Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 april 2013

Gepubliceerd: 11 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A04829
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c2d16022-7a90-431a-84df-cf7ccda956b5&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IM%20d.d.%2010%20april%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29893, 21501, 21501, 27625, 32698, 18106, 30080, 30195, 32379, 32813, 30196, 31253, 32252, 33037, 30175, 29862, 22026, 32668, 33266, 23645, 31936, 29665, 29398, 29398, 23645, 29984, 29984, 29893, 33346, 33424

Inhoud


Verzoek van het lid Bosman (VVD) om een technische briefing van het ministerie van I&M over het Deltafonds

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 10 april 2013 Verzoek om technische briefing inzake het Deltafonds - 2013Z07237

Besluit: Het ministerie van I&M wordt verzocht om voor 25 april a.s. een technische briefing te geven inzake het Deltafonds.

Verzoek van het lid Elias om de staatssecretaris te rappelleren inzake haar toezegging over de rust- en werktijden in de luchtvaart.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 10 april 2013 Verzoek van het lid Elias om een rappel te vragen op de schriftelijke toezegging van de staatssecretaris om uitgebreidere antwoorden met betrekking tot de rust- en werktijden in de luchtvaart in een aparte Kamerbrief uiterlijk in de week van 11 maart naar de Kamer te sturen - 2013Z07210

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de uitgebreide antwoorden met betrekking tot de rust- en werktijden in de luchtvaart zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden.

Voorstel van de leden Hoogland en Kuiken (beiden PvdA) om het BOR te verzoeken om advies uit te brengen over het aanwijzen van de landelijke uitrol van ERTMS als groot project

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 maart 2013 Uitvoering toezegging om op korte termijn inzicht te verschaffen in de achtergrond van de reservering van € 2 miljard voor ERTMS - 29893-143

Besluit: De commissie voor de Rijksuitgaven verzoeken om (conform artikel 3, eerste lid, van de Regeling Grote Projecten) advies uit te brengen over aanwijzing van de invoering van ERTMS als groot project.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D. Hoogland (PvdA) - 4 april 2013 Voorstel van de leden Hoogland en Kuiken (beiden PvdA) om het BOR te verzoeken om advies uit te brengen over het aanwijzen van de landelijke uitrol van ERTMS als groot project - 2013Z06756

Besluit: De commissie voor de Rijksuitgaven verzoeken om (conform artikel 3, eerste lid, van de Regeling Grote Projecten) advies uit te brengen over aanwijzing van de invoering van ERTMS als groot project.

Voorstel van het lid Hoogland (PvdA) om nader verslag uit te brengen over de Wet lokaal spoor in verband met recent ontvangen bezwaren van de vervoersbedrijven van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D. Hoogland (PvdA) - 4 april 2013 Voorstel van het lid Hoogland (PvdA) om nader verslag uit te brengen over de Wet lokaal spoor in verband met recent ontvangen bezwaren van de vervoersbedrijven van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. - 2013Z06714

Besluit: Inbrengdatum nader verslag over de Wet lokaal spoor (33324) vaststellen op vrijdag 19 april 2013 om 12.00 uur.

Voorstel van het lid Jan Vos om steun te verlenen aan een verzoek van het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen (DOPP) om de Oude Zaal te gebruiken in april of mei

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 4 april 2013 Verzoek om steun te verlenen aan het gebruik van de Oude Zaal door het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen (DOPP) in april of mei - 2013Z06703

Besluit: Het verzoek van het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen (DOPP) om een bijeenkomst in de Oude Zaal te organiseren wordt niet gesteund. Bij voldoende interesse kan er een gesprek plaatsvinden.

