Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 19 juni 2013

Gepubliceerd: 20 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A04945
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f0f3300e-50b2-4a2d-9d21-9ddbc829bb19&title=Besluitenlijst%20VWS%2019%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29477, 28828, 30597, 32012, 25424, 29689, 32402, 31839, 23235, 20454, 32439, 32620, 30597, 19637, 30597, 22112, 32793, 29689, 32279, 29477, 29477, 29477, 29477, 30597, 29282, 21501

Inhoud


Verzoek om rondetafelgesprek over Euthanasie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 19 juni 2013 - Verzoek om rondetafelgesprek over Euthanasie - 2013Z12612

Besluit: Er zal een extra procedurevergadering worden gehouden waarin de vraagstelling, tijdsduur en te nodigen personen/organisaties zullen worden vastgesteld.

Verzoek om toezending toegezegde brief inzake Vrijstelling van letselschade van de vermogensinkomensbijtelling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 18 juni 2013 - Verzoek om toezending toegezegde brief inzake Vrijstelling van letselschade van de vermogensinkomensbijtelling - 2013Z12519

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Voorts zal geraplleerd worden inzake de ten tijde van de Voorjaarsnota toegezegde brief over de verzachtingen inzake de VIB

Uitvoering motie van het lid Bergkamp c.s. over de informele zorg en mantelzorgers - 33400-XVI-71

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 18 juni 2013 - Uitvoering motie van het lid Bergkamp c.s. over de informele zorg en mantelzorgers - 33400-XVI-71 - 2013Z12520

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om uitstel algemeen overleg Afbreking zwangerschap op 27 juni 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 18 juni 2013 - Verzoek om uitstel algemeen overleg Afbreking zwangerschap op 27 juni 2013 - 2013Z12477

Besluit: Verzoek gehonoreerd
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige toezending van een reactie op het KNMG-standpunt inzake medische beslissingen rondom het levenseinde van pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen, alsmede de evaluatie van de commissie-Hubben; dit met het oog op het algemeen overleg op 3 oktober 2013.

Voorstel ten behoeve van het rondetafelgesprek over de problematiek rondom de opvang van slachtoffers van loverboys

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 12 juni 2013 Voorstel ten behoeve van het rondetafelgesprek over de problematiek rondom de opvang van slachtoffers van loverboys - 2013Z11982

Besluit: Aanhouden in afwachting van onderstaande stukken
Noot: Voor het zomerreces zal de Kamer een voortgangsrapportage Maatschappelijke opvang en een brief inzake opvang loverboys ontvangen

Verzoek om een Technische Briefing over het BKZ (o.m. totstandkoming definitieve realisatie en informatievoorziening aan de Kamer)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 12 juni 2013 Verzoek om een Technische Briefing door het ministerie van VWS over het BKZ (o.m. totstandkoming definitieve realisatie en informatievoorziening aan de Kamer) - 2013Z11987

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om laatste stand van zaken met betrekking tot het verlenen van eenmalige steun in 2013 aan Service Medical

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 11 juni 2013 Verzoek om laatste stand van zaken met betrekking tot het verlenen van eenmalige steun in 2013 aan Service Medical - 2013Z11868

Besluit: Verzoek gehonoreerd.

Prioritering/afvoeren plenaire debatten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 13 juni 2013 Prioritering/afvoeren plenaire debatten - 2013Z12070

Besluit: De Griffie zal worden verzocht het wetsvoorstel Zorg en dwang (31996) in de eerste week na het reces plenair te agenderen en daarvoor ruime spreektijd te reserveren, daar de eerste termijn van de kant van de Kamer dient te worden voortgezet. Dit is procedureel de meest correcte benadering. Wetsvoorstel 32 402 (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) dient voor het reces plenair te worden afgehandeld.

BOR-notitie: WGO Jaarverslag VWS 2012

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 7 juni 2013 BOR-notitie: WGO Jaarverslag VWS 2012 - 2013Z11964

Besluit: Desgewenst betrokken bij het WGO over het Jaarverslag VWS 2012 op 12 juni 2013

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juni 2013 Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (lichte voorhang) - 29477-253

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken rond de wetsvoorstellen Zorg en dwang en het wetsvoorstel Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 juni 2013 Stand van zaken rond de wetsvoorstellen Zorg en dwang en het wetsvoorstel Verplichte geestelijke gezondheidszorg - 2013Z11996

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Meldingen agressie tegen NVWA tabakscontroleurs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 juni 2013 Meldingen agressie tegen NVWA tabakscontroleurs - 2013Z12000

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel 33590

Inzicht in het tijdpad van de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning, als bedoeld in artikel 24 van die wet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 juni 2013 Inzicht in het tijdpad van de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning, als bedoeld in artikel 24 van die wet - 2013Z12003

