Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 6 februari 2013

Gepubliceerd: 7 februari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A04935
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f2389ce9-bc5f-4710-8e75-f74777bb21ec&title=Besluitenlijst%20VWS%20procedurevergadering%206%20februari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33127, 29247, 29477, 33435, 33243, 33243, 29477, 25424, 33127, 33204, 31839, 29538, 33062, 33109, 32439, 33497, 31839, 24170, 29477, 29689, 31016, 33341, 25424, 31568, 33522

Inhoud


Naar aanleiding van de regeling van werkzaamheden d.d. 5 februari jl. de minister verzoeken binnen een week een reactie te geven op het bericht dat geen enkel ziekenhuis een goedkeurende verklaring van accountants krijgt

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 7 februari 2013 - Naar aanleiding van de regeling van werkzaamheden d.d. 5 februari de minister verzoeken binnen een week een reactie te geven op het bericht dat geen enkel ziekenhuis een goedkeurende verklaring van accountants krijgt - 2013Z02492

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Rappel toezending kabinetsreactie (32620, nr. 73)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 6 februari 2013 - Rappel toezending kabinetsreactie (32620, nr. 73) - 2013Z02359

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om een reactie op hoe 27 zorgkantoren omgaan met kortingen binnen de brandbreedte van de contracteerruimte

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 5 februari 2013 - Verzoek om een reactie op hoe 27 zorgkantoren omgaan met kortingen binnen de brandbreedte van de contracteerruimte - 2013Z02129

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Declarabele afwezigheidsdagen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 5 februari 2013 - Declarabele afwezigheidsdagen - 2013Z02210

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op onderzoek van Berenschot (Zorgvisie en het boek 'de vergrijzing voorbij')

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 6 februari 2013 - Verzoek om reactie op onderzoek van Berenschot (Zorgvisie en het boek 'de vergrijzing voorbij') - 2013Z02255

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie

Verzoek om uitstel algemeen overleg Kindermishandeling op 14 februari 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 6 februari 2013 - Verzoek om uitstel algemeen overleg Kindermishandeling op 14 februari 2013 - 2013Z02260

Besluit: Het overleg wordt tot nader order uitgesteld (medio maart) in afwachting van de nog te ontvangen stukken.

Adviesverzoek vc VWS over verzoekonderzoek intensiveringsmiddelen zorg 2012Z20548

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 februari 2013 - Aanbieding advies cie Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor VWS over concept verzoek inzet intensiveringsmiddelen voor extra personeel in de ouderenzorg - 2013Z02169

Besluit: De commissie gaat akkoord met de aanbevelingen in de notitie, met uitzondering van de aanbeveling inzake de analyse van jaarverslagen, die niet door de staatssecretaris dient te worden gemaakt
Noot: De Voorzitter zal worden verzocht om spoedige agendering van het Interpellatiedebat terzake

Voorstel van de leden Hijum, Van Toorenburg, Keijzer en Heerma inzake mogelijk verzoekonderzoek aan AR over grote decentralisatieopgaven

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 30 januari 2013 Voorstel van de leden Hijum, Van Toorenburg, Keijzer en Heerma inzake mogelijk verzoekonderzoek aan AR over grote decentralisatieopgaven - 2013Z01726

Besluit: Ter kennisneming

Overzicht van aanhangige stukken voor het t.z.t. te houden algemeen overleg Medische Ethiek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 30 januari 2013 Overzicht van aanhangige stukken voor het t.z.t. te houden algemeen overleg Medische Ethiek - 2013Z01727

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen
Noot: De opportuniteit van een algemeen overleg is thans niet aan de orde. De antwoorden op vragen inzake het Jaarverslag PGD (inbreng 31 januari jl.) worden afgewacht

Beleidsvoornemens Wet maatschappelijke ondersteuning

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 januari 2013 Beleidsvoornemens Wet maatschappelijke ondersteuning - 33127-68

