Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 22 mei 2013

Gepubliceerd: 28 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A04943
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=585baaa9-8036-491d-9ab6-c3d6dd816251&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20op%2022%20mei%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28828, 33507, 33507, 29282, 29247, 31016, 30597, 32772, 31765, 29477, 30234, 29689, 29689, 31839, 29362, 30388, 29538, 33341, 31765, 32011, 31839, 31839, 25424, 30234, 32793, 30597, 32620, 25424, 32620, 32620, 33566, 30234, 32279, 33566, 31568, 32757, 25424, 33566, 25424, 32620, 32393, 29689, 29477, 29477, 29689, 29689, 32620, 25657, 30597, 22112

Inhoud


Verzoek om stand-van-zaken brief inzake wetsvoorstellen Zorg en Dwang (Kamerstuk 31996) en Verplichte GGZ (Kamerstuk 32399)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 23 mei 2013 Verzoek om stand-van-zaken brief inzake wetsvoorstellen Zorg en Dwang (Kamerstuk 31996) en Verplichte GGZ (Kamerstuk 32399) - 2013Z10077

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand-van-zaken brief inzake wetsvoorstellen Zorg en Dwang (Kamerstuk 31996) en Verplichte GGZ (Kamerstuk 32399), waarin tevens wordt ingegaan op de samenhang tussen beide wetsvoorstellen

Verzoek om een rondetafelgesprek over de transitie van de jeugdzorg/Jeugdwet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 22 mei 2013 Verzoek om een rondetafelgesprek over de transitie van de jeugdzorg/Jeugdzwet - 2013Z09936

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het wetsvoorstel

Verzoek van de SP-fractie om het dertigledendebat over de toekomst van het Ruwaard van Putten ziekenhuis om te zetten in algemeen overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 22 mei 2013 Verzoek van de SP-fractie om het dertigledendebat over de toekomst van het Ruwaard van Putten ziekenhuis om te zetten in algemeen overleg - 2013Z09931

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om uitstel van het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 6 juni 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 21 mei 2013 Verzoek om uitstel van het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 6 juni 2013 - 2013Z09875

Besluit: Verzoek niet gehonoreerd
Besluit: De minister verzoeken om toezending van de reactie op het rapport van de verkenners en de beantwoording van commissievragen n.a.v. het rondetafelgesprek geneesmiddelenbeleid ruim voor het algemeen overleg geneesmiddelenbeleid.

Verzoek op het rapport ‘Naar een alliantie’ over de fusie tussen AMC en VUmc

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 24 april 2013 Verzoek op het rapport ‘Naar een alliantie’ over de fusie tussen AMC en VUmc - 2013Z08462

Besluit: De minister verzoeken om een reactie op het rapport ‘Naar een alliantie’ over de fusie tussen AMC en VUmc

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 - 33605-XVI-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 23 mei 2013
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS d.d. 12 juni 2013

Aanpak zorgfraude

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 mei 2013 Aanpak zorgfraude - 28828-30

Besluit: Betrekken bij toegewezen fraudedebat

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 mei 2013 Nota van wijziging - 33507-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33507-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2012 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013) - 33507

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 20 juni 2013 te 14.00 uur.

Aanbieding quickscan van de duur en bekostiging van medische vervolgopleidingen in andere Europese landen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 mei 2013 Aanbieding quickscan van de duur en bekostiging van medische vervolgopleidingen in andere Europese landen - 29282-176

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

Beschikbaarheidbijdrage SEH in 2013 en 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 mei 2013 Beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp (SEH) in 2013 en 2014 - 29247-184

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 6 juni 2013.

Uitstelbrief over het Ruwaard van Putten ziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 mei 2013 Uitstel toezending informatie over de gevolgen van een mogelijk faillissement van het Ruwaard van Putten ziekenhuis - 31016-41

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake Tariefkorting ZZP 2011-2012 (Kamerstuk 30597, nr. 287)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 mei 2013 Uitstel beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake Tariefkorting ZZP 2011-2012 - 30597-297

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de beantwoording vóór het Nota-overleg Langdurige zorg d.d. 10 juni 2013 aan de Kamer te zenden.

