Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 maart 2013

Gepubliceerd: 21 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A05112
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5c738954-11b3-42ce-94ee-a9a78561b8b7&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2019%20maart%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30982, 21501, 30950, 17050, 29407, 25883, 30950, 29407, 29407, 29818, 31322, 31322, 32824, 29544, 33327, 33538, 33538, 33538, 30048, 29544, 33475, 33475

Inhoud


Verzoek om schriftelijk overleg te houden ten behoeve van het algemeen overleg Beleidsdoorlichting Algemene Nabestaandenwet op 3 april 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 februari 2013 Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting Ministerie SZW - 30982-9

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 26 maart 2013 te 14.00 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. Vermeij (PvdA) - 20 maart 2013 Verzoek om schriftelijk overleg te houden ten behoeve van het algemeen overleg Beleidsdoorlichting Algemene Nabestaandenwet op 3 april 2013 - 2013Z05616

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek om debat met minister van SZW over de berichtgeving over inkomensachteruitgang van gezinnen met kinderen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.E. Heerma (CDA) - 20 maart 2013 Verzoek om debat met minister van SZW over de inkomensachteruitgang van gezinnen met kinderen (Nu.nl, 5 maart 2013) - 2013Z05613

Besluit: Algemeen overleg plannen over de inkomensachteruitgang van gezinnen met kinderen op 3 april 2013, 15.00-17.00 uur.

Verzoek om reactie ministers van SZW en van V&J op handreiking aanpak multi-probleemgezinnen met Roma-achtergrond

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 18 maart 2013 Verzoek om reactie ministers van SZW en van V&J op handreiking aanpak multi-probleemgezinnen met Roma-achtergrond - 2013Z05358

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek om parlementair onderzoek over kinderopvang

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.E. Heerma (CDA) - 15 maart 2013 Verzoek om parlementair onderzoek over kinderopvang - 2013Z05252

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren over de ontwikkelingen in de kinderopvang
Noot: • Via e-mail procedure inventariseren uit te nodigen organisaties/personen • Voorstel van voorbereidingscommissie (datum en opzet) bespreken in een volgende procedurevergadering. • Voor de voorbereidingscommissie hebben zich aangemeld de leden Heerma (CDA) en Van Weyenberg (D66). Andere aanmeldingen voor de voorbereidingscommissie kunnen worden doorgegeven aan de griffie.

Datumvoorstel en voorstel voor opzet rondetafelgesprek over Afschaffen uitzonderingen musici en artiesten in de werknemersverzekeringen (26448-487)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.H.M. Weeber - 14 maart 2013 Concept-programma Rondetafelgesprek Musici/artiesten in de werknemersverzekeringen - 2013Z05174

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren op 10 april 2013, 10.00-12.15 uur
Besluit: Minister van SZW overbrengen dat de commissie heeft kennisgenomen van zijn beslissing om het verzoek tot het niet overgaan tot onomkeerbare stappen niet te honoreren. De commissie zal de besluitvorming over dit onderwerp met voortvarendheid oppakken zodat ruim voor de inwerkingtreding een gedachtenwisseling kan plaatsvinden.
Noot: • De commissie stemt in met uit te nodigen organisaties voor blok 1 • Voor blok 2 vier individuele musici/artiesten uitnodigen. Gelegenheid tot het indienen van voorkeur bestaat tot uiterlijk 20 maart 2013, te 17.00 uur • Algemeen overleg op 11 april 2013, 13.00-15.00 uur (in plaats van een schriftelijke vragenronde)

Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 28 februari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 maart 2013 Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 28 februari 2013 - 21501-31-307

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 19 juni 2013

Verzoek om gezamenlijk algemeen overleg over het Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 8 maart 2013 Verzoek om gezamenlijk AO over Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma - 2013Z04609

Besluit: De commissie SZW heeft geen behoefte aan een gezamenlijk overleg

Resultaten van het overleg met de uitzendbranche over het SCP onderzoek "Op achterstand"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 maart 2013 Resultaten van het overleg met de uitzendbranche over het SCP onderzoek "Op achterstand" - 30950-48

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over discriminatieonderwerpen d.d. 14 maart 2013

Voortgang van de aanpak van malafide uitzendbureaus (AMU)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 maart 2013 Voortgang van de aanpak van malafide uitzendbureaus (AMU) - 17050-427

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmigratie.
Noot: Algemeen overleg plannen voor het meireces

Gevolgen van levensloopregeling voor sociale wetgeving

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 maart 2013 Gevolgen van levensloopregeling voor sociale wetgeving - 2013Z05298

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Adressant afschrift reactie toezenden

Vrij verkeer van werknemers met Kroatië

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 maart 2013 Vrij verkeer van werknemers met Kroatië - 29407-164

