Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 april 2013

Gepubliceerd: 25 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A04942
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b08b39a7-7dad-40ab-9427-caae7c746f73&title=Besluitenlijst%20Procedurevergadering%20VWs%20op%2024%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32805, 31490, 31490, 31490, 31428, 31839, 31839, 33566, 32402, 32793, 33341, 25657, 30371, 29689, 30597, 31839, 29248, 30597, 30597, 32439, 26991, 29477, 32793, 33204, 33062

Inhoud


Minister verzoeken om toezending resolutie van de Raad van Europa inzake risicogedrag bloeddonors/veiligheid bloedtransfusie mede voorzien van een standpunt

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 25 april 2013 Minister verzoeken om toezending resolutie van de Raad van Europa inzake risicogedrag bloeddonors/veiligheid bloedtransfusie mede voorzien van een standpunt - 2013Z08620

Besluit: Minister verzoeken om toezending resolutie van de Raad van Europa inzake risicogedrag bloeddonors/veiligheid bloedtransfusie mede voorzien van een standpunt

In aanvulling op het commissiebesluit d.d. 10 april jl. (2013Z07466) de staatssecretaris verzoeken om toezending van de stand-van-zakenbrief inzake uitvoering motie Voordewind en Ypma (33400-XVI, nr. 122) ruim voor het zomerreces.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 25 april 2013 In aanvulling op het commissiebesluit d.d. 10 april jl. (2013Z07466) de staatssecretaris verzoeken om toezending van de stand-van-zakenbrief inzake uitvoering motie Voordewind en Ypma (33400-XVI, nr. 122) ruim voor het zomerreces. - 2013Z08611

Besluit: In aanvulling op het commissiebesluit d.d. 10 april jl. (2013Z07466) de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verzoeken om toezending van de stand-van-zakenbrief inzake uitvoering van de motie Voordewind/Ypma (33400-XVI, nr. 122) ruim voor het zomerreces

Rappelleren inzake toezending thematisch IGZ-rapport metaal-op-metaal heupimplantaten (Kamerstuk 32805-19)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 25 april 2013 Rappelleren inzake thematisch IGZ-rapport metaal-op-metaal heupimplantaten (Kamerstuk 32805-19) - 2013Z08608

Besluit: Minister verzoeken/rappelleren inzake toezending thematisch IGZ-rapport metaal-op-metaal heupimplantaten (Kamerstuk 32805, nr. 19, blz. 4)

Staatssecretaris rappelleren inzake toezending Evaluatierapport Wmo (2010-2012)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 25 april 2013 Staatssecretaris rappeleren inzake toezending Evaluatierapport Wmo (2010-2012) - 2013Z08605

Besluit: Bewindspersoon verzoeken/rappelleren om toezending Evaluatierapport Wmo 2010-2012

Verzoek rappel op de gedane toezegging door de minister van VWS tijdens het Wetgevingsoverleg Sport op 17 december 2012 de Kamer begin 2013 een reactie te geven op het advies van de taskforce en conclusies rapport Onno Hoes.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 24 april 2013 Verzoek rappel op de gedane toezegging door de minister van VWS tijdens het Wetgevingsoverleg Sport op 17 december 2012 de Kamer om begin 2013 een reactie te geven op het advies van de taskforce en conclusies rapport Onno Hoes. - 2013Z08568

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek op het rapport ‘Naar een alliantie’ over de fusie tussen AMC en VUmc

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 24 april 2013 Verzoek op het rapport ‘Naar een alliantie’ over de fusie tussen AMC en VUmc - 2013Z08462

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om reactie op bericht over ontslag van gymleraren - Trouw d.d. 24 april 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 24 april 2013 Verzoek om reactie op bericht over ontslag van gymleraren - Trouw d.d. 24 april 2013 - 2013Z08500

Besluit: Mevr. Leijten zal worden voorgesteld het verzoek te richten aan de VKC OCW die daarover gaat

Verzoek een rondetafelgesprek te houden over "opvang slachtoffers loverboys"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 27 maart 2013 Verzoek een rondetafelgesprek te houden over "opvang slachtoffers loverboys" - 2013Z06135

Besluit: In een extra procedurevergadering zal een besluit worden genomen over vraagstelling/tijdstip/duur/te nodigen personen en organisaties voor het rondetafelgesprek. De leden Dik-Faber, Bergkamp en Van der Burg zullen in onderling overleg een aangepast voorstel aan de commissie zenden.
Noot: Voor het zomerreces zal de Kamer een voortgangsrapportage Maatschappelijke opvang (incl. loverboys) ontvangen,

Aanbieding rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 april 2013 Antwoorden op vragen van een aantal commissies over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer - 31490-115

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissies over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer (31490, nr. 104) - 31490-112

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 24 januari 2013 Aanbieding rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties - 31490-104

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer - 2013Z06274

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 10 april 2013 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 - 31428-6

Besluit: - de commissie gaat akkoord met het houden van een technische briefing door de Algemene Rekenkamer over haar rapport bij het jaarverslag - de commissie zal na ommekomst van het Jaarverslag de thema's vaststellen. - De heer Rutte zal als rapporteur optreden.
Noot: • Inbreng feitelijke vragen over het jaarverslag 2012/ARK rapport en slotwetten centraal vastgesteld op donderdag 23 mei 2013 • Inbreng feitelijke vragen over de suppletoire begroting 2012 centraal vastgesteld op woensdag 13 juni 2013 • Het wetgevingsoverleg vindt plaats op 12 juni 2013 (10.00-12.30 uur)

Aanvaarding verzoekonderzoek Jeugd

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 10 april 2013 Aanvaarding van het verzoek van de staatssecretaris om een onafhankelijke toets uit te voeren op het macrobudget Jeugdzorg - 31839-285

