Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 19 juni 2013

Gepubliceerd: 20 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A04733
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9f93be9a-1eba-44ad-a1d4-e18fb874e725&title=Besluitenlijst%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2019%20juni%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 32317, 22112, 24587, 30573, 24587, 24587, 19637, 19637, 24587, 27062, 19637, 29628, 29911, 32739, 28638, 24095, 29628, 31051, 32382, 30538, 32459, 32382, 33334

Inhoud


EU-stafnotitie - Delegatie-inzet interparlementaire conferentie Stockholmprogramma 20 juni 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 12 juni 2013 EU-stafnotitie - Delegatie-inzet interparlementaire conferentie Stockholmprogramma 20 juni 2013 - 2013Z12023

Besluit: De notitie wordt geaccordeerd.

13-BOR-N-059 - Vergelijking masterplan DJI en contra-expertise

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 5 juni 2013 13-BOR-N-059 - Vergelijking masterplan DJI en contra-expertise - 2013Z11365

Besluit: Betrokken bij het debat over het Masterplan DJI 2013-2018 (Kamerstuk 24587, nr. 490) op 6 juni 2013.

Kort rondetafelgesprek over tbs in het kader van het Masterplan DJI

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 12 juni 2013 Kort rondetafelgesprek over tbs in het kader van het Masterplan DJI - 2013Z11980

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 12 juni 2013 heeft de commissie besloten geen rondetafelgesprek te organiseren over tbs-inrichtingen.

Verzoek om tijdens het werkbezoek aan het detentiecentrum Schiphol ook met vluchtelingenwerk en de advocatuur te spreken

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 11 juni 2013 Verzoek om tijdens het werkbezoek aan het detentiecentrum Schiphol ook met vluchtelingenwerk en de advocatuur te spreken - 2013Z11841

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 11 juni 2013 heeft de commissie besloten om aansluitend aan het werkbezoek van vrijdag 14 juni 2013 aan het detentiecentrum Schiphol een werkbezoek aan Vluchtelingenwerk en aan de Raad voor rechtsbijstand in het justitieel complex Schiphol te brengen.

Toevoegen van het rapport van de kinderombudsman en de reactie van de staatssecretaris aan het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid van 19 juni 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.M. Segers (ChristenUnie) - 10 juni 2013 Toevoegen van het rapport van de kinderombudsman en de reactie van de staatssecretaris aan het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid van 19 juni 2013 - 2013Z11654

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 7 juni 2013 heeft de commissie besloten het rapport en de reactie niet toe te voegen aan het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 19 juni 2013.

Apart algemeen overleg over kinderhandel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.M. Segers (ChristenUnie) - 5 juni 2013 Apart algemeen overleg over kinderhandel - 2013Z11388

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 5 juni 2013 heeft de commissie besloten het onderwerp te behandelen in het algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.

Aanvullende informatie behoeve van het debat over het Masterplan Gevangeniswezen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 3 juni 2013 Aanvullende informatie behoeve van het debat over het Masterplan DJI - 2013Z10953

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 3 juni 2013 heeft de commissie besloten de staatssecretaris te vragen aanvullende informatie naar de Kamer te sturen ten behoeve van het debat over het Masterplan DJI.

Reactie op een brief van FPC Oldenkotte ten behoeve van het plenaire debat over het Masterplan 2013-2018

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 19 juni 2013 Reactie op een brief van FPC Oldenkotte ten behoeve van het plenaire bedat over het Masterplan 2013-2018 - 2013Z12671

Besluit: De staatssecretaris zal ten behoeve van het plenaire debat over het Masteplan DJI 2013-2018 worden verzocht een reactie te geven op een brief van 10 juni 2013 van FPC Oldenkotte.

Reactie op een brief van het Platform Bezorgde Dienders ten behoeve van het algemeen overleg over politieonderwerpen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 19 juni 2013 Reactie op een brief van het Platform Bezorgde Dienders ten behoeve van het algemeen overleg over politieonderwerpen - 2013Z12670

Besluit: De minister zal worden verzocht ten behoeve van het algemeen overleg over politieonderwerpen op 26 juni 2013 een reactie te geven op een brief van 1 juni 2013 van het Platform Bezorgde Dienders.

