Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 februari 2013

Gepubliceerd: 28 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A04938
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=13137e89-6d59-46a1-abb8-b34e8b208851&title=Besluitenlijst%20VWS%2027%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33168, 32620, 33149, 21501, 29282, 31532, 29538, 29689, 25424, 31839, 29477, 32620, 25424, 29477, 32011, 30597, 30597, 32620, 32620, 27529, 29477, 33253, 33062, 33062, 21109, 21501, 29389, 22112

Inhoud


Uivoering motie van Ypma en Bergkamp over de professionalisering in de jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 27 februari 2013 Uivoering motie van Ypma en Bergkamp over de professionalisering in de jeugdzorg - 2013Z03819

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Rappel en aanvulling op brief 2013Z03100 - Knelpunten m.b.t. het tarief vervoer dagbesteding speicifeke groepen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 27 februari 2013 - Rappel en aanvulling op brief 2013Z03100 - Knelpunten m.b.t. het tarief vervoer dagbesteding speicifeke groepen - 2013Z03820

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om spoed algemeen overleg over de contractonderhandelingen in de GGZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 27 februari 2013 Verzoek om spoed algemeen overleg over de contractonderhandelingen in de GGZ - 2013Z03730

Besluit: Inbreng t.b.v. een SO vastgesteld op 27 februari. De minister zal worden verzocht haar beantwoording op 28 februari (uiterklijk 12.00 uur) te doen plaatsvinden, opdat er op die dag nog een plenair VSO kan worden gehouden (incl. stemmingen)

Gevolgtrekkingen rondetafelgesprek Geneesmiddelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 26 februari 2013 Gevolgtrekkingen rondetafelgesprek Geneesmiddelen - 2013Z03665

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om rondetafelgesprek over Landurige zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 11 februari 2013 Verzoek om rondetafelgesprek over Thuiszorg - 2013Z02742

Besluit: Het voorstel wordt aangehouden tot het moment waarop de Kamer het beleidsvoornemen inzake de Toeklomst van de langdurige zorg heeft bereikt.

Verzoek om stand van zaken brief naar aanleiding van de correspondentie tussen Jeugdzorg Nederland en de Kinderombudsman

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 11 februari 2013 Verzoek om stand van zaken brief naar aanleiding van de correspondentie tussen Jeugdzorg Nederland en de Kinderombudsman - 2013Z02741

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om een rondetafelgesprek jongeren met een licht verstandelijke beperking - LVG-jongeren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 5 februari 2013 Verzoek om een rondetafelgesprek jongeren met een licht verstandelijke beperking - LVG-jongeren - 2013Z02128

Besluit: Het eerste deel van het voorstel (het organiseren van een expertmeeting) wordt gehonoreerd. Het tweede deel wordt aangehouden tot het beleidsvoornemen inzake de Toekomst van de langdurige zorg de Kamer heeft bereikt

Doorgeleide brief UvT m.b.t. informatieplicht medische behandelingsovereenkomst

Zaak: Overig - adjunct-griffier, H.C.R.M. Clemens - 21 februari 2013 Memo: Burgerinitiatief ‘Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst’ - 2013Z03479

Besluit: Conform advies

Zaak: Brief derden - Universiteit van Tilburg (UvT) te Tilburg - 30 januari 2013 Doorgeleide brief UvT m.b.t. informatieplicht medische behandelingsovereenkomst - 2013Z03484

Besluit: Conform advies

Ter bespreking prioritering te plannen algemeen overleggen en plenaire debatten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 21 februari 2013 Ter bespreking prioritering te plannen algemeen overleggen en plenaire debatten - 2013Z03463

Besluit: Periodiek zal een voortschrijdend overzicht worden gevoegd bij de agenda van de procedurevergadering van aanhangige wetgeving
Noot: De commissiestaf heeft de opportuniteit bekeken van de lijst t.z.t. te houden algemeen overleggen. Gelet op de dossiers/aanhangige brieven en de reeds aangekondigde beleidsbrieven is thans alleen het dossier Valys gereed voor behandeling op korte termijn. Leden/fracties kunnen onder de Parlisrubiek Ongeplande actviteiten kennis nemen van de stukken die per dossier aanhangig zijn

Nota van wijziging - Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 februari 2013 - Nota van wijziging - 33168-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om aan te geven wanneer de Kamer de nota naar aanleiding van het verslag kan verwachten

