Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 maart 2013

Gepubliceerd: 21 maart 2013
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2012A04950
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7b4e64eb-b9b6-48ce-9dc8-32e4e34e3d17&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%20-%2021%20maart%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Ontvangst delegatie parlement Moldavië, 17 april 2013

Zaak: Brief derden - United Nations Development Programme (UNDP) te - 18 januari 2013 Verzoek UNDP, namens Commissie voor Economie, Budget en Financiën van het parlement van Moldavië, om gesprek met vaste commissie voor de Rijksuitgaven over budget, fiscaliteit en controle - 2013Z01001

Besluit: De commissie heeft ingestemd met de ontvangst van een parlementaire delegatie uit de republiek Moldavië op 17 april 2013, van 15:00-16:00 uur. Via e-mail wordt onder de leden belangstelling voor deelname geïnventariseerd.

Evaluatie instrument Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer

Zaak: Brief Kamer - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 7 maart 2013 Brief Presidium - Reactie op aanbeveling commissie Rijksuitgaven om het instrument Toekomst- en Onderzoeksagenda te evalueren - 2013Z04959

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De commissiestaf wordt verzocht om in samenwerking met het BOR voor een volgende procedurevergadering een opzet voor de evaluatie op te stellen.

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Zaak:

Besluit: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 14 maart 2013 Stafnotitie - Agendavoorstel periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer - 2013Z05148
Besluit: Een periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer afspreken, te houden in april of mei 2013. In aanvulling op de in de stafnotitie opgenomen onderwerpen, worden ter vergadering nog twee punten toegevoegd. Bij het verspreiden van de convocatie zal aan leden worden gevraagd eventuele aanvullende agendapunten zo spoedig mogelijk door te geven.

Stafnotitie - Conceptverslag werkzaamheden commissie voor de Rijksuitgaven 2012

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 24 januari 2013 Stafnotitie - concept verslag werkzaamheden commissie voor de Rijksuitgaven 2012 - 2013Z01271

Besluit: Het verslag wordt vastgesteld en zal aan de Kamer worden aangeboden.
Besluit: De commissie zal het gesprek over het herijken van het eigen werkprogramma in mei 2013 voeren, in aansluiting op de reguliere procedurevergadering.

Conceptbrief aan Presidium over Verantwoordingsdebat 2013 inzake uitvoering rijksbegroting 2012

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 13 maart 2013 Stafnotitie - Conceptbrief aan Presidium over Verantwoordingsdebat 2013 inzake uitvoering rijksbegroting 2012 - 2013Z04980

Besluit: De commissie zal in haar brief aan het Presidium adviseren om het Verantwoordingsdebat te houden op donderdag 16 mei 2013, met daarbij het verzoek aan het Presidium om te bevorderen dat de Kamer eerder dan 15 mei 2013 kennis kan nemen van de verantwoordingsstukken ter voorbereiding op dat debat. De commissie doet in de brief tevens een voorstel voor een uiterste inbrengtermijn voor de verslagen over de slotwetten 2012 en voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2012, alsmede een voorstel voor een uiterste inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de suppletoire begrotingen 2013 behorende bij de Voorjaarsnota 2013.