Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 29 mei 2013

Gepubliceerd: 30 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A04832
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ec7a569b-7e8a-43ab-b7ea-3eef77e45725&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IM%20d.d.%2029%20mei%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21109, 22112, 21501, 22112, 21501, 27625, 28966, 27625, 32698, 30080, 30080, 18106, 18106, 31209, 21501, 26956, 26956, 32598, 22589, 29984, 21501, 33485, 29398, 31936, 31521, 23645, 30523, 33605, 29984, 30872, 33504

Inhoud


Voorstel van het lid Hachchi (D66) om het algemeen overleg luchtvaart op 12 juni met een uur te verlengen vanwege het grote aantal onderwerpen dat geagendeerd staat

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 29 mei 2013 Verzoek om het algemeen overleg luchtvaart op 12 juni met een uur te verlengen, vanwege het grote aantal onderwerpen dat geagendeerd staat. - 2013Z10698

Besluit: Het verzoek van het lid Hachchi om het algemeen overleg Luchtvaart op 12 juni met een uur te verlengen, wordt gehonoreerd.

Voorstel van het lid Albert de Vries (PvdA) inzake de verlenging van het besluit laden en lossen in de binnenvaart

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 28 mei 2013 Voorstel van het lid De Vries (PvdA) inzake laden en lossen binnenvaart - 2013Z10589

Besluit: De minister wordt verzocht om de Kamer uiterlijk op 5 juni 2013 te informeren inzake het verzoek van scheepvaartorganisaties om het besluit laden en lossen in de binnenvaart te verlengen.

Voorstel van het De Boer (VVD) om te verzoeken of er al is begonnen met de wijziging van de Wet Personenvervoer als gevolg van het intrekken van de WGR+

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 29 mei 2013 Voorstel van het De Boer (VVD) om te verzoeken of er al is begonnen met de wijziging van de Wet Personenvervoer als gevolg van het intrekken van de WGR+ - 2013Z10603

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht de Kamer te informeren of er wijzigingen nodig zijn van de Wet personenvervoer voorafgaand aan het intrekken van de WGR+ en zo ja, of hier al voorbereidingen voor worden getroffen.

Voorstel van het lid Dik-Faber (CU) om de staatssecretaris van I&M re rappelleren op de toezegging om de Kamer schriftelijk antwoord te geven op de vraag over snelle invoering van een snelheidsverhoging op de Hanzelijn naar 160 km/u door gebruik te maken van de ATB-attentieknop

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 29 mei 2013 Voorstel van het lid Dik-Faber (CU) om te re rappelleren op een toezegging inzake de Hanzelijn - 2013Z10596

Besluit: Er is conform voorstel besloten.

Voorstel van het lid Elias (VVD) om het AO Transportraad om te zetten in een schriftelijk overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 28 mei 2013 Voorstel van het lid Elias (VVD) om het AO Transportraad om te zetten in een schriftelijk overleg - 2013Z10590

Besluit: Het algemeen overleg Transportraad op 5 juni 2013 wordt gehandhaafd en niet omgezet in een schriftelijk overleg.

Voorstellen van het lid Bashir (SP) inzake taxivervoer en beantwoording schriftelijke vragen over STS (roodsein)-passages op het spoor

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 28 mei 2013 verzoeken van het lid Bashir (SP) inzake taxivervoer en beantwoording schriftelijke vragen over STS (roodsein)-passages op het spoor - 2013Z10591

Besluit: De staatsecretaris wordt verzocht uitvoering te geven aan de motie van de leden Bashir en Elias (Kamerstuk 33 400-XII, nr. 23) door uiterlijk een week voor het AO OV/OV-Chipkaart d.d. 1 oktober 2013 een rapportage te sturen over de aanpak van illegale straattaxi's, en deze vervolgens te laten fungeren als aanvang voor een driejarige cyclus van twee voortgangsrapporten per jaar waarna de aanpak van illegale straataxi's kan worden geevalueerd.
Besluit: Het lid Bashir is niet tevreden over de wijze waarop zijn schriftelijke vragen over roodseinpassages zijn beantwoord. Hij stelt voor om de staatssecretaris via de commissie te verzoeken om zijn schriftelijke vragen over roodseinpassages alsnog volledig te beantwoorden. De commissie stemt daar niet mee in, omdat ze de nadere analyse ten aanzien van STS-passages, die deze maand wordt verwacht, wenst af te wachten. Een besluit over de beantwoording van de vragen over de terugkomdagen wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om te rappeleren op de voor april aangekondigde stand van zakenbrief van het kabinet over grondstoffen.