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 33127-68

Reactie op IGZ rapport ‘Het resultaat telt ziekenhuizen 2011’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 januari 2013 Reactie op IGZ rapport ‘Het resultaat telt ziekenhuizen 2011’ - 29247-183

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg

Vergoeding weesgeneesmiddelen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 januari 2013 Vergoeding weesgeneesmiddelen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry - 29477-224

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Pakketmaatregelen

Lijst van vragen en antwoorden inzake aanbieding rapport van de Commissie Samson en eerste reactie op het rapport (Kamerstuk 33435, nr. 1)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 januari 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de Commissie Samson en eerste reactie op het rapport - 33435-4

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake het Rapport commissie Samson d.d. 27 maart a.s.

33243 Derde nota van wijziging inzake de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2013 Derde nota van wijziging - 33243-31

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33243-31

Reactie op amendementen en enkele juridische vragen n.a.v. eerste termijn behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten i.v.m. de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van zorg (33243)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2013 Reactie op amendementen en enkele juridische vragen n.a.v. eerste termijn behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten i.v.m. de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van zorg - 33243-30

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 33243-30

Uitstel toezending plan van aanpak verspilling in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2013 Uitstel toezending plan van aanpak verspilling in de zorg - 29477-223

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Leijten over het uitlekken van conceptrapporten van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) om GGZ uit het basispakket te schrappen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2013 - Reactie op verzoek van het lid Leijten over het uitlekken van conceptrapporten van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) om GGZ uit het basispakket te schrappen - 25424-195

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand-van-zaken-brief m.b.t. wetsvoorstel Wmo (33127)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 januari 2013 Stand-van-zaken-brief m.b.t. wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid - 33127-67

Besluit: Bewindspersoon verzoeken meer duidelijkheid te verschaffen over de vraag of een nota van wijziging kan worden verwacht, en zo ja op welke termijn
Gerelateerde kamerstukken: 33127-67

Beantwoording van de vragen over de vermogensinkomensbijtelling (VIB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 januari 2013 Beantwoording van de vragen over de vermogensinkomensbijtelling (VIB) - 33204-21

Besluit: Betrekken bij toegewezen debat
Noot: Er zal een inventarisatie worden gemaakt van plenair aanhangige debatten, 30-ledendebatten en wetgeving
Gerelateerde kamerstukken: 33204-21

Toezeggingen betreffende Inspectie Jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2013 Toezeggingen betreffende Inspectie Jeugdzorg - 31839-264

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg
Noot: Er zal een inventarisatie worden gemaakt van aanhangige stukken

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitvoering van de motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voortman (Kamerstuk 33000-XVI, nr. 56) over mentorschap (Kamerstuk 29538, nr. 137)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitvoering van de motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voortman (Kamerstuk 33000-XVI, nr. 56) over mentorschap - 29538-141

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenbeleid

33062 Nota van wijziging inzake Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2013 Tweede nota van wijziging - 33062-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33062-9

Niet intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg (33109)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 januari 2013 Beweegredenen voor het niet intrekken van het wetsvoorstel Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg) - 33109-9

Besluit: Bewindspersoon verzoeken meer duidelijkheid te verschaffen over de vraag of een nota van wijziging kan worden verwacht, en zo ja op welke termijn
Gerelateerde kamerstukken: 33109-9

32439 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 januari 2013 Tweede nota van wijziging - 32439-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32439-11

Uitstel reactie op de initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Michiel van Veen over patiëntveiligheid (33497)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 januari 2013 Uitstel reactie op de initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Michiel van Veen over patiëntveiligheid - 33497-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de brief aan de Kinderombudsman in reactie op de Kinderrechtenmonitor 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 januari 2013 Afschrift van de brief aan de Kinderombudsman in reactie op de Kinderrechtenmonitor 2012 - 31839-265

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 1 februari 2013 Verzoek om rondetafelgesprek inzake uitwisseling medische gegevens - 2013Z01923

