Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 5 juni 2013

Gepubliceerd: 6 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A04944
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=aa914f67-6566-44d1-8ebd-7338164f9d54&title=Besluitenlijst%20VWS%205%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29248, 33605, 33509, 29248, 33417, 32805, 33109, 30597, 29689, 28828, 28828, 31036, 25847, 29248, 33296, 29248, 25424, 28828, 31996, 31016, 33522, 21501, 29447

Inhoud


Evaluatie levenseindeklinieken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 5 juni 2013 Evaluatie levenseindeklinieken - 2013Z11376

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de aangenomen motie Gerbrands c.s. (29248-192) over afbouw van de ex post mechanismen ruim voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 20 juni a.s. mee te delen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 5 juni 2013 Verzoek de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de aangenomen motie Gerbrands c.s. (29248-192) over afbouw van de ex post mechanismen ruim voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 20 juni a.s. mee te delen - 2013Z11371

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om kabinetsreactie op rapport van het RIVM: Point-of-care testing in primary care in the Netherlands : Management of patient safety related aspects

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD) - 5 juni 2013 Verzoek om kabinetsreactie op rapport van het RIVM: Point-of-care testing in primary care in the Netherlands : Management of patient safety related aspects - 2013Z11368

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om rondetafelgesprek Euthanasie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 31 mei 2013 - Verzoek om rondetafelgesprek Euthanasie - 2013Z10897

Besluit: Mevrouw Arib zal worden gevraagd om voor de extra procedurevergadering de vraag-/probleemstelling voor het rondetafelgesprek toe te zenden, alsmede een voorstel te doen voor te nodigen personen/organisaties

Verzoek van de SP-fractie om het dertigledendebat over de toekomst van het Ruwaard van Putten ziekenhuis om te zetten in algemeen overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 22 mei 2013 Verzoek van de SP-fractie om het dertigledendebat over de toekomst van het Ruwaard van Putten ziekenhuis om te zetten in algemeen overleg - 2013Z09931

Besluit: Onderwerp zal worden toegevoegd aan het algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 20 juni 2013

Nog te plannen algemeen overleggen voor het zomerreces

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, E.M. Sjerp - 29 mei 2013 Ongeplande commissieactiviteiten (groslijst), gereed voor behandeling - 2013Z10605

Besluit: 1. Algemeen overleg Bloedvoorziening na het zomerreces (2 uur) 2. Algemeen overleg Fokuswonen/ADL voor het zomerreces (2,5 uur) 3. Algemeen overleg Euthanasie na het zomerreces 4. Algemeen overleg Mantelzorg na het zomerreces (vóór

Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 mei 2013 Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012 - 33605-13

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag 2012 d.d. 12 juni 2013.

BOR-Notitie: Beleidsdoorlichting Letselpreventie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 28 mei 2013 BOR-Notitie: Beleidsdoorlichting Letselpreventie - 2013Z10493

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Preventiebeleid op 30 mei 2013

Standpunt bij bevindingen verkenners extramurale farmacie en marktscan farmacie 2012 van de NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 mei 2013 Standpunt bij de bevindingen van de verkenners extramurale farmacie en marktscan farmacie 2012 van de NZa - 2013Z10686

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 6 juni 2013

Verslag van een schriftelijk overleg inzake eerstelijnsdiagnostiek (Kamerstuk 33578, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 mei 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake eerstelijnsdiagnostiek (Kamerstuk 33578, nr. 1) - 2013Z10653

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (betreft een voorhang die hiermee is gepasseerd)
Besluit: Materie agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Voornemen om de RMO en de RVZ samen te voegen tot een nieuwe strategische Adviesraad voor Gezondheid, Participatie en Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 mei 2013 Voornemen om de RMO en de RVZ samen te voegen tot een nieuwe strategische Adviesraad voor Gezondheid, Participatie en Zorg - 33400-XVI-149

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 27 juni 2013

Inzet tolken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 mei 2013 Inzet tolken - 33400-XVI-148

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen commissie over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (Kamerstuk 33509)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 mei 2013 Uitstel toezending nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) - 33509-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezending advies NZa inzake de verantwoordelijkheidsverdeling DBC systematiek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 mei 2013 Toezending advies NZa inzake de verantwoordelijkheidsverdeling DBC systematiek - 29248-252

Besluit: Standpunt afwachten

Reactie op het burgerinitiatief schriftelijke informatieplicht medische behandelovereenkomst

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 mei 2013 Reactie op het burgerinitiatief schriftelijke informatieplicht medische behandelovereenkomst - 33417-31

