Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 april 2013

Gepubliceerd: 18 april 2013
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2012A04951
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=659d3400-a916-4667-b918-7dc534e345b8&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%20-%2018%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33595, 31490, 31490


Brainstormbijeenkomst werkzaamheden commissie Rijksuitgaven

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 16 april 2013 Opzet brainstorm werkzaamheden commissie voor de Rijksuitgaven - 2013Z07791

Besluit: De commissiestaf is verzocht op basis van de gemaakte opmerkingen de lijst van te bespreken onderwerpen aan te passen/in te korten.
Besluit: Enkele leden zullen discussievoorzetten voorbereiden. Het aangepaste overzicht zal worden verspreid met de vraag hun voorkeur/bereidheid bij de staf te melden.

Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer - 2013Z06274

Besluit: Desgewenst betrokken bij agendapunt 10 zal worden geagendeerd voor het eerstvolgende periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer.
Besluit: Het werkprogramma zal onder de aandacht worden gebracht van de desbetreffende commissies.

Verslag 2012 van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Aanbieding Verslag 2012 van de Algemene Rekenkamer - 33595-1

Besluit: Desgewenst betrokken bij agendapunt 10 en zal worden agendeerd voor het eerstvolgende periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer.

Brief Presidium - Reactie op aanbeveling commissie Rijksuitgaven om het instrument Toekomst- en Onderzoeksagenda te evalueren

Zaak: Brief Kamer - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 7 maart 2013 Brief Presidium - Reactie op aanbeveling commissie Rijksuitgaven om het instrument Toekomst- en Onderzoeksagenda te evalueren - 2013Z04959

Besluit: De commissiestaf/BOR is verzocht om een nader uitgewerkt voorstel aan het Presidium voor te bereiden.

Rapport van de Algemene Rekenkamer ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 490, nr. 104)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissies over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer (31490, nr. 104) - 31490-112

Besluit: Conform voorstel bij behandeling rapport 31490-104

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 april 2013 Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 490, nr. 104) - 2013Z07836

Besluit: Conform voorstel bij behandeling rapport 31490-104.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 24 januari 2013 Aanbieding rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties - 31490-104

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het Verantwoordingsdebat.
Besluit: De desbetreffende commissies verzoeken de behandeling over te nemen voor uitvoeringsorganisaties op hun beleidsterrein.

Advies aanwijziging invoering ERTMS als groot project

Zaak: Brief commissie - griffier, L. Tijdink - 10 april 2013 Verzoek aan de commissie voor de Rijksuitgaven: advies uitbrengen inzake aanwijzing ERTMS als groot project - 2013Z07345

Besluit: Het BOR is verzocht een advies voor te bereiden ter behandeling in de volgende procedurevergadering.

Stafnotitie - BOR-notitie jaarrapportage grote projecten 2012

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 12 april 2013 BOR-notitie - Jaarrapportage Grote Projecten 2012 - 2013Z07538

Besluit: De rapportage is vastgesteld en zal schriftelijk worden aangeboden aan de Kamer in het kader van Verantwoordingsdag.

Goedkeuring medewerking ministerieambtenaren aan de voorbereiding van het werkbezoek aan Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 april 2013 Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven inzake een werkbezoek aan Luxemburg - 2013Z07458

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen en kan desgewenst worden betrokken bij de delegatievergadering op 18 april 2013.

Aanscherping inzetnotitie artikel 13 conferentie (parlementaire betrokkenheid in de versterkte EMU)

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 28 maart 2013 EU-stafnotitie Aanscherping inzetnotitie parlementaire betrokkenheid versterkte EMU - 2013Z06332

Besluit: Via een ad hoc procedure die eindigde op 10 april 2013 heeft de commissie ingestemd met bijgevoegde inzetnotitie.
Noot: Ter mandatering van de Voorzitter van de Tweede Kamer tijdens de EU-voorzittersconferentie van 21-23 april 2013 is de eerder - in afstemming met de commissies Financiën en Rijksuitgaven - vastgestelde inzetnotitie inzake de artikel-13 conferentie aangescherpt. De vaste commissie voor Europese Zaken is in haar procedurevergadering van 4 april 2013 akkoord gegaan met de aangescherpte inzetnotitie, de vaste commissie voor Financiën in een procedurevergadering op 10 april 2013 en de commissie voor de Rijksuitgaven via een ad hoc procedure, eveneens op 10 april 2013 (2013A01563).