Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 april 2013

Gepubliceerd: 25 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A04830
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9e96fe40-17b2-45c9-890a-251d64517e74&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IM%2024%20april%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 18106, 33450, 30872, 26956, 26956, 30196, 32252, 32366, 33612, 29385, 22026, 22026, 22026, 29984, 21501, 31936, 21501, 31428

Inhoud


Verzoek van het lid De Rouwe om een brief met de stand van zaken inzake de recreatieve luchtvaart

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 25 april 2013 Verzoek van het lid De Rouwe om een brief met de stand van zaken ten behoeve van de recreatieve luchtvaart. - 2013Z08695

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de Kamer uiterlijk 5 juni 2013 te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de recreatieve luchtvaart.

Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een brief van de minister van I&M n.a.v. het bericht in het Financieel Dagblad “Schultz steunt waterbedrijf met buitenlandse ambitie"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 25 april 2013 Verzoek om een brief van de minister van I&M n.a.v. het bericht vandaag in het Financieel Dagblad “Schultz steunt waterbedrijf met buitenlandse ambitie - 2013Z08668

Besluit: De minister verzoeken om de Kamer uiterlijk 13 mei 2013 een reactie te geven op het bericht in het Financieel Dagblad “Schultz steunt waterbedrijf met buitenlandse ambitie”.

Voorstel van het lid Elias om zorgvuldiger met de plenaire aanmelding van wetsvoorstellen om te gaan

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 24 april 2013 Voorstel van het lid Elias om zorgvuldiger met de plenaire aanmelding van wetsvoorstellen om te gaan - 2013Z08541

Besluit: Voortaan zal op de besluitenlijsten van de procedurevergaderingen van de commissie I&M, bij het besluit om een wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling, worden vermeld welke fracties hebben aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge plenaire behandeling van het wetsvoorstel. Van deze fracties wordt vervolgens verwacht dat zij zich zo spoedig mogelijk inschrijven voor de plenaire behandeling.

Voorstel van het lid Hachchi (D66) om onderstaande brief te agenderen voor het algemeen overleg Parlementair onderzoek "Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid" d.d. 30 mei 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 april 2013 Inzet van de Nederlandse overheid om het ETS overeind te houden als belangrijk instrument voor groene groei en het bereiken van een koolstofarme economie in 2050 - 2013Z08431

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Parlementair onderzoek "Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid" d.d. 30 mei 2013.

Voorstel van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om staatssecretaris Mansveld te verzoeken de toezegging uit het AO Chemie-Pack om een brief te sturen over het al dan niet meebetalen door bedrijven aan de inspecties uiterlijk voor het einde van het meireces gestand te doen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 18 april 2013 Voorstel van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om staatssecretaris Mansveld te verzoeken de toezegging uit het AO Chemie-Pack om een brief te sturen over het al dan niet meebetalen door bedrijven aan de inspecties uiterlijk voor het einde van het meireces gestand te doen. - 2013Z08029

Besluit: De staatssecretaris IM verzoeken de toezegging uit het algemeen overleg Chemie-Pack om een brief te sturen over het al dan niet meebetalen door bedrijven aan inspecties uiterlijk voor het einde van het meireces gestand te doen.

Inbreng interparlementaire conferentie over Europees milieu- en energiebeleid op 12 en 13 mei te Dublin

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, G. Jonk - 18 april 2013 Inbreng interparlementaire conferentie over Europees milieu- en energiebeleid op 12 en 13 mei te Dublin - 2013Z08000

Besluit: De inbreng van de voorzitter voor bovengenoemde interparlementaire conferentie is conform voorstel vastgesteld.

