Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 juni 2013

Gepubliceerd: 13 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A04833
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0dcec99b-e803-414c-b369-d4f8362a8ca3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IM%20d.d.%2012%20juni%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33431, 22112, 22112, 21501, 22112, 21501, 33612, 31953, 33652, 32598, 32404, 22026, 22026, 29984, 31936, 31936, 33647, 33648, 33424, 33324, 33324, 33503

Inhoud


Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om te rappeleren op de voor april aangekondigde stand van zakenbrief van het kabinet over grondstoffen.

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 4 maart 2013 Schaarse grondstoffen - 2013Z04149

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd.
Noot: Zie ook procedurevergadering d.d. 29 mei 2013.

Voorstel van het lid Van Veldhoven over de instelling van twee spoorcommissies

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 12 juni 2013 Voorstel van het lid Van Veldhoven over de instelling van twee spoorcommissies - 2013Z11917

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de Kamer een brief te sturen over de twee adviescommissies die ze op 11 juni 2013 heeft ingesteld voor de uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda. Haar vragen daarbij in te gaan op nut en noodzaak van het (in deze vorm) instellen van de commissies, op de opdracht die deze commissies krijgen en op waarom gekozen is voor deze samenstelling van de commissies en welke selectieprocedure daarbij gehanteerd is.

Voorstel van het lid Van Tongeren inzake Fyra-verzoekonderzoek aan Rekenkamers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 10 juni 2013 Voorstel van het lid Van Tongeren inzake Fyra-verzoekonderzoek aan Rekenkamers - 2013Z11651

Besluit: Pas besluiten over dit voorstel als de Kamer de voor 1 oktober toegezegde brief van de staatssecretaris over oplossingsscenario's heeft ontvangen. Intussen voorbereidingen treffen zodat een eventueel verzoek aan de Algemene Rekenkamer tegen die tijd zoveel mogelijk kans van slagen heeft.

Voorstel van de leden De Boer (VVD), Hoogland (PvdA), De Rouwe (CDA) en Van Veldhoven (D66) om te besluiten tot het opstellen van een onderzoeksvoorstel ten behoeve van een parlementaire enquête naar de problemen om en rond de V250 / Fyra

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 7 juni 2013 Stappenplan ten behoeve van de instelling van een enquêtecommissie V250 / Fyra - 2013Z11545

Besluit: Betrekken bij de extra procedurevergadering over dit onderwerp.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 7 juni 2013 Voorstel van de leden De Boer (VVD), Hoogland (PvdA), De Rouwe (CDA) en Van Veldhoven (D66) om te besluiten tot het opstellen van een onderzoeksvoorstel ten behoeve van een parlementaire enquête naar de problemen om en rond de V250 / Fyra - 2013Z11544

Besluit: Spoedig een extra procedurevergadering organiseren over de voorbereiding van de enquête.
Noot: De extra procedurevergadering is reeds gepland op dinsdag 18 juni te 13.30 uur.

Voorstel van het lid Bashir (SP) inzake het aspect terugkomdagen in de beantwoording van schriftelijke vragen over stoptonendseinpassages op het spoor

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 28 mei 2013 verzoeken van het lid Bashir (SP) inzake taxivervoer en beantwoording schriftelijke vragen over STS (roodsein)-passages op het spoor - 2013Z10591

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om inhoudelijk te reageren op de vragen die het lid Bashir haar eerder gesteld heeft (zie de doorverwijzing naar de schriftelijke vragen in de noot) over simulatortrainingen en terugkomdagen voor machinisten.
Noot: Op 6 maart en 26 april heeft de staatssecretaris geantwoord op schriftelijke vragen van de leden Bashir respectievelijk Bashir en Roemer over het bericht dat meer treinen door rood rijden (zie deze link voor het antwoord van 6 maart en deze link voor het antwoord van 26 april).

Reactie van de Europese Commissie op het subsidiariteitsoordeel van de Tweede Kamer over de EU-voorstellen inzake periodieke (technische) controles op rijwaardigheid en veiligheid van motorvoertuigen en aanhangers (waaronder APK-keuringen)

Zaak: Overig - Organisatie, Europese Commissie - 23 mei 2013 Brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake de reactie op het gemotiveerd advies van de Tweede Kamer over het EU-voorstel: wetgevingsvoorstellen voor harmonisatie en uitbreiding van periodieke (technische) controles op rijwaardigheid en veiligheid van motorvoertuigen en aanhangers (waaronder APK-keuringen) - 33431-2

Besluit: De Europese Commissie verzoeken om een nieuwe reactie, waarin zij wel ingaat op de subsidiariteitsbezwaren van de Tweede Kamer.
Noot: In de brief reageert de Europese Commissie op het subsidiariteitsoordeel dat de Tweede Kamer in oktober 2012 stuurde. Het antwoord is laat en onvolledig. De Commissie gaat alleen in op de onderwerpen gedelegeerde handelingen, de keuze voor het instrument van een verordening en de bevoegdheid die zij heeft voor het voorstellen van regelgeving met betrekking tot controles langs de weg. Op de belangrijkste bezwaren van de Tweede Kamer, namelijk het uitbreiden van de APK-plicht naar nieuwe voertuigcategorieen (waaronder motoren en caravans) en het verhogen van de keuringsfrequentie, gaat de Commissie niet in.