Voorstel van het lid Jan Vos (PvdA) voor een rondetafelgesprek in mei over de ontwerp structuurvisie Wind op land met drie blokken (1: provincies, 2. maatschappelijke organisaties en 3. investeerders)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 maart 2013 Ontwerp structuurvisie Windenergie op land - 2013Z06334

Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek Wind op land na het meireces.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 19 april te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Wind op land kort na het rondetafelgesprek.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 2 april 2013 Voorstel van het lid Jan Vos (PvdA) voor een rondetafelgesprek in mei over de ontwerp structuurvisie Wind op land met drie blokken (1: provincies, 2. maatschappelijke organisaties en 3. investeerders) - 2013Z06568

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om over dit onderwerp een rondetafelgesprek te organiseren. Het rondetafelgesprek zal na het meireces plaatsvinden. Conform de vaste werkwijze zal per e-mail onder de fracties worden geïnventariseerd welke leden aan dit rondetafelgesprek zullen deelnemen en welke suggesties zij hebben voor de genodigdenlijst (maximaal drie suggesties per fractie). Een programma voor dit rondetafelgesprek zal tijdens de procedurevergadering van 24 april worden vastgesteld.

Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om de staatssecretaris vragen te stellen inzake het eigendom en beheer van stations

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 2 april 2013 Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om de staatssecretaris vragen te stellen inzake het eigendom en beheer van stations - 2013Z06567

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om een brief met daarin haar visie op het beheer en eigendom van stations. Voordat dat verzoek aan de staatssecretaris wordt gedaan, zal per e-mail onder de fracties worden geïnventariseerd welke vragen zij in dit kader aan de staatssecretaris wensen te stellen.

Afspraken informatievoorziening Europese dossiers

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 20 maart 2013 Afspraken informatievoorziening Europese dossiers - 2013Z05597

Besluit: Desgewenst betrekken bij komende overleggen over EU Milieuraad en Transportraad
Noot: Onlangs zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen de commissie EU-zaken en de minister van BuZa over de informatievoorziening aan de Kamer over Europese dossiers. Deze afspraken zijn van belang voor alle Kamercommissies die te maken hebben met Europese onderwerpen. In de brief zijn de afspraken weergegeven.

Geannoteerde agenda informele Milieuraad 22-23 april 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 april 2013 Geannoteerde agenda informele Milieuraad 22-23 april 2013 - 21501-08-455

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 10 april 2013.

Verslag EU Transportraad 11 maart 2013

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 maart 2013 Aanbieding van het verslag van de EU Transportraad 11 maart 2013 - 21501-33-412

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 5 juni 2013.

Aanbieding verslagen van de drinkwaterbedrijven over het jaar 2011

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 maart 2013 Aanbieding verslagen van de drinkwaterbedrijven over het jaar 2011 - 27625-288

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterkwaliteit op 20 juni.

Derde voortgangsrapportage (VGR3) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 maart 2013 Derde voortgangsrapportage (VGR3) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) - 32698-9

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 25 april om 12.00 uur.

23e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 maart 2013 Aanbieding 23e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-217

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 25 april om 12.00 uur.

21ste Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 maart 2013 21ste Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 30080-64

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 25 april om 12.00 uur.

Buitendijkse bescherming 13 kustplaatsen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 maart 2013 Buitendijkse bescherming 13 kustplaatsen - 30195-32

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Waterveiligheid in juni.

Besluit van het kabinet betreffende de toekomstige positionering van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 maart 2013 Besluit van het kabinet betreffende de toekomstige positionering van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) - 32379-8

Besluit: Aangekondigd wetsvoorstel "Wet taken meteorologie en seismologie" en aanvullende ontwerpregeling en -besluit afwachten.

Toezending tussentijdse evaluatie Lokale Klimaatagenda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 maart 2013 Toezending tussentijdse evaluatie Lokale Klimaatagenda - 32813-45

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Parlementair onderzoek "Het Nederlandse klimaat- en energiebeleid" d.d. 30 mei 2013.

Stand van zaken m.b.t. de Monitor duurzaam hout 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 maart 2013 Stand van zaken m.b.t. de Monitor duurzaam hout 2011 - 30196-191

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid d.d. 11 september 2013.

Geluidsreductie betreffende de AWACS-vliegtuigen van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 april 2013 Geluidsreductie betreffende de AWACS-vliegtuigen van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen - 33400-XII-58

Besluit: Mogelijkheden onderzoeken om aan te sluiten bij een debat van de commissie Defensie. Indien dit niet mogelijk blijkt de brief laten terugkeren op de agenda van een volgende procedurevergadering.

