Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 januari 2013

Gepubliceerd: 24 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A04934
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bee1fe87-ff09-401d-b53e-a20431b2cdf3&title=Besluitenlijst%20VWS%2023%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29282, 25424, 31839, 31839, 29325, 33243, 31015, 30234, 33077, 30597, 20454, 29477, 29477, 32336, 29282, 33435, 31568, 31016, 32279, 29389, 24170, 29248, 32011, 31036, 32336, 31839, 31765, 32279, 29963, 29447, 29689, 30234, 22112, 22112

Inhoud


Vooraangekondigde moordaanslag van TBS'er in Tilburgs ziekenhuis

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 23 januari 2013 Vooraangekondigde moordaanslag van TBS'er in Tilburgs ziekenhuis - 2013Z01150

Besluit: Bewindspersoon verzoeken een reactie te geven op het mediabericht

Fusie tussen het HagaZiekenhuis in Den Haag en het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 23 januari 2013 Fusie tussen het HagaZiekenhuis in Den Haag en het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft - 2013Z01145

Besluit: Bewindspersoon verzoeken in te gaan op het NMa/NZa-advies in het licht van andre adviezen, en de regionale component te duiden die daarbij wellicht een rol speelt

Stand van zakenbrief inzake Europsyche

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 23 januari 2013 Stand van zakenbrief inzake Europsyche - 2013Z01146

Besluit: Bewindspersoon verzoeken een stand-van-zakenbrief te zenden onder vermelding van resterende knelpunten

Verzoek om reactie van staatssecretaris op de brief van Fier Fryslân inzake de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys

Zaak: Brief derden - Fier Fryslân te Leeuwarden - 21 januari 2013 Afschrift brief Fier Fryslân aan staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. opvang en behandeling van specifieke doelgroepen - 2013Z01093

Besluit: Reactie aan minister vragen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 23 januari 2013 Verzoek om reactie van staatssecretaris op de brief van Fier Fryslân inzake de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys - 2013Z01103

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Reactie van het CPB op de motie van het lid Anne Mulder c.s. over het openbaar maken van CPB-stukken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 december 2012 Reactie van het CPB op de motie van het lid Anne Mulder c.s. over het openbaar maken van CPB-stukken - 33400-XVI-125

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.

Reactie op de motie van de leden Pia Dijkstra en Bruins Slot over een nulmeting voor het aantal gymlesuren (33400 XVI, nr. 115)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 december 2012 Reactie op de motie van de leden Pia Dijkstra en Bruins Slot over een nulmeting voor het aantal gymlesuren (33400 XVI, nr. 115) - 33400-XVI-118

Besluit: Bij stemmingen betrokken

Reactie op de aangenomen motie van de leden Leijten en Voortman (29282, nr. 160) over het niet algemeen verbindend verklaren van de cao

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 december 2012 Reactie op de aangenomen motie van de leden Leijten en Voortman (29282, nr. 160) over het niet algemeen verbindend verklaren van de cao - 29282-170

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 18 december 2012 Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem - 33506

Besluit: Aanhouden in afwachting van advies Raad van State

Resultaten van de tweede meting van de studie Nemesis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 januari 2013 Resultaten van de tweede meting van de studie Nemesis 2 - 25424-193

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Uitstel van de reactie op het verzoek van de commissie over chaos in de archieven van jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 januari 2013 Uitstel van de reactie op het verzoek van de commissie over chaos in de archieven van jeugdzorg - 31839-263

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Landelijke cijfers jeugdbescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 januari 2013 Landelijke cijfers jeugdbescherming - 31839-262

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg

Onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 januari 2013 Onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim - 33400-XVI-129

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 28 februari 2013

Voortgang van het beleid ten aanzien van maatschappelijke opvang en zwerfjongeren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 januari 2013 Voortgang van het beleid ten aanzien van maatschappelijke opvang en zwerfjongeren - 29325-61

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren (2,5 uur)

Uitstelbericht beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake voortgangsrapportage najaar 2012 “geweld in afhankelijkheidsrelaties”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 januari 2013 Uitstelbericht beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake voortgangsrapportage najaar 2012 “geweld in afhankelijkheidsrelaties” - 33400-XVI-127

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris zal worden gevraagd de antwoorden vóór 14 februari 2013 naar de Kamer te sturen