Besluit: Verzoek gehonoreerd. In een extra procedurevergadering zal worden besloten over tijdstip/duur/te nodigen personen en organisaties voor het rondetafelgesprek (1,5 uur) dat zal plaatsvinden vóór de inbrengdatum van het verslag

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2012 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) - 33509

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 februari 2013

Reactie op verzoek van het lid Leijten over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 januari 2013 Reactie op verzoek van het lid Leijten over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen - 24170-142

Besluit: Betrekken bij toegewezen debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen

Verslag van een schriftelijk overleg inzake IGZ-rapport "Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing medisch specialisten voldoende, betere borging nodig (29477, nr. 206)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 januari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake IGZ-rapport "Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing medisch specialisten voldoende, betere borging nodig - 29477-221

Besluit: Aanmelden voor plenair VSO

Reactie op verzoek Ouwehand om een brief over de letsels die zijn opgelopen tijdens de jaarwisseling

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 januari 2013 Reactie op verzoek Ouwehand om een brief over de letsels die zijn opgelopen tijdens de jaarwisseling - 33400-XVI-132

Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen.

Reactie op de berichten dat in de toekomst de premies zullen stijgen voor degenen die chronisch ziek, gehandicapt of ouder zijn, doordat gezonde mensen een hoger vrijwillig eigen risico nemen (verzoek lid Leijten regeling van werkzaamheden 15 januari 2013)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 januari 2013 Reactie op de berichten dat in de toekomst de premies zullen stijgen voor degenen die chronisch ziek, gehandicapt of ouder zijn, doordat gezonde mensen een hoger vrijwillig eigen risico nemen (verzoek lid Leijten regeling van werkzaamheden 15 januari 2013) - 29689-422

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 28 februari 2013

Tuchtrecht en casus voormalig neuroloog Jansen Steur en antwoorden op diverse sets vragen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 januari 2013 Tuchtrecht en casus voormalig neuroloog Jansen Steur - 31016-37

Besluit: Betrekken bij plenair debat

Nota naar aanleiding van het verslag initiatiefvoorstel Voordewind c.s. (Wijz. Drank- en Horecawet i.v.m. verhoging leeftijdsgrenzen)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 20 juli 2012 Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Uitslag houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren - 33341

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.
Noot: De Voorzitter zal worden verzocht spoed te betrachten t.a.v. de plenaire behandeling

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 21 januari 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33341-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33341-7

Uitstel standvanzakenbrief over Salmonellabesmettingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2013 Uitstel standvanzakenbrief over Salmonellabesmettingen - 33400-XVI-130

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstelbrief vragen technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2013 Uitstelbrief vragen technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz - 25424-194

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Pakketmaatregelen Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 januari 2013 Pakketmaatregelen Caribisch Nederland - 31568-127

Besluit: Toegevoegd aan het schriftelijk overleg over de brief Maatregelen zorg Caribisch Nederland 2013 op 7 februari 2013

Fiche: Herziening EU-Tabaksproductenrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 januari 2013 Fiche: Herziening EU-Tabaksproductenrichtlijn - 33522-2

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 28 februari 2013.
Besluit: De commisie opteert voor toepassing van een subsidiariteitstoets
Noot: De EU-adviseur zal de commissie informeren over de daarvoor geldende procedure en vraagstelling

Verzoek Fier Fryslân tot aanbieding manifest "Overheid laat mishandelde en misbruikte kinderen in de steek" voorafgaand aan AO Kindermishandeling

Zaak: Brief derden - Fier Fryslân te Leeuwarden - 5 februari 2013 Verzoek Fier Fryslân tot aanbieding manifest "Overheid laat mishandelde en misbruikte kinderen in de steek" d.d. 14 februari 2013 - 2013Z02348

Besluit: het verzoek van Fier Fryslân tot het aanbieden van een manifest, voorafgaand aan het AO Kindermishandeling, wordt gehonoreerd