EU-voorstel: Groenboek kader klimaat- en energiebeleid voor 2030 COM(2013) 169

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 16 april 2013 EU-stafnotitie: Behandelvoorstel Groenboek kader klimaat- en energiebeleid voor 2030 (COM(2013) 169) - 2013Z07795

Besluit: Zie bovenstaand.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 april 2013 EU-voorstel: Groenboek kader klimaat- en energiebeleid voor 2030 (COM(2013) 169) - 2013Z07688

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 11 juni 2013.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken de conceptkabinetsreactie op het groenboek uiterlijk 3 juni aan de Kamer te sturen, zodat deze kan worden geagendeerd voor het AO Milieuraad op dinsdag 11 juni 2013.
Besluit: Het rapport ‘Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid’ aan de Europese Commissie zenden zodat de Commissie ter inspiratie voor toekomstige Europese wetgeving kennis kan nemen van dit recente onderzoek naar het klimaat- en energiebeleid in Nederland, dat is uitgevoerd in opdracht van de Kamer.
Besluit: Het Planbureau voor de Leefomgeving niet verzoeken om voorafgaand aan het AO Milieuraad d.d. 11 juni 2013 een presentatie te verzorgen over het nog te publiceren rapport ‘EU policy options for 2030’.

EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 133

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Houwers (VVD) - 22 april 2013 Voorstel van het lid Houwers (VVD) behandelvoorbehoud EU-voorstel Maritieme ruimtelijke ordening en geintegreerd kustbeheer - 2013Z08238

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 april 2013 Fiche inzake Kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer - 2013Z07562

Besluit: Afvoeren van het algemeen overleg Noordzee en Wadden op 24 april 2013 en agenderen voor een algemeen overleg Behandelvoorbehoud Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 19 maart 2013 EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 133 - 2013Z05503

Besluit: De Kamer voorstellen een behandelvoorbehoud te plaatsen op de Kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer COM (2013) 133.
Besluit: Afvoeren van het algemeen overleg Noordzee en Wadden op 24 april 2013 en agenderen voor een algemeen overleg Behandelvoorbehoud Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening.
Noot: Het voorstel van de commissie I&M voor het plaatsen van een behandelvoorbehoud zal worden doorgeleid naar de plenaire vergadering van 14 mei 2013 voor vaststelling (als hamerstuk).

Antwoorden op vragen van de commissie over de Informele Milieuraad april 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de Informele Milieuraad april 2013 - 2013Z07805

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De commissie is per email gewezen op de mogelijkheid een VSO aan te vragen in de week van 15 april naar aanleiding van de antwoorden van de staatssecretaris van I&M. Geen van de leden heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Verslag van de Milieuraad op 21 maart 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 april 2013 Verslag van de Milieuraad op 21 maart 2013 - 21501-08-456

Besluit: Reeds behandeld bij het schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 10 april 2013.

BOR-notitie inzake de Derde voortgangsrapportage HWBP-2

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 18 april 2013 BOR-notitie inzake de Derde voortgangsrapportage HWBP-2 - 2013Z08026

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng voor feitelijke vragen over de Derde voortgangsrapportage inzake het HWBP-2 op 25 april om 12.00 uur.

BOR-notitie inzake de Voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier (VGR 21) en Zandmaas-Grensmaas (VGR 23)

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 18 april 2013 BOR-notitie inzake de Voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier (VGR 21) en Zandmaas-Grensmaas (VGR 23) - 2013Z08028

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng voor feitelijke vragen over de Voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier (VGR21) en Zandmaas en Grensmaas (VGR23) op 25 april om 12.00 uur.

Aanbieding accountantsrapport bij de 23e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 april 2013 Aanbieding accountantsrapport bij de 23e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-218

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng voor feitelijke vragen over de 23e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas op 25 april om 12.00 uur.

Toelichting over de aanpak van zwerfvuil op zee

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 april 2013 Toelichting over de aanpak van zwerfvuil op zee - 33450-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Noordzee en Wadden op 24 april 2013.

Geluidsreductie betreffende de AWACS-vliegtuigen van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 april 2013 Geluidsreductie betreffende de AWACS-vliegtuigen van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen - 33400-XII-58

Besluit: De commissie defensie verzoeken de behandeling over te nemen en te agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over geluidhinder bij vliegbases en hierbij de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu uit te nodigen.
Noot: De commissie defensie verwacht een brief over de afhandeling van de problematiek van de geluidsoverlast van de vliegbasis Gilze-Rijen. Het is niet duidelijk wanneer deze brief komt. Beide brieven kunnen aanleiding geven tot een bespreking van geluidhinder bij vliegbases met de betrokken bewindspersonen.