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 4 maart 2013 Schaarse grondstoffen - 2013Z04149

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Verslag van de delegatie naar de interparlementaire conferentie over Europees milieu- en energiebeleid op 12 en 13 mei 2013 te Dublin

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, G. Jonk - 22 mei 2013 EU-stafnotitie: Verslag van een interparlementaire conferentie over Europees milieu- en energiebeleid op 12 en 13 mei 2013 te Dublin - 2013Z10022

Besluit: Het verslag is vastgesteld en zal worden gepubliceerd als (Eerste en Tweede) Kamerstuk.
Noot: De delegatie bestond uit de voorzitter van de commissie I&M van de Tweede Kamer en de voorzitter van de commissie EZ van de Eerste Kamer.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 mei 2013 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2013 - 21109-211

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 11 juni 2013.

EU-voorstel: Een EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering COM (2013) 216

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, G. Jonk - 23 mei 2013 EU-stafnotitie: Behandelvoorstel EU-strategie aanpassing aan klimaatverandering - 2013Z10118

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 mei 2013 EU-voorstel: Een EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering COM (2013) 216 - 2013Z09940

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 11 juni 2013.

Fiche inzake Mededeling bouwen aan de eengemaakte markt voor groene producten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17 mei 2013 Fiche inzake Mededeling bouwen aan de eengemaakte markt voor groene producten - 22112-1620

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 11 juni 2013.

Aanbieding verslag van de Informele Milieuraad die werd gehouden op 22 en 23 april 2013 te Dublin

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 mei 2013 Aanbieding van het verslag van de Informele Milieuraad die werd gehouden op 22 en 23 april 2013 te Dublin - 21501-08-460

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 11 juni 2013.

Fiche: Verordening meerjarenfinanciering Europees Agentschap maritieme veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 mei 2013 Fiche: Verordening meerjarenfinanciering Europees Agentschap maritieme veiligheid - 22112-1613

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 5 juni 2013.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 10 juni 2013 en een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 mei 2013 Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 10 juni 2013 en een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu - 21501-33-423

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 5 juni 2013.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de mogelijke privatisering van het water

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17 april 2013 Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de mogelijke privatisering van het water - 27625-289

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterkwaliteit op 27 juni 2013.

Voortgang van het waterketenbeleid en het waterketentarief

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 mei 2013 Voortgang van het waterketenbeleid en het waterketentarief - 28966-25

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterkwaliteit op 27 juni 2013.

Jaarlijkse voortgangsrapportage over het waterbeleid in Nederland 'Water in beeld'

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 mei 2013 Jaarlijkse voortgangsrapportage over het waterbeleid in Nederland 'Water in beeld' - 27625-290

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterveiligheid op 13 juni 2013, voor het gedeelte inzake waterveiligheid.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterkwaliteit op 27 juni 2013, voor het gedeelte inzake waterkwaliteit.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Derde voortgangsrapportage (VGR3) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 maart 2013 Derde voortgangsrapportage (VGR3) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) - 32698-9

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterveiligheid op 13 juni 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 mei 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Derde voortgangsrapportage (VGR3) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) - 2013Z09988

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterveiligheid op 13 juni 2013.

Beantwoording vragen commissie over de 21e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier en de ¾ evaluatie (Kamerstuk 30080, nr.64)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 maart 2013 21ste Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 30080-64

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterveiligheid op 13 juni 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de 21e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier en de ¾ evaluatie - 30080-65

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterveiligheid op 13 juni 2013.

Beantwoording vragen commissie over de 23e voortgangsrapportage Zandmaas Grensmaas (Kamerstuk 18106-217)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 maart 2013 Aanbieding 23e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-217

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterveiligheid op 13 juni 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de 23e voortgangsrapportage Zandmaas Grensmaas - 18106-219

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterveiligheid op 13 juni 2013 en het overleg met een uur verlengen (naar 3 uur).