Reactie op de motie van de leden Venrooy en Agema inzake een meldplicht ouderenmishandeling en een reactie op verzoek commissie over de opvang van behandeling van specifieke groepen en een reactie op moties inzake huwelijksdwang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 februari 2013 - 33400-XVI-136

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties op 20 maart 2013

Lijst van vragen en antwoorden inzake voortgangsrapportage najaar 2012 ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ (Kamerstuk 33400 XVI, nr. 14)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 februari 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake voortgangsrapportage najaar 2012 ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ - 33400-XVI-137

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties op 20 maart 2013

Jaarrekeningen 2012 van ziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 februari 2013 Jaarrekeningen 2012 van ziekenhuizen - 32620-79

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet
Noot: Mevrouw Leijten zal verzoeken dit onderwerp van de lijst van toegewezen debatten af te voeren, evenals het dertigledendebat LSP (voorheen EPD)

Kabinetsreactie onderzoeksrapporten IGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 februari 2013 Kabinetsreactie onderzoeksrapporten IGZ - 33149-17

Besluit: Betrekken bij toegewezen debat
Noot: Bij Griffie Plenair zal worden geïnformeerd naar het moment waarop het IGZ-debat en het debat Vermogensinkomensbijtelling kunnen worden gehouden. Als dat te lang gaat duren zal worden overwogen de debatten in een algemeen overleg om te zetten

Verslag aan van de formele EU Gezondheidsraad van 7 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 februari 2013 Verslag aan van de formele EU Gezondheidsraad van 7 december 2012 - 21501-31-303

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 18 juni 2013

Reactie op verzoek commissie over mogelijke ontslagen in de Amsterdamse thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 februari 2013 Reactie op verzoek commissie over mogelijke ontslagen in de Amsterdamse thuiszorg - 29282-174

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 maart 2013

Voortgang verlaging zout en verzadigd vet in levensmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 februari 2013 Voortgang verlaging zout en verzadigd vet in levensmiddelen - 31532-95

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 27 maart 2013

Toepassing van het bestuurlijk toezicht bij gemeenten in het kader van de Wmo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 februari 2013 Toepassing van het bestuurlijk toezicht bij gemeenten in het kader van de Wmo - 29538-142

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 13 maart 2013

Uitstel toezending van een stand-van-zakenbrief te zenden inzake Europsyche

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 februari 2013 Uitstel toezending van een stand-van-zakenbrief te zenden inzake Europsyche - 29689-423

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken m.b.t. de sportdossiers

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 februari 2013 Stand van zaken m.b.t. de sportdossiers - 33400-XVI-135

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

Standpunt beroepsgroepen inzake demedicalisering jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 februari 2013 Standpunt beroepsgroepen inzake demedicalisering jeugd - 25424-197

Besluit: Agenderen voor een verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg

Uitstel beantwoording vragen inzake de ontwikkeling van de wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg en toegankelijkheid en veiligheid in de jeugdzorg (31 839, nr. 255)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 februari 2013 Uitstel beantwoording vragen inzake de ontwikkeling van de wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg en toegankelijkheid en veiligheid in de jeugdzorg (31 839, nr. 255) - 31839-267

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbevolen maatregelen om de medicatieveiligheid in Nederland te verbeteren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 februari 2013 Aanbevolen maatregelen om de medicatieveiligheid in Nederland te verbeteren - 29477-226

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Marktscan huisartsenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 februari 2013 Marktscan huisartsenzorg - 32620-77

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz (Kamerstuk 25424, nr. 192)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 februari 2013 - 25424-196

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg ggz

Voorhang Wet geneesmiddelenprijzen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 februari 2013 - 29477-227

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 maart 2013

Uitkomsten 5e FCTC-conferentie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 februari 2013 Uitkomsten 5e Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)-conferentie - 32011-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake EU-voorstel Richtlijn tabak en tabaksproducten op 28 februari 2013

Reactie op verzoek van het lid Leijten inzake het akkoord met koepelorganisaties over de Awbz

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 februari 2013 Reactie op verzoek van het lid Leijten inzake het akkoord met koepelorganisaties over de Awbz - 30597-284

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het binnenkort te ontvangen Beleidsvoornemen langdurige zorg

Informatie n.a.v. de berichtgeving omtrent het Europol onderzoek naar matchfixing