Beleidsdoorlichting letselpreventie 2008 - 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 mei 2013 Beleidsdoorlichting letselpreventie 2008 - 2012 - 32772-2

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid d.d. 30 mei 2013

Uitstel beantwoording vragen commissie over het privacyreglement NIVEL (Kamerstuk 31 765, nr. 74)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 mei 2013 Uitstel beantwoording vragen commissie over het privacyreglement NIVEL (Kamerstuk 31 765, nr. 74) - 31765-76

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen commissie over het door de commissie georganiseerde rondetafelgesprek met betrekking tot de prijsbepaling van geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 mei 2013 Uitstel beantwoording vragen commissie over het door de commissie georganiseerde rondetafelgesprek met betrekking tot de prijsbepaling van geneesmiddelen - 29477-242

Besluit: De minister verzoeken het antwoord vóór het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 6 juni 2013 aan de Kamer te zenden.
Noot: Zie tevens rondvraagpunt

Reactie en een juridische uitleg over “doping akkoord”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 mei 2013 Reactie en een juridische uitleg over “doping akkoord” - 30234-85

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

Inzichtelijkheid van de zorgkosten richting de patiënt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 mei 2013 Inzichtelijkheid van de zorgkosten richting de patiënt - 29689-441

Besluit: Betrekken bij plenair debat inzake Zorgfraude
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet d.d. 20 juni 2013

De borging van kennis en ervaring van de Stichting Service Médical (SSM) en het continueren van de financiële steun met minimaal een jaar aan deze stichting

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 mei 2013 De borging van kennis en ervaring van de Stichting Service Médical (SSM) en het continueren van de financiële steun met minimaal een jaar aan deze stichting - 33400-XVI-146

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

Digitale polis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 mei 2013 Digitale polis - 33400-XVI-147

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen commissie over een uitnodiging aan veldpartijen voor alternatieve pakketmaatregelen (Kamerstuk 29 689, nr. 424)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 mei 2013 Uitstel beantwoording vragen commissie over een uitnodiging aan veldpartijen voor alternatieve pakketmaatregelen - 29689-440

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen d.d. 20 juni 2013.

Transitieplan jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 mei 2013 Transitieplan jeugd - 31839-290

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transitie Jeugdzorg d.d. 27 juni 2013 (4 uur).

Rapportage burgerbrieven VWS 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 mei 2013 Rapportage burgerbrieven over het jaar 2012 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 29362-213

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS d.d. 12 juni 2013

Uitstel beantwoording vragen commissie inzake de start van een pilot anonieme financiering van zorg genoten door ernstig bedreigde personen (Kamerstuk 30 388, nr. 53)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2013 Uitstel beantwoording vragen commissie inzake de start van een pilot anonieme financiering van zorg genoten door ernstig bedreigde personen (Kamerstuk 30 388, nr. 53) - 30388-54

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel reactie op de resultaten van de onderzoeksrapporten “Indische rekening” en “Sporen van vernieling”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 mei 2013 Uitstel reactie op de resultaten van de onderzoeksrapporten “Indische rekening” en “Sporen van vernieling” - 2013Z08980

Besluit: De staatssecretatis verzoeken om toezending van de reactie voor het zomerreces

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de toepassing van het bestuurlijk toezicht bij gemeenten in het kader van de Wmo (Kamerstuk 29538, nr. 142)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 mei 2013 Antwoorden op vragen over de toepassing van het bestuurlijk toezicht bij gemeenten in het kader van de Wmo (Kamerstuk 29538, nr. 142) - 29538-146

Besluit: Agenderen voor t.z.t te houden algemeen overleg Wmo

Toelichting financiering toezichtsysteem en prijsbeleid alcoholsector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 mei 2013 Toelichting financiering toezichtsysteem en prijsbeleid alcoholsector - 33341-18

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Alcoholbeleid.

Verlenging experiment regelarme instellingen met 1 jaar Voornemen verlenging aanwijzing NZa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 mei 2013 Verlenging experiment regelarme instellingen met 1 jaar Voornemen verlenging aanwijzing NZa - 31765-75

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Administratieve Lasten.