Uitstel concept-kabinetsreactie op Groenboek klimaat- en energiebeleid 2030

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 juni 2013 Uitstel concept-kabinetsreactie op Groenboek klimaat- en energiebeleid 2030 - 22112-1631

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris zegt in deze uitstelbrief toe de conceptkabinetsreactie voor het zomerreces toe te sturen. Tijdens het AO Milieuraad d.d. 11 juni 2013 heeft de staatssecretaris echter aangegeven de conceptkabinetsreactie ná het zomerreces toe te sturen en daarbij de afgesproken voorhangtermijn van een maand in acht te nemen.

Reactie op de consultatie over herziening van het EU legislatief kader voor milieu-inspecties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 juni 2013 Reactie op de consultatie over herziening van het EU legislatief kader voor milieu-inspecties - 2013Z11014

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Milieuraad op 11 juni 2013.

Fiche: Mededeling ‘Een EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering’

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 31 mei 2013 Fiche: Mededeling ‘Een EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering’ - 22112-1627

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Milieuraad op 11 juni 2013.

Geannoteerde Agenda EU-Milieuraad 18 juni 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 mei 2013 Aanbieding geannoteerde Agenda EU-Milieuraad 18 juni 2013 en voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevinginitiatieven op het terrein van Infrastructuur en Milieu - 21501-08-463

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Milieuraad op 11 juni 2013.

EU-voorstel: Mededeling havens: een motor voor groei COM (2013) 295

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, G. Jonk - 6 juni 2013 EU-stafnotitie: Behandelvoorstel EU-havenvoorstellen - 2013Z11520

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 mei 2013 EU-voorstel: Mededeling havens: een motor voor groei COM (2013) 295 - 2013Z10771

Besluit: Een behandelvoorbehoud plaatsen op de EU-havenverordening.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Behandelvoorbehoud EU-havenverordening, te plannen kort na het zomerreces.

Fiche: Wijziging richtlijn maten en gewichten wegvoertuigen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 mei 2013 Fiche: Wijziging richtlijn maten en gewichten wegvoertuigen - 22112-1622

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Transportraad in oktober 2013.

Laatste ontwikkelingen in EU-dossiers in aanloop naar Transportraad 10 juni

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 juni 2013 Laatste ontwikkelingen in EU-dossiers in aanloop naar Transportraad 10 juni - 21501-33-425

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Transportraad op 5 juni 2013.

Evaluatie regelgeving luchtemissies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 juni 2013 Evaluatie regelgeving luchtemissies - 2013Z11489

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 5 februari 2014.

Validatie geluidsreductie AWACS Geilenkirchen en precedentwerking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 mei 2013 Validatie geluidsreductie AWACS Geilenkirchen en precedentwerking - 33400-XII-63

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg AWACS in het najaar van 2013.

Geluidsreductie betreffende de AWACS-vliegtuigen van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 april 2013 Geluidsreductie betreffende de AWACS-vliegtuigen van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen - 33400-XII-58

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg AWACS in het najaar van 2013. Voor dit overleg zullen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Defensie uitgenodigd worden.
Noot: Op 24 april 2012 is besloten de commissie Defensie te verzoeken de behandeling over te nemen en deze brief te agenderen voor een algemeen overleg met de minister van Defensie en de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu. De commissie Defensie heeft op 30 mei jl. besloten niet op dit verzoek in te gaan.

Antwoorden op vragen van de commissie over de ontwerp-structuurvisie Windenergie op land

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 mei 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de ontwerp-structuurvisie Windenergie op land - 33612-4

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Windenergie op land op 20 juni.

Aanbieding van het rapport “Milieueffectentoets wetsvoorstel Omgevingswet – Kansen en risico’s voor milieu- en natuurbescherming”

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 mei 2013 Aanbieding van het rapport “Milieueffectentoets wetsvoorstel Omgevingswet – Kansen en risico’s voor milieu- en natuurbescherming” - 31953-53

Besluit: Betrekken bij de nog te ontvangen Omgevingswet.
Besluit: De minister verzoeken om de reacties op de consultaties over de Omgevingswet digitaal aan de Kamer ter beschikking te stellen, zodat deze te zijner tijd betrokken kunnen worden bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Kamer.