Stand van zaken uitvoering toezeggingen, alsmede van diverse nog openstaande moties inzake Afvalbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 april 2013 Stand van zaken uitvoering toezeggingen, alsmede van diverse nog openstaande moties inzake Afvalbeheer - 30872-132

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 29 mei 2013.

Bedrijvenlijst inspectieonderzoek brandveiligheid bij bedrijven met opslagen van gevaarlijke stoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 april 2013 Bedrijvenlijst inspectieonderzoek brandveiligheid bij bedrijven met opslagen van gevaarlijke stoffen - 26956-155

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 19 juni 2013. Tevens kunt u dit betrekken bij het plenaire debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht.

Twee rapporten van de Inspectie Leefomgeving en Transport over externe veiligheid in de industrie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 april 2013 Twee rapporten van de Inspectie Leefomgeving en Transport over externe veiligheid in de industrie - 26956-154

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 19 juni 2013. Tevens kunt u dit betrekken bij het plenaire debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht.

Stand van zaken Maleisisch houtcertificatiesysteem MTCS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 april 2013 Stand van zaken Maleisisch houtcertificatiesysteem MTCS - 30196-192

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid op 11 september 2013.

Geluidregisters spoor en rijkswegen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 april 2013 Geluidregisters spoor en rijkswegen - 32252-53

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Leefomgeving in het eerste kwartaal van 2014.

Afschrift van de brief van de VNG Brief inzake onrechtmatige permanente bewoning recreatiewoningen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 april 2013 Afschrift van de brief van de VNG Brief inzake onrechtmatige permanente bewoning recreatiewoningen - 32366-16

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ruimtelijke ordening op 16 oktober 2013.

Programmavoorstel rondetafelgesprek Windenergie op land 23 mei 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 18 april 2013 Programmavoorstel rondetafelgesprek Windenergie op land 23 mei 2013 - 2013Z08024

Besluit: Het programma is vastgesteld conform het onderstaande overzicht. Ter vergadering heeft het lid Albert de Vries (PvdA) zich aangemeld voor deelname aan het rondetafelgesprek.
Noot: Blok 1: Bestuurders/investeerders (10.15 – 11.15) 1. Maarten van Poelgeest, gemeente Amsterdam 2. Interprovinciaal Overleg 3. Ton Hirdes, Nederlandse Wind Energie Associatie 4. Willem Verhaak, Windunie Blok 2: Maatschappelijke organisaties (11.15-12.15) 1. Rob Rietveld, Nederlandse vereniging omwonenden windenergie 2. Flos Fleischer, Stichting Blauwe Hart 3. Fred Jansen, Nationaal Kritisch Platform Windenergie 4. Kees de Wit, Ondernemers Federatie Schagen Sector Recreatie & Toerisme Blok 3: Maatschappelijke organisaties (12.15-13.15) 1. De milieufederaties, Hans van der Werf 2. Guido van Woerkom, Regiegroep Recreatie-Natuur 3. Gijs van Kuik, hoogleraar windenergie 4. Joris Thijsse, Greenpeace

Aanbieding van de Nota van Antwoord bij de ontwerp-Structuurvisie Windenergie op land

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 april 2013 Aanbieding van de Nota van Antwoord bij de ontwerp-Structuurvisie Windenergie op land - 33612-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Windenergie op land in juni 2013.
Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek Windenergie op land op 23 mei 2013.
Besluit: Reeds geagendeerd voor de feitelijke vragenronde op 19 april 2013.

Effecten van het Sociaal Akkoord op het MIRT-programma

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 april 2013 Effecten van het Sociaal Akkoord op het MIRT-programma - 33400-A-94

Besluit: Betrekken bij de stemming over de MIRT-moties op 25 april 2013.

Aanbieding rapporten m.b.t. het project MKBA T-structuur Eindhoven

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 april 2013 Aanbieding rapporten m.b.t. het project MKBA T-structuur Eindhoven - 33400-A-92

Besluit: Betrekken bij de stemming over de MIRT-moties op 25 april 2013.

