Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 maart 2013

Gepubliceerd: 14 maart 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A04939
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=893102f5-2e37-45bb-a904-a6666f58d020&title=Besluitenlijst%20VWS%2013%20maart%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30597, 29477, 33168, 31016, 32647, 32793, 29447, 33077, 29447, 32620, 33253, 29477, 31839, 25424, 31765, 29477, 25847, 29689, 32011, 33567, 24077, 32757, 29477, 33564, 25424, 31839, 33341, 30597, 31839

Inhoud


Fusie van jeugdzorginstellingen De Lindenhorst en Almata en de gevolgen daarvan voor de opvang van loverboyslachtoffers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 14 maart 2013 Fusie van jeugdzorginstellingen De Lindenhorst en Almata en de gevolgen daarvan voor de opvang van loverboyslachtoffers - 2013Z05102

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om gesprek met Graham Mac Gregor inzake vermindering zoutgebruik

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 12 maart 2013 Verzoek om gesprek met Graham Mac Gregor inzake vermindering zoutgebruik - 2013Z04800

Besluit: Bijzondere procedure mevr. Bouwmeester en/of Otwin van Dijk

Verzoek om algemeen overleg inzake fouten in de jaarrekeningen bij de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. Klever (PVV) - 12 maart 2013 Verzoek om algemeen overleg inzake fouten in de jaarrekeningen bij de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. - 2013Z04876

Besluit: Algemeen overleg voeren 2,5 uur na ommekomst gevraagde brief bij Regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart jl.

Gevolgtrekkingen rondetafelgesprek Geneesmiddelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 26 februari 2013 Gevolgtrekkingen rondetafelgesprek Geneesmiddelen - 2013Z03665

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om een algemeen overleg inzake ziekenhuisfinanciering en winsten zorgverzekeraars

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 27 februari 2013 Verzoek om een algemeen overleg inzake ziekenhuisfinanciering en winsten zorgverzekeraars - 2013Z03829

Besluit: Algemeen overleg voeren (2,5 uur) na ommekomst van een door de minister aangekondigde brief (zie brief van 12 maart 2013)

Tariefkorting ZZP 2011-2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 maart 2013 Tariefkorting ZZP 2011-2012 - 30597-287

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 4 april 2013
Besluit: Bewindspersoon verzoeken nader aan te geven wanneer hij voornemens is de Visiebrief Landurige Zorg aan de Kamer zal sturen

Uitstel beantw vr vso inzake de Diane-35 pil

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2013 Uitstel beantwoording van het verslag schriftelijk overleg inzake de Diane-35 pil - 29477-234

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33168-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 februari 2012 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) - 33168

Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vastgesteld op 10 april 2013 n.a.v. de ontvangen Nota van wijziging

Gecombineerd Jaarverslag van de Commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen over de jaren 2011 en 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 maart 2013 Gecombineerd Jaarverslag van de Commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen over de jaren 2011 en 2012 - 33400-XVI-140

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie

Aanbieding Rapport IGZ Biorisk-beleid bij Ziekenhuizen en MML's

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 maart 2013 Aanbieding Rapport IGZ Biorisk-beleid bij Ziekenhuizen en MML's - 31016-38

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Reactie op het KNMG-rapport inzake euthanasie bij dementie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 5 maart 2013 Verzoek om een algemeen overleg over wachtlijsten voor de levenseindekliniek en de rol van artsen bij euthanasie - 2013Z04285

Besluit: Voorstel gehonoreerd (zie bovenstaand)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 maart 2013 Reactie op het KNMG-rapport inzake euthanasie bij dementie - 32647-16

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Euthanasie na ommekomst van het toegezegde standpunt bij het derde evaluatierapport en antwoorden SO Jaarverslag regionale toetsingscommissies 2011

Standpunt op advies Gezondheidsraad Rijksvaccinatieprogramma Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 maart 2013 Standpunt op advies Gezondheidsraad Rijksvaccinatieprogramma Caribisch Nederland - 32793-66

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding afschrift van het werkprogramma 2013 van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en van de brief aan de voorzitter van de RMO met de vaststelling van het werkprogramma

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 maart 2013 Aanbieding afschrift van het werkprogramma 2013 van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en van de brief aan de voorzitter van de RMO met de vaststelling van het werkprogramma - 33400-XVI-139

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over hrt standpunt inzake kostentoerekening Sanquin Bloedvoorziening (29 447, nr. 18)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 maart 2013 Verslag van een schriftelijk overleg over het standpunt inzake kostentoerekening Sanquin Bloedvoorziening - 29447-21

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Bloedvoorziening (2 uur)

Toezegging dat met convenantspartijen zal worden overlegd over wanbetalers en schuldhulpverlening (33077, nr. 2, p. 9)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 maart 2013 Uitvoering van de toezegging dat met convenantspartijen zal worden overlegd over wanbetalers en schuldhulpverlening - 33077-6

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Verslag van een schriftelijk overleg over het Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2012-2014 (29 447, nr. 17)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 maart 2013 Verslag van een schriftelijk overleg over het Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2012-2014 - 29447-20

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Bloedvoorziening (2 uur)