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmigratie
Noot: • Algemeen overleg plannen voor het meireces

Reactie op de problematiek ten aanzien van arbeidsomstandigheden in distributiecentra in de supermarktsector in den brede en in het bijzonder op het rapport ‘Het andere gezicht van Albert Heijn’ van FNV Bondgenoten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 maart 2013 Reactie op de problematiek ten aanzien van arbeidsomstandigheden in distributiecentra in de supermarktsector in den brede en in het bijzonder op het rapport ‘Het andere gezicht van Albert Heijn’ van FNV Bondgenoten - 25883-218

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 16 mei 2013, 10.00-13.00 uur

Antisemitisme

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 maart 2013 Antisemitisme - 30950-49

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over discriminatieonderwerpen op 14 maart 2013

Uitkomst van het verzoek van Sierafor B.V. aan UWV tot het verlenen van een aantal ontslagvergunningen wegens het uitbesteden van werkzaamheden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 maart 2013 Uitkomst van het verzoek van Sierafor B.V. aan UWV tot het verlenen van een aantal ontslagvergunningen wegens het uitbesteden van werkzaamheden - 2013Z04695

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Dubbeling UWV-uitkering met prepensioen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 maart 2013 Dubbeling UWV-uitkering met prepensioen - 2013Z04694

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Adressant afschrift reactie toezenden

Overleg over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de champignonsector

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 maart 2013 Overleg over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de champignonsector - 29407-163

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 16 mei 2013, 10.00-13.00 uur

Migrantenmonitor 2007-2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 maart 2013 Migrantenmonitor 2007-2012 - 29407-162

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmigratie
Noot: • Algemeen overleg (3 uur) plannen voor het meireces • Griffie informeert wanneer plan van aanpak ten aanzien van Bulgaren/Roemenen de Kamer zal bereiken

Stand van zaken van de medezeggenschap in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 maart 2013 Stand van zaken van de medezeggenschap in Nederland - 29818-36

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg over medezeggenschap op 13 maart 2013

Reactie op het bericht in het Parool over tekortkomingen in Amsterdamse kindercentra

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 maart 2013 Reactie op het bericht in het Parool over tekortkomingen in Amsterdamse kindercentra - 31322-204

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg over kinderopvang op 7 maart 2013

Durfkapitalisme in de kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 maart 2013 Durfkapitalisme in de kinderopvang - 31322-203

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over kinderopvang op 7 maart 2013

Informatie met betrekking tot de Intrekkingswet Wet Overleg minderhedenbeleid en invulling van de motie van de leden Van Dam en Sterk (33000 VII, nr. 83), inzake het borgen van de geleerde lessen van de LOM-organisaties

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 maart 2013 Informatie m.b.t. de Intrekkingswet Wet Overleg minderhedenbeleid en invulling van de motie van de leden Van Dam en Sterk (33000 VII, nr. 83), inzake het borgen van de geleerde lessen van de LOM-organisaties - 32824-18

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel Intrekkingswet Wet overleg minderhedenbeleid (33297) d.d. 5 maart 2013
Gerelateerde kamerstukken: 32824-18

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 maart 2013 Aanpak Jeugdwerkloosheid - 29544-438

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over aanpak jeugdwerkloosheid op 26 maart 2013, 16.30-18.30 uur

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekende zijnde gegevens

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 maart 2013 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekende zijnde gegevens - 33579

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 april 2013 te 14.00 uur

Dagloonvaststelling uitkeringen in verband met zwangerschap en bevalling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 maart 2013 Dagloonvaststelling uitkeringen in verband met zwangerschap en bevalling - 33327-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33327-17

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 maart 2013 Aanbieding Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - 33538-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Noot: • Het betreft een ontwerpbesluit dat te zijner tijd in een voorhangprocedure aan de Kamer zal worden voorgelegd • Op dit moment is het ontwerpbesluit nog ter informatie aan de Kamer toegezonden
Gerelateerde kamerstukken: 33538-6

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 maart 2013 Nota van wijziging - 33538-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33538-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33538-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33538-7

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 februari 2013 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) - 33538

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.

Intrekken voorstel van wet houdende wijziging van de IOAW in verband met het opnemen van een vermogenstoets (30048)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 maart 2013 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 30048-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 30048-4

Aanbieding wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 maart 2013 Aanbieding wijziging van het Schattingsbesluit - 29544-440

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: • Het betreft een voorhangprocedure. • De algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 8 april 2013.

Verslag schriftelijk overleg over de voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Kamerstuk 29544, nr. 435)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 maart 2013 Nota van wijziging - 33475-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33475-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33475-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33475-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 8 november 2012 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen - 33475

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.