Toezegging tijdens het AO Tabaksproductenrichtlijn over rookvrije horeca en over de implementatietermijn van de Europese tabaksproductenrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 mei 2013 Toezegging tijdens het algemeen overleg over Tabaksproductenrichtlijn over rookvrije horeca en over de implementatietermijn van de Europese tabaksproductenrichtlijn - 32011-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang van de professionalering van de jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 mei 2013 Voortgang van de professionalering van de jeugdzorg - 31839-288

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over beroepsoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een kwaliteitsregister (33619)

Uitvoering motie Ypma en Bergkamp (33400 XVI, nr. 32) over de professionalisering in de jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 mei 2013 Uitvoering van de motie Ypma en Bergkamp over de professionalisering in de jeugdzorg (Kamerstuk 33 400 XVI/33 400 VI, nr. 32) - 31839-289

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht nader te duiden met ingang van welk studiejaar de in de motie genoemde verbeteringen bij o.a. de basisopleidingen en permanente educatie van professionals worden ingevoerd

Beleidsreactie op het IGZ-rapport 'Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio's voldoende'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 mei 2013 Beleidsreactie op het IGZ-rapport 'Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio's voldoende' - 25424-207

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 5 juni 2013

Reactie rapportage Taskforce ‘belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 april 2013 Reactie rapportage Taskforce ‘belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt’ - 30234-84

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

Stand van zaken in de voorbereiding op het bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 april 2013 Stand van zaken in de voorbereiding op het bevolkingsonderzoek naar darmkanker - 32793-71

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid d.d. 30 mei 2013

Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 april 2013 Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst - 30597-296

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Toekomst langdurige zorg d.d. 10 juni 2013

CVZ-rapportage lage ziektelast

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 april 2013 CVZ-rapportage lage ziektelast - 32620-84

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen d.d. 20 juni 2013.
Noot: De minister verzoeken om toezending van het CVZ-pakketadvies inclusief een kabinetsreactie ruim voor het algemeen overleg Pakketmaatregelen d.d. 20 juni 2013

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over beroepsoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een kwaliteitsregister

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 april 2013 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over beroepsoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een kwaliteitsregister - 33619

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld d.d. 26 juni 2013.

IGZ-rapport ‘Medicatieveiligheid in de klinische GGZ en verslavingszorg: ingezette verbetering moet worden voortgezet’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 april 2013 IGZ-rapport ‘Medicatieveiligheid in de klinische GGZ en verslavingszorg: ingezette verbetering moet worden voortgezet’ - 25424-206

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 6 juni 2013

Start Transparantieregister Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 april 2013 Start Transparantieregister Zorg - 32620-86

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorhang aanpassing mbi-aanwijzing 2012 van 2013 naar 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 april 2013 Voorhang aanpassing mbi-aanwijzing (macrobeheersingsinstrument) 2012 van 2013 naar 2014 - 32620-83

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld d.d. 5 juni 2013.

Verdeling middelen zorgafspraken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 april 2013 Verdeling middelen zorgafspraken - 33566-37

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 25 april 2013 over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma

Intensiveringsmaatregelen ‘ Naar een veiliger sportklimaat’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 april 2013 Intensiveringsmaatregelen ‘ Naar een veiliger sportklimaat’ - 30234-83

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

Voortgang over de zorg rond zwangerschap en geboorte

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 april 2013 Voortgang over de zorg rond zwangerschap en geboorte - 32279-54

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

Resultaten zorgoverleg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 april 2013 Resultaten zorgoverleg - 33566-29

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 24 april 2013

Verslag van een schriftelijk overleg betreffende Pakketmaatregelen Caribisch Nederland(kamerstuk 31568, nrs. 126 en 127)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie betreffende Pakketmaatregelen Caribisch Nederland - 31568-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet d.d. 20 juni 2013

Antwoord vragen commissie over de Stand-van-zakenbrief brandveiligheid in zorginstellingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 april 2013 Antwoord vragen commissie over de Stand-van-zakenbrief brandveiligheid in zorginstellingen - 32757-62

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Patiëntveiligheid d.d. 17 juni 2013

Uitkomst overleg met zorgaanbieders in eerste- en tweedelijns GGZ over alternatieven voor de eigen bijdrage binnen het budgettaire kader GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 april 2013 Uitkomst overleg met zorgaanbieders in eerste- en tweedelijns GGZ over alternatieven voor de eigen bijdrage binnen het budgettaire kader GGZ - 25424-205

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 5 juni 2013

Reactie op verzoek van het lid leijten over de gesprekken die worden gevoerd met werkgevers en werknemers over de hervormingen in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Leijten over de gesprekken die worden gevoerd met werkgevers en werknemers over de hervormingen in de zorg - 33566-28

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 24 april 2013

Aanbieding van de Marktscan Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de notitie “Kostenontwikkeling GGZ” van het RIVM

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 april 2013 Aanbieding van de Marktscan Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de notitie “Kostenontwikkeling GGZ” van het RIVM - 25424-204

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 5 juni 2013

Proeftuinen en pilots 'betere zorg met minder kosten'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 april 2013 Proeftuinen en pilots 'betere zorg met minder kosten' - 32620-85

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op 5 juni 2013.