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over de archieven van jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 april 2013 Reactie op verzoek commissie over de archieven van jeugdzorg - 31839-286

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg

Reactie van het verzoek van lid Pechtold over een interview met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het Algemeen Dagblad van zaterdag 13 april jl

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 april 2013 Reactie van het verzoek van lid Pechtold over een interview met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het Algemeen Dagblad van zaterdag 13 april jl - 33566-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Derde nota van wijziging bij het voorstel voor de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) (32402)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 april 2013 Derde nota van wijziging - 32402-12

Besluit: Betrekken bij plenaire behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 32402-12

Agenda voor een Nationaal Programma Preventie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 april 2013 Agenda voor een Nationaal Programma Preventie - 32793-70

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 30 mei 2013

Uitvoering van de motie Dik-Faber c.s. over zo spoedig mogelijk in werking treden van het voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren (Kamerstuk 33 341, nr.16)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 april 2013 Uitvoering van de motie Dik-Faber c.s. over zo spoedig mogelijk in werking treden van het voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren (Kamerstuk 33 341, nr.16) - 33341-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33341-17

Het recht van grensarbeiders op een pgb in Duitsland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 april 2013 Het recht van grensarbeiders op een pgb in Duitsland - 25657-97

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg PGB.

Aanbieding Jaarrapportage 2011 Wet afbreking zwangerschap

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 april 2013 Aanbieding Jaarrapportage 2011 Wet afbreking zwangerschap - 30371-25

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 mei 2013

Reactie op verzoek van het lid leijten over de positieve financiële resultaten van zorgverzekeraars over 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Leijten over de positieve financiële resultaten van zorgverzekeraars over 2012 - 29689-430

Besluit: Reeds behandeld in de 2e termijn van het algemeen overleg inzake Winstcijfers zorgverzekeraars op 17 april 2013

Intensiveringsmiddelen langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 april 2013 Intensiveringsmiddelen langdurige zorg - 30597-294

Besluit: Betrokken bij interpellatie

Aanbieding rapporten Inspectie Jeugdzorg en Samenwerkend Toezicht Jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 april 2013 Aanbieding rapporten Inspectie Jeugdzorg en Samenwerkend Toezicht Jeugd - 31839-284

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg.

Reactie op de compensatieregeling in de zorg en over het onderzoek mogelijk misbruik transitiemodel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2013 Reactie op de compensatieregeling in de zorg en over het onderzoek mogelijk misbruik transitiemodel - 29248-249

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet (incl. aanhangige stukken Bekostiging curatieve zorg) (3 uur plannen)

Aanbieding IGZ-rapport over de kwaliteit van dienstverlening door Fokus

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 april 2013 Aanbieding IGZ-rapport over de kwaliteit van dienstverlening door Fokus - 30597-292

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Fokuswonen op 23 mei 2013

Stand van zaken m.b.t. het vso inzake de brief over het medisch beroepsgeheim

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2013 Uitstel beantwoording vragen vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het medisch beroepsgeheim - 33400-XVI-143

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nadere informatie over het faillissement van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 april 2013 Nadere informatie over het faillissement van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) - 30597-293

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op amendementen van het lid Keijzer m.b.t het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (32439, nrs. 17 en 18)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 april 2013 Reactie op amendementen van het lid Keijzer m.b.t het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (32439, nrs. 17 en 18) - 32439-20

Besluit: Betrokken bij stemmingen
Gerelateerde kamerstukken: 32439-20

Aanbieding open brief van de non-gouvermentele organisatie PAN Europe 'Handhaving Moratorium Neonicotinen ook voor de gezondheid van de mens van groot belang'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2013 Aanbieding open brief van de non-gouvermentele organisatie PAN Europe 'Handhaving Moratorium Neonicotinen ook voor de gezondheid van de mens van groot belang' - 26991-346

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.

Reactie op verzoeken inzake jaarverslag van de Commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij pasgeborenen en uitspraken van de voorzitter van deze commissie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2013 Reactie op verzoeken inzake jaarverslag van de Commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij pasgeborenen en uitspraken van de voorzitter van deze commissie - 33400-XVI-144

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Afbreking zwangerschap (2,5 uur plannen)

Uitstelbrief verslag van een schriftelijk overleg inzake Borging continuïteit geneesmiddelen (Kamerstuk 29477, nr. 225)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 april 2013 Uitstelbrief verslag van een schriftelijk overleg inzake Borging continuïteit geneesmiddelen (Kamerstuk 29477, nr. 225) - 29477-239

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzachten vermogensinkomensbijtelling (Vib)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 april 2013 Verzachten vermogensinkomensbijtelling (Vib) - 2013Z06841

Besluit: Betrokken bij plenair debat.

Aanschaf pandemische vaccins (griep)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 april 2013 Aanschaf pandemische vaccins (griep) - 32793-67

Besluit: Besloten Technische briefing organiseren.

Reactie op verzoek van het lid Leijten over het vermeende akkoord over de verzachting van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage in de AWBZ en Wmo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Leijten over het vermeende akkoord over de verzachting van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage in de AWBZ en Wmo - 33204-30

Besluit: Betrokken bij plenair debat
Gerelateerde kamerstukken: 33204-30

Voorhang van de AMvB verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 maart 2013 Voorhang van de AMvB verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - 33062-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33062-23

Het verzoek om een petitieaanbieding van de NMT en de KNGF m.b.t. aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet wordt gehonoreerd

Zaak: Brief derden - Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) te Nieuwegein - 23 april 2013 Verzoek NMT en KNGF tot aanbieding petitie voor behoud van keuzevrijheid in de zorg - 2013Z08607

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.