Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 juni 2013

Gepubliceerd: 20 juni 2013
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2012A04953
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=46ffbb9b-6804-4494-93d5-f4176639d057&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%20-%2020%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33605, 33605, 33605, 33605, 33605, 33523, 33523, 33523


Brief commissie - Aanschrijving Toekomst- en Onderzoeksagenda 2014

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 14 juni 2013 Concept-Brief aan de Kamervoorzitter - Aanschrijving Toekomst- en Onderzoeksagenda 2014 - 2013Z12211

Besluit: De commissiebrief is besproken en vastgesteld. De griffier mandateren de brief, na eventuele aanpassing, door te geleiden.
Noot: Deze conceptbrief van de commissie aan de Kamer pleit voor scherpere draagvlaktoetsing en selectiviteit bij onderzoeksvoorstellen voor de toekomst- en onderzoeksagenda. Vanwege samenloop met parlementaire enquête(s) in 2014 en de uitloop van een parlementair onderzoek in 2014 is in de brief een passage opgenomen over een mogelijke beperking van het aantal. De procesevaluatie uitvoering toekomst- en onderzoeksagenda 2011 is door de commissie voor de Rijksuitgaven vastgesteld op 31 januari 2013. Zoals toen besloten wordt deze als bijlage meegestuurd met de "aanschrijvingsbrief 2014".

Stafnotitie - Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 14 juni 2013 Stafnotitie - Geannoteerde agenda periodiek overleg CRU-Algemene Rekenkamer - 27 juni 2013 - 2013Z12238

Besluit: De geannoteerde agenda met aanvulling vaststellen en de aanvangstijd verzetten naar 16.45 uur (16.45 - 18.00 uur).

Stafnotitie - Conclusies brainstorm over werkzaamheden Rijksuitgaven

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 13 juni 2013 Stafnotitie - Conclusies brainstorm over werkzaamheden Rijksuitgaven - 2013Z10133

Besluit: Conclusies van de brainstorm verwerken in een nieuw werkprogramma: (concept)werkprogramma 2014-2017 en na het zomerreces bespreken en vaststellen.
Besluit: Frequentie en duur procedurevergaderingen aanpassen: na het zomerreces eens per drie weken procedurevergaderingen van een uur (zie ook agendapunt 13).
Besluit: Vergaderingen van de commissie voor de Rijksuitgaven in het vervolg in de openbaarheid houden tenzij (over onderdelen) anders wordt besloten.
Besluit: Het experiment met het aanbieden van rapporten van de Algemene Rekenkamer evalueren met als vertrekpunt de regierol van Rijksuitgaven te herstellen met sterke betrokkenheid van de vakcommissies.
Besluit: Met het nieuwe werkprogramma taken/aandachtsgebieden aan leden toedelen en Rijksuitgaven-rapporteurs op te selecteren inhoudelijke dossiers benoemen, waarbij ook betrokken zal worden of het mogelijk is rapporteurs te benoemen bij onderwerpen waarvoor het voortouw niet bij Rijksuitgaven ligt (zoals bij Interdepartementale beleidsonderzoeken -IBO's).
Besluit: Een roulatieschema opstellen voor deelname aan de ontvangst van delegaties (voorzitter/ondervoorzitter), leden van de twee grootste fracties, kleinere fracties.
Besluit: De uitkomsten van de brainstorm agenderen voor het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op 27 juni 2013.
Besluit: Het bepalen van focusonderwerpen deze zomer ambtelijk te laten voorbereiden in de driehoek Kamer, Algemene Rekenkamer en ministerie van Financiën en dit na de zomer als commissie op politiek niveau af te ronden.

Jaarplan Auditdienst Rijk 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 mei 2013 Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012 - 33605-13

Besluit: Betrekken bij behandeling Staat van de rijksverantwoording 2012.
Besluit: Betrekken bij periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op 27 juni 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33605-13

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2013 Beantwoording vragen commissie over het jaarplan Auditdienst Rijk 2013 - 2013Z12194

Besluit: Betrekken bij behandeling Staat van de rijksverantwoording 2012.
Besluit: Betrekken bij periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op 27 juni 2013.

Hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet 2001

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 14 juni 2013 Stafnotitie - Behandelvoorstel Hoofdlijnennotitie modernisering Comptabiliteitswet - 2013Z12240

Besluit: Desgewenst betrekken bij de Hoofdlijnennotitie modernisering Comptabiliteitswet.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 juni 2013 Hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet 2001 - 2013Z11977

Besluit: De minister van Financiën vragen om een briefing te houden na het zomerreces.
Besluit: Schriftelijk commentaar vragen aan de Algemene Rekenkamer.
Besluit: Rondetafelgesprekken houden met deskundigen en belanghebbenden. Onder de leden van de commissie suggesties inventariseren voor uit te nodigen personen/organisaties en opzet programma met inbrengtermijn donderdag 11 juli, 14.00 uur.
Besluit: Na het zomerreces besluiten over het aanwijzen van een rapporteur uit de commissie en daarvoor een mandaat bepalen.
Besluit: Agenderen voor notaoverleg.

Aanbod briefing Algemene Rekenkamer over 'Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid: vervolgonderzoek'

Zaak: Brief - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 13 juni 2013 Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over nieuwe onderzoeksrapport naar effectiviteitsonderzoek - 2013Z12142

Besluit: De Algemene Rekenkamer in de gelegenheid stellen het rapport aan de commissie aan te bieden tijdens een briefing op dinsdag 25 juni, 19.00-20.00 uur. De briefing vindt doorgang als zich daarvoor minimaal vier leden aanmelden.
Besluit: Een feitelijke vragenronde houden met inbrengdatum donderdag 11 juli 2013, 12.00 uur

Staat van de rijksverantwoording 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Staat van de rijksverantwoording 2012 - 33605-2

Besluit: Bespreken met het college van de Algemene Rekenkamer tijdens het periodiek overleg op donderdag 27 juni 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33605-2

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2012 van de Algemene Rekenkamer 2012 - 33605-17

Besluit: Bespreken met het college van de Algemene Rekenkamer tijdens het periodiek overleg op donderdag 27 juni 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33605-17

Zaak: Brief - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 juni 2013 Beantwoording vragen commissie Rijksuitgaven over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2012 (33 605, nr. 2) - 2013Z11943

Besluit: Bespreken met het college van de Algemene Rekenkamer tijdens het periodiek

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 mei 2013 Financieel jaarverslag van het Rijk 2012 - 33605-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33605-1

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Financieel Jaarverslag van het Rijk 2012 - 33605-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33605-16

Lancering van de website met daarop de resultaten van het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 30 mei 2013 Lancering van de website met daarop de resultaten van het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer - 2013Z10741

Besluit: Bespreken met het college van de Algemene Rekenkamer tijdens het periodiek overleg op donderdag 27 juni 2013.
Noot: De Algemene Rekenkamer kondigt in haar brief aan dat zij vanaf 2014 de resultaten van het verantwoordingsonderzoek in principe niet meer op papier aanbiedt, maar via de website verantwoordingsonderzoek.rekenkamer.nl, die zij op 29 mei 2013 gelanceerd heeft.

Rapport Algemene Rekenkamer bij de Nationale verklaring 2013

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport Algemene Rekenkamer bij de Nationale verklaring 2013 - 33523-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2013 Beantwoording vragen commissie over het rapport Algemene Rekenkamer bij de Nationale verklaring 2013 - 33523-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nationale verklaring 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 mei 2013 Nationale Verklaring 2013 - 33523-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2013 Beantwoording vragen commissie over de Nationale verklaring 2013 - 2013Z11763

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbod briefing Jaarverslag over 2012 Europese Rekenkamer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.A.J. Groen - 14 juni 2013 Aanbod briefing Jaarverslag 2012 Europese Rekenkamer - 2013Z12253

Besluit: De Europese Rekenkamer in de gelegenheid stellen haar Jaarverslag over 2012 aan de commissie aan te bieden tijdens een openbare briefing op 6 november 2013 van 10.00 - 11.00 uur.
Noot: Het jaarverslag wordt gepubliceerd op 5 november 2013.