Besluit: Reactie initiatiefnemers burgerinitiatief vragen

IGZ-rapport metaal-op-metaal-heupimplantaten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 mei 2013 IGZ-rapport metaal-op-metaal-heupimplantaten - 32805-25

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Patiëntveiligheid op 17 juni 2013
Besluit: Zal niet worden geagendeerd voor een algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-XVI

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 13 juni 2013

Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 mei 2013 Derde nota van wijziging - 33109-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 december 2011 Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg) - 33109

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 15 juni 2013

ADL-assistentie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 mei 2013 ADL-assistentie - 30597-298

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Fokuswonen

Vergelijking langdurige zorg in Frankrijk en Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 mei 2013 Vergelijking langdurige zorg in Frankrijk en Nederland - 2013Z10314

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Langdurige zorg op 10 juni 2013

Plan van aanpak Verspilling in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 mei 2013 Plan van aanpak Verspilling in de zorg - 2013Z10173

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 20 juni 2013

Antwoorden op nadere vragen over vergoeding voor operatie ooglidcorrectie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 mei 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over vergoeding voor operatie ooglidcorrectie - 29689-446

Besluit: Betrokken bij plenair Fraudedebat

Zorgfraude

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 mei 2013 Zorgfraude - 28828-31

Besluit: Betrokken bij plenair Fraudedebat

Nadere informatie over het project PInCeT (Project Intensivering Controle en Toezicht) (Verzoek Regeling van Werkzaamheden 21/5/2013)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 mei 2013 Nadere informatie over het project PInCeT (Project Intensivering Controle en Toezicht) - 28828-47

Besluit: Betrokken bij plenair Fraudedebat

Standpunt op evaluatie Euthanasiewet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 mei 2013 Standpunt op evaluatie Euthanasiewet - 31036-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Euthanasie (2,5 uur; na zomerreces)
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg zal een rondetafelgesprek worden gehouden; zie rondvraagpunt mevrouw Arib

Informatie over het vonnis inzake het kort geding dat Connexxion Taxi Services heeft aangespannen tegen de voorlopige gunning van het Valysvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 mei 2013 Informatie over het vonnis inzake het kort geding dat Connexxion Taxi Services heeft aangespannen tegen de voorlopige gunning van het Valysvervoer - 25847-116

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Valys/Doelgroepenvervoer

Korting kaakchirurgen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 mei 2013 Korting kaakchirurgen - 29248-251

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 20 juni 2013

Beantwoording vragen commissie VWS ter voorbereiding op het algemeen overleg matchfixing op 22 mei

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 mei 2013 Beantwoording vragen commissie VWS ter voorbereiding op het algemeen overleg matchfixing op 22 mei - 33296-7

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg inzake Matchfixing d.d. 22 mei 2013

Stand van zaken over de overheveling van medisch specialistische geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 mei 2013 Stand van zaken over de overheveling van medisch specialistische geneesmiddelen - 29248-250

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 6 juni 2013

Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 mei 2013 Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ - 25424-211

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg GGZ op 5 juni 2013

Reactie op het verzoek over de commissie VWS om het eindrapport van het project PInCeT

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 mei 2013 Reactie op het verzoek over de commissie VWS om het eindrapport van het project PInCeT - 28828-42

Besluit: Betrokken bij plenair Fraudedebat

Actieprogramma onvrijwillige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 mei 2013 Actieprogramma onvrijwillige zorg - 31996-35

Besluit: Betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Zorg en dwang

Situatie in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 mei 2013 Situatie in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse - 31016-42

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 20 juni 2013

Stand van zaken met betrekking tot de herziening van de Europese Tabaksproductenrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 mei 2013 Stand van zaken met betrekking tot de herziening van de Europese Tabaksproductenrichtlijn - 33522-5

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 18 juni 2013

Aanvullende informatie n.a.v. AO EU Gezondheidsraad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 mei 2013 Aanvullende informatie n.a.v. het algemeen overleg EU Gezondheidsraad - 21501-31-310

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 18 juni a.s.

Standpunt Resolutie Raad van Europa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 mei 2013 Standpunt Resolutie Raad van Europa - 29447-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bloedvoorziening

Mededelingen

Zaak: Brief derden - Gemeente Spijkenisse te Spijkenisse - 30 mei 2013 Verzoek Gemeente Spijkenisse tot aanbieding petitie m.b.t. toekomst van Ruwaard van Putten Ziekenhuis d.d. 4 juni 2013 - 2013Z11058

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.