Informatie over uitvoering motie Verhoeven inzake protocol voor omgang met kansrijke burgerinitiatieven op het gebied van infrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 april 2013 Informatie over uitvoering motie Verhoeven inzake protocol voor omgang met kansrijke burgerinitiatieven op het gebied van infrastructuur - 29385-75

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 mei 2013 te 13.00 uur.

Versterking tijdelijke treindienst Den Haag HS - Brussel Zuid v.v.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 april 2013 Antwoord vragen commissie over de versterking van de tijdelijke treindienst Den Haag – Brussel - 2013Z08447

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Fyra op 20 juni, tenzij er een VSO wordt aangevraagd naar aanleiding van dit schriftelijk overleg.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 april 2013 Versterking tijdelijke treindienst Den Haag HS - Brussel Zuid v.v. - 22026-397

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Fyra op 20 juni, tenzij er een VSO wordt aangevraagd naar aanleiding van het schriftelijk overleg over deze brief.

Plan van aanpak structurele oplossing Fyra-vraagstuk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 april 2013 Plan van aanpak structurele oplossing Fyra-vraagstuk - 22026-398

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Fyra op 20 juni 2013.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de Kamer de voor eind juni toegezegde informatie ten behoeve van het algemeen overleg Fyra uiterlijk 14 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Een besluit over het al dan niet organiseren van een rondetafelgesprek of een technische briefing over dit onderwerp is aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tweeëndertigste voortgangsrapportage (VGR 32) HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 april 2013 Tweeëndertigste voortgangsrapportage (VGR 32) HSL-Zuid - 22026-396

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 30 mei 2013 te 12.00 uur, opdat de antwoorden kunnen worden geagendeerd voor het algemeen overleg Fyra van 20 juni 2013.

Toezegging over een nieuwe opdracht voor Keyrail

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 april 2013 Toezegging over een nieuwe opdracht voor Keyrail - 29984-399

Besluit: Desgewenst betrekken bij het VAO Spoor van 25 april 2013.

Programmavoorstel Rondetafelgesprek Veiligheid Luchtvaart d.d. 6 juni 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.D. Blacquiere - 18 april 2013 Programmavoorstel Rondetafelgesprek Veiligheid Luchtvaart d.d. 6 juni 2013 - 2013Z08004

Besluit: Het programma is vastgesteld conform het onderstaande overzicht.
Besluit: Het rondetafelgesprek zal indien mogelijk worden voorafgegaan door een besloten videoconference met dhr. H. Teso inzake cyber security in de luchtvaart.
Noot: Rondetafelgesprek Veiligheid Luchtvaart (13.30 – 15.00) 1. Aircraft Engineers International 2. Ryanair 3. KLM 4. Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC) 5. Dhr. Baksteen (voorzitter Commissie DEGAS) 6. Dhr. M. van den Berg (Universiteit Utrecht) De volgende leden hebben zich aangemeld voor deelname: 1. Kuiken (PvdA) 2. Bashir (SP) 3. de Rouwe (CDA) 4. Hachchi (D66) Conform besluitvorming tijdens de werkwijzebespreking van de commissie op 16 januari 2013 wordt na vaststelling van het programma terughoudend omgegaan met het toevoegen van extra genodigden.

Antwoord op vragen commissie over werk- en rusttijden in de luchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 april 2013 Antwoorden op vragen commissie over werk- en rusttijden in de luchtvaart. - 21501-33-417

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 12 juni 2013.

Toezeggingen die gedaan zijn tijdens het AO luchtvaart inzake de arbeidsmarkt voor jonge piloten en reclamesleepvluchten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 april 2013 Toezeggingen die gedaan zijn tijdens het AO luchtvaart inzake de arbeidsmarkt voor jonge piloten en reclamesleepvluchten - 31936-137

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 12 juni 2013.

Uitstel beantwoording vragen van een verslag schriftelijk overleg over het onderdeel "Belgische Wegenvignet" in verslag SO van de Transportraad d.d. 11 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 april 2013 Uitstel beantwoording commissie over het onderdeel "Belgische Wegenvignet" in verslag schriftelijk overleg van de Transportraad d.d. 11 maart 2013 - 21501-33-415

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (het betreft een procedurele melding dat voor volledige beantwoording eerst contact dient te worden opgenomen met de Belgische autoriteiten).