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het aanwijzen van het Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS) als groot project

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 23 mei 2013 Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het aanwijzen van het Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS) als groot project - 33652-1

Besluit: De commissiegriffie en het BOR verzoeken om een concept uitgangspuntennotitie op te stellen en om dit concept na het zomerreces aan de commissie voor te leggen.
Noot: Artikel 9 van de Regeling Grote Projecten schrijft voor dat de commissie na de aanwijzing tot groot project een notitie opstelt over de uitgangspunten voor de parlementaire controle op het groot project. Tot deze uitgangspunten behoren in ieder geval de duur van de grootprojectstatus en een voorstel ten aanzien van de informatievoorziening en de frequentie en het verschijningstijdstip van voortgangsrapportages. Deze uitgangspuntennotitie wordt besproken in een overleg van de commissie met de staatssecretaris. Vervolgens stelt de staatssecretaris een basisrapportage op.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 april 2013 Aanbieding Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding - 32598-17

Besluit: De behandeling van de Ontwerp-Rijksstructuurvisie is afgerond.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 juni 2013 Verslag van een schriftelijk overleg over de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding - 2013Z11449

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het formele standpunt over de A13/16

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 mei 2013 Aanbieding van het formele standpunt over de A13/16 - 33400-A-101

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 25 november 2013.

Reactie op verzoek commissie over de uitkomsten van uitwerkingen van infrastructurele oplossingen voor OV SAAL

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 juni 2013 Reactie op verzoek commissie over de uitkomsten van uitwerkingen van infrastructurele oplossingen voor OV SAAL - 32404-64

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg RRAAM op 19 juni.

Reactie op aanbevelingen rapport "vrachtwagenongevallen op snelwegen"

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 juni 2013 Reactie op aanbevelingen rapport "vrachtwagenongevallen op snelwegen" - 2013Z11501

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid in het najaar.

Resultaten Verkeersveiligheid Evaluatie Bromfietspraktijkexamen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 juni 2013 Resultaten Verkeersveiligheid Evaluatie Bromfietspraktijkexamen - 2013Z11378

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid in het najaar.

Reactie op ingediende moties tijdens het VAO Noordzee/Waddenzee 21 mei 2013 en informatie over het proces aangaande het Integraal Managementplan Eems-Dollard (IMP)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 juni 2013 Reactie op ingediende moties tijdens het VAO Noordzee/Waddenzee 21 mei 2013 en informatie over het proces aangaande het Integraal Managementplan Eems-Dollard (IMP) - 2013Z11322

Besluit: Desgewenst betrekken bij de stemming over de aangehouden motie van de leden Van Veldhoven en Jacobi over een integraal managementplan voor het Eems-Dollard-estuarium (Kamerstuk 30 195, nr. 35).

Transitiecomité Binnenvaart en overleg crisisaanpak

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 juni 2013 Transitiecomité Binnenvaart en overleg crisisaanpak - 2013Z11226

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart op 18 juni 2013.
Besluit: De minister verzoeken om de reeds verzochte brief inzake het tijdelijk besluit laden en lossen binnenvaart uiterlijk 14 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen. Zodra deze brief is ontvangen zal middels een e-mailprocedure worden geïnventariseerd of aanwezigheid van de minister van Veiligheid en Justitie bij het algemeen overleg Scheepvaart gewenst is.

Voornemen NS inzake Fyra V250

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 juni 2013 Voornemen NS inzake Fyra V250 - 22026-402

Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek Fyra op 18 juni 2013 en betrekken bij het plenaire debat dat daarop volgt.

Besluit NMBS inzake Fyra V250

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 mei 2013 Besluit NMBS inzake Fyra V250 - 22026-401

Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek Fyra op 18 juni 2013 en betrekken bij het plenaire debat dat daarop volgt.

Toezending ILT rapport 'Bijna-botsing na stoptonendseinpassage te Utrecht CS'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 juni 2013 Toezending ILT rapport 'Bijna-botsing na stoptonendseinpassage te Utrecht CS' - 2013Z11197

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Spoor op 12 september 2013.

Voortgang Betuweroute

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 juni 2013 Voortgang Betuweroute - 2013Z11017

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vierde EU spoorpakket op 2 juli 2013.
Besluit: De staatssecretaris van I&M verzoeken om de Kamer uiterlijk 25 juni 2013 een brief te sturen over de laatste stand van zaken met betrekking tot afstemming met Duitsland en ontwikkelingen in Duitsland over de Betuweroute, bijvoorbeeld ten aanzien van de aanleg van het derde spoor.