Kabinetsreactie Balans van de Leefomgeving 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 maart 2013 Kabinetsreactie Balans van de Leefomgeving 2012 - 31253-32

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 3 april 2013.

Beleidskeuzes Swung 2 (herziening geluidwetgeving)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 maart 2013 Beleidskeuzes Swung 2 (herziening geluidwetgeving) - 32252-52

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 3 april 2013.

Kabinetsreactie op het signalement van de Gezondheidsraad De invloed van stikstof op de gezondheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 maart 2013 Kabinetsreactie op het signalement van de Gezondheidsraad De invloed van stikstof op de gezondheid - 33037-49

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 3 april 2013.

Luchtkwaliteit: voortgang NSL en Europese ontwikkelingen luchtbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 maart 2013 Luchtkwaliteit: voortgang NSL en Europese ontwikkelingen luchtbeleid - 30175-160

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 3 april 2013.

Verzelfstandiging Haven Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 maart 2013 Verzelfstandiging Haven Amsterdam - 29862-23

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Scheepvaart in oktober.

Uitstel toezending rapportage(s) inzake metingen ten aanzien van geluid- en trillinghinder aan de HSL-Zuid ter hoogte van Lansingerland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 april 2013 Uitstel toezending rapportage(s) inzake metingen ten aanzien van geluid- en trillinghinder aan de HSL-Zuid ter hoogte van Lansingerland - 22026-395

Besluit: Nadere informatie afwachten, die de Kamer eind april 2013 ontvangt. De commissie gaat er vanuit dat de te ontvangen informatie ook de resultaten voor de metingen bij Breda bevat.

Ter inzage legging Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 april 2013 Ter inzage legging Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding - 2013Z06684

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 25 april te 12.00 uur.

Herziene planning voor het project Zuidasdok

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 maart 2013 Herziene planning voor het project Zuidasdok - 32668-9

Besluit: Reeds behandeld tijdens het notaoverleg MIRT van 8 april 2013.

Voorkeursbeslissing inzake Volkeraksluizen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 april 2013 Voorkeursbeslissing inzake Volkeraksluizen - 33400-A-53

Besluit: Reeds behandeld tijdens het notaoverleg MIRT van 8 april 2013.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 maart 2013 Verslag van een schriftelijk overleg over de Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers - 33266-3

Besluit: Reeds behandeld tijdens het notaoverleg MIRT van 8 april 2013.

Nadere informatie te verschaffen over het pakket van investeringen in infrastructuur in 2014

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 maart 2013 Nadere informatie over het pakket van investeringen in infrastructuur in 2014 - 33400-A-52

Besluit: Reeds behandeld tijdens het notaoverleg MIRT van 8 april 2013.

Toelichting op de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 maart 2013 Lijst van vragen en antwoorden over de toelichting op de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds - 33400-A-51

Besluit: Reeds behandeld tijdens het notaoverleg MIRT van 8 april 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 februari 2013 Toelichting op de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds - 33400-A-48

Besluit: Reeds behandeld tijdens het notaoverleg MIRT van 8 april 2013.

Onderzoek Commissie Schoof verbreding A27 Amelisweerd

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 maart 2013 Onderzoek Commissie Schoof verbreding A27 Amelisweerd - 33400-A-50

Besluit: Reeds behandeld tijdens het notaoverleg MIRT van 8 april 2013.

OV SAAL Middellange termijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 april 2013 OV SAAL Middellange termijn - 2013Z06887

Besluit: Reeds behandeld tijdens het notaoverleg MIRT van 8 april 2013.

Uitstel inzake toezegging position paper herpositionering TLS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 april 2013 Uitstel inzake toezegging position paper herpositionering TLS - 23645-540

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarverslag 2012 van de Alderstafel Eindhoven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 april 2013 Aanbieding Jaarverslag 2012 van de Alderstafel Eindhoven - 31936-136

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 12 juni 2013

Stand van zaken m.b.t. aanbieding tweede rapportage van Commissie Shared Vision

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 maart 2013 Stand van zaken m.b.t. aanbieding tweede rapportage van Commissie Shared Vision - 29665-187

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoord op de vraag van het lid Bashir, gesteld tijdens het VAO van 13 februari 2013, over een mogelijke ‘bevriezing’ van deelcertificaten van het motorexamen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 april 2013 Antwoord op de vraag van het lid Bashir, gesteld tijdens het VAO van 13 februari 2013, over een mogelijke ‘bevriezing’ van deelcertificaten van het motorexamen - 29398-367

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid op 21 mei 2013.