BOR-notitie over het aangepaste Masterplan DJI

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 19 juni 2013 BOR-notitie over het aangepast Masterplan DJI - 2013Z12664

Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven zal worden verzocht het aangepaste Masterplan DJI te analyseren.

Gevolgen van de bezuinigingen bij gevangeniswezen voor de politie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 19 juni 2013 Gevolgen van de bezuinigingen bij gevangeniswezen voor de politie - 2013Z12661

Besluit: De minister zal ten behoeve van het algemeen overleg over politieonderwerpen op 26 juni 2013 worden verzocht in te gaan op de gevolgen voor de politie van de bezuinigingen op het gevangeniswezen, met name de relatie tussen het antwoord op vraag 3 uit de Kamervragen over de additionele dekking van 69 miljoen euro bedoeld om wijzigingen in het masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen mee op te vangen in relatie tot het opgemerkte op blz. 18 van het Uitvoeringsprogramma Vorming Nationale Politie.

Openingsbalans nationale politie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 19 juni 2013 Openingsbalans nationale politie - 2013Z12659

Besluit: De minister zal worden verzocht de openingsbalans van de nationale politie uiterlijk op 25 juni aan de Kamer te doen toekomen opdat die voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2012 kan worden geagendeerd.

Reactie op brief van Stichting Service Médical over C2000

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 19 juni 2013 Reactie op brief van Stichting Service Médical over C2000 - 2013Z12576

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op een brief van 18 juni 2013 van de Stichting Service Medical en in de tussentijd geen onomkeerbare stappen te nemen.

Algemeen overleg over de (nog te ontvangen) visie op vreemdelingendetentie in week

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 19 juni 2013 Algemeen overleg over de (nog te ontvangen) visie op vreemdelingendetentie in week 26 - 2013Z12572

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht kenbaar te maken wanneer de Kamer zijn visie op vreemdelingendetentie zal ontvangen, dit met het oog op een mogelijk nog voor het zomerreces te voeren algemeen overleg (en eventueel een rondetafelgesprek).

Opschorting algemeen overleg over voetbalvandalisme

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.R. van Dekken (PvdA) - 18 juni 2013 Opschorting algemeen overleg over voetbalvandalisme - 2013Z12517

Besluit: Het algemeen overleg over aanpak van voetbalvandalisme op 4 juli 2013 zal worden uitgesteld tot na ommekomst van de nieuwe Voetbalwet.

Verlenging van het algemeen overleg over politieonderwerpen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Bontes (PVV) - 18 juni 2013 Verlenging van het algemeen overleg over politieonderwerpen - 2013Z12514

Besluit: Het algemeen overleg over politieonderwerpen op 26 juni 2013 zal met een uur worden verlengd.

Toegezegde brief inzake coffeeshopbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 17 juni 2013 Toegezegde brief inzake coffeeshopbeleid - 2013Z12296

Besluit: De minister zal worden verzocht de toegezegde tussenrapportage van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum over de effecten van de clubpas, de informatie over de internationale juridische mogelijkheden voor wietteelt en de inventarisatie van gemeenten die gereguleerde wietteelt willen starten uiterlijk vrijdag 28 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen, opdat die kan worden geagendeerd voor het algemeen overleg het coffeeshopbeleid van 3 juli 2013.

Aanwijzing vorming nationale politie als groot project

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Bontes (PVV) - 14 juni 2013 Aanwijzing vorming nationale politie als groot project - 2013Z12243

Besluit: Het verzoek wordt niet ingewilligd.

Reactie op het bericht dat de vakbond de vorming van de nationale politie dreigt te blokkeren

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 11 juni 2013 Reactie op het bericht dat de vakbond de vorming van de Nationale Politie dreigt te blokkeren - 2013Z11860

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg over politieonderwerpen een reactie te doen toekomen op het bericht dat de vakbond de vorming van de nationale politie dreigt te te blokkeren.

Onderzoek meervoudig ouderschap

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 10 juni 2013 Onderzoek meervoudig ouderschap - 2013Z11726

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over de opzet en de voortgang van het onderzoek naar meervoudig ouderschap.

Schorsing debat over de Prostitutiewet in Eerste Kamer

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 5 juni 2013 Schorsing debat over de Prostitutiewet in Eerste Kamer - 2013Z11381

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer te informeren over de gevolgen van de schorsing van de behandeling van het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche in de Eerste Kamer.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 10 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 - 33605-VI-8

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag op 26 juni 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 - 33605-VI-6

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag op 26 juni 2013.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 - 33605-VI-2

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag op 26 juni 2013.

