Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 januari 2013

Gepubliceerd: 25 januari 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2012A04785
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9287f8ea-2413-4c53-a96b-24e924697efd&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EUZA%20d.d.%2024%20januari%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 21501, 21501


Fiche: Mededeling inzake verdere integratie van de Europese microstaten (Andorra, Monaco, San Marino) met de EU.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 december 2012 Fiche: Mededeling inzake verdere integratie van de Europese microstaten (Andorra, Monaco, San Marino) met de EU. - 22112-1534

Besluit: Desgewenst reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Informele Raad Algemene Zaken d.d. 20 - 21 januari 2013.

Informatie van de rapporteur Europees Semester

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, C.H. Beun - 23 januari 2013 EU-stafnotitie Interparlementaire conferentie EU op 28-30 januari 2013 te Brussel - 2013Z01166

Besluit: De commissie gaat akkoord met de voorgenomen delegatie-inzet. De rapporteur zal achteraf schriftelijk verslag uitbrengen. Tevens besluit de commissie om het punt 'Informatie van de rapporteur Europees Semester' regelmatig in de procedurevergadering te agenderen indien er relevante ontwikkelingen zijn te melden.

EU-stafnotitie - Voor- en nabespreking Europese Raad

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.T.A. van Haaster - 17 januari 2013 EU-stafnotitie - Voor- en nabespreking Europese Raad - 2013Z00734

Besluit: Door de heer Verheijen is een vijfde optie ingebracht, die een standaard, extra "verkort plenair debat" na de Europese Raad inhoudt, bestaande uit een verklaring door de minister-president gevolgd door een reactiemogelijkheid voor de fracties. De voorzitter zal deze optie met de Voorzitter bespreken. Besluitvorming volgt de volgende procedurevergadering.

Delegatie-inzet voor de COSAC-voorzittersbijeenkomst d.d. 27-28 januari 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 22 januari 2013 Eu-stafnotitie inzet COSAC-voorzittersbijeenkomst op 27-28 januari 2013 te Dublin - 2013Z01047

Besluit: Delegatie-inzet is conform het voorstel vastgesteld, met de aanvulling dat de position papers van de Kamerrapporteurs worden meegenomen om te verspreiden en dat er bilaterale gesprekken worden gepland over de informatievoorziening Europese dossiers.

EU-stafnotitie (vervolg) parlementaire betrokkenheid versterkte EMU (incl. verslag informele Voorzittersconferentie Luxemburg en working paper)

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 22 januari 2013 EU-stafnotitie (vervolg) parlementaire betrokkenheid versterkte EMU - 2013Z01004

Besluit: De commissie neemt kennis van het verslag van de informele Voorzittersconferentie op 11 januari in Luxemburg, waar gesproken is over de mogelijke invulling van de conferentie van nationale parlementen en het Europees Parlement waarvan sprake is in artikel 13 van het 'Fiscal Compact'. Een position paper over de invulling van de parlementaire betrokkenheid bij de versterkte EMU zal op de volgende procedurevergadering op basis van een EU-stafnotitie worden vastgesteld, ten behoeve van de Kamerdelegaties die de komende maanden in diverse gremia over dit onderwerp zullen komen te spreken.

Advies van Raad van State n.a.v. Eerste Kamer-verzoek om voorlichting inzake de verankering van de democratische controle bij de hervormingen in het economisch bestuur in Europa

Zaak: Overig - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 23 januari 2013 Advies van Raad van State n.a.v. Eerste Kamer-verzoek om voorlichting inzake de verankering van de democratische controle bij de hervormingen in het economisch bestuur in Europa ter bestrijding van de economische en financiële crisis - 2013Z01056

Besluit: In afstemming met de Eerste Kamer de minister van Buitenlandse Zaken om een schriftelijke reactie vragen, bij voorkeur te ontvangen voor het debat over de Staat van de Unie.
Noot: Op 5 maart vindt een kennismakingsgesprek plaats met de Raad van State waarvoor u zich tot uiterlijk 26 februari a.s. kunt aanmelden via cie.eu@tweedekamer.nl.

Toegang Eerste en Tweede Kamer tot interne EU-Raadsdocumenten

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 23 januari 2013 EU-stafnotitie: Mogelijke gespreksonderwerpen voor het AO Informatievoorziening Europese dossiers d.d. 12 februari 2013 - 2013Z01063

Besluit: Suggesties worden betrokken bij de voorbereiding van het algemeen overleg.

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 23 januari 2013 Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt bij de Regeling van Werkzaamheden van 6 december 2012 inzake de mening van de Kamervoorzitter ten aan zien van de openbare behandeling van concept-conclusies van de Europese Raad, een zogenaamd limité-document - 22112-1552

Besluit: Brief van het Presidium d.d. 23 januari 2013 voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 januari 2013 Toegang Eerste en Tweede Kamer tot interne EU-Raadsdocumenten - 22112-1548

Besluit: Brief regering agenderen voor het algemeen overleg Informatievoorziening Europese dossiers d.d. 12 februari 2013.
Besluit: De EU-staf verzoeken om een interne procedure (protocol) voor de toegang tot de database uit te werken en hierbij de ervaringen en werkwijzen in andere EU-parlementen te betrekken.
Besluit: Een extra procedurevergadering uitschrijven op 7 februari a.s. ter voorbereiding van het voornoemde algemeen overleg.
Besluit: Regering verzoeken uiterlijk 4 februari a.s. aanvullende informatie te verstrekken over het classificatieregime en de mogelijke sancties bij niet-naleving van de vertrouwelijkheidsregels.

Toestemming voor het verzorgen van een besloten technische briefing over het Europees Semester, de Annual Growth Survey en het Alert Mechanism Report

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 januari 2013 Toestemming voor het verzorgen van een besloten technische briefing over het Europees Semester, de Annual Growth Survey en het Alert Mechanism Report - 2013Z00919

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag schriftelijk overleg Informele Raad Algemene Zaken d.d. 20 en 21 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 16 januari 2013 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Informele Raad Algemene Zaken d.d. 20 en 21 januari 2013 - 21501-02-1213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda van de informele Raad Algemene Zaken van 20 en 21 januari 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 januari 2013 Geannoteerde agenda van de informele Raad Algemene Zaken van 20 en 21 januari 2013 - 21501-02-1209

Besluit: Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Informele Raad Algemene Zaken d.d. 20-21 januari 2013

Uitnodiging SES voor talentendiner 'Schuif aan bij de Toekomst' d.d. 11 maart 2013

Zaak: Brief derden - Studieverening Europese Studies (SES) te Amsterdam - 13 december 2012 Uitnodiging SES voor talentendiner 'Schuif aan bij de Toekomst' d.d. 11 maart 2013 - 2013Z00795

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Behandelvoorbehoud EU-voorstel Richtlijn Tabaksproducten (COM (2012)788)

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 23 januari 2013 Behandelvoorbehoud op advies van de commissie VWS - 2013Z01158

Besluit: Brief is vastgesteld en wordt doorgeleid naar de Voorzitter.