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 februari 2013 Informatie n.a.v. de berichtgeving omtrent het Europol onderzoek naar matchfixing - 2013Z02705

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Matchfixing

Reactie op de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de begroting 2013 van het ministerie van VWS en het Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (33 400-XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 februari 2013 Reactie op de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de begroting 2013 van het ministerie van VWS en het Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (33 400-XVI) - 33400-XVI-133

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Samenvattend rapport NZa Uitvoering AWBZ 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 februari 2013 Aanbieding samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2011 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 30597-283

Besluit: Agenderen voor te houden algemeen overleg AWBZ na ontvangst Beleidsvoornemen langdurige zorg

Gezamenlijke agenda VWS ‘Van systemen naar mensen’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 februari 2013 Gezamenlijke agenda VWS ‘Van systemen naar mensen’ - 32620-78

Besluit: Voor kennisgeving aannemen
Besluit: De bewindspersonen zal worden verzocht exacter te duiden wanneer de Kamer aangekondigde beleids- en wetsvoorstellen tegemoet kan zien, en aanhangige wetgeving te prioriteren.
Noot: De commissie ziet voorshands af van het houden van een planningsoverleg.

Stand van zaken lage ziektelastbenadering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 februari 2013 Stand van zaken lage ziektelastbenadering - 32620-76

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Stand van zaken LSP (voorheen EPD) januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 februari 2013 Stand van zaken LSP (voorheen EPD) januari 2013 - 27529-123

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel 33509

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het verslag van het werkbezoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Beijing, de Volksrepubliek China van 21-25 september 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 februari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het verslag van het werkbezoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Beijing, de Volksrepubliek China van 21-25 september 2012 - 33400-XVI-134

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Geneesmiddelenbeleid

Borging continuïteit geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 februari 2013 Borging continuïteit geneesmiddelen - 29477-225

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 maart 2013
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over Geneesmiddelenbeleid (4 uur)

Reactie op het besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) inzake fusie tussen het HagaZiekenhuis in Den Haag en het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 februari 2013 Reactie op het besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) inzake fusie tussen het HagaZiekenhuis in Den Haag en het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft - 33253-21

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling van wetsvoorstel 33253 (Fusies in de zorg)

Nadere informatie naar aanleiding van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel verplichte meldcode op 31 januari 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 februari 2013 - 33062-21

Besluit: Betrokken bij stemmingen

Derde nota van wijziging

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 februari 2013 Derde nota van wijziging - 33062-22

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel Meldcode kindermishandeling

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 januari 2013 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2012 - 21109-208

Besluit: Minister VWS verzoeken om een reactie
Noot: Het elk kwartaal verschijnende totaaloverzicht van de stand van implementatie van Europese regelgeving is aan de Tweede Kamer aangeboden door de minister van Buitenlandse Zaken. Voor de onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS vallende richtlijnen ontbreekt de informatie in het overzicht (zie pagina 72 e.v.)

Geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad Dublin (Ierland) 4-5 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 februari 2013 Geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad Dublin (Ierland) 4-5 maart 2013 - 21501-31-304

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg inzake de informele EU-Gezondheidsraad op 28 februari 2013

Uitkomst inbreng fracties subsidiariteitstoets EU-voorstel tabaksproductenrichtlijn

Zaak: Overig - EU-adviseur, J.F. (Ans) Seriese - 19 februari 2013 Uitkomst inbreng fracties subsidiariteitstoets EU-voorstel tabaksproductenrichtlijn - 2013Z03326

Besluit: Gelet op de uitkomst van de ontvangen reacties wordt de subsidiariteitstoets EU-voorstel tabaksproducten beëindigd

Verslag van de UNECE Ministerial Conference on Ageing, Wenen, Oostenrijk, 19-20 september 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 februari 2013 Verslag van de UNECE Ministerial Conference on Ageing, Wenen, Oostenrijk, 19-20 september 2012 - 29389-48

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Mededeling eHealth Actie Plan 2012-2020, Innovatieve gezondheidszorg voor de 21e eeuw

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 februari 2013 Fiche: Mededeling eHealth Actie Plan 2012-2020, Innovatieve gezondheidszorg voor de 21e eeuw - 22112-1565

Besluit: Desgewenst betrekken bij werkbezoek aan Brussel op 27 mei 2013