Afschrift brief Europese Commissie over oneigenlijk gebruik, rechtsmisbruik en fraude van het vrij verkeer van personen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 juni 2013 Afschrift brief Europese Commissie over oneigenlijk gebruik, rechtsmisbruik en fraude van het vrij verkeer van personen - 2013Z11297

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de JBZ-Raad d.d. 6 en 7 juni 2013 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 5 juni 2013.

Fiche: Verordening vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 31 mei 2013 Fiche: Verordening vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie - 22112-1628

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-Raad d.d. 7 en 8 oktober 2013 (overige JBZ-onderwerpen) op 3 oktober 2013.

Fiche: richtlijn inzake toelating onderzoekers, studenten en andere categorieën

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 31 mei 2013 Fiche: richtlijn inzake toelating onderzoekers, studenten en andere categorieën - 22112-1626

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de JBZ-Raad d.d. 6 en 7 juni 2013 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 5 juni 2013.

Rapportage implementatie Stockholmprogramma 2010-2014

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 31 mei 2013 Rapportage implementatie Stockholmprogramma 2010-2014 - 32317-177

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over JBZ-raad (overige JBZ-Raad onderwerpen) op 5 juni 2013.

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure inzake geringe vorderingen (861/700)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 mei 2013 Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure inzake geringe vorderingen (861/700) - 22112-1625

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-Raad d.d. 7 en 8 oktober 2013 (overige JBZ-onderwerpen) op 3 oktober 2013.

Toezeggingen in het debat over het Masterplan DJI d.d. 6 juni 2013 en een reactie op de motie-Segers (kamerstuk 24587, nr. 524) over de meisjesafdelingen in de jeugddetentie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 11 juni 2013 Toezeggingen in het debat over het Masterplan DJI d.d. 6 juni 2013 en een reactie op de motie-Segers (Kamerstuk 24587, nr. 524) over de meisjesafdelingen in de jeugddetentie - 24587-534

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het aangepaste Masterplan DJI 2013-2018.

Afschrift van de brief aan de Kinderombudsman met een eerste reactie op het vandaag uitgekomen rapport “Gezinshereniging, Beleid en uitvoering 2008-2013”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 juni 2013 Afschrift van de brief aan de Kinderombudsman met een eerste reactie op het vandaag uitgekomen rapport “Gezinshereniging, Beleid en uitvoering 2008-2013” - 30573-117

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Schouw over de notitie ‘risico’s elektronische detentie’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 juni 2013 Toezending van de notitie ‘risico’s elektronische detentie’ - 24587-511

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het masterplan DJI 2013-2018 (Kamerstuk 24587, nr. 490) op 6 juni 2013.

Aanvullende informatie ten behoeve van het debat over het Masterplan DJI

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 juni 2013 Aanvullende informatie ten behoeve van het debat over het Masterplan DJI - 24587-510

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het masterplan DJI 2013-2018 (Kamerstuk 24587, nr. 490) op 6 juni 2013.

Landgebonden asielbeleid Democratische Republiek Congo (DRC)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 juni 2013 Landgebonden asielbeleid Democratische Republiek Congo (DRC) - 19637-1674

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid.

Het koppelen van informatiesystemen en de inzet van Immigration Liaison Officers (ILO's)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 juni 2013 Het koppelen van informatiesystemen en de inzet van Immigration Liaison Officers (ILO's) - 19637-1676

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid.

Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over een Second-opinion onderzoek naar het Masterplan DJI

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 juni 2013 Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over een Second-opinion onderzoek naar het Masterplan DJI - 24587-509

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het masterplan DJI 2013-2018 (Kamerstuk 24587, nr. 490) op 6 juni 2013.

Nadere informatie over het aantal verdwijningen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) uit de opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 juni 2013 Nadere informatie over het aantal verdwijningen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) uit de opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - 27062-89

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Reactie op de aanbevelingen uit het jaarverslag over 2012 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 mei 2013 Reactie op de aanbevelingen uit het jaarverslag over 2012 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) - 19637-1673

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.
Besluit: Stukken op het terrein van vreemdelingen- en asielbeleid worden in het vervolg geagendeerd voor een algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid dan wel voor een algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Inspectierapport over risicovolle aanhoudingen door de politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 juni 2013 Inspectierapport over risicovolle aanhoudingen door de politie - 29628-399

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 26 juni 2013.

Jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 juni 2013 Jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland - 29911-80

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake strafrecht in een veranderende samenleving

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juni 2013 Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake strafrecht in een veranderende samenleving - 2013Z11863

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen en desgwenst betrekken bij andere relevante debatten.

Rapport "Over Nazorg en Napijn" Alphen aan den Rijn

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juni 2013 Reactie op het Rapport "Over Nazorg en Napijn" Alphen aan den Rijn - 32739-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juni 2013 Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak - 2013Z11847

Besluit: Agenderen voor het na het zomerreces te houden rondetafelgesprek over de kwaliteit van de rechtspraak.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het bericht dat de hoogste rechter de noodklok luidt over werkdruk bij de rechterlijke macht.

Rapport “Mensenhandel in en uit beeld. Cijfers vervolging en berechting 2008-2012”

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 juni 2013 Aanbieding van het rapport “Mensenhandel in en uit beeld. Cijfers vervolging en berechting 2008-2012” - 28638-98

Besluit: Agenderen voor het na het zomerreces te voeren algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.
Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het boek "Mensenhandel: het slachtofferperspectief. Een verkennende studie naar behoeften en belangen van slachtoffers mensenhandel in Nederland."

Deelnemers voor de technische briefing inzake het alarmnummer 1-1-2 op 12 juni 2013

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 juni 2013 Deelnemers voor de technische briefing inzake het alarmnummer 1-1-2 op 12 juni 2013 - 2013Z11576

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Invulling van de noodzakelijke randvoorwaarden om het blokkeren van de IMEI’s van gestolen telefoons door telecomproviders mogelijk te maken

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 juni 2013 Invulling van de noodzakelijke randvoorwaarden om het blokkeren van de IMEI’s van gestolen telefoons door telecomproviders mogelijk te maken - 24095-350

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Oskam over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie en de klachten die er zijn van de advocatuur en de rechtspraak over het functioneren van het OM in Noord en Oost

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 juni 2013 Reactie op verzoek van het lid Oskam over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie en de klachten die er zijn van de advocatuur en de rechtspraak over het functioneren van het OM in Noord en Oost en aanbieding jaarbericht Openbaar Ministerie - 33400-VI-109

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie.

De positionering van de Politieacademie in het politiebestel

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2013 De positionering van de Politieacademie in het politiebestel - 29628-398

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de Politieacademie op 12 juni 2013.

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 - 33605-VI-5

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag op 26 juni 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 mei 2013 Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 - 33605-VI-1

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag op 26 juni 2013

ANPR en alcoholmisbruik in het verkeer

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 juni 2013 Automatische kentekenherkenning (ANPR) en alcoholmisbruik in het verkeer - 31051-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 6 juni 2013 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2013Z11500

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) (30579); 2. Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (33329); 3. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden (33352); 4. Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) (33520); 5. Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het des verzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (33311); 6. Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109) (33486); 7. Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) (33334).
Besluit: De griffier zal bij Griffie Plenair navragen wat er met (dertigleden)debatten gebeurd die zijn geagendeerd en vervolgens op verzoek of om agendatechnische redenen worden afgevoerd.

Derde nota van wijziging Wet positie en toezicht advocatuur

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 juni 2013 Derde nota van wijziging - 32382-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voornemen tot verleniging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10 juni 2013 Voornemen tot verleniging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen - 24493-R1557-54

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nota van wijziging voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 7 juni 2013 Nota van wijziging - 30538-17

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 juni 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie - 33605-VI-7

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag op 26 juni 2013.

Zaak: Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 mei 2013 Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 - 33605-VI

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag op 26 juni 2013.

Intrekken wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid (32459)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 juni 2013 Voornemen tot intrekken van het wetsvoorstel - 32459-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 juni 2013 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 32382-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 mei 2010 Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) - 32382

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De griffier zal bij de Nederlandse Orde van Advocaten navragen wanneer het (eind)rapport van de heer R.J. Hoekstra over de kwaliteit, objectiviteit en integriteit van het toezicht op advocaten door de lokale dekens gereed zal zijn.

Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 juni 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33334-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2012 Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) - 33334

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.