Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 29 januari 2013

Gepubliceerd: 31 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A04858
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a2e03752-d9ec-4327-93e8-a4c001548bbc&title=Besluitenlijst%20PV%20cie.%20SZW%20d.d.%2029%20januari%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29407, 29407, 29817, 30950, 22112, 29817, 29817, 24515, 31224, 32163, 29544, 31268, 29544, 29407, 29817, 33085

Inhoud


Werkbezoek bij Estro kinderdagverblijven en kleinschalige kinderdagverblijven met als invalshoek "de praktijk van de marktwerking in de kinderopvang"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 30 januari 2013 Werkbezoek bij Estro kinderdagverblijven en kleinschalige kinderdagverblijven met als invalshoek "de praktijk van de marktwerking in de kinderopvang" - 2013Z01712

Besluit: De commissie gaat akkoord met voorstel voor een werkbezoek. Het lid Yücel (PvdA) zal suggesties indienen ten behoeve van dit werkbezoek.

Verzoek om reactie minister van SZW op motie BBL (illegalen) (29407-158)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.E. Heerma (CDA) - 29 januari 2013 Verzoek om reactie minister van SZW op motie BBL (illegalen) (29407-158) - 2013Z01620

Besluit: Reactie minister van SZW afwachten
Noot: • De minister is verzocht de Kamer voor 15 mei 2013 over de uitvoering te informeren

Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg over Integratieonderwerpen van 30 januari 2013.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 30 januari 2013 Verzoek tot uitstel Algemeen Overleg over integratie d.d. 30-01-2013 - 2013Z01776

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure is het algemeen overleg over integratieonderwerpen uitgesteld naar aanleiding van het uitstelbericht van de minister van SZW over de agenda voor Integratie.

Toevoegen agendapunt aan algemeen overleg arbeidsmigratie d.d. 17 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 januari 2013 EU-arbeidsmigratie - 29407-153

Besluit: Door middel van een email-procedure is de brief van de minister van SZW d.d. over EU-arbeidsmigratie aan de agenda van het algemeen overleg toegevoegd.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, W.A. Lips - 30 januari 2013 Toevoegen agendapunt aan algemeen overleg over arbeidsmigratie d.d. 18 januari 2013 - 2013Z01780

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure is besloten de brief van de minister van SZW over EU arbeidsmigratie d.d. 14-01-2013 (29407-153) toe te voegen aan de agenda van het overleg over arbeidsmigratie d.d. 18-01-2013

Verzoek om technische briefing over wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (33182) en uitstel datum inbreng nader verslag

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) -

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: • De technische briefing op korte termijn organiseren • Inbrengdatum nader verslag uitstellen tot 1 dag na de technische briefing (was 30 januari 2013)

Verzoek om overleg met de minister in verband met de veiligheid van enkele Rotterdamse moskee-internaten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 25 januari 2013 Verzoek om overleg met de minister i.v.m. de veiligheid van enkele Rotterdamse moskee-internaten - 2013Z01344

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: • Algemeen overleg (2 uur) over ontwikkelingen moskee-internaten plannen

Programma werkbezoek DNB 11 februari 2013

Zaak: Brief derden - De Nederlandsche Bank (DNB) te Amsterdam - 24 januari 2013 Programma voor werkbezoek aan DNB d.d. 11 februari 2013 - 2013Z01354

Besluit: Akkoord gaan met het conceptprogramma.

Verzoek ondernemingsraad van Dethon Industrie tot aanbieding petitie m.b.t. Participatiewet d.d. 30 januari 2013

Zaak: Brief derden - Dethon Industrie te Oostburg - 23 januari 2013 Verzoek ondernemingsraad van Dethon Industrie tot aanbieding petitie m.b.t. Participatiewet d.d. 30 januari 2013 - 2013Z01205

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 30 januari 2013, 14.45-15.00 uur

Reactie minister van SZW vragen op het rapport "Het andere gezicht van Albert Heijn" van FNV Bondgenoten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 23 januari 2013 Reactie minister van SZW vragen op het rapport "Het andere gezicht van Albert Heijn" van FNV Bondgenoten - 2013Z01136

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: • Minister van SZW verzoeken om reactie op het rapport "Het andere gezicht van Albert Heijn" van FNV Bondgenoten alsmede nadere informatie over de problematiek in de gehele supermarktsector • Deze antwoordbrief van de minister zal te zijner tijd worden geagendeerd voor een algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Aanbieding rapport 'In het krijt bij de overheid. Verstandig invorderen met oog voor maatschappelijke kosten' van de Nationale ombudsman

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 17 januari 2013 Aanbieding rapport 'In het krijt bij de overheid. Verstandig invorderen met oog voor maatschappelijke kosten' van de Nationale ombudsman - 2013Z00856

Besluit: Toelichting door de Nationale Ombudsman organiseren.
Noot: • In de procedurevergadering van 15 januari j.l. is besloten om via een e-mailprocedure te inventariseren of er behoefte bestaat aan een nadere toelichting door de Nationale Ombudsman op zijn onderzoek 'In het krijt bij de overheid'. • De volgende leden hebben behoefte aan een nadere toelichting: Potters (VVD), Kuzu (PvdA), Heerma (CDA), Karabulut (SP), Van Weyenberg (D66) en Schouten (CU).

