Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 juni 2013

Gepubliceerd: 6 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2012A04795
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ea022bcd-1e46-4489-a342-4f1136b076d0&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EUZA%20dd%206%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 32833


Delegatie-inzet voor COSAC op 23-25 juni 2013 te Dublin

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 30 mei 2013 Delegatie-inzet voor COSAC op 23-25 juni 2013 te Dublin - 2013Z10801

Besluit: Instemmen met inzet van de delegatie naar COSAC op 23-25 juni te Dublin.

Burgerinitiatief 'Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum'

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.T.A. van Haaster - 5 juni 2013 EU-stafnotitie Procedure behandeling burgerinitiatief - 2013Z11387

Besluit: De commissie heeft besloten: 1. een rondetafelgesprek met een beperkt aantal deelnemers over het onderwerp van het burgerinitiatief te organiseren. 2. de staf te verzoeken via schriftelijke procedure onder de leden suggesties voor sprekers te inventariseren. 3. de staf te verzoeken op basis van deze inventarisatie een voorstel voor deze commissieactiviteit (datum, tijdsduur, genodigdenlijst, vergaderorde) in de procedurevergadering van 4 juli aan de commissie voor te leggen, waarbij in ieder geval een besluit wordt genomen over de uit te nodigen gasten. 4. gedurende het zomerreces deze commissieactiviteit voor te bereiden en de gasten uit te nodigen, waarna de commissieactiviteit in september kan plaatsvinden. 5. de Griffie Plenair verwittigen dat het de voorkeur van de commissie heeft om de plenaire behandeling van het burgerinitiatief vóór het herfstreces te plannen. 6. in de planning rekening te houden met de mogelijkheid om tussen rondetafelgesprek en plenaire behandeling een schriftelijk overleg met de initiatiefnemers te voeren.

Verschillende stukken in het kader van het Europees Semester

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 5 juni 2013 EU-voorstel: Concept landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor Nederland COM (2013) 369 - 2013Z11356

Besluit: Agenderen voor het AO Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2013 op 20 juni a.s.
Noot: De landen-specifieke aanbevelingen en de kabinetsreactie daarop zijn tevens aan de orde bij het gesprek met Eurocommissaris Rehn (op 11/6), het AO Eurogroep/Ecofin (13/6), AO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (12/6) en het nog te plannen plenaire debat Europese Raad d.d. 27-28 juni.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juni 2013 Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen en de aangepaste aanbeveling onder de buitensporigtekortprocedure - 2013Z11066

Besluit: Agenderen voor het AO Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2013 op 20 juni a.s.
Noot: De landen-specifieke aanbevelingen en de kabinetsreactie daarop zijn tevens aan de orde bij het gesprek met Eurocommissaris Rehn (op 11/6), het AO Eurogroep/Ecofin (13/6), AO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (12/6) en het nog te plannen plenaire debat Europese Raad d.d. 27-28 juni.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2013 Commissiemededelingen ex ante coördinatie van hervormingen en instrument voor convergentie en concurrentievermogen - 21501-20-780

Besluit: Agenderen voor het AO Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2013 op 20 juni a.s.
Noot: Deze kabinetsbrief is overgedragen door de commissie Economische Zaken. Het betreft een inventarisatie door de Europese Commissie in opdracht van de Europese Raad van december 2012 van mogelijkheden om de procedures van het Europees Semester te versterken. Eveneens op verzoek van deze ER zal Raadspresident Van Rompuy concrete voorstellen en een tijdgebonden routekaart presenteren aan de Europese Raad van 27 en 28 juni.

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 mei 2013 Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 mei 2013 - 21501-02-1256

Besluit: Agenderen voor volgende AO RAZ dd 25 juni 2013 op 20 juni.

Brief van de voorzitter van de Europese Commissie betreffende het opzetten van een EU rechtsstatelijkheidmechanisme

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 mei 2013 Brief van de voorzitter van de Europese Commissie betreffende het opzetten van een EU rechtsstatelijkheidmechanisme - 2013Z10503

Besluit: Agenderen voor volgende AO RAZ dd 25 juni 2013 op 20 juni.

Verslag van de Europese Raad d.d. 22 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 mei 2013 Verslag van de Europese Raad d.d. 22 mei 2013 - 21501-20-792

Besluit: Reeds behandeld in plenair debat terugblik Europese Raad dd 22 mei 2013 op 29 mei.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 22 mei a.s. te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 16 mei 2013 Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 22 mei a.s. te Brussel - 21501-20-782

Besluit: Reeds behandeld in plenaire debatten Europese Raad dd 22 mei 2013 (vooruitblik en terugblik).

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de salarissen van EU-ambtenaren

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 mei 2013 Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de salarissen van EU-ambtenaren - 2013Z10643

Besluit: Agenderen voor SO Raad Algemene Zaken dd 30 augustus 2013 op 27 augustus.

COSAC Voorzittersconferentie Vilnius, Litouwen op 7-8 juli 2013

Zaak: Brief derden - Houses of the Oireachtas (Ireland) te Brussels - 2 mei 2013 Reactie Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) op voorstel voor informele bijeenkomst tijdens COSAC XLIX d.d. 23 t/m 25 juni 2013 - 2013Z09619

Besluit: Betrekken bij de voorbereiding van de deelname aan de COSAC-bijeenkomst.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 29 mei 2013 Uitnodiging voor COSAC Voorzittersconferentie Vilnius, Litouwen op 7-8 juli 2013 - 2013Z10625

Besluit: Instemmen met deelname van de heer Leegte (vicevoorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken)

Naleving afspraken uit het AO behandelvoorbehoud Meerjarig Financieel Kader 2014-2020

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 28 september 2011 Brief van de cie EU aan de staatssecr. Buza inzake het behandelvoorbehoud Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 (i.a.a. de minister van Financien) - 32833-5

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om voor het AO RAZ (d.d. 25 juni 2013) het volgende kwartaaloverzicht Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 aan de Kamer te zenden, conform de afspraken uit het AO Behandelvoorbehoud MFK. Hierbij de bewindspersoon verzoeken om vooral in te gaan op de huidige stand van zaken van de onderhandelingen met betrekking tot het stelsel van Eigen Middelen en verantwoording over financiële middelen.
Noot: • In de bijgevoegde zaak treft u nogmaals de afspraken die uw commissie heeft gemaakt tijdens het AO Behandelvoorbehoud Meerjarig Financieel Kader 2014-2020. • Het laatste stand van zaken (kwartaal) overzicht is ontvangen op 2 november 2012, en betrof de periode augustus - oktober 2012. • De Kamer is vervolgens (uitgebreid) geïnformeerd voorafgaand en rondom het akkoord dat de lidstaten in de Europese Raad van februari