Stand van zaken over een reactie op rapporten over Ketenzorg Diabetes en Bekostiging van zorg voor chronisch zieken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 maart 2013 Stand van zaken over een reactie op rapporten over Ketenzorg Diabetes en Bekostiging van zorg voor chronisch zieken - 32620-80

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Reactie op amendementen inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg (33253)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 maart 2013 Reactie op amendementen inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg - 33253-42

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Diane-35 pil

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 maart 2013 Diane-35 pil - 29477-230

Besluit: Desgewenst betrokken bij inbreng t.b.v. SO

Aanbieding van eerste rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 5 maart 2013 30 ledendebat transitie jeugdzorg omzetten in een spoed algemeen overleg - 2013Z04308

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 februari 2013 Aanbieding van eerste rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd - 31839-271

Besluit: Agenderen voor spoed algemeen overleg tesamen met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (2,5 uur)

Verslag schriftelijk overleg inzake de contractonderhandelingen ggz-sector (Kamerstuk 25424, nr. 198)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 februari 2013 Verslag schriftelijk overleg inzake de contractonderhandelingen ggz-sector - 25424-201

Besluit: Betrokken bij plenair VSO.

Sluiting woonvorm Integra te Burgum

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 februari 2013 Sluiting woonvorm Integra te Burgum - 31765-73

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Mevrouw Agema heeft het dertigledendebat hierover onlangs ingetrokken

Rapportage bevindingen verkenners extramurale farmacie en de Marktscan farmacie 2012 van de NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 februari 2013 Rapportage bevindingen verkenners extramurale farmacie en de Marktscan farmacie 2012 van de NZa - 29477-229

Besluit: Agenderen voor een binnenkort te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid na ommekomst standpunt bij deze rapportage en marktscan

Stand van zaken aanbesteding Valys

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 februari 2013 Stand van zaken aanbesteding Valys - 25847-112

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Valys op 21 maart 2013

Uitnodiging veldpartijen voor alternatieve pakketmaatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 februari 2013 Uitnodiging veldpartijen voor alternatieve pakketmaatregelen - 29689-424

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 28 maart 2013

Uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber (33400 XVI, nr. 78) over 100% rookvrije horeca

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 februari 2013 Uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 78) over 100% rookvrije horeca - 32011-23

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Rookvrije horeca/Tabaksbeleid.

Reactie op de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de begroting 2013 van het ministerie van VWS en het Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (33 400-XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 februari 2013 Reactie op de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de begroting 2013 van het ministerie van VWS en het Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (33 400-XVI) - 33400-XVI-133

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie naar aanleiding van de berichtgeving in het Brabants Dagblad van 23 januari jongstleden over een dodelijke steekincident waarbij de dader een patiënte van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg was

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 februari 2013 Reactie naar aanleiding van de berichtgeving in het Brabants Dagblad van 23 januari jongstleden over een dodelijke steekincident waarbij de dader een patiënte van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg was - 2013Z03746

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op het verzoek van de commissie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 7).

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 februari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op het verzoek van de commissie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners - 33400-XVI-138

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering ter finale beslissing onder welk dossier dit stuk dient te worden opgenomen

Oprichting Stichting A. van Leeuwenhoek-terrein

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 februari 2013 Oprichting Stichting A. van Leeuwenhoek-terrein - 33567-1

Besluit: Advies BOR afwachten

Reactie op het DSW-rapport inzake verslavingszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 februari 2013 Reactie op het DSW-rapport inzake verslavingszorg - 24077-308

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Uitstel verslag schriftelijk overleg inzake de Brandveiligheid in zorginstellingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 februari 2013 Uitstel beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake de Brandveiligheid in zorginstellingen - 32757-57

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer vóór 1 april 2013 de antwoorden toe te sturen

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit inzake aanstelling en taakopdracht verkenners extramurale farmaceutische zorg (Kamerstuk 29477, nr. 219)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 februari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit inzake aanstelling en taakopdracht verkenners extramurale farmaceutische zorg - 29477-228

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 februari 2013 Aanbieding ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van het middel 4-methylamfetamine (4-MA). - 33564-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Contractonderhandelingen ggz-sector

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 februari 2013 Contractonderhandelingen ggz-sector - 25424-198

Besluit: Betrokken bij (plenair) VSO.

Gezinshuis De Loot

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 februari 2013 Stand van zaken bij gezinshuis De Loot - 31839-269

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 11 april 2013.

Nota van wijziging

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 25 februari 2013 Nota van wijziging - 33341-8

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Uitstel verslag schriftelijk overleg inzake de reactie op het NPCF rapport over de meldactie ‘Zuinig met langdurige zorg’ (Kamerstuk 30597, nr. 275)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 februari 2013 Uitstel beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake de reactie op het NPCF rapport over de meldactie ‘Zuinig met langdurige zorg’ - 30597-285

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel verslag schriftelijk overleg inzake het beheer van privégelden van cliënten (Kamerstuk 31839, nr. 252)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 februari 2013 Uitstel beantwoording van het verslag schriftelijk overleg inzake het beheer van privégelden van cliënten - 31839-268

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.