33243 Tweede nota van wijziging inzake het Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 januari 2013 Tweede nota van wijziging - 33243-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het uitsluiten van zorg door zelfstandige trombosediensten van de werkingssfeer van het macrobeheersingsinstrument (mbi) voor intramurale medische zorg voor de jaren 2013 en 2014 (Kamerstuk 30597, nr. 270)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 januari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het uitsluiten van zorg door zelfstandige trombosediensten van de werkingssfeer van het macrobeheersingsinstrument (mbi) voor intramurale medische zorg voor de jaren 2013 en 2014 - 33400-XVI-128

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Eerste monitor van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 januari 2013 Eerste monitor van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik - 31015-84

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties op 14 februari 2013

Bijdrage Jeugd Olympische Spelen 2018

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 januari 2013 Bijdrage Jeugd Olympische Spelen 2018 - 30234-80

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 7 februari 2013

Aanbieding onderzoek "Wanbetaling zorgkosten: voorkomen is beter dan genezen!

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 januari 2013 Aanbieding onderzoek "Wanbetaling zorgkosten: voorkomen is beter dan genezen! - 33077-5

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Uitstel vso inzake Fokuswonen en keuze van dienstverlening (Kamerstuk 30597, nr. 260)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 januari 2013 Uitstel vso inzake Fokuswonen en keuze van dienstverlening (Kamerstuk 30597, nr. 260) - 30597-282

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarverslag 2011 Pensioen- en Uitkeringsraad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 januari 2013 Jaarverslag 2011 Pensioen- en Uitkeringsraad - 20454-107

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit inzake aanstelling en taakopdracht verkenners extramurale farmaceutische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 januari 2013 Besluit inzake aanstelling en taakopdracht verkenners extramurale farmaceutische zorg - 29477-219

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld 14 februari 2013

Uitstel van het verslag van een schriftelijk overleg inzake de regeling houdende het voorschrijven van UR-geneesmiddelen door bepaalde categorieën van verpleegkundigen (29 477, nr. 204)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2012 Uitstel van het verslag van een schriftelijk overleg inzake de regeling houdende het voorschrijven van UR-geneesmiddelen door bepaalde categorieën van verpleegkundigen (29 477, nr. 204) - 29477-220

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overwegingen overdracht dossier dierproeven en alternatieven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2012 Overwegingen overdracht dossier dierproeven en alternatieven - 32336-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn 2012’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2012 Aanbieding rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn 2012’ - 29282-172

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Reactie op aanbevelingen Commissie Samson

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 december 2012 Reactie op aanbevelingen Commissie Samson - 33435-3

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake het rapport commissie Samson (3 uur)

Maatregelen zorg Caribisch Nederland 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2012 Maatregelen zorg Caribisch Nederland 2013 - 31568-126

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 februari 2013, waarbij tevens de aanvullende brief van de minister van 21 januari 2013 zal worden betrokken
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over de BES-eilanden

Ruwaard van Puttenziekenhuis incl. antw vr van het lid Klever, het lid Bouwmeester en van de leden Leijten en Van Gerven over dit ziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2012 Ontwikkelingen bij het Ruwaard van Puttenziekenhuis - 31016-36

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2012)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2012 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2012) - 33507

Besluit: Inbrengdatum voor een blanco verslag vastgesteld op 30 januari 2013

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2012 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen - 33508

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 februari 2013

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 december 2012 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) - 33509

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering in afwachting van een voorstel-Leijten tot het houden van een rondetafelgesprek

Reactie op de Evaluatie Regeling preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2012 Reactie op de Evaluatie Regeling preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) - 32279-51

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek
Noot: In de volgende procedurevergadering zullen de aanhangige stukken worden geagendeerd ter bespreking van de vraag of een algemeen overleg kan worden geplanned.

Toezeggingen n.a.v. het AO ondervoeding d.d. 25 oktober 2012 inzake oa instructies voor mantelzorgers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2012 Toezeggingen n.a.v. het debat ondervoeding bij ouderen van 25 oktober 2012 - 29389-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

IGZ-rapport over vrijheidsbeperking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2012 IGZ-rapport over vrijheidsbeperking - 24170-141

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten, januari 2013

Reactie op de vraag van het lid Pia Dijkstra over amendement 33400 XVI nr. 44 betreffende fondsen voor de regionale toetsingscommissies voor euthanasie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2012 Reactie op de vraag van het lid Pia Dijkstra over amendement 33400 XVI nr. 44 betreffende fondsen voor de regionale toetsingscommissies voor euthanasie - 33400-XVI-124