Toezegging VAO zee- en binnenvaart sluisbedieningstijden Maasroute

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 april 2013 Toezegging VAO zee- en binnenvaart sluisbedieningstijden Maasroute - 33400-A-91

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart op 9 oktober 2013.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer uiterlijk 13 mei 2013 te informeren over de stand van zaken in de binnenvaartsector.

Behandeling rapport “Evaluatiestudie taakoverdracht van IVW naar Kiwa N.V."

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 mei 2012 Rapport “Evaluatiestudie taakoverdracht van IVW naar Kiwa N.V.” - 33000-XII-133

Besluit: Agenderen voor de feitelijke vragenronde over het jaarverslag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d. 23 mei 2013.
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu, waarvoor een datum gezocht wordt medio juni 2013.

Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 april 2013 Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van maart 2013 - 33400-XII-59

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 en van de suppletoire begrotingen samenhangende met de Voorjaarsnota 2013

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 10 april 2013 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 - 31428-6

Besluit: De termijn voor de inbreng van feitelijke vragen inzake de jaarverslagen Infrastructuur en Milieu en Infrastructuurfonds 2012, de rapporten van de Algemene Rekenkamer (aan zowel de Algemene Rekenkamer als de minister van Infrastructuur en Milieu) en de slotwetten vaststellen op donderdag 23 mei 2013 te 14.00 uur, en zowel de bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu als de Algemene Rekenkamer verzoeken de antwoorden uiterlijk op 6 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Een wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu plannen medio juni 2013.
Besluit: De commissie besluit dit jaar geen rapporteur aan te wijzen die voor de commissie de jaarverslagen Infrastructuur en Milieu onderzoekt.
Besluit: Het BOR verzoeken voor de commissie - ten behoeve van het wetgevingsoverleg Jaarverslagen - een notitie te schrijven over de Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu en Infrastructuurfonds 2012. Deze notitie zal in ieder geval ingaan op de kwaliteit van van de jaarverslagen. Er zal schriftelijk bij de leden geïnventariseerd worden of er specifieke beleidsthema's zijn waar het BOR in de notitie op in zou moeten gaan, waarbij de leden tot het eind van het meireces onderbouwde voorstellen kunnen doen.
Besluit: De termijn voor de inbreng van feitelijke vragen inzake de suppletoire begrotingen Infrastructuur en Milieu en het Infrastructuurfonds - samenhangende met de Voorjaarsnota 2013 - vaststellen op donderdag 13 juni 2013 te 14.00 uur en de bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu verzoeken de antwoorden uiterlijk maandag 24 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen.

Uitnodiging Gemeente Amstelveen, namens meerdere gemeenten, m.b.t. werkbezoek hinderbeleving ten zuidoosten van Schiphol

Zaak: Brief derden - Gemeente Amstelveen te Amstelveen - 16 april 2013 Uitnodiging Gemeente Amstelveen, namens meerdere gemeenten, m.b.t. werkbezoek hinderbeleving ten zuidoosten van Schiphol - 2013Z08386

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Waddenacademie-knaw voor wadblikavond d.d. 8 april 2013 m.b.t. de effecten van de Unesco status op recreatie en toerisme in Waddengebied

Zaak: Brief derden - Waddenacademie-knaw te Leeuwarden - 2 april 2013 Uitnodiging Waddenacademie-knaw voor wadblikavond m.b.t. de effecten van de Unesco status op recreatie en toerisme in Waddengebied - 2013Z06922

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Deze uitnodiging is op 8 april 2013 rondgestuurd aan de leden van de commissie I&M.

Uitnodiging Dar NV, mede namens andere organisaties, voor een bezoek aan de regio Nijmegen m.b.t. de afvalsector

Zaak: Brief derden - Dar NV te Nijmegen - 9 april 2013 Uitnodiging Dar NV, mede namens andere organisaties, voor een bezoek aan regio Nijmegen m.b.t. de afvalsector - 2013Z07541

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.