Programmavoorstel werkbezoek Waterveiligheid d.d. 23 september 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.D. Blacquiere - 23 mei 2013 Programmavoorstel werkbezoek Waterveiligheid d.d. 23 september 2013 - 2013Z10081

Besluit: Het programma van het werkbezoek is vastgesteld. De organisatie zal worden verzocht om de mogelijkheden voor de pers om aan te sluiten bij het werkbezoek te verruimen.
Noot: De volgende leden hebben zich aangemeld voor het werkbezoek: 1. P.F.C. Jansen (Voorzitter, SP) 2. A. Bosman (VVD) 3. J. Houwers (VVD) 4. L. Jacobi (PvdA) 5. J.L. Geurts (CDA) 6. W. Hachchi (D66) 7. R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Reactie op rapport ‘An Economic Assessment of Low-Carbon Vehicles’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 mei 2013 Reactie op rapport ‘An Economic Assessment of Low-Carbon Vehicles’ - 31209-158

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 11 juni 2013.

Concept kabinetsreactie op het Groenboek over een Europese strategie voor kunststofafval in het milieu

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 mei 2013 Concept kabinetsreactie op het Groenboek over een Europese strategie voor kunststofafval in het milieu - 2013Z10011

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Grondstoffen en Afval op 29 mei 2013

Totstandkoming kwikverdragen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 mei 2013 Totstandkoming kwikverdragen - 21501-08-462

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 29 mei 2013.

BOR-/stafnotitie - AO Parlementair onderzoek Klimaat en Energie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 16 mei 2013 BOR-/stafnotitie - AO Parlementair onderzoek Klimaat en Energie - 2013Z09630

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Parlementair onderzoek “Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid” d.d. 30 mei 2013.

Stand van zaken over de naleving van brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 mei 2013 Stand van zaken over de naleving van brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen - 26956-157

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 19 juni 2013. De leden kunnen dit tevens betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht.

Uitstel toezending brief over het al dan niet meebetalen aan de (her)inspecties door majeure risicobedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 mei 2013 Uitstel toezending brief over het al dan niet meebetalen aan de (her)inspecties door majeure risicobedrijven - 26956-156

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel van reactie in kader van een schriftelijk verslag over de ontwerp structuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en NWO

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 mei 2013 Uitstel beantwoording vragen commissie over de ontwerp structuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en NWO - 32598-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Startbeslissing Verkenning A2 ’t Vonderen - Kerensheide

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2013 Startbeslissing Verkenning A2 ’t Vonderen - Kerensheide - 33400-A-100

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 11 juni 2013 te 12.00 uur.

Startbeslissingen MIRT Verkenningen A58 en N65

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 mei 2013 Startbeslissingen MIRT Verkenningen A58 en N65 - 33400-A-99

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 11 juni 2013 te 12.00 uur.

Afstempunten Belgisch parlement met betrekking tot spoorkwesties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 22 mei 2013 Afstempunten Belgisch parlement met betrekking tot spoorkwesties - 2013Z09915

Besluit: De staatssecretaris van I&M verzoeken om in gezamenlijkheid met haar Belgische ambtsgenoot de mogelijkheid te onderzoeken van een permanent alternatief voor of naast de Fyra met een volledige dienstregeling met een frequentie van eens per uur. De commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers zendt heden een brief van gelijke strekking aan de Belgische minister van Overheidsbedrijven. De commissie voor I&M besluit tevens om over dit gezamenlijke initiatief een persbericht te verspreiden.
Besluit: Er zal voorlopig geen actie worden ondernomen in de richting van een gezamenlijk onderzoek met het Belgisch parlement over de problemen met de Fyra.
Besluit: De staatssecretaris van I&M verzoeken om de Kamer per brief te informeren over de knelpunten die ten grondslag lagen aan het uit de dienstregeling halen van de intercityverbinding Maastricht-Luik.
Besluit: De staatssecretaris van I&M rappelleren op de toezegging uit het algemeen overleg spoor van 13 december 2012 dat de Kamer geïnformeerd zal worden over alle vervoerscontracten ten behoeve van grensoverschrijdende treinverbindingen, die voortvloeien uit inspanningsverplichtingen maar geen onderdeel uitmaken van de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet.
Besluit: De staatssecretaris van I&M verzoeken om de Kamer op de hoogte te stellen van de stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Albert de Vries c.s. over knelpunten in het grensoverschrijdend spoorvervoer (Kamerstuk 33 400-XII, nr. 25), waarin de regering is verzocht om twee spoortoppen te organiseren met buurlanden waarin de knelpunten in het grensoverschrijdend spoorvervoer in samenhang worden besproken en beslecht.
Besluit: Het Presidium suggereren om na te gaan in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om het Reglement van Orde zodanig aan te passen dat het ruimte biedt aan het actief laten deelnemen van buitenlandse parlementariërs aan hoorzittingen en rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer, waar geen bewindspersonen aan deelnemen.