Besluit: Bij stemmingen betrokken

Marktscan medisch specialistische zorg 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2012 Marktscan medisch specialistische zorg 2012 - 29248-248

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Handhavings- en naleefcijfers rookvrije horeca

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 december 2012 Handhavings- en naleefcijfers rookvrije horeca - 32011-21

Besluit: Agenderen voor een t.z.t te houden algemeen overleg Rookvrije horeca/Tabaksbeleid

Reactie op de ingediende amendementen tijdens de behandeling van de begroting 2013 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (33400 XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 december 2012 Reactie op de ingediende amendementen tijdens de behandeling van de begroting 2013 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (33400 XVI) - 33400-XVI-119

Besluit: Bij stemmingen betrokken

Aanbieding evaluatierapport Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 december 2012 Aanbieding evaluatierapport Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding - 31036-6

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (eerste helft 2013). De minister zal worden verzocht exacter te duiden wanneer de Kamer zal worden geïnformeerd.

Jaarverslag van de NVWA over het uitgevoerde toezicht op de Wet op de dierproeven (WOD) ‘Zo doende 2011’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 december 2012 Jaarverslag van de NVWA over het uitgevoerde toezicht op de Wet op de dierproeven (WOD) ‘Zo doende 2011’ - 32336-8

Besluit: De vaste Kamercommissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen
Noot: Zie tevens agendapunt

Rapport van de Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti Roma (SARSR) m.b.t. een inventarisatie onder direct betrokkenen van activiteiten van NISR

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 december 2012 Rapport van de Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti Roma (SARSR) m.b.t. een inventarisatie onder direct betrokkenen van activiteiten van NISR - 33400-XVI-123

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitkomsten van de expertmeeting Opvang en behandeling van specifieke groepen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 december 2012 - 31839-261

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties d.d. 14 februari a.s.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 33480 XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 december 2012 - 33480-XVI-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenair debat inzake de Najaarsnota

Aanbieding advies van de RVZ ‘Regie aan de poort’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 december 2012 Aanbieding advies van de RVZ ‘Regie aan de poort’ - 31765-72

Besluit: Standpunt afwachten

Cijfers marktscan zorg rondom zwangerschap en geboorte

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2012 Cijfers marktscan zorg rondom zwangerschap en geboorte - 32279-48

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Zwangerschap en geboorte d.d. 13 december 2012

Uitstel toezending van het standpunt op de tweede evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2012 - 29963-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen inzake het ministerieel plan bloedvoorziening 2012 – 2014 en het onderzoek kostentoerekening Sanquin door onderzoeksbureau ConQuaestor

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2012 Uitstel beantwoording vragen inzake het ministerieel plan bloedvoorziening 2012 – 2014 en het onderzoek kostentoerekening Sanquin door onderzoeksbureau ConQuaestor - 29447-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen inzake de kabinetsreactie op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2012 Uitstel beantwoording vragen inzake de kabinetsreactie op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking - 29689-421

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geweld op sportvelden en voortgang van het programma “Naar een veiliger sportklimaat”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2012 Geweld op sportvelden en voortgang van het programma “Naar een veiliger sportklimaat” - 30234-79

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houdenalgemeen overleg Sportbeleid

Uitstel BNC-fiche inzake het voorstel COM (2012) 736, mededeling over eHealth Action Plan 2012-2020

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 januari 2013 Uitstel BNC-fiche inzake het voorstel COM (2012) 736, mededeling over eHealth Action Plan 2012-2020 - 22112-1537

Besluit: Voor kennisgeving aannemen/procedurele brief

Uitstel BNC-fiche over de herziening van de tabaksproductenrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2012 Uitstel toezending BNC-fiche over de herziening van de tabaksproductenrichtlijn - 22112-1528

Besluit: Voor kennisgeving aannemen/procedurele brief.

EU-Voorstel: Richtlijn tabak en tabaksproducten COM (2012) 788 (engelse versie)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F. (Ans) Seriese - 17 januari 2013 Behandelvoorstel Herziening richtlijn tabaksproducten (COM (2012) 788) - 2013Z00665

Besluit: 1 De commissie besluit tot het plaatsen van een behandelvoorbehoud op

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie, 20 december 2012 2012Z22680

Besluit: Aangekondigde BNC-fiche afwachten over de herziening van de tabaksproductenrichtlijn