Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 januari 2013

Gepubliceerd: 31 januari 2013
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2012A04948
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=13918403-c609-402d-90b7-2ca6e34afdf3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%20-%2031%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30180, 21501, 31490, 24202


Voorstel van de leden Hijum, Van Toorenburg, Keijzer en Heerma inzake mogelijk verzoekonderzoek aan AR over grote decentralisatieopgaven

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 30 januari 2013 Voorstel van de leden Hijum, Van Toorenburg, Keijzer en Heerma inzake mogelijk verzoekonderzoek aan AR over grote decentralisatieopgaven - 2013Z01726

Besluit: De commissie zal contact opnemen met de Algemene Rekenkamer om op korte termijn een informeel overleg te hebben over mogelijkheden van de Algemene Rekenkamer om op verzoek van de Kamer de "randvoorwaardelijke kant" van de grote decentralisatieopgaven te onderzoeken (nulsituatie, opletpunten, risico's en verantwoordingsarrangement). Het voorstel wordt daarna opnieuw besproken in een procedurevergadering. De commissie doet de aanbeveling om het rondvraagpunt ook te agenderen in de vaste commissie voor VWS.

Verzoek UNDP, namens Commissie voor Economie, Budget en Financiën van het parlement van de Republiek Moldova, om gesprek met vaste commissie voor de Rijksuitgaven over budget, fiscaliteit en controle

Zaak: Brief derden - United Nations Development Programme (UNDP) te - 18 januari 2013 Verzoek UNDP, namens Commissie voor Economie, Budget en Financiën van het parlement van Moldavië, om een gesprek met vaste commissie voor de Rijksuitgaven over budget, fiscaliteit en controle - 2013Z01001

Besluit: De commissie is bereid een parlementaire delegatie van de commissie Economie, Budget en Financiën van het parlement van de Republiek Moldova te ontvangen in maart of april 2013.

Voorlichting Raad van State over de verankering van de democratische controle bij de hervormingen in het economische bestuur in Europa ter bestrijding van de economische en financiële crisis.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 23 januari 2013 Advies van Raad van State n.a.v. Eerste Kamer-verzoek om voorlichting inzake de verankering van de democratische controle bij de hervormingen in het economisch bestuur in Europa ter bestrijding van de economische en financiële crisis - 2013Z01056

Besluit: De commissie stelt vast dat veel aspecten in de voorlichting van de Raad van State tevens het werkterrein van de commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Financiën raken. De commissie wacht de schriftelijke reactie van de minister van Buitenlandse Zaken af en zal deze ook agenderen voor een procedurevergadering van de commissie voor de Rijksuitgaven.
Noot: In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken van 24 januari 2013 is besloten om in afstemming met de Eerste Kamer de minister van Buitenlandse Zaken om een schriftelijke reactie te vragen.

Verslag van de Informele Voorzittersconferentie Luxemburg, 11 januari 2013

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 22 januari 2013 EU-stafnotitie (vervolg) parlementaire betrokkenheid versterkte EMU - 2013Z01004

Besluit: De commissie stelt vast dat aspecten van het debat over de parlementaire betrokkenheid bij de versterkte EMU tevens de werkterreinen van de vaste commissie voor Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven betreffen. De commissie rekent erop dat zij goed en volledig zal worden betrokken bij vervolgstappen, zoals het vaststellen van een eventueel mandaat of positionpaper.
Noot: In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken (heeft het voortouw in de behandeling) van 24 januari 2013 is besloten om kennis te nemen van het verslag van de informele Voorzittersconferentie op 11 januari 2013 in Luxemburg, waar gesproken is over de mogelijke invulling van de conferentie van nationale parlementen en het Europees Parlement waarvan sprake is in artikel 13 van het 'Fiscal Compact'. Een position paper over de invulling van de parlementaire betrokkenheid bij de versterkte EMU zal op de volgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese zaken op basis van een EU-stafnotitie worden vastgesteld, ten behoeve van de Kamerdelegaties die de komende maanden in diverse gremia over dit onderwerp zullen komen te spreken.

Zaak: Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 21 januari 2013 Verslag van de Informele Voorzittersconferentie Luxemburg, 11 januari 2013 - 30180-17

Besluit: Ter informatie.

Actualisering website kredietcrisis en webdossier EU-governance

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 januari 2013 Actualisering website kredietcrisis en webdossier EU-governance - 21501-07-991

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport Algemene Rekenkamer: Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 24 januari 2013 Aanbieding rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties - 31490-104

Besluit: Feitelijke vragenronde houden met de minister van Financiën en met de Algemene Rekenkamer. De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen: uiterlijk donderdag 7 februari 2013 te 12.00 uur.

Verslag Schriftelijk Overleg inzake jaarverslag Europese Rekenkamer (2012) over de EU jaarbegroting 2011

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 januari 2013 Antwoorden op vragen van een aantal commissies inzake jaarverslag Europese Rekenkamer (2012) over de EU jaarbegroting 2011 - 24202-28

Besluit: Overdragen aan de vaste commissie voor Financiën met het verzoek het schriftelijk overleg te betrekken bij een AO Ecofinraad.
Besluit: De commissie neemt zich voor op zondag 21 april en maandag 22 april een werkbezoek te brengen aan de Europese Rekenkamer in Luxemburg, en onder de leden wordt belangstelling voor deelname geïnventariseerd..

Evaluatie uitvoering toekomst- en onderzoeksagenda 2011 Tweede Kamer (incl. aanbevelingen)

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 24 januari 2013 Evaluatie T&O 2011 - 2013Z01236

Besluit: De evaluatie en aanbevelingen zijn vastgesteld. De conceptbrief aan het Presidium is met een redactionele aanvulling vastgesteld.

Adviesverzoek vaste commissie VWS over verzoekonderzoek intensiveringsmiddelen zorg

Zaak: Brief commissie - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 17 december 2012 Brief aan de commissie Rijksuitgaven over inzet intensiveringsmiddelen voor extra personeel in de ouderenzorg - 2012Z22723

Besluit: Besproken; zie ook het besluit hier boven over het advies.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 24 januari 2013 Adviesverzoek vc VWS over verzoekonderzoek intensiveringsmiddelen zorg 2012Z20548 - 2013Z01240

Besluit: De commissie heeft het advies besproken en vastgesteld. De commissiegriffier zal het advies in briefvorm aan de vaste commissie voor VWS doen toekomen.

Gesprek met Raad van State

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 5 december 2012 Verzoek RvS om kennismakingsgesprek met Tweede Kamercommissies - 2012Z21879

Besluit: Het gesprek vindt plaats op 26 februari 2013 van 16.30-18.00 uur. Aan de leden wordt verzocht hun belangstelling voor deelname uiterlijk 15 februari 12.00 uur kenbaar te maken.
Noot: Het gesprek vindt plaats gezamenlijk met de commissies FIN, SZW en VWS bij de Raad van State, Kneuterdijk 22 te Den Haag. De agenda voor het gesprek is in Parlis opgenomen op het tabblad van de activiteit zelf.

Toezending Koninklijk

Zaak: Brief regering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 januari 2013 Toezending Koninklijk

Besluit: benoeming A.P. Visser tot lid van de Algemene Rekenkamer - 2013Z00329
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.