Aangepast programmavoorstel rondetafelgesprek Fyra d.d. 18 juni 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 24 mei 2013 Aangepast programmavoorstel rondetafelgesprek Fyra d.d. 18 juni 2013 - 2013Z10224

Besluit: De commissie stemt in met het programmavoorstel voor het rondetafelgesprek Fyra.
Noot: Het doel van dit rondetafelgesprek is om meer informatie en inzicht te verkrijgen in de structurele en versterkte tijdelijke oplossing voor de problemen met de Fyra. Het rondetafelgesprek heeft een oplossings- en toekomstgericht karakter. Genodigden zijn een delegatie van het Belgisch parlement en woordvoerders namens NS, ProRail, NMBS, Infrabel en AnsaldoBreda. Het rondetafelgesprek vindt plaats op dinsdag 18 juni 2013 vanaf 16.00 uur. Het zal bestaan uit twee blokken. Blok 1 zal gaan over de tijdelijke oplossing en blok 2 zal gaan over de structurele oplossing.

Advies commissie Rijksuitgaven over het voornemen om de invoering van ERTMS op het Nederlandse spoornet aan te wijzen als 'groot project'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 23 mei 2013 Advies over het voornemen om de Tweede Kamer voor te stellen de invoering van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS op het Nederlandse spoornet aan te wijzen als 'groot project' - 2013Z10139

Besluit: De commissie heeft besloten om het voorstel tot het aanwijzen van de invoering van ERTMS als groot project, vergezeld van het advies van de commissie voor de Rijksuitgaven, naar de Voorzitter van de Kamer te zenden met het verzoek het ter besluitvorming aan de Kamer voor te leggen.
Noot: De commissie heeft op 10 april 2013 op voorstel van de leden Hoogland en Kuiken (beiden PvdA) besloten de commissie voor de Rijksuitgaven te verzoeken om advies uit te brengen over aanwijzing van de invoering van ERTMS als groot project. De commissie voor de Rijksuitgaven heeft positief geadviseerd. Als de Kamer instemt met het voorstel zal de commissie vervolgens, conform de Regeling Grote Projecten, een uitgangspuntennotitie opstellen voor de parlementaire controle op het project. Daarin kunnen de aanbevelingen van de commissie voor de Rijksuitgaven worden verwerkt.

Informatieverzoek inzake het bewindspersonenoverleg met Duitsland op 23 mei a.s. inzake duurzame groei

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 mei 2013 Informatieverzoek inzake het bewindspersonenoverleg met Duitsland op 23 mei a.s. inzake duurzame groei - 22589-314

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 12 september 2013.

Aanbieding van het jaarverslag en de jaarrekening van ProRail over 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 mei 2013 Aanbieding van het jaarverslag en de jaarrekening van ProRail over 2012 - 29984-415

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 12 september 2013.

Beantwoording vragen van het vso over het onderdeel "Belgisch Wegenvignet"

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 mei 2013 Beantwoording vragen van het vso over het onderdeel "Belgisch Wegenvignet" - 21501-33-419

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 5 juni 2013.

Rapportage Wettelijke evaluatie NIWO

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 mei 2013 Rapportage Wettelijke evaluatie NIWO - 33485-2

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid (van 3 uur) in het najaar.

Lijst van vragen en antwoorden over Cijfers verkeersdoden 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 mei 2013 Lijst van vragen en antwoorden over Cijfers verkeersdoden 2012 - 2013Z09842

Besluit: Reeds besproken tijdens het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid van 21 mei 2013.

Voortgang CBR

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 mei 2013 Voortgang CBR - 29398-369

Besluit: Reeds besproken tijdens het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid van 21 mei 2013.

Actuele ontwikkelingen rondom de luchthaven Maastricht Aachen Airport en de rol c.q. betrokkenheid van mijn ministerie hierbij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 mei 2013 Actuele ontwikkelingen rondom de luchthaven Maastricht Aachen Airport en de rol c.q. betrokkenheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hierbij - 31936-140

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 12 juni 2013.

Boordcomputer taxi

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 mei 2013 Boordcomputer taxi - 31521-70

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg OV/OV-Chipkaart d.d. 1 oktober 2013.

Toezending van het verslag van het gesprek met Oogvereniging over OV-chipkaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 mei 2013 Toezending van het verslag van het gesprek met Oogvereniging over OV-chipkaart - 23645-543

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg OV/OV-Chipkaart d.d. 1 oktober 2013.

Reactie op verzoek commissie om een toelichting op een voornemen om de juridische steun ten behoeve van de bruine vloot in te trekken

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2013 Reactie op verzoek commissie om een toelichting op een voornemen om de juridische steun ten behoeve van de bruine vloot in te trekken - 2013Z09695

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart, dat zal worden verplaatst van 9 oktober 2013 naar een datum nog voor het zomerreces.

Stand van zaken in de binnenvaartsector

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 mei 2013 Stand van zaken in de binnenvaartsector - 30523-76

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart, dat zal worden verplaatst van 9 oktober 2013 naar een datum nog voor het zomerreces.

Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 mei 2013 Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012 - 33605-13

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 3 juli 2013.
Noot: De commissie voor de Rijksuitgaven heeft besloten om deze stukken onder de aandacht te brengen van de vaste commissies, opdat zij kunnen besluiten deze stukken desgewenst te betrekken bij de behandeling van de jaarverslagen over het jaar 2012. De commissie voor de Rijksuitgaven heeft tevens besloten om over deze brief een schriftelijk overleg te voeren met de minister van Financiën (deadline voor inbreng 30 mei 2013, 14.00 uur).

Aanbieding van het meerjarenplan ILT 2013-2017

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 mei 2013 Aanbieding van het meerjarenplan ILT 2013-2017 - 33400-XII-62

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2014.

Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 mei 2013 Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van april 2013 - 29984-413

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit betreft een maandelijks overzicht van de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze publicaties zijn te vinden op de website van de Inspectie: www.ilent.nl.

Slotwet Infrastructuurfonds 2012

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 mei 2013 Slotwet Infrastructuurfonds 2012 - 33605-A

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 3 juli 2013.
Noot: De commissie heeft hierover op 23 mei 2013 geen feitelijke vragen gesteld.

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 mei 2013 Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012 - 33605-XII

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 3 juli 2013.
Noot: De commissie heeft hierover op 23 mei 2013 geen feitelijke vragen gesteld.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Infrastructuurfonds 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Infrastructuurfonds 2012 - 33605-A-2

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 3 juli 2013.
Noot: De commissie heeft hierover op 23 mei 2013 geen feitelijke vragen gesteld.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Infrastructuur en Milieu 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Infrastructuur en Milieu 2012 - 33605-XII-2

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 3 juli 2013.
Noot: De commissie heeft hierover op 23 mei 2013 feitelijke vragen gesteld aan de bewindspersonen.

Besluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (koude immobilisatie)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 mei 2013 Besluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (koude immobilisatie) - 30872-133

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het besluit is op 16 april 2013 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt krachtens artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer niet eerder in werking dan vier weken na deze datum, in dit geval 24 mei 2013. Uit de aanbiedingsbrief blijkt dat de staatssecretaris streeft naar inwerkingtreding van dit besluit per 1 juli 2013. De nahangprocedure op basis van genoemd artikel geeft de Kamer geen formele bevoegdheden om het besluit in behandeling te nemen, de toezending is derhalve ter kennisneming.

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 mei 2013 Tweede nota van wijziging - 33504-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 december 2012 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard - 33504

Besluit: Tijdens de procedurevergadering van 15 mei jl. heeft de commissie reeds besloten om het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.

Vooraankondiging NMG voor symposium 'Eems-Dollard, de sleutels voor herstel' d.d. 18 juni 2013

Zaak: Brief derden - Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) te Groningen - 26 april 2013 Vooraankondiging NMG voor symposium 'Eems-Dollard, de sleutels voor herstel' d.d. 18 juni 2013 - 2013Z09244

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.