Implementatie advies van de Gezondheidsraad inzake ADHD

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 maart 2013 Implementatie advies van de Gezondheidsraad inzake ADHD - 29398-366

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid op 21 mei 2013.

Informatie over de naleving van de moties over de salariëring van de bestuursleden van Trans Link Systems (TLS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 maart 2013 Informatie over de naleving van de moties over de salariëring van de bestuursleden van Trans Link Systems (TLS) - 23645-535

Besluit: Desgewenst betrokken bij VAO Openbaar Vervoer/OV-Chipkaart d.d. 28 maart 2013.

Verslag van een schriftelijk overleg over de maatregelen naar aanleiding van de casus van het ILT-rapport over spooronderhoud (Kamerstuk 29984, nr. 386)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de maatregelen naar aanleiding van de casus van het ILT-rapport over spooronderhoud - 29984-398

Besluit: Het lid De Graaf (PVV) heeft hierover reeds een VSO aangevraagd.

Aanbieding van het manifest ‘Samen op reis: OpStap naar een beter OV’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 april 2013 Aanbieding van het manifest ‘Samen op reis: OpStap naar een beter OV’ - 29984-397

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg spoor in september 2013.

Rapportage over de brand- en rookmeldingen in de Schipholtunnel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 april 2013 Rapportage over de brand- en rookmeldingen in de schipholtunnel - 29893-144

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg spoor in september 2013.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen ivm de verhoging aanbieding van de keuringsleeftijd voor oudere rijbewijshouders

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 maart 2013 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen ivm de verhoging aanbieding van de keuringsleeftijd voor oudere rijbewijshouders - 33346-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33424-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 oktober 2012 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen - 33424

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Uitnodiging SNN, namens provincie Drenthe, voor werkbezoek m.b.t. de dossiers Windenergie en de Structuurvisie Wind op Land

Zaak: Brief derden - Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) te Den Haag - 4 april 2013 Uitnodiging SNN, namens provincie Drenthe, voor werkbezoek m.b.t. de dossiers Windenergie en de Structuurvisie Wind op Land - 2013Z06832

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek ASV tot aanbieding petitie "Binnenvaart weigert mee te werken aan schending Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV)" d.d. 16 april 2013

Zaak: Brief derden - Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) te Rotterdam - 2 april 2013 Verzoek ASV tot aanbieding petitie "Binnenvaart weigert mee te werken aan schending Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV)" d.d. 16 april 2013 - 2013Z06723

Besluit: Petitie wordt op 16 april 2013 te 13.45 uur door de commissie in ontvangst genomen

Verzoek KNAW om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over biobrandstoffen

Zaak: Brief derden - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam - 28 maart 2013 Verzoek KNAW om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over biobrandstoffen - 2013Z06716

Besluit: Interesse inventariseren voor een door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verzorgde ontbijtbijeenkomst met toonaangevende wetenschappers over biobrandstoffen, naar analogie van de ontbijtbijeenkomsten in het kader van de pilot Parlement en Wetenschap.

Uitnodiging Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) voor vergadering van voorzitters van commissies voor Milieu en Energie d.d. 12 en 13 mei 2013

Zaak: Brief derden - Houses of the Oireachtas (Ireland) te Brussels - 27 maart 2013 Uitnodiging Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) voor vergadering van voorzitters van commissies voor Milieu en Energie d.d. 12 en 13 mei 2013 - 2013Z06693

Besluit: De voorzitter van de commissie I&M zal deelnemen aan deze conferentie. Zijn inbreng zal met de commissie worden afgestemd op de procedurevergadering van 24 april.
Noot: Het betreft een uitnodiging voor een interparlementaire bijeenkomst van voorzitters van commissies voor Milieu en Energie over het EU milieubeleid (klimaat, duurzame energie, milieu), georganiseerd door het Ierse parlement te Dublin.