaatsgevonden