Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 mei 2013

Gepubliceerd: 16 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A04831
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=db9a8744-c44e-4c90-9e0d-fc3a353d0638&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IM%20d.d.%2015%20mei%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 22112, 30175, 31793, 32813, 30175, 33612, 31089, 31089, 31936, 31936, 29398, 23645, 23645, 29893, 22589, 22026, 33504, 33504

Inhoud


Verzoek van het lid De Rouwe inzake de juridische steun ten behoeve van de bruine vloot

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 15 mei 2013 Verzoek van het lid De Rouwe inzake de juridische steun ten behoeve van de bruine vloot - 2013Z09443

Besluit: De minister verzoeken om uiterlijk vrijdag 17 mei 2013 een toelichting te geven op berichtgeving inzake het intrekken van juridische steun ten behoeve van de bruine vloot en daarbij in te gaan op de uitvoering van de motie Van Hijum (Kamerstuk 31 409 nr. 15).

Voorstel van het lid De Rouwe (CDA) om de staatssecretaris te verzoeken om de Kamer nog deze week een brief te doen toekomen over de Nederlandse inzet bij het bewindspersonenoverleg met Duitsland en over de onderwerpen die bij dat overleg aan de orde komen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 15 mei 2013 Voorstel van het lid De Rouwe (CDA) om te verzoeken om een brief over de Nederlandse inzet bij het bewindspersonenoverleg met Duitsland en over de onderwerpen die bij dat overleg aan de orde komen - 2013Z09391

Besluit: Het verzoek wordt conform voorstel doorgegeven.

Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) t.b.v. een hoorzitting over de Fyra

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 15 mei 2013 Voorstel van het lid Van Veldhoven t.b.v. een hoorzitting over de Fyra - 2013Z09357

Besluit: Er wordt besloten om over dit onderwerp een rondetafelgesprek te organiseren. De commissiegriffie wordt gemandateerd om in overleg met het lid Van Veldhoven een besluit te nemen over de inrichting van dit rondetafelgesprek. De fracties van D66, CDA, VVD, PvdA en SP geven aan belangstelling te hebben voor deelname aan dit rondetafelgesprek.

Voorstel van het lid De Graaf (PVV) om de spreektijden tijdens het AO Parlementair onderzoek "Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid" te verlengen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. de Graaf (PVV) - 7 mei 2013 Voorstel van het lid De Graaf (PVV) om de spreektijden tijdens het AO Parlementair onderzoek "Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid" te verlengen naar 6 minuten, en dus de duur van het AO te verlengen naar 3 uur - 2013Z09057

Besluit: De duur van het AO Parlementair onderzoek "Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid" wordt verlengd naar 3 uur met een spreektijd van 6 minuten.

Afmelding Ryanair voor deelname aan rondetafelgesprek Veiligheid Luchtvaart d.d. 6 juni 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 14 mei 2013 Verzoek van het lid Bashir om tijdens het rondetafelgesprek veiligheid luchtvaart d.d. 6 juni 2013 de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) toe te voegen aan de lijst van genodigden. - 2013Z09350

Besluit: De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers zal in plaats van Ryanair worden uitgenodigd voor het rondetafelgesprek Veiligheid luchtvaart op 6 juni 2013. Vanwege de focus op het personeel wordt het verzoek van het lid Hachchi (D66) om de Luchtverkeersleiding Nederland uit te nodigen niet gehonoreerd.

Zaak: Brief derden - Ryanair te - 8 mei 2013 Afmelding Ryanair voor deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Veiligheid Luchtvaart d.d. 6 juni 2013 - 2013Z09140

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vervroegen inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de 32ste voortgangsrapportage HSL-Zuid

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 6 mei 2013 BOR-notitie over de 32e voortgangsrapportage van het groot project HSL-Zuid - 2013Z09033

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de 32ste voortgangsrapportage HSL-Zuid wordt vervroegd van 30 mei naar 23 mei.

Ministersverklaring tijdens de Ministersbijeenkomst van de 75ste sessie van het Inland Transport Committee van de UN ECE van de “Declaration on Unified Railway Law”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 april 2013 Ministersverklaring tijdens de Ministersbijeenkomst van de 75ste sessie van het Inland Transport Committee van de UN ECE van de “Declaration on Unified Railway Law” - 21501-33-418

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 12 september 2013.

Fiche: Mededeling ‘Passagiersbescherming in geval van insolventie van luchtvaartmaatschappijen’

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 april 2013 Fiche: Mededeling ‘Passagiersbescherming in geval van insolventie van luchtvaartmaatschappijen’ - 22112-1606

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 5 juni 2013.

Fiche inzake Herziening Verordeningen passagiersrechten luchtvaart

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 april 2013 Fiche inzake Herziening Verordeningen passagiersrechten luchtvaart - 22112-1604

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 5 juni 2013.

Verbetering van de normering voor waterveiligheid (toezegging WGO van 10 december 2012)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 april 2013 Verbetering van de normering voor waterveiligheid - 33400-J-19

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterveiligheid op 13 juni 2013.

Toezending RIVM-rapport "Gemeten en berekende (NO2) concentraties in 2010 en 2011”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 april 2013 Toezending RIVM-rapport "Gemeten en berekende (NO2) concentraties in 2010 en 2011” - 30175-161

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Leefomgeving in het eerste kwartaal van 2014.

Reactie op rapport van JRC Carbon accounting of forest bioenergy

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 april 2013 Reactie op rapport van JRC Carbon accounting of forest bioenergy - 31793-77

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid op 11 september 2013.

Pijlers biobrandstoffenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 april 2013 Pijlers biobrandstoffenbeleid - 32813-48

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid op 11 september 2013.

Uitst beantw vr verslag schriftelijk overleg over de gezondheidsaspecten van de leefomgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 april 2013 Uitstel beantwoording vragen commissie over de gezondheidsaspecten van de leefomgeving - 30175-162

Besluit: Aangekondigde antwoorden op de vragen over gezondheidsaspecten van de leefomgeving afwachten. Deze worden aangekondigd voor begin juni.

Uitstel beantwoording feitelijke vragen over de Ontwerp structuurvisie Windenergie op land

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 april 2013 Uitstel beantwoording feitelijke vragen over de Ontwerp structuurvisie Windenergie op land - 33612-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoeksrapport van Deloitte naar mogelijkheden voor een juridische grondslag voor een verplichte afdracht voor een eventueel kantorenfonds

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 april 2013 Onderzoeksrapport van Deloitte naar mogelijkheden voor een juridische grondslag voor een verplichte afdracht voor een eventueel kantorenfonds - 33400-XII-60

Besluit: De commissie voor Wonen & Rijksdienst verzoeken de behandeling over te nemen, zodat zij deze brief desgewenst kunnen agenderen voor het algemeen overleg Leegstand woningen en kantoren op 5 juni.

Het groot project RRAAM

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 april 2013 Aanbieding ontwerp-Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer - 31089-100

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg RRAAM op 19 juni 2013.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 22 mei te 12.00 uur.
Besluit: De rapporteur van het groot project RRAAM, het lid Jacobi (PvdA), verzoeken om de commissie te adviseren over het al dan niet handhaven van de grootprojectstatus van RRAAM.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de Kamer uiterlijk 12 juni te informeren over de uitwerkingen van infrastructurele oplossingen voor OV SAAL en om daarbij specifiek in te gaan op de eventuele oplossing met 4-sporigheid.
Noot: Dit tegen de achtergrond van het feit dat bij de aanwijzing van RRAAM als groot project het volgende met de regering is afgesproken (maart 2011): "...De vaste commissie Verkeer en Waterstaat wil daarom dat de informatievoorziening door het kabinet aan de Kamer in het eerste deel van het besluitvormingstraject zich met name richt op 2012, het jaar van de totstandkoming van de concept rijksstructuurvisie en de resultaten van de kostenbatenoptimalisatie Almere 2.0. Na het verschijnen van de concept rijksstructuurvisie, de resultaten van de kostenbatenoptimalisatie Almere 2.0 en de andere resultaten die in 2012 worden verwacht, kunnen de groot project status en de afspraken over informatievoorziening opnieuw worden bezien."

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Vierde Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM - 31089-99

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg RRAAM op 19 juni 2013.

Stikstofuitstoot Scheepvaart Noordzee

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 april 2013 Stikstofuitstoot Scheepvaart Noordzee - 2013Z08114

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Noordzee en Wadden van 24 april jl.

Verzamelbrief Luchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 april 2013 Verzamelbrief Luchtvaart - 31936-138

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 12 juni 2013.

Werkprogramma voor het advies Alderstafel Lelystad Airport

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 april 2013 Werkprogramma voor het advies Alderstafel Lelystad Airport - 31936-139

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 12 juni 2013.

Cijfers verkeersdoden 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 april 2013 Cijfers verkeersdoden 2012 - 29398-368

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid op 21 mei 2013.
Besluit: Middels een e-mailprocedure is op 8 mei 2013 besloten om de inbrengdatum voor feitelijke vragen vast te stellen op woensdag 15 mei 2013 om 15.00 uur.

Aanbieding Position paper ‘Herpositionering TLS in het OV-chipkaartdomein’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 april 2013 Aanbieding Position paper ‘Herpositionering TLS in het OV-chipkaartdomein’ - 23645-541

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg OV/OV-Chipkaart in het najaar van 2013.

Verslag van een schriftelijk overleg over de tarieven van het openbaar vervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 mei 2013 Antwoorden op vragen over de tarieven van het openbaar vervoer - 23645-542

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg OV/OV-Chipkaart in het najaar van 2013.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de Kamer het reeds toegezegde onderzoek naar de ruimte in de Nederlandse markt voor verhoging van de gebruiksvergoeding naar een kostendekkend niveau en de consequenties daarvan te doen toekomen vóór het AO OV/OV-Chipkaart in het najaar van 2013.

Reactie op aanbevelingen van de OvV inzake treinbotsing Amsterdam Westerpark en doorkijk STS-Verbeterplan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 april 2013 Reactie op aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) inzake treinbotsing Amsterdam Westerpark en doorkijk STS-Verbeterplan - 29893-146

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 12 september 2013.

Bundeling toezeggingen geluid Betuweroute

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 april 2013 Bundeling toezeggingen geluid Betuweroute - 22589-313

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Resultaten van de geluidimmissie metingen langs de HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 april 2013 Resultaten van de geluidimmissie metingen langs de HSL-Zuid - 22026-399

Besluit: Agenderen voor de feitelijke vragenronde over de 32ste voortgangsrapportage over het groot project HSL-Zuid.

Reactie op de brief van het Duitse vervoersverbond NVR-AVV over de spoorlijn Heerlen-Aken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 april 2013 Reactie op de brief van het Duitse vervoersverbond NVR-AVV over de spoorlijn Heerlen-Aken - 33400-A-98

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen op 25 april 2013 over de moties die zijn ingediend tijdens het notaoverleg MIRT.

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 mei 2013 Jaarverslag Infrastructuurfonds 2012 - 33605-A-1

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 23 mei 2013 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 3 juli 2013.

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 mei 2013 Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012 - 33605-XII-1

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 23 mei 2013 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 3 juli 2013.
Noot: Deze inbrengdatum is voor alle commissies gelijk.
Noot: De commissie heeft tijdens de vorige procedurevergadering reeds besloten tot het houden van een wetgevingsoverleg over de jaarverslagen. Daarbij heeft de commissie verder besloten het BOR te verzoeken om een notitie te schrijven over de jaarverslagen en geen rapporteur aan te wijzen.

Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7 mei 2013 Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard) - 2013Z09072

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 21 mei 2013 te 12.00 uur.

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33504-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 mei 2013 Nota van wijziging - 33504-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 december 2012 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard - 33504

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat dit wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 april 2013 33134 (R 1972) Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen) - 2013Z08095

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 april 2013 33134 (R 1972) Nota van wijziging inzake Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen) - 2013Z08096

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 december 2011 Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen) - 33134-(R1972)

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op dinsdag 28 mei 2013 om 16.00 uur.

Verzoek Agentschap NL, namens delegatie uit Verenigd Koninkrijk, om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over fietsbeleid in Nederland d.d. 10, 11 of 12 juni 2013

Zaak: Brief derden - Agentschap NL te Den Haag - 14 mei 2013 Verzoek Agentschap NL, namens delegatie uit Verenigd Koninkrijk, om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over fietsbeleid in Nederland d.d. 10, 11 of 12 juni 2013 - 2013Z09554

Besluit: Inventariseren welke leden belangstelling hebben voor een gesprek met de delegatie. Indien zich vijf leden melden of meer, dan zal het gesprek doorgang vinden.

Uitnodiging Gemeente Hoorn, namens Tolhuusberaad, voor toer langs Markermeerdijk

Zaak: Brief derden - Gemeente Hoorn te Hoorn - 26 april 2013 Uitnodiging Gemeente Hoorn, namens Tolhuusberaad, voor toer langs Markermeerdijk - 2013Z09144

Besluit: Inventariseren welke leden belangstelling hebben om deel te nemen. Indien zich vijf leden melden of meer, dan zal het werkbezoek doorgang vinden.

Ontvangst parlementaire delegatie uit Zuid-Korea d.d. 28 mei 2013

Zaak: Overig - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 2 mei 2013 Staatsbezoek Zuid-Koreaanse parlementaire delegatie aan Nederland eind mei - 2013Z09149

Besluit: De VVD-, PvdA- en CDA-fractie hebben aangegeven voornemens te zijn deel te nemen aan het gesprek met de Zuid-Koreaanse delegatie over internationaal klimaat- en milieubeleid op dinsdag 28 mei 2013 van 17.00 tot 18.00 uur.
Noot: Bij dit gesprek worden tevens de leden van de commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van de Eerste Kamer uitgenodigd.