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wmo

Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit inzake de voorlopige contracteerruimte AWBZ 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 juni 2013 Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit inzake de voorlopige contracteerruimte AWBZ 2014 - 2013Z12018

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ na het zomerreces (3 uur)

Fraude in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 juni 2013 Overzicht van het aantal zorgfraudezaken dat door de FIOD onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie is verricht - 28828-48

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 27 juni 2013

IGZ-rapport 'Operatief proces beter gestructureerd, scherpere handhaving op achterblijvende uitvoering blijkt noodzakelijk'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juni 2013 IGZ-rapport 'Operatief proces beter gestructureerd, scherpere handhaving op achterblijvende uitvoering blijkt noodzakelijk' - 2013Z12049

Besluit: Reeds geagendeerd voor het notaoverleg Patiëntveiligheid d.d. 17 juni 2013

Uitstel beantwoording feitelijke vragen inzake de jaarrapportage 2011 Wet afbreking zwangerschap (Kamerstuk 30371, Nr. 25)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 juni 2013 Uitstel beantwoording feitelijke vragen inzake de jaarrapportage 2011 Wet afbreking zwangerschap (Kamerstuk 30371, Nr. 25) - 2013Z11876

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Patiëntveiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 juni 2013 Patiëntveiligheid - 2013Z11908

Besluit: Reeds geagendeerd voor het notaoverleg Patiëntveiligheid d.d. 17 juni 2013

Zwarte lijst voor ongeschikte pleegouders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 juni 2013 Zwarte lijst voor ongeschikte pleegouders - 2013Z11934

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Jeugdzorg na het zomerreces

Voorhangbrief inzake bekostiging ambulancezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 juni 2013 Voorhangbrief inzake bekostiging ambulancezorg - 2013Z11856

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 27 juni 2013

Toegankelijkheid langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 juni 2013 Toegankelijkheid langdurige zorg - 30597-353

Besluit: Betrokken bij nota-overleg Langdurige zorg op 10 juni 2013

Termijnbrief over goed bestuur in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juni 2013 Termijnbrief over goed bestuur in de zorg - 32012-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorhangprocedure o.g.v. artikel 124 Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2013 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met wijziging van het zorgpakket Zvw 2014 - 25424-212

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet c.a. op 20 juni 2013

Aanbieding van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met beperking van de ex post compensatie-mechanismen voor de vaststelling van de vereveningsbijdrage

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 19 juni 2013 Verzoek om afvoeren agendapunten bij ao Zorgverzekeringswet, Pakketmaatregelen en Ruwaard van Putten ziekenhuis op 20 juni 2013 - 2013Z12609

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2013 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met beperking van de ex post compensatiemechanismen voor de vaststelling van de vereveningsbijdrage - 29689-447

Besluit: De brief zal van de agenda van het algemeen overleg Zorgverzekeringswet c.a. op 20 juni 2013 worden gehaald, waarover een schriftelijk overleg (incl. VSO) op 24 juni a.s. zal worden gehouden. De minister zal worden verzocht de beantwoording in diezelfde week aan de Kamer te sturen i.v.m. een eventueel plenair VSO.

Transponeringstabel behorend bij de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Kamerstuk 32402, nr. 12)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2013 Transponeringstabel behorend bij de derde nota van wijziging - 32402-36

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel 32402
Gerelateerde kamerstukken: 32402-36

Aanbieding Jaarbericht 2012 Inspectie Jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juni 2013 Aanbieding Jaarbericht 2012 Inspectie Jeugdzorg - 31839-292

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg Jeugdzorg begin november
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg zal een gesprek met de Inspectie voor de Jeugdzorg plaatsvinden

Reactie op de notitie van Kiwa Prismant over de mogelijke effecten van de bezuiniging op de thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 juni 2013 Reactie op de notitie van Kiwa Prismant over de mogelijke effecten van de bezuiniging op de thuiszorg - 23235-99

Besluit: Desgewenst betrokken bij nota-overleg Langdurige zorg op 10 juni 2013/betrekken bij het toegewezen dertigledendebat over de kosten van bezuinigingen op de thuiszorg van € 800 mln. (mevr. Leijten)

Overzicht van wetsvoorstellen op het terrein van het ministerie van VWS waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze voor het zomerreces door de Kamer zijn behandeld

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2013 Overzicht van wetsvoorstellen op het terrein van het ministerie van VWS waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze voor het zomerreces door de Kamer zijn behandeld - 33400-XVI-151

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om in het vervolg de Kamer ruim voor recesperiodes dergelijke brieven te sturen

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 (Kamerstuk 33605-XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 - 33605-XVI-7