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 mei 2013 Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 - 33605-XVI

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen wordt vastgesteld op 23 mei 2013
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS d.d. 12 juni 2013

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 mei 2013 Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 - 33605-XVI-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 23 mei 2013
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS d.d. 12 juni 2013
Besluit: Bevestiging rapporteurschap van het lid Rutte. De thema's uit het jaarverslag ter invulling van het rapporteurschap zijn: zorg Caraïbisch gebied, grensoverschrijdende zorg (facultatief zorgkosten buitenland), apparaatskosten ministerie VWS (incl. RIVM) en kostenstijging gehandicaptenbeleid/zorg in relatie tot gelijkblijvend aantal cliënten.

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2013 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen - 32393-27

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. het schriftelijk overleg wordt vastgesteld op 5 juni 2013.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de vergoeding voor operaties van oogleden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2013 Uitstel beantwoording vragen commissie over de vergoeding voor operaties van oogleden - 29689-439

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister verzoeken om toezending van de antwoorden voor het plenaire debat inzake fraude in de zorg

Verslag schriftelijk overleg inzake de regeling houdende het voorschrijven van UR-geneesmiddelen door bepaalde categorieën van verpleegkundigen (29 477, nr. 204)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de regeling houdende het voorschrijven van UR-geneesmiddelen door bepaalde categorieën van verpleegkundigen - 29477-241

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 6 juni 2013
Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

Verslag van een schriftelijk inzake de voorhang Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen (Kamerstuk 29477, nr. 227)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen - 29477-240

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 6 juni 2013.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de kabinetsreactie op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking (Kamerstuk 29689, nr. 418)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de kabinetsreactie op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking - 29689-438

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Kabinetsreactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2013 Kabinetsreactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking - 29689-437

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Uitstel toezending kabinetsreactie op het CPB rapport ‘Gezondheid loont, tussen keuze en solidariteit’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 april 2013 Uitstel toezending kabinetsreactie op het CPB rapport ‘Gezondheid loont, tussen keuze en solidariteit’ - 2013Z08124

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister verzoeken om toezending van de kabinetsreactie ruim voor het zomerreces

Tijdstip van toezending van een brief goed bestuur

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 april 2013 Tijdstip van toezending van een brief goed bestuur en toelating van zorginstellingen - 32620-82

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister verzoeken om toezending van de brief inzake goed bestuur ruim voor het zomerreces

Persoonsgebonden budget: effecten 10-uurscriterium

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2013 Persoonsgebonden budget: effecten 10-uurscriterium - 25657-98

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 juni 2013 te 14.00 uur.

Uitstel beantwoording vragen commissie over “afwezigheidsdagen” (Kamerstuk 30597, nr. 296)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2013 Uitstel beantwoording vragen commissie over “afwezigheidsdagen” (Kamerstuk 30597, nr. 296) - 30597-295

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorlichting op school over middelengebruik: meer ouderbetrokkenheid en -voorlichting op maat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2013 Voorlichting op school over middelengebruik: meer ouderbetrokkenheid en -voorlichting op maat - 33400-VIII-137

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid d.d. 30 mei 2013
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Verslavingszorg

Fiche: Richtlijn prijsstelling en vergoeding geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 april 2013 Fiche: Richtlijn prijsstelling en vergoeding geneesmiddelen - 22112-1607

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 6 juni 2013

Verzoek CBL tot aanbieding petitie m.b.t. reductie van zout en verzadigd vet in vleeswaren

Zaak: Brief derden - Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) te Leidschendam - 15 mei 2013 Verzoek CBL tot aanbieding petitie m.b.t. reductie van zout en verzadigd vet in vleeswaren - 2013Z09551

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.