Verslag Interparlementaire conferentie SZW op 16 en 17 december 2012 te Cyprus

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 17 januari 2013 Verslag Interparlementaire conferentie SZW op 16 en 17 december 2012 te Cyprus - 2013Z00746

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, verslag vaststellen.
Noot: • De heer Koos Richelle, directeur generaal van het Directoraat Generaal van het Directoraat Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de Europese Commissie zal worden uitgenodigd voor een gesprek in de Tweede Kamer

Monitor arbeidsparticipatie 2012 UWV

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 10 januari 2013 Monitor arbeidsparticipatie 2012 UWV - 29817-99

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 20 maart 2013

Voortgangsbrief discriminatie 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 december 2012 Voortgangsbrief discriminatie 2012 - 30950-47

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over discriminatie-onderwerpen op 14 maart 2013.

Informatie Stichting OOK en OPC over positie van de OPCs en tevens uitnodiging voor een werkbezoek

Zaak: Brief derden - Stichting OOK te Utrecht - 12 januari 2013 Informatie Stichting OOK en OPC over positie van de OPCs en tevens uitnodiging voor een werkbezoek - 2013Z00389

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek Raad van State om kennismakingsgesprek met Tweede Kamercommissies

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 5 december 2012

Besluit: Belangstelling door middel van een emailprocedure inventariseren.
Noot: • Dit gesprek vindt plaats, gezamenlijk met de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven, op dinsdag 26 februari 2013, 16.30-18.00 uur. • Locatie: Gebouw Raad van State, Kneuterdijk 22 te Den Haag.

Fiche: Jeugdwerkgelegenheidspakket

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 januari 2013 Fiche: Jeugdwerkgelegenheidspakket - 22112-1553

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 6 februari 2013

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de contouren van de Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 januari 2013 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de contouren van de Participatiewet - 29817-102

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over contouren participatiewet van 30 januari 2013

Stand van zaken pilots Werken naar vermogen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 januari 2013 Stand van zaken pilots Werken naar vermogen - 29817-101

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over contouren Participatiewet op 30 januari 2013.

Informatie naar aanleiding van het AO Armoede en Schulden over de stadspas en andere vormen van categoriale inkomensondersteuning

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 januari 2013 Informatie n.a.v. het AO Armoede en Schulden over de stadspas en andere vormen van categoriale inkomensondersteuning - 24515-245

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid of over WWB-onderwerpen

Aanbieding rapport van Eurofound ‘Active inclusion of young people with disabilities or health problems’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 25 januari 2013 Aanbieding rapport van Eurofound ‘Active inclusion of young people with disabilities or health problems’ - 31224-37

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 20 maart 2013.

Contouren overbruggingsregeling (AOW)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 januari 2013 Contouren overbruggingsregeling (AOW) - 32163-22

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 5 februari 2013 te 14.00 uur
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.
Noot: • Algemeen overleg (2 uur) plannen vóór Krokusreces

Toestemming aanwezigheid ambtenaren technische briefing Witboek Pensioenen en API

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 januari 2013 Toestemming aanwezigheid ambtenaren technische briefing Witboek Pensioenen en API - 2013Z01157

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met betrekking tot een toezegging in verband met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 januari 2013 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met betrekking tot een toezegging in verband met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd - 2013Z00676

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 6 februari 2013.

Voortgangsbrief over de ontwikkelingen ten aanzien van de moskee-internaten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 januari 2013 Voortgangsbrief over de ontwikkelingen ten aanzien van de moskee-internaten - 2013Z01499

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over ontwikkelingen moskee-internaten
Noot: • Zie ook agendapunt

Kabinetsvisie loonontwikkeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 januari 2013 Kabinetsvisie loonontwikkeling - 29544-434

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het dertigledendebat van 31 januari 2013 over het beleid van het kabinet als het gaat om loonontwikkeling en de aanpak van de economische crisis

Informatie inzake het beschikbaar komen van de informatie waar de motie Heerma en van Weyenberg (33400-XV, nr. 42) om verzoekt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 januari 2013 Informatie inzake het beschikbaar komen van de informatie waar de motie Heerma en van Weyenberg (33400-XV, nr. 42) om verzoekt - 33400-XV-77

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitstelbericht m.b.t. reactie agenda Integratie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 januari 2013 Uitstelbericht m.b.t. reactie agenda Integratie - 31268-60

Besluit: Minister verzoeken de toegezegde brief begin februari aan de Kamer toe te sturen.
Besluit: Nieuwe datum voor het algemeen overleg vaststellen. Bij voorkeur vóór het krokusreces.
Noot: • Het algemeen overleg over integratieonderwerp van 30 januari 2013 is reeds uitgesteld door middel van een e-mailprocedure.

Eindrapportage Experimenten van-werk-naar-werk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 januari 2013 Eindrapportage Experimenten van-werk-naar-werk - 29544-433

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 20 maart 2013.

EU-arbeidsmigratie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 januari 2013 EU-arbeidsmigratie - 29407-153

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmigratie op 17 januari 2013.
Noot: • Brief is door middel van een e-mailprocedure aan de agenda van het overleg toegevoegd.

Veiligheid bij bedrijven in de sociale werkvoorziening (SW)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 januari 2013 Veiligheid bij bedrijven in de sociale werkvoorziening (SW) - 29817-100

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te organiseren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden.

Wet houdende het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 (*)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 januari 2013 Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 - 33525

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 februari 2013 te 14.00 uur

33085 Vierde nota van wijziging inzake Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 januari 2013 Vierde nota van wijziging - 33085-10

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijziging van de Remigratiewet.
Noot: Plenaire behandeling heeft plaatsgevonden op 24 januari 2013
Gerelateerde kamerstukken: 33085-10