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag VWS 2012 op 12 juni 2013

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 (Kamerstuk 33605-XVI, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 - 33605-XVI-6

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag VWS 2012 op 12 juni 2013

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 (Kamerstuk 33605-XVI, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 - 33605-XVI-5

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag VWS 2012 op 12 juni 2013

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 juni 2013 Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) - 20454-108

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstelbrief over uitvoering van de aangenomen motie van het lid Otwin Van Dijk over cumulatie van eigen bijdragen van cliënten in instellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 juni 2013 Uitstelbrief over uitvoering van de aangenomen motie van het lid Otwin Van Dijk over cumulatie van eigen bijdragen van cliënten in instellingen - 32439-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32439-21

Visie over het aanbod van hulp en zorg op afstand

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juni 2013 Visie over het aanbod van hulp en zorg op afstand - 32620-87

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op verzoek van de commissie op een brief aan CZ over afwezigheidsdagen (Kamerstuk 30597, nr. 286)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juni 2013 Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de reactie op verzoek van de commissie op een brief aan CZ over afwezigheidsdagen (Kamerstuk 30597, nr. 286). - 30597-352

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ na reces (3 uur)

Weigeren van medisch noodzakelijke zorg aan illegalen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juni 2013 Weigeren van medisch noodzakelijke zorg aan illegalen - 19637-1675

Besluit: De commissie voor Veiligheid en Justitie verzoeken de behandeling over te nemen.

Evaluatie Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juni 2013 Evaluatie Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg - 30597-312

Besluit: Betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Beginselenwet (33109)

Consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure inzake vrouwelijke genitale verminking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 juni 2013 Consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure inzake vrouwelijke genitale verminking - 22112-1630

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen commissie over het medisch beroepsgeheim

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juni 2013 Uitstel beantwoording vragen commissie over het medisch beroepsgeheim - 33400-XVI-150

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nieuw streefcijfer suïcide

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juni 2013 Nieuw streefcijfer suïcide - 32793-94

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg GGZ op 5 juni 2013

Reactie op verzoek commissie om toezending van het CVZ-pakketadvies

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juni 2013 Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om toezending van het CVZ-pakketadvies. - 29689-448

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen op 20 juni 2013

Aanbieding van het rapport van het Euro-Peristat project over de gezondheid en zorg aan zwangere vrouwen en hun baby’s in 2010 in Europa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juni 2013 Aanbieding van het rapport van het Euro-Peristat project over de gezondheid en zorg aan zwangere vrouwen en hun baby’s in 2010 in Europa - 32279-56

Besluit: Agenderen voor een direct na het zomerreces te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte (2,5 uur)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige toezending van de toegezegde beleidsbrief m.b.t. eicelbank, eiceldonatie, faire wederkerigheid, hoogtechnologisch draagmoederschap en de studie van het Rathenau Instituut "Nier te koop- baarmoeder te huur".

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Borging continuïteit geneesmiddelen (Kamerstuk 29477, nr. 225)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake borging continuïteit geneesmiddelen - 29477-244

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 6 juni 2013

Toezeggingen AO Geneesmiddelenbeleid over oa de doorlooptijden van de geneesmiddelenbeoordeling bij het CVZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2013 Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid van 12 december 2012 over onder andere de doorlooptijden van de geneesmiddelenbeoordeling bij het CVZ - 29477-246

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 6 juni 2013

Uniforme barcodering voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2013 Uniforme barcodering voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen - 29477-247

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 6 juni 2013

Standpunt over het onderzoek naar de werking en de toekomstbestendigheid van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2013 Standpunt over het onderzoek naar de werking en de toekomstbestendigheid van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) - 29477-245

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 6 juni 2013

Verslag schriftelijk overleg inzake Tariefkorting ZZP 2011-2012 (Kamerstuk 30597, nr. 287)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 juni 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over tariefkorting ZZP 2011-2012 - 30597-334

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ na reces (3 uur)

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juni 2013 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen - 33646

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29 augustus 2013

Verslag van een schriftelijk overleg over mogelijke ontslagen in de Amsterdamse thuiszorg (Kamerstuk 29282, nr. 174)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 mei 2013 Antwoorden op vragen over mogelijke ontslagen in de Amsterdamse thuiszorg - 29282-177

Besluit: Desgewenst betrokken bij het notaoverleg Landurige zorg op 10 juni 2013

Verslag informele Raad Dublin 4-5 maart 2013 & Geannoteerde agenda formele raad Luxemburg 21 juni 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 juni 2013 Verslag informele Raad Dublin 4-5 maart 2013 & Geannoteerde agenda formele raad Luxemburg 21 juni 2013 - 21501-31-314

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 18 juni 2013