Visie op het eigendom en beheer van stations

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 mei 2013 Visie op het eigendom en beheer van stations - 29984-416

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Spoor op 12 september 2013.

Stand van zaken rondom de luchthaven Maastricht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7 juni 2013 Stand van zaken rondom de luchthaven Maastricht - 2013Z11548

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart op 12 juni 2013.

Evaluatie Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 juni 2013 Evaluatie Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol - 2013Z11316

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 12 juni 2013. Indien na afloop van het algemeen overleg blijkt dat ten aanzien van deze brief nog behoefte bestaat aan een nadere gedachtewisseling met de staatssecretaris, dan kan deze opnieuw worden geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.

Recente ontwikkelingen rond de luchthaven Twente

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 mei 2013 Recente ontwikkelingen rond de luchthaven Twente - 31936-141

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart op 12 juni 2013.

Recreatieve luchtsport

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 mei 2013 Recreatieve luchtsport - 31936-142

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart op 12 juni 2013.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012 (33605-XII-1)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012 - 33605-XII-6

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infastructuur en Milieu d.d. 3 juli 2013.

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Infrastructuur en Milieu 2012 (33605 XII, nr.2)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012 - 33605-XII-7

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infastructuur en Milieu d.d. 3 juli 2013.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2012 (33605-A, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Infrastructuurfonds 2012 - 33605-A-6

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infastructuur en Milieu d.d. 3 juli 2013.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-XII

Besluit: De deadline voor inbreng van feitelijke vragen is tijdens de procedurevergadering van 24 april 2013 reeds vastgesteld op 13 juni 2013 te 12.00 uur.
Noot: De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu zal worden verzocht de antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk maandag 24 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen, met het oog op de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-J

Besluit: De deadline voor inbreng van feitelijke vragen is tijdens de procedurevergadering van 24 april 2013 reeds vastgesteld op 13 juni 2013 te 12.00 uur.
Noot: De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu zal worden verzocht de antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk maandag 24 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen, met het oog op de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-A

Besluit: De deadline voor inbreng van feitelijke vragen is tijdens de procedurevergadering van 24 april 2013 reeds vastgesteld op 13 juni 2013 te 12.00 uur.
Noot: De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu zal worden verzocht de antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk maandag 24 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen, met het oog op de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot verbetering van de verbinding tussen het Julianakanaal en het Albertkanaal; Brussel, 27 februari 2013

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 3 juni 2013 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot verbetering van de verbinding tussen het Julianakanaal en het Albertkanaal; Brussel, 27 februari 2013 - 33647-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd aan de beide Kamers, conform artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Rwanda, met Bijlage; Kigali, 6 februari 2013

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 3 juni 2013 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Rwanda inzake luchtdiensten, met Bijlagen; Kigali, 6 februari 2013 - 33648-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd aan de beide Kamers, conform artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit voertuigen in verband met het verstrekken van tellerstanden aan de Dienst Wegverkeer

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 juni 2013 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit voertuigen in verband met het verstrekken van tellerstanden aan de Dienst Wegverkeer - 33424-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 mei 2013 Tweede nota van wijziging - 33324-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 mei 2013 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33324-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 juli 2012 Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor) - 33324

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat dit wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33503-6

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 december 2012 Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving) - 33503

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding rapport 'Vliegtuig vermist - Cessna ongeval Tweede Maasvlakte' van De Onderzoeksraad voor Veiligheid

Zaak: Brief derden - De Onderzoeksraad voor Veiligheid te Den Haag - 30 mei 2013 Aanbieding rapport 'Vliegtuig vermist - Cessna ongeval Tweede Maasvlakte' van De Onderzoeksraad voor Veiligheid - 2013Z11262

Besluit: De bewindspersonen van I&M en V&J verzoeken om de Kamer een afschrift te doen toekomen van hun reactie aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Noot: Op basis van artikel 73 van de Rijkswet onderzoeksraad voor veiligheid dienen de bewindspersonen binnen 6 maanden een reactie aan de Onderzoeksraad voor veiligheid te doen toekomen.

Aanbieding jaarverslag 2012 van Kadaster en tevens uitnodiging voor werkbezoek over o.a. Omgevingswet, Energiekansen Rijksvastgoed en Infrastructurele projecten

Zaak: Brief derden - Kadaster te Apeldoorn - 24 mei 2013 Aanbieding jaarverslag 2012 van Kadaster en tevens uitnodiging voor werkbezoek over o.a. Omgevingswet, Energiekansen Rijksvastgoed en Infrastructurele projecten - 2013Z11091

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.